Jump to content

georkar

simple Members
 • Content Count

  341
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Upvote
  georkar reacted to doctor in Αιωνία σου η μνήμη Μάργκαρετ Θάτσερ   
  Κι ο Χίτλερ με εκλογές βγήκε φίλε TAG. Επίσης, η Αγγλία και η Αργεντινή δεν είναι γειτονικές χώρες για να διεκδικήσουν κάποια αμφισβητούμενα νησιά...
 2. Upvote
  georkar reacted to SARAKINOS in Αιωνία σου η μνήμη Μάργκαρετ Θάτσερ   
  Γιατρέ, δεν είμαι μνησίκακος, αλλά αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι ήταν αυτοκράτειρα χωρίς στέμμα . Η φωτογραφία της με τον λόγο της βασίλισσας στα χέρια της, δείχνει καθαρά τον χαρακτήρα της. Μπροστά της η Αγκέλα είναι ... άγγελος !  Αλλά βρήκε το τέλος που της άξιζε : Αλτσχάϊμερ ! Ο πατέρας μου έφυγε από αυτήν την αρρώστια, αν καταλάβαινε , θα προτιμούσε χίλιες φορές να ήταν καρκίνος. Η Ιστορία θα την τοποθετήσει εκεί που της αρμόζει, στα σκουπίδια....
 3. Upvote
  georkar reacted to doctor in Αιωνία σου η μνήμη Μάργκαρετ Θάτσερ   
  Η δήλωση του Κεν Λόουτς για το θάνατο της Μάργκαρετ Θάτσερ (όπως τη μεταδίδει ο «Guardian» στο live blog του για το θέμα):

  «Η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν η πιο διχαστική και καταστροφική πρωθυπουργός της σύγχρονης εποχής.
  Μαζική ανεργία, κλεισμένα εργοστάσια, κατεστραμμένες κοινότητες, αυτή είναι η κληρονομιά της.
  Ήταν μια μαχήτρια και ο εχθρός της ήταν η βρετανική εργατική τάξη.
  Στις νίκες της αυτές τη βοήθησαν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί ηγέτες του Εργατικού Κόμματος και πολλών συνδικάτων.
  Η σημερινή άθλια κατάσταση οφείλεται στις πολιτικές που αυτή άρχισε.
  Το βηματισμό της τον ακολούθησαν κι άλλοι πρωθυπουργοί, με πρώτο τον Τόνι Μπλερ.
  Εκείνη ήταν ο οργανοπαίκτης κι αυτός ήταν η μαϊμού που χόρευε.
  Θυμηθείτε τότε που αποκαλούσε τον Μαντέλα τρομοκράτη κι έπινε το τσάι της με τον βασανιστή και δολοφόνο Πινοτσέτ.
  Πώς να την τιμήσουμε όπως της αξίζει;
  Να ιδιωτικοποιήσουμε την κηδεία της.
  Να τη βγάλουμε σε δημοπρασία και να την αναθέσουμε στη φθηνότερο μειοδότη.
  Αυτό θα ήθελε και η ίδια».
   
   
  Για το Μπέλφαστ, για το Γιόρκσαΐρ, για το Μπρίξτον…
   
   
   

   
  Μια ματιά στo κύμα ενθουσιωδών αντιδράσεων ανθρώπων από όλο τον πλανήτη στα κοινωνικά δίκτυα αρκεί
  για να επιβεβαιωθεί κάτι που ήδη ξέραμε: η Μάργκαρετ Θάτσερ πεθαίνει ως πιο λαομίσητη πολιτικός των τελευταίων δεκαετιών.
   
