Jump to content

giorgos

Silver members
 • Posts

  411
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by giorgos

 1. «Προϋποθέσεις επιδότησης τακτικής ανεργίας και οικονομική ενίσχυση των επιδοτουμένων ανέργων για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2012 http://www.oaed.gr/i...pasxa_xrist.pdf
 2. Ασφάλιση Πρόσωπα Εξαιρούμενα από την Ασφάλιση Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα: α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Ναυτικών Πρακτόρων, Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου, κ.α.. Επισημαίνεται: Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ115 Α’/15-7-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, βάσει του νέου νόμου (Ν. 3863/10), οι ¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των οποίων η υπακτέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού. Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.21466/1211/16-9-10 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για λόγους ίσης μεταχείρησης θα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός από τους μηχανικούς και οι υγειονομικοί και νομικοί ("παλαιοί" ασφαλισμένοι), των οποίων η δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ. Το εν λόγω θέμα θα ρυθμιστεί νομοθετικά. Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92 περί δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. β) Οι Αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης. γ) Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων. δ) Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο. ε) Τα πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010. Επισημαίνεται: Οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές (δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη της δραστηριότητας για μια 3ετία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ υπαγόμενοι υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν δεν πληρούν τα κριτήρια συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα επανελέγχου των κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιος 80/10). στ) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 25 του Ν.3846/2010, όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω προγράμματα, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ) Οι ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων μέχρι και δέκα (10) σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο εξακολουθούν να ασφαλίζονται/συνταξιοδοτούνται από τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υπάγονται και δεν ασφαλίζονται ούτε στον ΟΑΕΕ ούτε στον ΟΓΑ.
 3. Καλημέρα σας, είναι σαν να συζητάμε αν πρέπει καφενείο να χρεώσει το επιπλέον νερό που θα ζητήσει ένας πελάτης.Θα πρέπει να υπολογίσουμε τον χρόνο που θα κάνει ο σερβιτόρος για να το πάει, την ποσότητα του νερού αλλά και το extra απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν λέω, στα χαζά χαζά, το κόστος εκτύπωσης σε ένα γραφείο σταδιακά παύει να είναι αμελητέο και αποτελεί υπολογίσιμο έξοδο. Αυτό δεν σημαίνει κατά την άποψή μου, ότι θα πρέπει να χρεώσουμε σε πελάτη το κόστος εκτύπωσης 3 - 5 σελίδων επιπλέον της αμοιβής που του έχουμε ζητήσει. Είναι πλέον ένα κόστος που ενσωματώνεται στις παραμέτρους που διαμορφώνουν την αμοιβή.
 4. "2. Προέγκριση αίτησης - Διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας 2.1. Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η επιχείρηση." Άποψή μου είναι ότι μπορείς.Καλό θα ήταν να κάνεις και ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία.
 5. Καλησπέρα, άποψή μου είναι ότι η αρχική σελίδα έχει μεγάλο "βάθος" . Δηλαδή πρέπει κάποιος να κατεβεί "ρολάρει" μέχρι τέλος για να δει κάποιες πληροφορίες. Επίσης οι όποιες διαφημιστικές ενημερώσεις παρουσιάζονται (τοποθετούνται) σε όλη την αρχική σελίδα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το κόστος και την τοποθεσία ανάρτησης της κάθε διαφήμισης, αλλά κουράζει τον επισκέπτη. Επίσης αναφέρεται π.χ ημερολόγιο - υποχρεώσεις σήμερα - υποχρεώσεις αύριο.. ή κωδικοί ΚΑΔ ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη της αρχικής σελίδας. Θα προτιμούσα να υπάρχει μια δομή πιο περικτική και όχι τόσο αναλυτική. Ίσως να κουράζει η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε ίδια θέματα. Το να αναφέρονται παρεμφερή και πολλές φορές ίδια θέματα σε διαφορετικά "μήκη και πλάτη" της αρχικής σελίδας ίσως να εκλαμβάνεται ως ένα site πλήρες ενημερωμένο και αναλυτικό είτε ως ένα site που προσπαθεί να γεμίσει με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες τον αναγνώστη. Προσωπικά θα επιθυμούσα μια αρχική σελίδα πιο περιεκτική και καλύτερα δομημένη.Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι ενημερωμένο και επίκαιρο με πολλές και αναλυτικές πληροφορίες. Πολλές φορές στην προσπάθεια για πλήρη ενημέρωση χάνεις το ενδιαφέρον λόγω της μης σωστής παρουσίασης, τόσο των διαφημίσεων όσο και των ενημερώσεων. Καλύτερα να υπάρχουν 10 "πόρτες" που σε οδηγούν σε νέες "αίθουσες" παρά να παρουσιάζονται όλες οι αίθουσες με το "καλημέρα". Τα παραπάνω αποτελούν προσωπική μου άποψη και τα αναφέρω αποκλειστικά και μόνο με το σκεπτικό να βοηθήσουν τους έχοντες το παρόν site όσο βέβαια και για την καλύτερη ανάγνωση του site από τους επισκέπτες αυτού. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν πολύ περισσότερα και αυτοί θα κρίνουν το καλύτερο. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια για τον παρόν κόμβο και καλή συνέχεια.
