Jump to content

a.sakellariadis

simple Members
 • Content Count

  57
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

a.sakellariadis last won the day on December 21 2018

a.sakellariadis had the most liked content!

About a.sakellariadis

 • Rank
  *

Recent Profile Visitors

1,703 profile views
 1. Σωστά και τα δύο - έντυπο τεχνικού ασφαλείας και έντυπο Ε7
 2. Σωστά , σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης χρειάζεται μόνο τροποποίηση του Π.Δ 156/1994 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ τίποτα άλλο.
 3. άρθρο 19 του Νόμου 4075/2012 3% Επί του ποσοστού των εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ για τον πρώτο μήνα. «προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά»
 4. Σύμφωνα με το 14317/535/12-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας επιεδή κατα το εξάμηνο χορηγείται και επίδομα αδείας απο τον ΟΑΕΔ ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει το καταβληθέν ποσόν επιδόματος .
 5. Με το άρθρο 41 του 4488/17 και με το εγγρ.31767/10-εγκ.32089/14 του Υπουργείου εργασίας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται εκτός έδρας ή παραρτήματος της επιχείρησεις ο εργοδότης υποχρεούται να τους εφοδιάζη με αντίγραφο ή απόσπασμα της καταστάσεως προσωπικού.
 6. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 3896/14 σε περίπτωση που η μερική απασχόληση συμφωνήθηκε χωρίς να προυπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από αυτή γεννάται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης αφου τέτοια δεν υπήρξε, αλλά λόγω της ακυρότητας θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας.Το ΙΚΑ δεν μπορεί να επιβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση εκ μόνου του λόγου ότι δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία περί μερικής απασχόλησης.
 7. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 88/1999 που ενσωμάτωσε την Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΟΚ στο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, «1. Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας», χορηγείται υποχρεωτικά διάλειμμα στον εργαζόμενο μετά από (6) έξι ώρες εργασίας και είναι τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας, για εύλογο χρονικά διάστημα σύμφωνα με την καλή πίστη. Δεν επιτρέπεται να είναι συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας και δεν αμείβεται εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
 8. Το δώρο Χριστουγέννων το έχετε υπολογισμένο πολύ σωστά ( 22,52 συν προσαύξηση ) Όσον αφορά το επίδομα αδείας δικαιούστε τον μισό μισθό ήτοι 12,5 ημεριμίσθια.
 9. ΕΓΓΡ. 40990/50/25-2-2015 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης « Διευκρινήσεις αναφορικά με τη Μεταφορά Εργαζομένων, κατά τη διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ».
 10. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση όπως, στο έντυπο Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ το οποίο υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, περίπ. Α παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014, Αρ. πρωτ.: 46755/847/11.12.2014 ,στις παρατηρήσεις να αναγράφεται η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης( Απόφ. Υπ. Εργασίας 3762/67 ).
 11. ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Παράγραφος 1 13.1.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατά περίπτωση), ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης [περιπτώσεις (α) έως (δ)]. 13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής. 13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών. 13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.
 12. Στην αρχική σελίδα πατήστε: "Είσοδος" (ανοίγει η μάσκα "Είσοδος στο Σύστημα") Πατήστε: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ +" (γίνεται μεταφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων") Πληκτρολογείτε Username και Password "TAXISnet" Εμφανίζεται μάσκα "Παρακαλούμε επιβεβαιώστε", πατήστε "Εξουσιοδότηση" Θα σας αποσταλούν Username & Password στο mail που έχετε δηλώσει στο TAXISnet
 13. Έντυπο Ε7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήξη της σύμβασης ή του έργου. Tο έντυπο δεν υποβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου.Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18483© Taxheaven
 14. Σύμβαση πολλαπλής απασχόλησης . Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνούν από κοινού ότι ο δεύτερος εντός του ημερήσιου νομίμου ωραρίου θα παρέχει εργασία περισσότερων ειδικοτήτων συνήθως δύο η πρώτη ως κύρια και η δεύτερη ως δευτερεύουσα . Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται ρητά κάτι τέτοιο, τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων έχει κρίνει ότι η σύμβαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 361 του ΑΚ για την ελευθερία των συμβάσεων.
×