  Η προ­σμο­νή του θα­νά­του της Θά­τσερ έγινε ανα­πό­σπα­στο τμήμα της κουλ­τού­ρας των «από κάτω» στη Βρε­τα­νία (αλλά και διε­θνώς), όπως εκ­φρά­στη­κε
  με συν­θή­μα­τα, τρα­γού­δια κλπ. Το «πάρτι όταν πε­θά­νει», απο­δεί­χθη­κε πως δεν ήταν υπερ­βο­λι­κό αστείο. Στους δρό­μους του Μπρίξ­τον, της Γλα­σκώ­βης,
  του Λιντς, του Μπέλ­φαστ ξέ­σπα­σαν πα­νη­γυ­ρι­σμοί και άνοι­ξαν σα­μπά­νιες και πολλά ακόμα πάρτι ορ­γα­νώ­νο­νται.
  Στις κοι­νό­τη­τες των -κλει­στών πια- ορυ­χεί­ων στο Γιόρκ­σαϊρ οι πα­λιοί αν­θρα­κω­ρύ­χοι συ­γκε­ντρώ­θη­καν στις παμπς τους και γιόρ­τα­σαν το γε­γο­νός,
  εκ­φρά­ζο­ντας θλίψη «μόνο για τους συ­να­δέλ­φους που δεν είναι πια μαζί μας, δεν πρό­λα­βαν να την δουν νεκρή».
  Η διά­ση­μη ιστο­σε­λί­δα isthatcherdeadyet.​co.​uk  [«πέ­θα­νε η Θά­τσερ»] άλ­λα­ξε το «όχι ακόμα» με ένα πα­νη­γυ­ρι­κό
  «ΝΑΙ! Η Μάρ­γκα­ρετ Θά­τσερ πέ­θα­νε» και καλεί τους επι­σκέ­πτες της να ενη­με­ρώ­σουν για το πώς θα το γιορ­τά­σουν. 
  Είναι η «εκ­δί­κη­ση» των θυ­μά­των της πο­λι­τι­κής της, για τα οποία δεν έχυσε δάκρυ κα­νείς από τους με­γα­λο­σχο­λια­στές των ελίτ
  που γρά­φουν ύμνους στην κυρία και επι­κρί­νουν τους «ασε­βείς».
  Είναι η «εκ­δί­κη­ση» όσων θυ­μό­μα­στε:
  Τον Μπό­μπι Σαντς και τους άλ­λους Ιρ­λαν­δούς απερ­γούς πεί­νας, που αφέ­θη­καν να πε­θά­νουν αιχ­μά­λω­τοι στα κελιά της Αυτού Με­γα­λειό­τη­τας,
  για να απο­δεί­ξει η «Κυρία» ότι είναι «Σι­δη­ρά».
  Τους αν­θρα­κω­ρύ­χους που σκο­τώ­θη­καν στις άγριες συ­γκρού­σεις με την αστυ­νο­μία στη διάρ­κεια της ηρω­ι­κής απερ­γί­ας τους.
  Αλλά και όλους τους αν­θρα­κω­ρύ­χους, τις οι­κο­γέ­νειές τους, τον κόσμο των κοι­νο­τή­των τους που ρη­μά­χτη­καν οι ζωές τους από την νίκη
  της Θά­τσερ και το κλεί­σι­μο των ορυ­χεί­ων.
  Τους νε­κρούς στον «Πό­λε­μο των Φώ­κλαντ», τον οποίο εξα­πέ­λυ­σε για να μα­ζέ­ψει το πο­λι­τι­κό κε­φά­λαιο που χρεια­ζό­ταν στον πό­λε­μό της
  ενά­ντια στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Ανά­με­σά τους, οι 323 ναύ­τες του Belgrano, το οποίο η Θά­τσερ έδωσε εντο­λή να βυ­θι­στεί
  ενώ το πλοίο βρι­σκό­ταν εκτός της «ζώνης απο­κλει­σμού» και επι­χει­ρού­σε να απο­μα­κρυν­θεί από το βρε­τα­νι­κό στόλο.
  Τα παι­διά σε όλη τη Βρε­τα­νία που στε­ρή­θη­καν το γάλα και το πρω­ι­νό που πα­ρεί­χαν τα δη­μό­σια σχο­λεία, προ­τού τα κα­ταρ­γή­σει η κυ­βέρ­νη­ση Θά­τσερ.
  Τα εκα­τομ­μύ­ρια ερ­γα­ζο­μέ­νων και φτω­χών που είδαν το κοι­νω­νι­κό κρά­τος να δια­λύ­ε­ται, τα συν­δι­κά­τα και τα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα να συ­ντρί­βο­νται,
  να χά­νουν τις δου­λειές τους μα­ζι­κά. Τα παι­διά και τα εγ­γό­νια αυτών των αν­θρώ­πων, που με­γά­λω­σαν σε φτω­χές οι­κο­γέ­νειες σε ρη­μαγ­μέ­νες πό­λεις