 6. Καλησπέρα, κατ'αρχήν συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας και τα αποτελέσματα αυτών που καταστούν το παρόν site βασικό και καθημερινό συνεργάτη στους λογιστές και όχι μόνο. Η βοήθεια που προσφέρει, το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος είναι τεράστια. Μια 1η σκέψη είναι να παρουσιάζονται στο forum οι διάφορες ερωτήσεις - απορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να τις βλέπει κάποιος αλφαβητικά ανά θέμα/κατηγορία και ταυτόχρονα να αναφέρονται τυχόν προγενέστερα θέματα με το ίδιο περιεχόμενο.Π.χ. Κοιτάζει κάποιος θέμα σχετικό με συγκεντρωτικές, να μπορεί να παραπέμπεται σε προηγούμενα θέματα με το ίδιο περιεχόμενο. 2ον.Σε θέμα στο οποίο έχει ερωτηθεί κάτι και εκκρεμεί απάντηση, να μην μπορεί να τεθεί άλλη ερώτηση, (πολλές φορές και άσχετη) πριν απαντηθεί η πρώτη ερώτηση. 3ον. Υπάρχουν θέματα στα οποία ενώ η ερώτηση είναι σαφής βλέπει κάποιος και 30 - 40 δημοσιεύσεις. Πολλές φορές αυτό κάνει τον αναγνώστη να μπερδεύεται.Βέβαια υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Αν είναι δυνατόν εφόσον έχει επιλυθεί (βάση διατάξεων) το πρόβλημα , πιστεύω ότι είναι ανώφελο να συνεχίζεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο θέμα. 4ον . Αν είναι δυνατόν να αποφεύγονται παρεξηγήσεις ύβρεις και ειρωνικά σχόλια μεταξύ των συμμετέχοντων σε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν τα παραπάνω σας βρίσκουν σύμφωνους και αν είναι εφικτά να πραγματοποιηθούν. Απλώς είναι η άποψή μου (συγκεκριμένα για την καλύτερη λειτουργία του forum)και όχι γενικότερα για την όλη λειτουργία του κόμβου.
