Προς το περιεχόμενο

ponzi

Silver members
 • Αριθμός μηνυμάτων

  2.956
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  90

Δραστηριότητα φήμης

 1. Upvote
  ponzi got a reaction from CHANOS in Παρακράτηση φόρου σε ΤΠΥ Δικηγόρου για παράσταση: παρακράτηση 20% ή προκαταβολή 15%;   
  Το 300 το έγραψα με τις αλλαγές του πολυνομοσχεδίου που λέει για τις αμοιβές της περ. δ του αρ 62. Η συναλλαγή στο παράδειγμα του συναδέλφου ήταν κάτω από 300. Η προκαταβολή πάντως από τον πελάτη του δικηγόρου που ανέφερε ο συνάδελφος και που προσπαθεί να πληρώσει δεν κολλάει. 
 2. Upvote
  ponzi got a reaction from gliakour in Πρόγραμμα οργάνωσης λογιστικού γραφείου (τύπου CRM)   
  Το επεκτείνω κι άλλο. Όλο αυτό το κάνεις με έδρα στη Βουλγαρία, ξεχνάς ΕΦΚΑ, φόρο, τέλη κυκλοφορίας.
  Κάνεις όλη τη δουλειά από τη χέστρα του σπιτιού σου κλέβοντας internet από τον γείτονα που είναι τζαπέ και σου μένουν όλα τα φράγκα...
 3. Upvote
  ponzi got a reaction from Rhodion in Έκπτωση προβλέψεων από ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα   
  Καλησπέρα,
  Πολύ ενδιαφέρον θέμα βάζετε. 
  Στην περίπτωση μας έχουμε αυτό από την 1069/2015:
  Επομένως, αν για παράδειγμα ένα κοινωφελές ίδρυμα έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία 30.000 ευρώ, έσοδα από μερίσματα και τόκους καταθέσεων 15.000 ευρώ και έσοδα πραγματοποιούμενα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του 10.000 ευρώ (συνδρομές, εισφορές, χορηγίες, κλπ.), τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου και παράλληλα έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 21.000 ευρώ μέσα στο φορολογικό έτος, εκ των οποίων 10.000 ευρώ αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση εκμισθωμένου ακινήτου, 6.000 ευρώ αφορούν πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου (αποσβέσεις, ασφάλιστρα ακινήτου, κ.λπ.) και 5.000 ευρώ δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (χορήγηση υποτροφιών και δωρεών, καταβολή νοσηλίων, κλπ.), το εν λόγω ίδρυμα δικαιούται να εκπέσει από τα έσοδα από ακίνητη περιουσία σε ποσοστό 75% το ποσό των 12.000 ευρώ [(10.000 + 6.000) χ 75%].
  Αυτό από το ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015/6.8.2015:
  β. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για ακίνητα από τα οποία δεν αποκτούν εισόδημα (π.χ. κενά) και δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν θεωρούνται, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συνάγεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από το μηδενικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 39. Αποτέλεσμα της έκπτωσης των ως άνω δαπανών είναι ότι δημιουργείται ζημία μεταφερόμενη φορολογικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των υπόψη νομικών προσώπων από οποιαδήποτε πηγή εσόδων και αν προέρχονται αυτά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δαπάνες που αφορούν ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

  γ. Τέλος διευκρινίζεται, ότι κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα (π.χ δαπάνη για ηλεκτρισμό ή για νερό, κ.λ.π.). 
   
  Αυτό από το ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015/25.6.2015 
  Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία 10.000 ευρώ, έσοδα από τόκους καταθέσεων 15.000 ευρώ και έσοδα πραγματοποιούμενα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του 5.000 ευρώ (συνδρομές, εισφορές, κλπ.), τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 19.000 ευρώ μέσα στο φορολογικό έτος, εκ των οποίων 6.000 ευρώ αφορούν το ακίνητο (επισκευή, συντήρηση, ασφάλιστρα, αποσβέσεις, κλπ.), 10.000 ευρώ κοινές δαπάνες (πάγιες και λειτουργικές π.χ. μισθοδοσία) που συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο όσο και εισοδήματος μη υπαγόμενου σε φόρο και 3.000 ευρώ δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (χορήγηση υποτροφιών και δωρεών, κλπ.).

  Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω, ο προσδιορισμός του εισοδήματος του εν λόγω νομικού προσώπου γίνεται ως εξής:

  Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν το ακίνητο, αυτές εκπίπτουν σε ποσοστό 75% από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ήτοι 4.500 ευρώ (6.000 x 75%) (Πίνακας 2Α του εντύπου Ν), ενώ το υπόλοιπο ποσό των πιο πάνω δαπανών (1.500 ευρώ) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου. Οι κοινές δαπάνες εκπίπτουν μόνο κατά το μέρος που αναλογούν στο εισόδημα που είναι υπαγόμενο σε φορολογία, ήτοι 8.333,33 ευρώ (10.000 x 25.000/30.000). Περαιτέρω, από τις εκπιπτόμενες αυτές δαπάνες, ποσό 3.333,33 ευρώ (8.333,33 x 10.000/25.000) αναλογεί στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Πίνακας 2Α του εντύπου Ν), το οποίο υπόκειται στον περιορισμό του 75%, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5.000 ευρώ αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκους καταθέσεων) (Πίνακας 2Β του εντύπου Ν).

  Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του εν λόγω νομικού προσώπου προσδιορίζεται ως ακολούθως:

  καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία: 10.000 - [(6.000 + 3.333,33) x 75%] = 3.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 15.000 - 5.000 = 10.000 ευρώ.
   