  και «έμα­θαν» να μι­σούν τη Θά­τσερ, χωρίς να την έχουν καν προ­λά­βει.
  Τους 96 νε­κρούς οπα­δούς της Λί­βερ­πουλ στο Χίλ­σμπο­ρο. Η απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας λίγο καιρό πριν, για τις ευ­θύ­νες της αστυ­νο­μί­ας και την
  συ­νει­δη­τή κυ­βερ­νη­τι­κή συ­γκά­λυ­ψη, τους δι­καί­ω­σε. Όπως έγρα­ψε ο άγ­γλος αθλη­τι­κός συ­ντά­κτης για την κρι­τι­κή που δέ­χτη­κε η Μάν­τσε­στερ
  Γιου­νάι­τεντ επει­δή δεν κρά­τη­σε ενός λε­πτού σιγή, «υπάρ­χουν του­λά­χι­στον 96 λόγοι για να μην τι­μη­θεί η Θά­τσερ».
  Τα παι­διά του Μπρίξ­τον και κάθε άλλου δια­δη­λω­τή που τα κό­κα­λά του χτυ­πή­θη­καν από τα γκλο­μπς της αστυ­νο­μί­ας, του βα­σι­κού στη­ρίγ­μα­τος
  της Θά­τσερ.
  Τα θύ­μα­τα στη Χιλή του αγα­πη­μέ­νου της δι­κτά­το­ρα Πι­νο­σέτ (τον οποίο στή­ρι­ζε με οι­κο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή βο­ή­θεια). Τα θύ­μα­τα του απαρτ­χάιντ
  στη Νότιο Αφρι­κή, το οποίο υπε­ρα­σπι­ζό­ταν θερμά κα­ταγ­γέ­λο­ντας το Αφρι­κα­νι­κό Εθνι­κό Κο­γκρέ­σο του Νέλ­σον Μα­ντέ­λα ως τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση.
  Τις γυ­ναί­κες, τους ομο­φυ­λό­φι­λους, τους με­τα­νά­στες, που μπή­καν στο στό­χα­στρο των συ­ντη­ρη­τι­κών πο­λι­τι­κών και ιδεών της, που έζη­σαν στο
  ζο­φε­ρό γκρί­ζο τοπίο της Βρε­τα­νί­ας του ’80.
  Τη μέρα του θα­νά­του της, το δη­μο­φι­λές συ­γκρό­τη­μα Cumbawamba, έδωσε στην κυ­κλο­φο­ρία το προ­α­ναγ­γελ­θέν εδώ και καιρό CD
  «εις μνή­μην της Θά­τσερ». Στην πα­νη­γυ­ρι­κή τους ανα­κοί­νω­ση, που το­νί­ζει πως ναι θα συ­νε­χί­σου­με να πα­λεύ­ου­με, αλλά προς το παρόν μπο­ρού­με
  να πιού­με και να χο­ρέ­ψου­με, απα­ντούν στους «πο­λι­τι­κά πο­λι­τι­σμέ­νους»: «Αν πρέ­πει να δεί­ξου­με λίγη ευ­λά­βεια και ευ­πρέ­πεια τέ­τοιες στιγ­μές,
  εντά­ξει. Στέλ­νου­με τη βα­θύ­τε­ρή μας συ­μπά­θεια στις οι­κο­γέ­νειες όλων των θυ­μά­των της Μάρ­γκα­ρετ Θά­τσερ».
  Η Θά­τσερ μι­σού­σε βαθιά τους «από κάτω» και το ίδιο βαθύ μίσος ει­σέ­πρατ­τε από τα χρό­νια της στην κυ­βέρ­νη­ση μέχρι τη μέρα του θα­νά­του της.
  Ο άν­θρω­πος που πε­ριέ­γρα­ψε κα­λύ­τε­ρα από όλους αυτό το συ­ναί­σθη­μα ήταν ο David Hopper, γραμ­μα­τέ­ας της ένω­σης αν­θρα­κω­ρύ­χων του Durham.
  Ο πρώην αν­θρα­κω­ρύ­χος έκλει­σε τα 70 τη Δευ­τέ­ρα και δή­λω­σε:
  «Είναι από τα κα­λύ­τε­ρα γε­νέ­θλια που είχα ποτέ… κα­τέ­στρε­ψε την κοι­νό­τη­τά μας, τα χωριά μας, τους αν­θρώ­πους μας.
  Το συν­δι­κά­το ανυ­πο­μο­νού­σε γι’ αυτή τη μέρα και χαί­ρο­μαι που έζησα να την δω να πε­θαί­νει.
  Είναι μια με­γά­λη μέρα για όλους τους αν­θρα­κω­ρύ­χους, φα­ντά­ζο­μαι θα κά­νου­με αντι­δια­δή­λω­ση τη μέρα της κη­δεί­ας της».
   
