Jump to content

yiannkamp

Silver members
 • Posts

  512
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Reputation Activity

 1. Downvote
  yiannkamp got a reaction from iliasxanthopoulos in ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ?   
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

  Διεύθυνση: Διοικητήριο
  Αρμόδια: κα. Μπάκανου Δέσποινα
  ΓΡΑΦΕΙΟ: 23
  ΟΡΟΦΟΣ: Ισόγειο

  Για την ίδρυση Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέδου.

  Οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται μέσα σε αστικές-ημιαστικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξοδο. Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ιδρυθεί Μονάδα Φ.Π.Α.Δ σε χώρο μη ρυπαίνουσας βιομηχανίας/ βιοτεχνίας,για τα παιδιά των εργαζομένων σ’ αυτή αποκλειστικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχει σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ανθυγιεινή ή οχληρή όπως ορίζεται πιο πάνω.


  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

  Β. Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
  Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
  Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
  Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
  Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται,η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).
  Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας:
  1. H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελάτη και
  2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.


  Άρθρο 3  Άδεια Λειτουργίας

  Α. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. Εκδίδεται στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.
  Β. Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

  To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Ο αριθμός των βρεφών - νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π). 2. Downvote
  yiannkamp got a reaction from ivk in ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ?   
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

  Διεύθυνση: Διοικητήριο
  Αρμόδια: κα. Μπάκανου Δέσποινα
  ΓΡΑΦΕΙΟ: 23
  ΟΡΟΦΟΣ: Ισόγειο

  Για την ίδρυση Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέδου.

  Οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται μέσα σε αστικές-ημιαστικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξοδο. Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ιδρυθεί Μονάδα Φ.Π.Α.Δ σε χώρο μη ρυπαίνουσας βιομηχανίας/ βιοτεχνίας,για τα παιδιά των εργαζομένων σ’ αυτή αποκλειστικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχει σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ανθυγιεινή ή οχληρή όπως ορίζεται πιο πάνω.


  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

  Β. Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
  Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
  Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
  Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
  Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται,η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).
  Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας:
  1. H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελάτη και
  2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.


  Άρθρο 3  Άδεια Λειτουργίας

  Α. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. Εκδίδεται στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.
  Β. Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

  To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Ο αριθμός των βρεφών - νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π). 3. Upvote
  yiannkamp got a reaction from GEORGE1 in Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2015   
  Πήγε η αποχή περίπατο...
 4. Upvote
  yiannkamp got a reaction from SOTIRIOS in Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2015   
  Πήγε η αποχή περίπατο...
 5. Upvote
  yiannkamp reacted to LAMMERGEIER in Πως απαντάω σε ένα θέμα   
  να πηγαίνεις στην κουκίδα στην αρχη του θέματος
 6. Upvote
  yiannkamp reacted to HURRICANE33 in Πως απαντάω σε ένα θέμα   
  Καλσηπέρα. Να καταθέσω κι εγώ την άποψή μου, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής προτιμώ την παλαιά μορφή του Φόρουμ. Ήταν πολύ πιο έυχρηστο και γρήγορο. Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα και θα γίνουν διορθώσεις, αλλά τα κυριότερα θέματα είναι το ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε συγκεκριμένη ερώτηση, δεν με πάει κατευθείαν στην ανάρτηση που ήμουνα την τελευταία φορά (πράγμα απίστευτα βολικό) και δεν μπορώ να δω πολλά τελευταία θέματα μαζεμένα. Ανεξάρτητα αυτών σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κάνετε και την μεγάλη βοήθεια που μας προσφέρετε.
 7. Upvote
  yiannkamp reacted to eyripidis in Πως απαντάω σε ένα θέμα   
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SITE, ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ.
 8. Upvote
  yiannkamp reacted to jim1970 in Το γέλιο χρειάζεται στην ζωή μας Νο 6. Γελάστε γιατί χανόμαστε........   
  αν ρωτάς εμένα..
   
  ευτυχώς που δεν τρώω ψάρια..εξ' απ' ανέκαθεν..μόνο ένα από τα μικρά..καταλαβαίνεις εσύ..
   