  Και τέλος, αυτό από την απόφαση ΣΤΕ2476/2016:
   Εξ άλλου, ως εκ της θέσεως του ως άνω άρθρου 39 στο Κεφάλαιο Ε' του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ήτοι εντός του πλαισίου των διατάξεων που διέπουν την φορολογία συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος (εισόδημα από κεφάλαιο), φορολογουμένης χωριστά σύμφωνα με το σύστημα της αυτοτελούς φορολογήσεως κάθε κατηγορίας εισοδήματος που υιοθετεί ο ήδη ισχύων Κώδικας, και εν όψει του ειδικοτέρου αντικειμένου της ρυθμίσεως του άρθρου αυτού, που είναι το εισόδημα από ακίνητα, οι εκπιπτόμενες «κάθε είδους δαπάνες», στις οποίες αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, είναι οι κάθε είδους δαπάνες που βαρύνουν -και στην έκταση που βαρύνουν- την απόκτηση της συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος από ακίνητα, ενώ δεν εκπίπτουν, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, δαπάνες μη συνδεόμενες με την πραγματοποίηση του εν λόγω εισοδήματος, όπως είναι οι δαπάνες που δεν αντιστοιχούν σε έσοδα υποκείμενα σε φορολογία, καθώς και οι δαπάνες που συνάπτονται με την πραγματοποίηση των λοιπών υποκειμένων σε φόρο εσόδων των εν λόγω νομικών προσώπων, οι οποίες εκπίπτουν χωρίς τον περιορισμό του 75%.
  Κατά τη γνώμη μου, εφόσον οι προβλέψεις επισφαλειών έχουν να κάνουν με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου εισοδήματος, εκπίπτουν - με τους περιορισμούς του άρθρου 26 - κατά 75%. 
 4. Like
  ponzi got a reaction from dodos in ΦΜΥ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ?   
  Συνάδελφοι συγγνώμη, αλλά όποιος διαβάσει τα παραπάνω θεωρείτε ότι θα βοηθηθεί ή θα μπερδευτεί περισσότερο?
  Ρωτάει ο Dodos
  Μετά από τις απαντήσεις που πήρε, έρχεται εύλογα η ερώτηση:
  Και απαντάμε ΝΑΙ!!
  Μα από πού και ως πού θα κάνει ο ιδιώτης παρακράτηση φόρου???
  Ποιο ξεκάθαρο στον νόμο δεν θα μπορούσε να είναι.
 5. Like
  ponzi got a reaction from dodos in ΦΜΥ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ?   
  Συνάδελφοι συγγνώμη, αλλά όποιος διαβάσει τα παραπάνω θεωρείτε ότι θα βοηθηθεί ή θα μπερδευτεί περισσότερο?
  Ρωτάει ο Dodos
  Μετά από τις απαντήσεις που πήρε, έρχεται εύλογα η ερώτηση:
  Και απαντάμε ΝΑΙ!!
  Μα από πού και ως πού θα κάνει ο ιδιώτης παρακράτηση φόρου???
  Ποιο ξεκάθαρο στον νόμο δεν θα μπορούσε να είναι.
 6. Like
 7. Like
 8. Like
 9. Like
  ponzi got a reaction from FORO_LOGISMOS in ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ LAPTOP   
  Όπως λέει ο Proakis.
  Με ένα i3 και πάνω, καλύτερα και από desktop. 
 10. Like
  ponzi got a reaction from dodos in ΦΜΥ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ?   
  Συνάδελφοι συγγνώμη, αλλά όποιος διαβάσει τα παραπάνω θεωρείτε ότι θα βοηθηθεί ή θα μπερδευτεί περισσότερο?
  Ρωτάει ο Dodos
  Μετά από τις απαντήσεις που πήρε, έρχεται εύλογα η ερώτηση:
  Και απαντάμε ΝΑΙ!!
  Μα από πού και ως πού θα κάνει ο ιδιώτης παρακράτηση φόρου???
  Ποιο ξεκάθαρο στον νόμο δεν θα μπορούσε να είναι.
 11. Like
  ponzi got a reaction from lami in ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   
  Κατά την άποψη μου, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο (άρθρο 39 ΚΦΕ) δεν συγχέεται καθόλου με τους περιορισμούς που βάζει η παράγραφος 3 του άρθρου 21 για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
  Η ουσιαστική διαφορά που βάζει το άρθρο 111 του 4446 είναι ότι στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μπορεί ο ιδιώτης να εκμισθώσει το ακίνητο του μερικώς (δωμάτιο) μέσω διαδικτύου.
  Τώρα από αυτή τη σύγχρονη και επαναστατική (λέμε τώρα) ιδέα, ο πονηρός ιδιώτης καπελώνει τον ξενοδόχο επαγγελματία. Όλους αυτούς βέβαια τους καπελώνει μια αεριτζίδικη πολυεθνική (ΑΚΑ airbnb).
 12. Like
 13. Like
  ponzi got a reaction from prokroustis in ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
  Θα σας πω ένα σενάριο, based on a true story. Εντελώς true.
  Ήμουν μικρός τότε (14 χρόνια πριν) και ασφάλισα μια μαμά (μικρή τότε) στο μαγαζί της κόρης (αυτή και αν ήταν μικρή) με τετράωρο.