  Ο Μπό­μπι Σαντς, λίγο πριν πε­θά­νει, έγρα­ψε πως «εκ­δί­κη­σή μας θα είναι το γέλιο των παι­διών μας».
  Δεν γί­νε­ται να μην το θυ­μη­θεί κα­νείς, βλέ­πο­ντας τα γέλια και τους πα­νη­γυ­ρι­σμούς στο Μπέλ­φαστ και αλλού.
  Η τε­λι­κή δι­καί­ω­ση θα έρθει όταν θά­ψου­με μια για πάντα την «κλη­ρο­νο­μιά» της. 
  Στα τσα­κί­δια Μάγκι Θά­τσερ.
  http://rproject.gr/article/gia-mpelfast-gia-giorksair-gia-mprixton
 4. Upvote
  georkar reacted to SPIROS KERK. in Αιωνία σου η μνήμη Μάργκαρετ Θάτσερ   
  Μου άρεσε . Τι να πώ,ψέμματα???
 5. Upvote
  georkar reacted to teo8111 in Ειναι υποχρεωτικη η αναγνωριση προυπηρεσιας ?   
  Στην Μανωλάδα Ηλείας όχι. Στην λοιπή επικράτεια ναι.
 6. Upvote
 7. Upvote
  georkar reacted to kerberos in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για χάρη των πραχτικών της συνεπειών. Σαν παράδειγμα αλήθειας με καμιά, ή με καμία σωστή πραχτική συνέπεια μπορεί να μας χρησιμέψει ή πλατιά διαδεδομένη άποψη πως σε ορισμένες χώρες επικρατούν άσχημες συνθήκες που αίτια τους έχουν τη βαρβαρότητα. Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της Φύσης.
  Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη ο φασισμός είναι μια καινούργια, τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό (και πάνω απ’ αυτούς)· όχι μονάχα το σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά κι ο καπιταλισμός θα μπορούσε, και μετά τη γένεση του κινήματος αυτού να συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς το φασισμό.
  Η παραπάνω άποψη είναι βέβαια φασιστική, αποτελεί υποχώρηση μπροστά στο φασισμό. Ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση όπου μπήκε τώρα ο καπιταλισμός, κι έτσι είναι κάτι το καινούργιο και παλιό μαζί. Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασισμός κι ο φασισμός δε μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασύς κι ο πιο δόλιος καπιταλισμός.
  Πως λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό όταν δε θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό, που τον προκαλεί; Πως να ‘χει η αλήθεια αυτή πραχτική σημασία;
  Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να ‘ναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιόνται για τη βαρβαρότητα που αίτια τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν μ’ ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους απ’ τ’ αρνί χωρίς όμως να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε το κρέας, να μη δουν όμως τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο χασάπης πλύνει τα χέρια του προτού φέρει το κρέας στο τραπέζι. ∆εν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας, που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας, υψώνουν τη φωνή εναντίον της, κι αυτό το κάνουν από χώρες όπου κυριαρχούν οι ίδιες σχέσεις ιδιοκτησίας, όπου όμως οι χασάπηδες πλένουν ακόμα τα χέρια τους προ-τού φέρουν το κρέας στο τραπέζι.
  Οι φωνακλάδικες διαμαρτυρίες κατά των βαρβαρικών μέτρων μπορεί να ‘ναι αποτελεσματικές για λίγο καιρό, όσο δηλαδή οι ακροατές τους πιστεύουν πως στη δικιά τους χώρα δε θα ‘ταν ποτέ δυνατό να παρθούν τέτοια μέτρα. Ορισμένες χώρες είναι σε θέση να κρατήσουν τις σχέσεις ιδιοκτησίας τους με λιγότερο βίαια για την ώρα μέσα απ’ ότι άλλες. Εκεί ή δημοκρατία προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες για τις οποίες άλλες χώρες αναγκάζονται να καταφύγουν στη βία, δηλαδή την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Το μονοπώλιο στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στα τσιφλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάσεις· σ’ αυτές τις χώρες είναι όμως λιγότερο ορατές. Η βαρβαρότητα γίνεται ορατή απ’ τη στιγμή που το μονοπώλιο δε μπορεί πια να προστατευτεί παρά μονάχα με την ανοιχτή βία.
  Μερικές χώρες, που δεν το ‘χουν ακόμα αναγκαίο να παρατήσουν για χάρη των βάρβαρων μονοπωλίων ακόμα και τις τυπικές εγγυήσεις του κράτους δικαίου όπως και απολαύσεις σαν την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, ακούνε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τους φιλοξενούμενους τους να κατηγορούν την πατρίδα τους για την εγκατάλειψη τέτοιων αγαθών, μια κι ελπίζουν έτσι να βρουν πλεονεκτήματα για τους πολέμους που περιμένουν. Να πει κανείς πως την αλήθεια τάχα τη βρήκαν όσοι φωνάζουν λόγου χάρη: λυσσασμένο αγώνα κατά της Γερμανίας, «γιατί αυτή είναι τώρα ή αληθινή πατρίδα του κάκου, το παράρτημα της κόλασης, το κατάλυμα του Αντίχριστου»; Μάλλον θα πρέπει να πούμε πως πρόκειται για ανόητους, ανήξερους και βλαβερούς ανθρώπους. Γιατί απ’ αυτές τις φλυαρίες συμπέρασμα βγαίνει πως αυτή ή χώρα πρέπει να σβήσει απ’ το χάρτη. Ολόκληρη, μ’ όλους της τους ανθρώπους - τα αέρια δεν ξεδιαλέγουν τους υπαίτιους όταν σκοτώνουν.
  Ό επιπόλαιος άνθρωπος που δεν ξέρει την αλήθεια εκφράζεται με γενικότητες, παχιά λόγια κι αοριστίες. Φλυαρεί για «τους» Γερμανούς, κλαψουρίζει για «το» κακό, κι εκείνος που τον ακούει, στην καλύτερη περίπτωση, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ν’ αποφασίσει να πάψει να είναι Γερμανός; Θα εξαφανιστεί η κόλαση αν εκείνος είναι καλός; Κι οι κουβέντες για τη βαρβαρότητα που αιτία έχει τάχα τη βαρβαρότητα, τέτοιας λογής είναι. Λένε πως αιτία της βαρβαρότητας είναι ή βαρβαρότητα, κι η βαρβαρότητα πολεμιέται με την εξημέρωση των ηθών, που τη φέρνει ή μόρφωση. Όλ’ αυτά είναι γενικολογίες πέρα για πέρα, διατυπώσεις καμωμένες όχι για χάρη των πραχτικών συνεπειών, όπως θα ‘πρεπε· κατά βάθος είναι λόγια που δεν απευθύνονται σε κανέναν.
  Τέτοιες αναλύσεις δείχνουν μόνο λίγους κρίκους απ’ όλη την αλυσίδα των αίτιων και παρασταίνουν τις κινητήριες δυνάμεις σαν τάχα ακατανίκητες. Τέτοιες αναλύσεις είναι όλο σκοτάδι, σκοτάδι που κρύβει τις δυνάμεις εκείνες που ετοιμάζουν την καταστροφή. Λιγάκι φως, και να που προβάλουν άνθρωποι σαν αίτιοι των καταστροφών! Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου το μέλλον του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος.
  Ό φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή που εξήγηση της να έχει τη «φύση» του ανθρώπου. Αλλά και στις φυσικές ακόμα καταστροφές υπάρχουν τρόποι παρουσίασης αντάξιοι του ανθρώπου· είναι αυτοί που κάνουν έκκληση στην αγωνιστική του δύναμη.
  Μετά από ένα μεγάλο σεισμό που κατάστρεψε τη Γιοκοχάμα, έβλεπε κανείς σε πολλά αμερικάνικα περιοδικά φωτογραφίες εκτάσεων με ερείπια. Από κάτω έγραφε: «Steel stood» (το ατσάλι κράτησε). Και πραγματικά, αυτός που στην πρώτη ματιά είχε δει μονάχα συντρίμμια, έβλεπε τώρα, με οξυμένη την προσοχή απ’ αυτά τα λόγια, πως μερικά μεγάλα κτίρια είχαν σταθεί. Απ’ όλες τις περιγραφές ενός σεισμού, ασύγκριτα οι πιο σημαντικές είναι των μηχανικών, που υπολογίζουν τους κραδασμούς του εδάφους, τις ωθήσεις, τη θερμότητα που αναπτύσσεται και τα παρόμοια, και που οδηγούν μ’ αυτό τον τρόπο σε κατασκευές που αντιστέκονται στο σεισμό. Όποιος θέλει να περιγράψει το φασισμό και τον πόλεμο, τις μεγάλες καταστροφές που δεν είναι φυσικές καταστροφές πρέπει να πει μια πραχτική αλήθεια. Πρέπει να δείξει πως πρόκειται για καταστροφές, που τις ετοιμάζουν ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων χωρίς δικά τους μέσα παραγωγής, οι ιδιοκτήτες ακριβώς αυτών των μέσων παραγωγής.
  Αν θέλει κανείς να γράψει μ’ επιτυχία την αλήθεια για τις κακές συνθήκες πρέπει να τη γράψει έτσι που να διακρίνονται οι, όχι αναπόφευκτες, αιτίες τους. Μιας και φάνουν τα - όχι αναπόφευκτα - αίτια, μπορούν πια να πολεμηθούν οι κακές συνθήκες.
   
