Jump to content

a.sakellariadis

simple Members
 • Posts

  59
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by a.sakellariadis

 1. 40331/Δ1.13521/2019 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 4.23 Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται τον Ιανουάριο κάθε έτους τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.
 2. Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 Άρθρο 5 Προθεσμίες 5.2 Το ενιαίο έντυπο Ε3 υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
 3. Σωστά , σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης χρειάζεται μόνο τροποποίηση του Π.Δ 156/1994 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ τίποτα άλλο.
 4. άρθρο 19 του Νόμου 4075/2012 3% Επί του ποσοστού των εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ για τον πρώτο μήνα. «προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά»
 5. Σύμφωνα με το 14317/535/12-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας επιεδή κατα το εξάμηνο χορηγείται και επίδομα αδείας απο τον ΟΑΕΔ ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει το καταβληθέν ποσόν επιδόματος .
 6. Με το άρθρο 41 του 4488/17 και με το εγγρ.31767/10-εγκ.32089/14 του Υπουργείου εργασίας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται εκτός έδρας ή παραρτήματος της επιχείρησεις ο εργοδότης υποχρεούται να τους εφοδιάζη με αντίγραφο ή απόσπασμα της καταστάσεως προσωπικού.
 7. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 3896/14 σε περίπτωση που η μερική απασχόληση συμφωνήθηκε χωρίς να προυπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από αυτή γεννάται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης αφου τέτοια δεν υπήρξε, αλλά λόγω της ακυρότητας θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας.Το ΙΚΑ δεν μπορεί να επιβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση εκ μόνου του λόγου ότι δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία περί μερικής απασχόλησης.
 8. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 88/1999 που ενσωμάτωσε την Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΟΚ στο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, «1. Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας», χορηγείται υποχρεωτικά διάλειμμα στον εργαζόμενο μετά από (6) έξι ώρες εργασίας και είναι τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας, για εύλογο χρονικά διάστημα σύμφωνα με την καλή πίστη. Δεν επιτρέπεται να είναι συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας και δεν αμείβεται εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
 9. Το δώρο Χριστουγέννων το έχετε υπολογισμένο πολύ σωστά ( 22,52 συν προσαύξηση ) Όσον αφορά το επίδομα αδείας δικαιούστε τον μισό μισθό ήτοι 12,5 ημεριμίσθια.
 10. ΕΓΓΡ. 40990/50/25-2-2015 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης « Διευκρινήσεις αναφορικά με τη Μεταφορά Εργαζομένων, κατά τη διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ».
 11. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση όπως, στο έντυπο Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ το οποίο υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, περίπ. Α παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014, Αρ. πρωτ.: 46755/847/11.12.2014 ,στις παρατηρήσεις να αναγράφεται η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης( Απόφ. Υπ. Εργασίας 3762/67 ).
 12. ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Παράγραφος 1 13.1.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατά περίπτωση), ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης [περιπτώσεις (α) έως (δ)]. 13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής. 13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών. 13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.
 13. Στην αρχική σελίδα πατήστε: "Είσοδος" (ανοίγει η μάσκα "Είσοδος στο Σύστημα") Πατήστε: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ +" (γίνεται μεταφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων") Πληκτρολογείτε Username και Password "TAXISnet" Εμφανίζεται μάσκα "Παρακαλούμε επιβεβαιώστε", πατήστε "Εξουσιοδότηση" Θα σας αποσταλούν Username & Password στο mail που έχετε δηλώσει στο TAXISnet
 14. Έντυπο Ε7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήξη της σύμβασης ή του έργου. Tο έντυπο δεν υποβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου.Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18483© Taxheaven