 7. ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Είναι δυο οδηγοί: Ό 1ος είναι κάτοχος ενός αυτ/του μεγάλης αξίας π.χ. 100.000 ευρώ με γαντάκια στο χέρι για τον ιδρώτα και δερμάτινο σαλόνι και ο 2ος ενός απλού αυτ/του αξίας 15.000 ευρώ. Ξεκινούν και οι δύο να διανύσουν μια απόσταση στην οποία μέσα περιλαμβάνονται ανηφόρες, κατηφόρες, χωματόδρομος, άσφαλτος, στροφές, λακκούβες.... ΕΡΩΤΗΜΑ :Ποιός από τους δύο θα διανύσει με ασφάλεια 1ος την απόσταση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Για κάποιους κύριους με μακροσκελείς αναλύσεις επί των αυτ/των σίγουρα ο 1ος .ΛΑΘΟΣ... Θα διανύσει 1ος και σώος την απόσταση αυτός που ξέρει να οδηγεί...Αυτός που μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του αυτ/του . [/quote Μετα τον Σταυρουλάκη, στον οποίο εδωσα βραβειο αριστουχου φυσικής, εισαι ο δευτερος που το κατακτάς. Αμ πως, μονον ο Αϊνσταιν θα λυνει αυτα τα προβλήματα; Ευχαριστώ πολύ, πότε ορκίζομαι να πάρω το πτυχίο; Κακά τα ψέματα, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ δεν είναι ισοδύναμα.Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μόνο και μόνο η κατοχή ενός πτυχίου ΑΕΙ σου ανοίγει τις πόρτες για σταδιοδρομία.Πολύ περισσότερο όταν κάποιος κάτοχος πτυχίου περηφανεύεται για αυτό και όχι για τις γνώσεις που διαθέτει. Πολλοί το θεωρούν επιτυχία να περάσεις σε Α.Ε.Ι. και αποτυχία αν περάσεις σε Τ.Ε.Ι. . Δεν είναι έτσι. Όταν βγείς στην πιάτσα τι θα κάνεις; Εκεί είναι η ουσία. Το να περάσεις σε Α.Ε.Ι. δεν είναι ικανότητα. Είναι το πόσο προσηλωμένος στο διάβασμα είσαι την χρονιά που δίνεις εξετάσεις εισαγωγής. Ξέρετε πόσα παιδιά, όχι όλα, αν τα πάρεις από μια σχολή Α.Ε.Ι. και τα βγάλεις στον δρόμο δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν; Δεν φταίνε αυτά, φταίνε οι γονείς που τα πιέζουν να περάσουν σε σχολή (Α.Ε.Ι.)χωρίς όμως να τους έχουν δώσει άλλα φόντα για την αντιμετώπιση της ζωής. Καλό Σαββατοκύριακο. Υ.Γ. Ήμουν κάτοχος Λογιστικής Τ.Ε.Ι. και μετά το πτυχίο (Α.Ε.Ι.)που μου έδωσε ο epimenidis θα μπορώ να βγω και εγώ στην κοινωνία με καμάρι και όχι να ντρέπομαι.
 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Είναι δυο οδηγοί: Ό 1ος είναι κάτοχος ενός αυτ/του μεγάλης αξίας π.χ. 100.000 ευρώ με γαντάκια στο χέρι για τον ιδρώτα και δερμάτινο σαλόνι και ο 2ος ενός απλού αυτ/του αξίας 15.000 ευρώ. Ξεκινούν και οι δύο να διανύσουν μια απόσταση στην οποία μέσα περιλαμβάνονται ανηφόρες, κατηφόρες, χωματόδρομος, άσφαλτος, στροφές, λακκούβες.... ΕΡΩΤΗΜΑ :Ποιός από τους δύο θα διανύσει με ασφάλεια 1ος την απόσταση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Για κάποιους κύριους με μακροσκελείς αναλύσεις επί των αυτ/των σίγουρα ο 1ος .ΛΑΘΟΣ... Θα διανύσει 1ος και σώος την απόσταση αυτός που ξέρει να οδηγεί...Αυτός που μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του αυτ/του .
 9. Όπως απάντησε και πριν η klery το ανταποδοτικό όφελος είναι το ίδιο το προϊόν και η χρήση που κάνουμε σ'αυτό. Τώρα όσο αφορά το δεύτερο σκέλος του προβληματισμού σου, πιστεύω ότι εισόδημα δημιουργείται στους καταναλωτές μέσω του εμπορίου, και ειδικά στην παρούσα οικονομική κατάσταση, μέσω της πώλησης - αγοράς μεταχειρισμένων.Τι θέλω να πω; Ειδικά τώρα, είναι πιο εύκολο να αγοράσω π.χ. ένα προϊόν για το οποίο πριν θα έδινα περισσότερα χρήματα. Σε περιόδους κρίσης παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες.Επίσης εκεί που είχα κάτι και έμενε στα αζήτητα, τώρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αγορασθεί 1ον γιατί θα μειώσω την τιμή πώλησης και 2ον γιατί έχει αυξηθεί το αγοραστικό κοινό που ψάχνει για ευκαιρείες. Δεν ξέρω αν σε βοήθησα, αλλά πιστεύω ότι είναι και λίγο ασαφής - αδιευκρίνηστος ο προβληματισμός σου.