  Μπέρτλοτ Μπρέχτ 1935
 8. Upvote
  georkar reacted to SARAKINOS in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Αγαπητέ συνάδελφε, σου απαντώ , επειδή είμαι υπέρ του διαλόγου. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι έξυπνη η τακτική σου για να προβάλεις τα προπαγανδιστικά φιλμάκια της Χ.Α. Και πραγματικά εντυπωσιακό το ότι από όλο το κείμενό μου, προβάλλεις μόνο αυτό που είναι η ουσία της Δημοκρατίας, ενώ παράβλεψες εσκεμμένα όλο το υπόλοιπο, δίνοντας την εντύπωση ότι η Χ.Α. τρέφεται από το "σάπιο" πολιτικό μας πολίτευμα, ακριβώς την αιτία που επικαλέσθηκε ο Παπαδόπουλος για να βάλει την χώρα στην εφτάχρονη κατάψυξη. Σου συνιστώ να δεις και τα άλλα θέματα στο ίδιο το βίντεο από την Βουλή και θα βρεις πολλές απαντήσεις. Οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Χ.Α. με τις εθνικιστικές κορώνες τους, προσπαθούν να μετατρέψουν τον χαμό των τριών παλικαριών σε σύμβολό τους. Η ιστορία θα γράψει τον πραγματικό λόγο που χάθηκαν αυτά τα παιδιά εκείνη την νύχτα, και θα μάθεις και συ ότι καμιά σχέση δεν είχε με τις αθλιότητες που μας σερβίρουν σήμερα αυτοί για τους οποίους επαναλαμβάνω την τελευταία παράγραφο από το κείμενό μου, στο οποίο αναφέρθηκες και κλείνω εδώ.
   
