Jump to content

Sevasti1

simple Members
 • Posts

  137
 • Joined

 • Last visited

About Sevasti1

Recent Profile Visitors

1,011 profile views

Sevasti1's Achievements

 1. Έχει γίνει εκκαθάριση για τις εισφορές του ΕΦΚΑ σε συνταξιούχο δημοσίου που έχει ιδιωτικό ιατρείο. Η μικτή σύνταξη του συνταξιούχου είναι 1200 € . Στην εφαρμογή efka είχαμε δηλώσει ότι είναι ότι έχει παράλληλη απασχόληση, καθώς έχει διπλή ιδιότητα και επιλέξαμε ότι έχει μισθωτή εργασία (καθώς ήταν οι συνταξιούχος ) και επέλεξε τη β ασφαλιστική κλάση. Οι εισφορές που καταλογίστηκαν είναι αυτές που αντιστοιχούν στη β ασφαλιστική κλάση. Θα έπρεπε να είναι όλο το ποσόν ή μόνο τα εισπραττόμενα;
 2. Αρκετοί επαγγελματίες τα έχουν λάβει από την Σάββατο και την Παρασκευή. έχω όμως την εξής απορία: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12998/232/2020 - ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020, αλλά και τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, μείωση προσωπικού δεν θεωρείται: η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου καθώς και η αποχώρηση του υπαλλήλου. Η ΑΑΔΕ έχει τα ίδια κριτήρια; επιχείρηση που πλήττεται, και στις 31/03/20 έληξε η σύμβαση εργαζόμενης, που δεν μπήκε σε αναστολή. Στην ΚΥΑ1229/2020 αναφέρεται: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.» Επίσης, σε ερώτηση σε υπευθύνους στο υπουργείο εργασίας για τα αν θα έχει ο εργοδότης κάποια αρνητική επίπτωση, σε περίπτωση που λήξει το προσωπικού που δεν έχει μπει σε αναστολή στις 31/03/20 και έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου, η απάντηση ήταν αρνητική. Η αντιμετώπιση για την αποζημίωση των 800€ είναι η ίδια και από την ΑΑΔΕ; και επηρεάζει το κριτήριο: Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί σε αναστολή ή δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.»;
 3. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ιδιοκτήτης φαρμακείου φαρμακοποιός απογράφεται στο ΙΚΑ προκειμένου να προσλάβει εργαζόμενο –απόφοιτο φαρμακευτικής ως βοηθό φαρμακοποιού. Ο συγκριμένος μισθωτός , δεδομένου ότι είναι απόφοιτος φαρμακευτής σχολής ΑΕΙ , θωρείται υγειονομικός και ασφαλίζεται από 01/01/2017 βάσει της εγκυκλίου 18 του ΕΦΚΑ; Ή θα πρέπει να ασφαλίζεται στο ΤΕΑΥΦΕ ; Η εγκύκλιος αναφέρει τα παρακάτω : Η εγκύκλιος εξειδικεύει ότι αφορά γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και κτηνίατρους οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα (πχ κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λπ.) στο κλπ είναι μέσα τα φαρμακεία; Θα πρέπει να ασφαλίσουμε τον συγκεκριμένα υπάλληλο βάσει της ΕΓΚ 18/2017 ΤΟΥ ΕΦΚΑ ή θα ασφαλιστεί στο ΤΕΑΥΦΕ ΤΑΠΙΤ ; (αν θα ήταν εύκολο να μου απαντούσατε λιγάκι άμεσα προκειμένου να προλάβω την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και πληρωμής εισφορών αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
 4. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι με το τέλος χαρτοσήμου για το 1,2 % σε αμοιβές μελών ΔΣ ΕΠΕ για τις τακτικές απολαβές που λαμβάνουν κάθε μήνα και φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ 1 του άρθρου 15 του ν 4172/2013 1.Οι μηνιαίες αυτές αμοιβές που λαμβάνονται κάθε φορά έχουν χαρτόσημο 1,2% ; (τα μέλη ΔΣ έχουν ΟΑΕΕ και δεν είναι με σχέση εξαρτημένης εργασίας) 2. τα διανεμόμενα κέρδη (ασχέτως με τον μισθό τους) έχουν αυτοτελή φορολόγηση 10% 3. Σε περίπτωση που οι αμοιβές εταίρων για εκπροσώπηση της εταιρίας και όχι για έχουν χαρτόσιμο ,αλλά πρόκεται μέλη ΟΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία Αλλά έχουν και χαρτόσημο. θα είναι 1,2 % ή 3,6 % (επειδή είναι απλογραφικά βιβλία) Υπάρχει κάποια ποιο πρόσφατη απόφαση από την διεύθυνση τελών χαρτοσήμου εκτός από την παρακάτω; Σας ευχαριστώ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Κείμενο Αρθρου 1. Προς διευκόλυνσιν της δημόσιας υπηρεσίας και των συναλλαγών επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν του ανωτέρω άρθρου και κατόπιν αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών να εκτυπωθώσιν ειδικά έντυπα διά συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικά τελωνειακά και άλλα έγγραφα. Η χρήσις των ειδικών τούτων ενσήμων εντύπων είναι υποχρεωτική, αποκλειομένης της εκδόσεως των εγγράφων τούτων επί μη ενσήμου εντύπου. "Η αληθής έννοια του άρθρ. 7 του από 28 Ιουλ. 1931 Δ/τος "περί Κώδικος Νόμων περί τελών χαρτοσήμου" ως και η του άρθρ. 5 του υπ' αριθ. 1578/1939 Α.Ν. "περί αντικαταστάσεως διά τέλους ενιαίας αξίας των τελών χαρτοσήμου μετά πάντων των επ' αυτών προσθέτων ποσοστών και συμπληρώσεως ενιών διατάξεων των περί τελών χαρτοσήμου Νόμων", είναι ότι διά πάσαν δαπάνην αφορώσαν την κατασκευήν του φύλλου σφραγιστού χάρτου, του κινητού επισήματος, παντός ετέρου ειδικού ενσήμου και ενσήμων ταινιών καπνού την επισήμανσιν, συσκευασίαν, αποσυσκευασίαν ή μεταβολήν αυτών, ως και δι' ημερησίαν αποζημίωσιν των διά την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων συνιστωμένων Επιτρόπων, ο Υπουργός των Οικονομικών εντέλλεται την εκ του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείού των Οικονομικών πληρωμήν αυτών. Το ποσόν της κατά τ' ανωτέρω αποζημιώσεως καθορίζεται υπό του Υπουργού όστις εντέλλεται ωσαύτως και την πληρωμήν πάσης άλλης δαπάνης αφορώσης την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων". (Η αληθινή ανωτέρω έννοια ορίζεται στο Αρθρ. 4 Ν. Δ. 606/1941).
 5. Στις Βεβαιώσεις αποδοχών μελών ΔΣ , δηλώνω τις ακαθάριστες αποδοχές (κωδικός 5 από μισθωτές τις 1274/2015) χωρίς τις ασφαλιστικές κρατήσεις που έχουν καταβληθεί .οι εισφορές που πλήρωσαν τα μέλη ΔΣ συγκεκριμένα στο ΤΑΝΠΥ θα φανούν στον κωδικό 351; Ή θα πρέπει να το αναφέρω στο στη βεβαίωση αποδοχών που θα στείλω;
×
×
 • Create New...