 10. Καλησπέρα, και έλεγχος να γίνει, που το πρόβλημα; Γυναίκες μόνες είναι που ψάχνονται...Πρέπει δηλαδή να είναι υπάλληλοι της επιχ/σης; Δηλαδή στο τέλος θα ζητήσουν και συμβάσεις και για τους άντρες που έχουν την διάθεση να κεράσουν ένα ποτό βρε αδερφέ. Άποψή μου είναι ότι και συμφωνητικό να βρείς, λίγες θα είναι, για να μην σου πω καμία, που θα δεχτούν να υπογράψουν. Άς είναι καλυμμένη η επιχ/ση με τους υπόλοιπους "πραγματικούς" υπαλλήλους και άσε τα κορίτσια (που δεν τα γνώριζεις άλλωστε)να έχουν τις γνωριμίες τους.
 11. Κατ' αρχήν ανέφερα μεταξύ άλλων ότι :"Ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν έχουν πρόβλημα να σε προσλάβουν ως βοηθό λογιστή, γιατί βασίζονται στις γνώσεις στους και την αξία τους. Και πάλι το σκέφτονται...." Δεν τον φοβάται, φοβάται το μέλλον. Φοβάται όπως σωστά είπες και το "ρίξιμο των τιμών" αλλά και πάλι ένας φτασμένος λογιστής, όπως αναφέρεις ,που γνωρίζει τις δυνατότητές του και την αξία του δεν θα πρέπει να έχει τόσο φόβο από την μείωση των τιμών όσο από την πιθανότητα να βγεί στην αγορά ένας "νέος" που θα έχει τις προϋποθέσεις να γίνει "φτασμένος". Με εκτίμηση Γιώργος από Ιτέα.
 12. Γιατί ; Σου φαίνεται παράξενο; Στις επαρχιακές πόλεις είναι συνήθες φαινόμενο. Λέει ο άλλος : "Να τον πάρω για δουλειά, να του μάθω τα μυστικά και μετά να ανοίξει δικό του γραφείο;" Στις μικρές πόλεις είναι πολύ δύσκολο να βρείς δουλειά σε λογιστικό γραφείο, γνωρίζοντας ο εργοδότης ότι έχεις τις προοπτικές να ανοίξεις δικό σου.Και να σε πάρει, θα σου κολλάει ένσημα ως υπάλληλο γραφείο και όχι ως βοηθό λογιστή , σκεπτόμενος ότι σου ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξεις δικό σου γραφείο και ταυτοχρόνως να κινδυνεύει να χάσει μερίδιο από την αγορά. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν έχουν πρόβλημα να σε προσλάβουν ως βοηθό λογιστή, γιατί βασίζονται στις γνώσεις στους και την αξία τους. Και πάλι το σκέφτονται.... Άποψή μου είναι: εφόσον δεν μπορείς να κάνεις έναρξη προς το παρόν, βρες δουλειά κάπου που μπορούν να σου κολλάνε ένσημα βοηθού λογιστή, διάβαζε και ενημερώνεσαι συνεχώς, και δειλά δειλά ξεκίνα μεκάποιους γνωστούς και θα δεις ότι στην συνέχεια, εφόσον είσαι συνεπής και εργατικός, θα δημιουργήσεις ένα όνομα και πελατεία. Χρειάζεται υπομονή, κουράγιο, πείσμα, κούραση, διάβασμα , δημόσιες σχέσεις, θέληση και αυτοπεποίθηση.Μην "κωλώνεις" . Μια ευχή μόνο: όταν αύριο μεθαύριο με το καλό έχεις το δικό σου γραφείο και έρθει ένας "νέος" προσπάθησε να τον βοηθήσεις. Λίγο δύσκολο βέβαια γιατί και εσύ τότε ,ίσως,να σκέφτεσαι όπως σκέφτονται αυτοί στους οποίους απευθύνεις σήμερα "βοήθεια". Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.
