Jump to content

SOTPAR

simple Members
 • Content Count

  497
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Everything posted by SOTPAR

 1. Τελικά υποβάλλουμε σήμερα τα έσοδα ΙΟΥΝ 20 ??
 2. Μα στην ΑΠΔ 5ου θα βάλουμε το ΔΠ ως συμπληρωματική.Εκτός αν εννοείται να έμπαινε και το ΔΠ στην κανονική.
 3. Αφού μας είπαν ότι η επιχ/ση θα πληρώσει όλο το ΔΠ 20.Επομένως μπορείς και στον ΑΠΡ να κάνεις εγγραφή.
 4. Η παρούσα αίτηση αφορά αποκλειστικά Εταιρείες με έτος σύστασης ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 ή Φυσικά πρόσωπα με έναρξη εμπορικής –επιχειρηματικής δραστηριότητας ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 και εκδίδεται πιστοποιητικό ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ήτοι : ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ κ.τ.λ. απαιτείται η κατάθεση αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοπ/κού για όλες τις περιπτώσεις (βλ. αρχ. σελ. πιστοπ/κών του Πρωτοδικείου Αθηνών). Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : α. για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης ότι το προς έρευνα νομικό ή φυσικό πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο). β. για την περίπτωση επιχορήγησης ή ενίσχυσης βάσει αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι το προς έρευνα νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιχορηγείται ή ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το ανάλογο δικαιολογητικό. γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοπ/κού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό. Όταν ο αιτών δεν είναι το προς έρευνα Φυσικό Πρόσωπο για την έκδοση του πιστοποιητικού τότε είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει σχετική εξουσιοδότηση σε ψηφιακή μορφή για να παραλάβει το πιστοπ/κό. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Δικηγόρος δεν απαιτείται εξουσιοδότηση. Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Καλησπέρα σας Για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης.....στην υπεύθυνη δήλωση τι δικαιολογητικό απο τα αβγ επισυνάπτουμε ??? Νομίζω βγ..αλλά τι βάζουμε επισυναπτόμενο ?? Είναι για το δάνειο στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ε.Α.Τ.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 5. Καλημέρα Λογιστικά η ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ πιστώνει τον 58 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ και στη συνέχεια τον χρεώνει σε πίστωση του 79 ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ ή πιστώνει τον 52 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ???
 6. Aυτό το γνωρίζει μόνο το συνάφι μας..ούτε κάν στη βουλή το γνωρίζουν ...για αυτό και λέει αυτές τις μπούρδες
 7. Σε ποιους απευθύνεται Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 50 εκατ. ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα Ευρώ 43 εκατ. Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ε.Μ.Ε.) Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ. Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληρεί – πλέον των ανωτέρω - σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις: Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας. Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της. Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση. σας προσφέρουμε χρηματοδότηση για: δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό εκ των κάτωθι κριτηρίων, όποιο είναι το μεγαλύτερο: Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων). Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης. ή το 25% του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019. ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης, το ποσό του δανείου δύναται να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον Αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη Μεγάλη Επιχείρηση.
 8. Πρέπει να μη του δώσει τα 800,00,εφ όσον αποδείξει ότι τον ενημέρωσε για την αναστολή. Πρέπει να του δώσει κανονικά τις αμοιβές του Μάη εφ όσον εργάστηκε κανονικά.
 9. Γραφείο τουρισμού.Σε αναστολή μέχρι 31/5 και θα συνεχίσε και 30/6.Ένας εργαζόμενος θα αρχίσει να δουλεύει κανονικά απο αύριο. Άν το σύστημα δεν ανοίξει θα δουλέψει αύριο ή όχι ??
 10. Μόνο αυτά.Εγγυήσεις ?? Στείλε το συμβόλαιο ενοικίασης ή σε ιδόκτητο το taxis
 11. Εργάζεται κανονικά και όταν ανοίξει το σύστημα θα δηλώσεις την οριστική ανάκληση
 12. Για επιδότηση τόκων ή κεφάλαιο κίνησης ?? Γιατί εγώ βλέπω μόνο την επιδότηση τόκων ??
 13. Τελικά λειτουργεί μόνο το καθεστώς de minimis.Το Προσωρινό πλαίσιο έχει πρόβλημα.Αναμονή
 14. Έχει υποβάλλει κάποιος ή έχει προσωρινά αποθηκεύσει ???
×
×
 • Create New...