   
  Δεν μίλησα τόσο καιρό και γνωρίζω πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά είναι καιρός να τους δούμε όπως πραγματικά είναι : ένα συνονθύλευμα ανεγκέφαλων, ανερμάτιστων, και με ζωώδη ένστικτα , διπόδων που φόρεσαν τον μανδύα του κοινοβουλευτισμού. Και αυτήν την εικόνα πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας, για να καταλάβουν με ποιους έχουν να κάνουν. Εκεί, λοιπόν, στην πηγή τους, χτυπήστε τους με τα ίδια τους τα όπλα, την προπαγάνδα τους, αποδείχνοντας το ψεύδος και την συκοφαντία . 
 9. Upvote
 10. Upvote
  georkar got a reaction from doctor in Επίδομα γάμου τέλος απο 1 Απριλίου?   
  To ανεβαζω σε λιγο
 11. Upvote
  georkar reacted to anast in ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/01/2013   
  Τον σταυρο μας!!!
 12. Upvote
  georkar reacted to dimant4 in ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚAI ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ   
  Μη γράφετε οτι θέλετε. Ποτέ δεν μπορούσαμε. Στη μερική απασχόληση δεν επιτρέπεται το διακεκομένο ωράριο.
 13. Upvote
  georkar got a reaction from doctor in ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/01/2013   
  Εγω θα τρεξω την μισθοδοσια με 5546,80 δεν προκειται αυτο να αλαξει με τιποτα....
 14. Upvote
  georkar reacted to dennisd82 in ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ?   
  Είσαι χαμένος από χέρι! Μην το σκέφτεσαι καν γιατί α) Δεν ανοίγουν καινουριες δουλειές, β) Θα θέλουν να έρθουν -ω της συμπτωσης- όλοι οι μη-πληρωτές γ) Το πελατολογιο σου θα ανπτύσσεται με εξωφρενικά αργούς ρυθμούς δ) και διαφημιστική εκστρατεία να κάνεις θα έχει πενιχρά αποτελέσματα. Καλύτερα μισθωτός/η στην χειρότερη εταιρεία αρκεί να πληρώνει.
 15. Upvote
  georkar reacted to doctor in Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 13/1.3.2013   
  H Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/ οικ.27047/ 1800/21.11.2012 που αναφέρει η κ.Γδοντάκη αναφέρει τα εξής: "Έτσι, μετά την ψήφιση του ν. 4093/2012, για παράδειγμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η εισφορά για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλεται πλέον επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του 8πλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική, δηλαδή μέχρι ημερήσιου μισθού : 5.546,8 : 25 = 221,87 ευρώ. Ανάλογα εφαρμόζεται η διάταξη για μηνιαίο μισθό: πλέον το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών είναι 5.546,8 ευρώ".
  ΣΥΝΕΠΩΣ,
  1. Η ερμηνευτική του Υπ.Εργασίας λέει πλαφόν 5.546,80
  2. Το ΙΚΑ σήμερα λέει πλαφόν 5.543,55 Άρα τι κάνουμε εμείς οι άμοιροι λογιστές; Και όσοι είχαν βάλει για Ιανουάριο και Φεβρουάριο το 5.546,80 τι γίνεται;
  ΕΛΕΟΣ ρε σεις, έλεος πια...
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/15848'>Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση
 16. Upvote
 17. Upvote
  georkar reacted to talepori in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  ζήτω ο κυριάκος χωρις όρια..
 18. Upvote
 19. Upvote
  georkar got a reaction from doctor in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  http://www.protoporia.gr/i-maziki-psychologia-toy-fasismoy-p-53574.html
 20. Upvote
  georkar got a reaction from doctor in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Οι φασιστες αποτελουν εξαιρεση στην Δαρβινικη  θεωρια.
 21. Upvote
  georkar reacted to broster in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Εγώ το ξαναλέω είμαι αντίθετος σε κάθε τι δογματικό .....
   