 13. Καλησπέρα, θα συμφωνήσω με τον epimenidi. Σημασία έχει πώς σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις το πτυχίο σου.Σαν ελεύθερος επαγγαελματίας ή ως μισθωτός σε επιχ/ση. Αν σκέφτεσαι να γίνεις ελεύθερος επαγ. τότε οι σπουδές στο ΤΕΙ θα σε βοηθήσουν πολύ περισσότερο. Αν θέλεις να γίνεις μισθωτός τότε καλύτερα θα ήταν το Α.Ε.Ι. Όσο αφορά το κοινωνικό κύρος, για μένα είναι το λιγότερο. Τι να το κάνω να έχω doctora και να ψάχνω για δουλειά; Τέλος, ότι και να ακολουθήσεις, εάν δεν διαβάζεις - ενημερώνεσαι , δεν θα έχει καμιά σημασία. Θα είναι σαν να έχεις μια porce και να μην ξέρεις να οδηγείς. Ότι και να αποφάσίσεις, οφείλεις να σκεφτείς τις προοπτικές εξέλιξης αλλά και να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι σου αρέσει να κάνεις. Καλή συνέχεια και ΔΙΑΒΑΣΜΑ...ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ...
 14. Συμφωνώ με τα παραπάνω και ιδιαίτερα με την τελευταία παράγραφο. Προσωπικά , πολλά χρόνια πριν και με παρόμοια σύμβαση,θα ήμουν ευχαριστημένος αν πήγαινα μόνο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ κλπ.Οι ανάγκες όμως με έκαναν να κάνω και δουλειές άσχετες.Τα τσιγάρα απ' το περίπτερο ήταν το λιγότερο. Τώρα , αν με τις σημερινές συνθήκες έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις εργοδότη που να σου αναθέτει καθήκοντα μόνο σχετικά με το επάγγελμα που σπούδασες, τότε θεωρώ ότι είσαι από τους προνομιούχους. Πολλοί βοηθοί λογιστών μέσα στο 8ωρο, ασχολούνται με εργασίες σχετικές με το επάγγελμα μόνο για 3 - 4 ώρες ημερησίως.Τις υπόλοιπες ώρες κάνουν και άλλες εργασίες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία της επιχ/σης. Μακάρι να μπορείς και να εργαστείς σε εργοδότη που να σου προσφέρει αυτά που θέλεις. Καλή συνέχεια.
 15. Από ika.gr : "Διαδικασία έκδοσης και υποβολής: Η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Βεβαίωση Εργοδότη" και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν στην ΑΠΔ της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Επίσης αναγράφεται σ' αυτή απαραίτητα η υπηρεσία (Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ κλπ.) στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, υπογράφεται από τον υπεύθυνο εργοδότη και φέρει τη σφραγίδα του. Η "Βεβαίωση Εργοδότη" υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Εάν προσκομισθούν από άλλο πρόσωπο πρέπει να επιδειχθεί η Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου (ή φωτοαντίγραφο αυτής) ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Κατ' εξαίρεση οι εποχικά απασχολούμενοι μπορούν να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις και στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κατοικίας τους, ώστε αυτές να σταλούν υπηρεσιακά στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη τους για θεώρηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Μαζί με τις βεβαιώσεις πρέπει να προσκομίζεται το τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ασφαλιστική ταυτότητα του ασφαλισμένου (Δ.Α.Τ.Ε., Α.Β.Α., Α.Δ.Ε, βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου ασφαλισμένου, βιβλιάριο ασθενείας κ.α.) Oι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων αφού διαπιστώσουν ότι, ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρούν τις "Βεβαιώσεις Εργοδότη". Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, το δεύτερο αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας για διασταύρωση του περιεχομένου του με αυτό της αντίστοιχης ΑΠΔ και το τρίτο αρχειοθετείται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βεβαιώσεις που αναφέρουν μη απογεγραμμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργοδότες ή ασφαλισμένους δεν θεωρούνται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου (διαπίστωση της απασχόλησης) ή την απογραφή του ασφαλισμένου αντιστοίχως.