 15. Σύμβαση πολλαπλής απασχόλησης . Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνούν από κοινού ότι ο δεύτερος εντός του ημερήσιου νομίμου ωραρίου θα παρέχει εργασία περισσότερων ειδικοτήτων συνήθως δύο η πρώτη ως κύρια και η δεύτερη ως δευτερεύουσα . Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται ρητά κάτι τέτοιο, τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων έχει κρίνει ότι η σύμβαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 361 του ΑΚ για την ελευθερία των συμβάσεων.
 16. Τροποποίηση του πδ156 δηλαδή τους όρους της ατομικής συμβάσεις και να προσθέσετε αυτό που λέει το άρθρο 40 του νόμου 3986/2011 αφού δεν έχει πρόβλημα και ο εργαζόμενος εννοείτε Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν.3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.
 17. ΙΚΑ αριθμ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 http://taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21446/hl/%CE%B540 οπότε αυτό που αναφέρεται θα γινότανε στην περίπτωση που η απόλυση γινότανε για παράδειγμα τον Μάρτιο του 2016 και εσείς του υπολογίζατε και του καταβάλλατε τότε το Δ.Π. Υπήρχε υποχρέωση να υποβληθεί στην ΑΠΔ Μαρτίου, στην προκειμένη περίπτωση Απρίλιο υπολογίσατε το Δ.Π Απρίλιο έγινε η καταγγελία οπότε κρίνω πως σωστά το πρόγραμμα το συμπεριλαμβάνει στην ΑΠΔ Μαΐου .
 18. Σωστό είναι αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Νόμου 748/66 δεν χρειάζεται να αναφερθεί αναπληρωματικη ημέρα, χρειάζεται όμως κατά την ταπεινή μου γνώμη να αναφέρεις στις παρατηρήσεις την διάταξη του νόμου που το αναφέερει αυτό και ότι θα δοθεί προσαύξηση 75%.
 19. αυτό ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1α η Κυριακή των Βαίων δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
 20. Ο υπολογισμόσ του δώρου μισθωτού ο οποίος μέσα στο διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 30/04/2016 ασχολήθηκε με δύο διαφορετικές συμβάσεις την μια πλήρους και την άλλη μερικής απασχόλησεις θα μπορούσε για μεν το πρώτο διάστημα βάσει των αποδοχών πλήρους απασχολήσεως που ελάμβανε κατά την τελευταία ημέρα της συμβάσεως πλήρους απασχολήσεως, για δε το δεύτερο διάστημα, βάσει των αποδοχών της μειωμένης απασχολήσεως της 15ης ημέρας πριν το Πάσχα. Δεν θα ήτανε ασφαλές λομωε να ενεργήσετε με τον τρόπο αυτό αν προηγήθηκε η σύμβαση μειωμένης απασχόλησης ενώ κατά την 15η ημέρα πριν το Πάσχα ο μισθωτός προσέφερε εργασία με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Το άρθρο 3 της ΥΑ 19040/81 αναφέρει ότι ο υπολογισμός γίνεται με της αποδοχές της 15ης ημέρας πριν τπυ Πάσχα χωρίς να γίνεται διάκρηση για την περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων συμβάσεων, δεν υπάρχει σχετική νομολογία επι του ζητήματος αυτού.
 21. Αρ.πρωτ.: 13146/37/6.4.2015 5. E4: TPOΠOΠOIHTIKOΣ AΠOΔOXΩN Πίνακας ΠροσωπικούAφορά τις περιπτώσεις μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σε πάγια βάση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν εργαζόμενος αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο και όχι σε περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας ή αδικαιολόγητης απουσίας.Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, λοιπόν, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (τροποποιητικός αποδοχών, βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του E4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.
 22. ΠΟΛ.1113/2.6.2015 ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.
 23. σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του Μον.Πρωτ. Θες/νίκης 4082/2014 η οποία αναφέρει : της από 02-05-2012 σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται αυτολεξεί στην αγωγή, προβλέπεται ότι « ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ελεύθερα και πριν την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας, τηρώντας τις διατάξεις για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου». Συνεπώς με τον όρο αυτό ο οποίος αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος και συνήφθη μεταξύ των διάδικων στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων ( άρθρο 361 Α.Κ ), η εναγόμενη επεφύλαξε ρητά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του ενάγοντος, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, τηρώντας τις διατάξεις που διέπουν την καταγγελία της συμβάσεως αορίστου χρόνου . Άρθρο 361.- Ενοχή από σύμβαση. Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Συνεπώς είναι έγκυρη η καταγγελία συμβάσεως ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο, αλλά εγγράφως, όταν υπάρχει ρήτρα περί δικαιώματος του εργοδότου να καταγγείλει ελεύθερα την σύμβαση και πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου, τηρώντας τις διατάξεις περί καταγγελίας της συμβάσεως αορίστου χρόνου.
×
×
 • Create New...