  Όσο για τους ψήφους που πήρε η Χ.Α. είναι απλά τα πράγματα , πέρα από τους κανονικούς χρυσαυγίτες που ήταν περίπου στο 1% μπορεί και λίγοτέρο όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι κυρίως ψηφοφόροι και μπορώ να σας πω για πολλούς ψηφοφόρους που μέχρι τώρα ψήφιζαν αριστερα κόμματα .... Και αρκετοί δεξιοί βέβαια που βρήκαν διέξοδο προς τα εκεί ...... Αλλά οι περισσότεροι ψηφοφόροι της ΝΔ πήγαν προς Καμένο αλλά και Σύριζα .......
  Μη ψάχνετε να βρείτε άκρη ...
   
  Για να διορθωθεί η κατάσταση θα πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο , αυτή τι στιγμή αν τεθεί εκτός νόμου η Χ.Α. απλά θα φέρει αντίθετα αποτελεσμάτα από τα επιδιωκόμενα ..... Σας το ξαναγράφω η αποβολή της θα γίνει μέσα από την Κοινώνια εφόσον αυτή θα λειτουργεί σ΄ώστα , αυτή τι στιγμή σε συνθήκες εξαθλίωσης και πολέμου απλά θα δυναμώνει γιατί ο κόσμος έχει μίσος προς αυτούς που τους έφεραν εκεί και με το που βλέπουν τα "αντριλίκια" της Χ.Α. στη βουλή λένε να αγιάσει το στόμα τους ... όσοι λοιπόν θα λέμε τώρα για Ιστορικά στοιχεία τόσο οι νέοι θα αδιαφορούν γιατί βλέπουν ότι το μέλλον αλλά κυρίως το παρόν δεν υπάρχει .
 22. Upvote
  georkar reacted to ype in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Πολιτικό κόμμα ήταν εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν αλώνιζαν.....
   