 16. "Π.Ε.Φ.Ε - Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνων Επιστημόνων Στις 23/6/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 καλούνται, όλοι οι συνάδελφοι λογιστές- φοροτέχνες- δημόσιοι υπάλληλοι υπό απόλυση (150.000 άνθρωποι) και αυτοί που ταλαιπωρούνται από την εφορία σε συγκέντρωση στο ΚΕΠΥΟ (TAXIS) οδός Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης στην Καλλιθέα 100 μέτρα από τον Ηλεκτρικό Σταθμό δίπλα από την Σιβιτανίδειο Σχολή. Τα αιτήματά μας είναι: ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (παλιό ή νέο) ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δεν πρέπει να λείπει κανένας μας ανεξαρτήτως ιδεολογίας- Δεν είμαστε οι λογιστές ΡΑΓΙΑΔΕΣ Οι Υπουργοί Οικονομικών της τελευταίας δεκαετίας συμπεριφέρονται απαξιωτικά στους λογιστές- φοροτέχνες. Εάν δεν προθυμοποιηθείτε στην συγκέντρωσή μας, το σφάλμα θα είναι δικό σας και στο εξής θα είμαστε οι πλέον καταφρονημένοι από όλα τα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Από εσάς εξαρτάται εάν θα φανούμε πολύ δυνατοί. Η κατάληψη στο Taxis θα «πονέσει» το Υ.Ο. γιατί δεν θα μπορεί να εισπράξει φόρους από εφορίες και τελωνεία κ.λπ. Ή θα αλλάξουμε εμείς οι λογιστές ή θα πάμε φυλακή Μετά τιμής Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας Κων/νος Αναστόπουλος Μανούσος Ντουκάκης Γεώργιος Ρούσσος" Τι να σχολιάστεί από τα παραπάνω; α)ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (παλιό ή νέο) Τώρα το συνειδητοποίησαν;.... β)ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δεν είπατε όμως :"όχι στα ρουσφέτια".... γ)ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Μέσω αυτής δεν εκπληρώνονται - διατηρούνται και κάποιες υπηρεσίες του κλάδου;Έπρεπε να είχε γίνει πολύ πριν... δ)ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μήπως έρχεται σε αντίθεση με το ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ε)ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Για όλους;... στ)ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Τώρα το σκεφτήκατε;... ζ)Δεν πρέπει να λείπει κανένας μας ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα αστεία.... η)Εάν δεν προθυμοποιηθείτε στην συγκέντρωσή μας, το σφάλμα θα είναι δικό σας και στο εξής θα είμαστε οι πλέον καταφρονημένοι από όλα τα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Ότι θα φταίμε είναι το σίγουρο, το θέμα είναι γιατί θα φταίμε θ)Από εσάς εξαρτάται εάν θα φανούμε πολύ δυνατοί.Να ΠΑΤΕ να ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ την πατρίδα.... ι)Ή θα αλλάξουμε εμείς οι λογιστές ή θα πάμε φυλακή Μεγάλο δίλλημα.... Από εσάς εξαρτάται εάν θα φανούμε πολύ δυνατοί. Από ΜΑΣ εξαρτάται αν θα ΦΑΝΕΙΤΕ δυνατοί. θεωρώ το παρόν site δημοκρατικό και θα παρακαλούσα οι ευθύνοντες αυτού να δουν τους παραπάνω σχολιασμούς ως το δικαίωμα να μπορεί να εκφράσει κάποιος την άποψή του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν αλλά ούτε και να επηρεάσω. Απλώς ήθελα να διατυπώσω τις σκέψεις μου όταν διάβασα το παραπάνω κάλεσμα. Ας σχολιάσει και διατυπώσει ο καθένας τις δικές του απόψεις χωρίς προσωπικές συγκρούσεις.
 17. "Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2010 Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 τα προηγούμενα έτη. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου ή του υπόχρεου συζύγου δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους." "Η ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Σας ενημερώνουμε ότι: Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011. Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011. Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων) θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011."
 18. Δεν είχαδει την απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά πες μου σε τι διαφωνείς. Στο κάτω κάτω αυτοί που πληρώνουν σχετικά αμέσως είναι οι απλοί φορολογούμενοι που κάνουν δήλωση μια φορά τον χρόνο. Το πρόβλημα είναι, και όχι μόνο, από τους υπόλοιπους. Ξέρεις πόσοι είναι αυτοί που σκέφτονται να ανοίξουν λογιστικό γραφείο, γνωρίζοντας ότι θα είναι δύσκολο να βασιστούν μόνο στις δηλώσεις μόνο μισθωτών και συνταξιούχων;Ξέρεις πόσοι ειναι αυτοί που γνωρίζουν ότι και πελάτες, πέρα από τους παραπάνω, να έχουν θα τους είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί; (μη πληρωμή ή υπερβολικά καθυστερημένη) Το πρόβλημά σου είναι αν έχω λογιστικό γραφείο ή όχι; Είτε έχω ή όχι, σε πληροφορώ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά τις αντιξοότητες που υπάρχουν στην λειτουργία και βιωσιμότητα ενός τέτοιου γραφείου.