  μα την παναγία..
   
  άντε...φιλιά ρε..άντε
   

 9. Upvote
  yiannkamp reacted to jim1970 in Το γέλιο χρειάζεται στην ζωή μας Νο 6. Γελάστε γιατί χανόμαστε........   
  ίσως και στα Τρίκαλα ίσως και στην Αρτα..
 10. Upvote
 11. Upvote
 12. Upvote
 13. Upvote
  yiannkamp got a reaction from eleni1981 in ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2015   
  Γίνεται αυτόματα η μείωση με την εκκαθάριση.
 14. Upvote
  yiannkamp got a reaction from DC045915300 in πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης   
  Τις αιτήσεις αυτές τις αναλαμβάνετε σαν γραφεία..?
   
  Τι χρεώνετε ...?
 15. Upvote
  yiannkamp got a reaction from KKATERINA in ΦΕΤΟΣ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ ΟΑΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2014?   
  K με την ημερομηνία πληρωμής τα περνάω..
 16. Upvote
  yiannkamp got a reaction from broster in Έναρξη λογιστικού γραφείου-γνώσεις   
  Πελάτες που να πληρώνουν θες μόνο.
   
  Θεωρώ ότι τα υπόλοιπα (γνώσεις,όρεξη,υπομονή και γερο στομάχι που αναφέρθηκε πιο πάνω) τα έχεις 
  για να μπαίνεις στη διαδικασία να ανοίξεις.
 17. Upvote
  yiannkamp got a reaction from MARKA in Περίπτωση Διακοπής Επιχείρησης: Είναι εφικτό ή όχι?   
  Γνώμη μου είναι ότι σε τέτοιου είδους διακοπές πρέπει να λαμβάνεις το μεγαλύτερο μέρος του ποσού 
  που έχεις συμφωνήσει από πριν.
   
  Το ψάξιμο που θα κάνεις, το έντυπα που θα συμπληρώσεις, τα 2-3 πήγαινε -έλα στη ΔΟΥ που σίγουρα θα κάνεις κτλ-κτλ.
   
  Αφήνεις ένα μέρος στο τίλος με την παράδοση του εντύπου της διακοπής.
 18. Upvote
  yiannkamp reacted to elpi in διάφορες απορίες σχετικά με την νεα μυφ   
  Τι ισχύει για τις προθεσμίες υποβολής των ΜΥΦ για το έτος 2015 ???
 19. Upvote
  yiannkamp reacted to apostolos in Καθορισμός συνάντησης με ΓΓΔΕ & αναπληρώτρια Υ.Ο για τις ΜΥΦ   
  Σε συνέχεια των ενεργειών για τον ορισμό συνάντησης με την ΓΓΔΕ κ.Σαββαϊδου και την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ.Βαλαβάνη πρωτοκολλήθηκε ( από τους συναδέλφους που εξουσιοδοτήθηκαν για αυτό τον σκοπό από την συνέλευση της Αθήνας) η επιστολή για μετάθεση υποβολής των ΜΥΦ έως 30/9/2015 και όριο υποβολής τα 300,00 euro.

  Υπενθυμίζεται ότι στάλθηκαν επίσης από τις 12/2 & 17/2 τα αντίστοιχα mail στις γραμματείες των αρμόδιων παραγόντων του Υ.Ο.

  Πραγματοποιήθηκε άτυπη, ανεπίσημη συνάντηση με συνεργάτες της ΓΓΔΕ και της αναπληρώτριας Υπουργού όπου τέθηκε το αίτημα της Ομάδας και διεξήχθη σύντομη συζήτηση.

  Αναμένεται ανακοίνωση της ΓΓΔΕ αύριο Παρασκευή(20/2) μέσω Δελτίου Τύπου και εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία για ευόδωση του αιτήματος που διατύπωσε η Ομάδας μέσω των συναντήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη .

   


 20. Upvote
  yiannkamp reacted to Andy in Με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές τι θα κάνουμε ? Θα στείλουμε? Η όχι ?   
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18094
   
  Ευελπιστούμε να μη χρειαστεί
 21. Upvote
  yiannkamp reacted to mm1 in Με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές τι θα κάνουμε ? Θα στείλουμε? Η όχι ?   
  Δυστυχώς έτσι όπως είναι στημένο δεν μπορεί να δουλέψει.Κακώς στέλνουν κάποιοι.Νόημα θα είχε μόνο η υποβολή των χονδρικών πωλήσεων.Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν αποκλίσεις...φυσικά και δεν μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις.Έως ότου σοβαρευτούν οι εμπνευστές αυτού του συστήματος σαυτή την μορφή, σταματήστε να ασχολείστε,διαφορετικά οι πραγματικά υπαίτιοι που αποδέχονται αυτόν τον παραλογισμό θα έχουν την κύρια ευθύνη.
 22. Upvote
  yiannkamp got a reaction from DC045915300 in ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ Ε1 ΚΤΛ   
  Για κάνα 24ωρο θ άνοιξε...
 23. Upvote
  yiannkamp reacted to SARAKINOS in Με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές τι θα κάνουμε ? Θα στείλουμε? Η όχι ?   
  Σοφία νομίζω ότι ...σοφά τα γράφεις. Ας σοβαρολογήσουμε για το θέμα των ΜΥΦ, με δεδομένο ότι σε λίγο θα συνδεθούν οι ΦΤΜ με την ΓΓΠΣ, οπότε πως θα γίνεται η διασταύρωση των χοντρικών πωλήσεων-αγορών-δαπανών; Επόμενο είναι η καθιέρωση των ΜΥΦ. Ομως, και πολύ σωστά επισημαίνουν μερικοί συνάδελφοι, δεν είναι έτοιμα τα λογισμικά προγράμματα για να βγάζουν τις σωστές καταστάσεις και αυτό θέλει χρόνο. 
  Η πλήρης άρνηση αποστολής θα επιφέρει και άλλα πρόστιμα, το χθεσινό κλείσιμο ήταν απλά η προειδοποίηση. Το τι θα ακολουθήσει το αντιλαμβανόμαστε , αφού η ηγεσία μας είναι απούσα. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτό το σύστημα θα επικρατήσει, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ε.Ε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Να πιέσουμε από τώρα, 15 μέρες πριν την καταληκτική προθεσμία, μέσω ΠΟΦΕΕ, ΟΕΕ, ΠΕΦΕΕ και όλους τους ανευθυνοϋπεύθυνους "ηγέτες" μας, που λάμπουν δια της απουσίας τους τις τελευταίες μέρες, να απαιτήσουν άμεσα την παράταση της προθεσμίας, τουλάχιστον για 3-4 μήνες, ώστε να προλάβουμε να ετοιμάσουμε την υποβολή. 
  Προσωπικά δεν μπορώ να συζητήσω με τις σημερινές συνθήκες , την άρνηση υποβολής των καταστάσεων, αλά όχι για 31/7, δεν θα προλάβω. Δική σας η απόφαση συνάδελφοι. Αυτή είναι η δική μου, προσωπική, άποψη...
 24. Upvote
  yiannkamp reacted to Lucky_Luke in Με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές τι θα κάνουμε ? Θα στείλουμε? Η όχι ?   
  Εγώ πάλι λέω να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο και μελετημένο, μετά και από το χθεσινοβραδυνό πάθημα.
   
  Προσωπικά, συγκεντρωτικές ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. Το πρόγραμμα έχει γίνει μπουρδέλο με τα νέα παραστατικά που δημιούργησα, οι βοηθοί καταχωρούσαν άλλα 'ντ' 'αλλων (δε φταίνε αυτοί), οι αλλαγές έγιναν το Μάρτη, για τα προηγούμενα πρέπει να τα βρω με το χέρι, απλά δε γίνεται. Σόρι.
 25. Upvote
  yiannkamp got a reaction from smous in ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΠΑ ΣΤΟ TAXIS   
  Δε βαριεσε βρε...μην τη κάνεις καθόλου..
×
×
 • Create New...