  Μικρός λοιπόν (ξαναλέω), και έχοντας απόλυτη άγνοια κινδύνου, συνέχισα αυτό το βιολί για 3-4 χρόνια. Meanwhile, έμαθα ότι αυτό δεν γίνεται αλλά είπα (τότε) δεν βαριέσαι, σιγά μην το βρουν.
  Το 2016 η μαμά - μεγαλύτερη πια - πήγε και έκανε αίτηση συνταξιοδότησης. Κάπου κόλλησε όμως (ευτυχώς δεν κατάλαβε πού) και με πήρε τηλέφωνο.
  Έτρεξα μόνος μου στο ΙΚΑ, έκανα ρύθμιση, την πλήρωσα, σώθηκαν τα ένσημα, έβγαλε σύνταξη η μαμά, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
  Περίπου 8 χιλιάρικα μου στοίχισε η υπόθεση...  
 14. Upvote
  ponzi got a reaction from MARKA in ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ   
  Γιατί ναι, το μηχανάκι δεν έχει τέλη μεταβίβασης?
 15. Upvote
  ponzi got a reaction from MARKA in ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   
  Προσοχή με την airbnb!
  Από ποιόν εισπράττει την προμήθεια? Από τον εκμισθωτή ή από τον μισθωτή?
  Καλά airbnb και uber, από τις μεγαλύτερες αλητείες-καραμπινάτες παρανομίες. Απορώ πώς συνεχίζουν!
 16. Like
  ponzi reacted to gapdk in Αποκλεισμός χρήσης Teamviewer & Εναλλακτικές   
  Αυτό είναι που λέγαμε κάποτε "Νύχτα θα πέσουν τα μπετά....." :P
  Ευχαριστώ φίλε!
 17. Upvote
  ponzi got a reaction from spirosvii in ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΕ ΣΠΑΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ   
  Καλησπέρα,
  Το σπαστό δεν επιτρέπεται σε ημερήσια απασχόληση κάτω των 8h σε 5ήμερο ή 6 και 40 σε εξαήμερο.
  Επομένως στις "σπαστές" ημέρες, βάλε 8ωρο. Αυτό που έβαλες είναι 8ωρο, οπότε εντάξει.
  Δες 1892/1990 άρθρο 38, όπως ισχύει:
  7. Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα.
  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.
 18. Upvote
  ponzi got a reaction from gapdk in Λογιστικοποίηση Εσόδων Στο τέλος της Χρήσης και κωδικός Περιοδικής ΦΠΑ   
  Καλησπέρα!
  Του χρόνου θα απεικονιστούν που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.
 19. Like
  ponzi got a reaction from aplessas in ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ   
  Ποιο αναδρομικό? Αφού δεν εφαρμόζεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης. Νομίζω ότι κακώς τα παρακρατείτε.
 20. Upvote
  ponzi got a reaction from spirosvii in Η ασφάλιση μελών της οικογένειας (Α΄& Β' συγγένειας) είναι υποχρεωτικη   
  Εννοώ ναι, θα πέσει πρόστιμο.
 21. Like
  ponzi got a reaction from THE ART OF ROLLING in Νεος λογιστής τα επόμενα βήματα   
  Από αυτά που διαβάζω, μπορώ να σου πω την επιστημονική μου άποψη για την περίπτωση σου.
  Την έχεις το πολύ 11 πόντους....
  Βρες τα λίγο με τον εαυτό σου. Πήγαινε στην τουαλέτα και αυτοσυγκεντρώσου. Θα περάσεις καλύτερα από τον να τρολλάρεις εδώ μέσα.
  Άιντε, μην καθυστερείς...
 22. Like
  ponzi got a reaction from THE ART OF ROLLING in Νεος λογιστής τα επόμενα βήματα   
  Από αυτά που διαβάζω, μπορώ να σου πω την επιστημονική μου άποψη για την περίπτωση σου.
  Την έχεις το πολύ 11 πόντους....
  Βρες τα λίγο με τον εαυτό σου. Πήγαινε στην τουαλέτα και αυτοσυγκεντρώσου. Θα περάσεις καλύτερα από τον να τρολλάρεις εδώ μέσα.
  Άιντε, μην καθυστερείς...
 23. Like
  ponzi got a reaction from THE ART OF ROLLING in Νεος λογιστής τα επόμενα βήματα   
  Από αυτά που διαβάζω, μπορώ να σου πω την επιστημονική μου άποψη για την περίπτωση σου.
  Την έχεις το πολύ 11 πόντους....
  Βρες τα λίγο με τον εαυτό σου. Πήγαινε στην τουαλέτα και αυτοσυγκεντρώσου. Θα περάσεις καλύτερα από τον να τρολλάρεις εδώ μέσα.
  Άιντε, μην καθυστερείς...
 24. Upvote
  ponzi got a reaction from akad in ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ   
  Για λιανική και φορολογικό μηχανισμό είπε. 
  Δεν είναι υποχρεωμένοι να γράφουν το όνομα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι πελάτες να το δίνουν.
  Εκτός αν υποχρεώνονται από άλλη νομοθεσία. Αν πουλάνε όπλα για παράδειγμα.
 25. Upvote
  ponzi got a reaction from koskir1 in ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ   
  Καλησπέρα,
  Κάνετε κρατήσεις από τον λήπτη της αμοιβής ενώ δεν πρέπει?
  Δηλαδή δεν αποδίδετε ολόκληρη την αμοιβή σε κάποιον επειδή περιμένετε οδηγίες? Τον νόμο τον διαβάσατε? Πού ακριβώς υπάρχει ασάφεια?
×