 19. Έστω ότι δεν έχω λογιστικό γραφείο όπως λες, υπάρχει κάποια διαφορά; Η τοποθέτηση η δική σου στο θέμα ποιά είναι; Εγώ δεν έχω λογιστικό γραφείο, εσύ δεν έχεις άποψη;
 20. Όλα σχετικά είναι... Αυτήν την περίοδο, όντως υπάρχει φόρτος εργασίας.Τον υπόλοιπο καιρό; Ένα λογιστικό γραφείο περιμένει από τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων (μισθωτών - συνταξιούχων) να διατηρηθεί; Είναι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο επιπλέον εισόδημα.Αλίμονο όμως αν κάθε λογιστικό γραφείο εξαρτάται από τα "επισφαλή" έσοδα των παραπάνω δηλώσεων. Όσο αφορά τώρα τους υπόλοιπους, που απασχολούν όλο το έτος, και αποτελούν τον κύριο όγκο της εργασίας σε ένα λογιστικό γραφείο, πάλι το πρόβλημα είναι σχετικό και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ύψος αμοιβής σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συμφωνία με τον εκάστοτε πελάτη ως τον τρόπο και περιοδικότητα πληρωμής, ανταγωνισμός, αστάθμητοι - απρόβλεπτοι παράγοντες. Το πρόβλήμα πάντως υπάρχει...
 21. Λόγια, λόγια και πάλι λόγια.Γίναμε και εμείς σαν αυτούς που κατακρίνουμε.Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο... "Λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα." Είχαν μια καούρα αν γεμίζουν τις πλατείες οι αγανακτισμένοι.Λες και θα ξαναβγούν.Λες και αυτοί κανονίζουν την τύχη της χώρας. Οι αγανακτισμένοι είναι αποφασισμένοι;Δεν το νομίζω. Χωρίς βέβαια να θέλω να προσβάλω κανέναν.Απλώς πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος τρόπος αντίθεσης στα δρώμενα της χώρας είναι εσφαλμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζεται ως "αμερικανάκι" από τους κυβερνώντες.Που επαναλαμβάνω δεν αποφασίζουν οι υποτιθέμενες κυβερνήσεις αλλά το όποιο παρασκήνιο .Παρασκήνιο που σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρεται για το παρελθόν - παρόν - μέλλον αυτού του λαού. Δεν ενδιαφέρεται με την έννοια της προόδου, της ανάπτυξης της ευημερίας. Ενδιαφέρεται, ναι . Αλλά για τους ακριβώς αντίθετους λόγους. Για την παρακμή, τον έλεγχο (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, κοινωνικό), για τον ξεπεσμό ενός έθνους . ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ. Βγαίνουν άνθρωποι, 'ΕΛΛΗΝΕΣ, και διαμαρτύρονται αγανακτισμένοι. ΚΑΙ; Και τι έγινε, τους έκαναν τα μούτρα κρέας..... Άσε που μέσα στους πραγματικά αγανακτισμένους υπάρχουν , όπως άλλωστε πάντα υπήρχαν και κατευθυνόμενα άτομα που εκμεταλλέυονται την αγνή αγανάκτηση για άλλους σκοπούς. Όλα κατά την άποψή μου έχουν προ καιρού κανονισθούν,σχεδιαστούν και εκτελεστούν με απόλυτη ακρίβεια σε "μυστικά δείπνα". Πιστεύετε ότι δεν είχαν προβλεθεί τέτοιες αντιδράσεις; Εδώ παίζονται δις.Μήπως και ο συγκεκριμένος τρόπος "αντίστασης" , που ουσιαστικά είναι και ο πιο ήπιος από τους πιθανούς προβλεπόμενους τρόπους αντίστασης - αγανάκτισης , δεν ήταν κατευθυνόμενος εσκεμμένα;Το λέω χωρίς να θίξω τους συμμετέχοντες σε "διαμαρτυρίες" όπως αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Μήπως, λέω μήπως ως Έλληνες χρειαζόμαστε κάτι πιο δραστικό και αποτελεσματικό; Τώρα αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, χρειάζεται συντονισμός - σκέψη - ανιδιοτέλεια - συνέπεια - πίστη - αποφασιστικότητα.