  Τωρα όμως κάποιοι τους έστρωσαν το δρόμο αφού πρώτα είχαν φροντίσει να τους συντηρούν για να υπάρχουν.
  Είναι γνωστή η αναφορά του Κουσουμβρή περί της χρηματοδότησής τους.
   
   
   
  Η θεσμική παρέμβαση των κυβερνήσεων θα έπρεπε να είχε γίνει στην κατεύθυνση της αποχουντοποίησης των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Γι αυτό στην αστυνομία παίρνουν τέτοια ποσοστά.
   
  Το θέμα λοιπόν είναι καθένας από μας να ανοίγει τα μάτια σε όποιον στον κύκλο του κάνει αναφορές στα χρυσά αυγά που μπορεί να εκφράζουν από αδιάφορία ή ανοχή μέχρι θετική άποψη και βασίζονται σε άγνοια.
   
  Για τα ΜΜΕ δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θέλουν να τους αποκαλύψουν.
  Κάποιοι τους σπρώχνουν
  http://www.inews.gr/181/H--giagioula-pou-zitouse-voitheia-gia-na-kanei-analipsi-apo-atm-einai-mana-chrysavgiti.htm
   
  Η λύση είναι η προσωπική μας αφύπνιση.
  http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-xrysaygitis-o-antifasistas-kai-o-dimosios-xoros-tis-doras-kotsaka-kalaitzidaki
 23. Upvote
  georkar reacted to HAL 9000 in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Η Χρυσή Αυγή είναι άλλη μια εγκληματική οργάνωση που προέρχεται από ακροδεξιούς πυρήνες της αστυνομίας και του στρατού.

  Το φαινόμενο του φασισμού (αυταρχισμού) δεν είναι κάτι που ήρθε από άλλον πλανήτη.
  Ισως τον φέρνουμε μέσα μας οι περισσότεροι άνθρωποι.

  Οι πολιτικοί επίσης δεν ήρθαν από άλλον πλανήτη.
  Αντιπροσωπεύουν επάξια τους ανθρώπους που τους ψήφισαν.

  Καλή μας τύχη λοιπόν, στον δρόμο που διαλέξαμε...
 24. Upvote
  georkar reacted to broster in Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Ο φασισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα.   
  Θα το πάω πιο πέρα .....
  Δείτε ποιοί από τη ΝΔ έχουν τη μεγαλύτερη προβολή στα ΜΜΕ .....
  Γεωργιάδης , Πλέυρης , Βορίδης ......
  Παράλληλα τα κουμάντα τα κάνουν οι κ.Φάηλος και ένας με μουστάκι που μου διαφεύγει το όνομα του .
   
  Δεν τους λές και Δημοκράτες .....
   
  Ο μέσος δεξίος πάντως δεν έχει σχέση με τους παραπάνω τύπους .....
 25. Upvote
  georkar reacted to MDASK in ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ Κ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ   
  Κύριε Επισκέπτη Θεμιστοκλή
  η απόδειξη της μισθοδοσίας καμιά φορά αναγράφει (κακώς βέβαια) διαφορετική ειδικότητα από την πραγματική καθώς σε πολλά προγράμματα υπάρχει ένα "πληροφοριακό" πεδίο για την ένδειξη αυτή της απόδειξης.
  Θέλω να πω ότι ο υπάλληλος της μισθοδοσίας μπορεί να μην ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου.
  Αν θέλετε να διαπιστώσετε πώςακριβώς σας έχουν δηλώσει στο ΙΚΑ, θα κάνετε μια επίσκεψη στο ΙΚΑ με τον ΑΜΚΑ σας, και θα ζητήσετε μια κατάσταση με τα ένσημά σας.
  Εκεί θα δείτε τον κωδικό ειδικότητας με τον οποίο σας έχουν δηλώσει.
  Τώρα γεννάται το θέμα: εσείς στην πραγματικότητα είστε β.χειριστής κλαρκ ή εργάτης;
×
×
 • Create New...