 22. Όντως...Ούτε συνεννοημένοι να είμαστε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι στον 727 συμπεριλαμβάνονται και τα χρεολύσια εφόσον η κατοικία είναι πάνω από 120 τ.μ.. Πάντα με επιφύλαξη.
 23. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, έχω αρκετό καιρό να το αντιμετωπίσω, αλλά στον 727 συμπεριλαμβάνονται και τα χρεωλύσια ενώ στον 65 μόνο οι τόκοι.
 24. Μάλιστα, η πιπίλα της περαίωσης… Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα…. 1ον η περαίωση δεν αφορά κυρίως τους λογιστές, αλλά πρωτίστως τους επιχειρηματίες. Το έχω ξαναπεί, όποιος έχει αντίθετη άποψη, ας το σκεφτεί λιγάκι πιο σοβαρά…. 2ον έχουμε ξανατοποθετηθεί στο φόρουμ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…. Για πολλούς λόγους…. Το ΙΚΑ που δεν έχει ελέγχους δλδ, τι παθαίνουμε…??? 3ον η περαίωση είναι ένα μέτρο που έφερε το κράτος, όχι οι λογιστές, όχι οι επιχειρηματίες…. Πες μου πως μπορεί να μην συμμορφωθεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας, γνωρίζοντας ότι εάν έρθει έλεγχος θα του ρίξει πρόστιμο μόνο και μόνο επειδή δεν περαίωσε! Και καμία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι τέλεια, 3 τόμοι ανάλυση του ΚΒΣ, 3 τόμοι ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος, 3 τόμοι ανάλυση οι διατάξεις περί φπα… Η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι επίτηδες φτιαγμένη για να μπορεί οποιοσδήποτε να επιβάλλει πρόστιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή! Να μην ξεχάσουμε και την προπαγάνδα από το ίδιο το ΥΟ με δηλώσεις του στυλ (ένα παράδειγμα από τα χιλιάδες): «Όσοι έχουν φορολογικές ατασθαλίες και επιλέξουν να μην υπαχθούν στη ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο, καλύτερα να παραδώσουν από τώρα τα κλειδιά της επιχείρησής τους στην Εφορία» αναφέρουν χαρακτηριστικά από το υπουργείο Οικονομικών. http://economist.yooblog.gr/page/2/ Ξέρεις ρε καραγκιόζη που έδωσες στη δημοσιότητα αυτή την ανακοίνωση (γιατί καραγκιόζης είσαι και μάλιστα μεγάλος) πως την έχει στήσει ο άλλος την επιχείρηση..?? Με τι κόπο και αγωνία να πετύχει..?? Αν κοιμάται τα βράδια, αν αγχώνεται, αν χρωστά, αν έχει να περάσει η οικογένειά του, αν έχει τα λεφτά να πληρώσει τα νταβατζιλίκια που ζητάτε…??? Έχεις διανοηθεί ρε μάπα ότι από αυτόν πληρώνεσαι για να λες τις παπαριές σου…??? Κατανοείς ότι ρόλος του κράτους είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και όχι το κλείσιμο των επιχειρήσεων…???? Ανίδεε, αμόρφωτε, τραμπούκε, καραγκιόζη………………….. Το παράδειγμα το έφερα προκειμένου να δείξω ότι και σε εμάς ορισμένες φορές μας βολεύουν κάποια ΛΑΘΗ (μέσα από νόμους) τα οποία συντελούν και αυτά στην καταστροφή της χώρας.Εξυπηρετούμε τον σκοπό τους και άθελά μας συμβάλλουμε στην κρίση. Δεχόμαστε νομοθετήματα που πολλές φορές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Ας αναφέρω άλλο παράδειγμα : ο δικηγόρος που κάνει "καλά την δουλειά του", που είναι επαγγελματίας, πολλές φορές αθωώνει εγκληματίες.Εξυπηρετεί όμως ένα σάπιο σύστημα. Έχουμε μαγκιά; για να μην πω τίποτα άλλο, πρέπει να αντιδράσουμε τότε που δημιουργείται το κακό και όχι εκ των υστέρων όταν πια θα έχει ανθήσει και θα έχουν βγει και σπόροι. Αυτά ήθελα να γράψω. Πάντως ελπίδα σίγουρα υπάρχει.Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Καλή συνέχεια.
×
×
 • Create New...