Jump to content

ponzi

Silver members
 • Posts

  3,636
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  171

Everything posted by ponzi

 1. Στην περίπτωση αυτή που το ακίνητο της έδρας της ΜΟΝ. ΕΠΕ ανήκει στον ίδιο τον εταίρο της ΕΠΕ πώς φτιάχνω το μισθωτήριο από τη στιγμή που ο εκμισθωτής και ο μισθωτής (για λογαριασμό της ΕΠΕ που πρόκειται να συσταθεί) είναι το ίδιο πρόσωπο? Ευχαριστώ
 2. Η συστέγαση στην παροχή υπηρεσιών γενικά επιτρέπεται. Τώρα για τις ασφάλειες θέλει πολύ προσοχή και διάβασμα γιατί άλλο ασφαλιστικός σύμβουλος, άλλο πράκτορας και άλλο μεσίτης ασφαλειών. Ο τελευταίος μάλιστα θέλει αν θυμάμαι καλά θέλει και μεγάλο χρηματικό ποσό ως εγγύηση. Το πιο εύκολο είναι να γίνεις ασφαλιστικός σύμβουλος αλλά και εκεί θέλει εξετάσεις, επαγγελματικό επιμελητήριο και ασφάλιση αστικής ευθύνης του συμβούλου (ετησίως). Αν πάλι θες να "μπλέξεις" μπορώ να ανεβάσω τη σχετική νομοθεσία. Επίσης αν κάνετε προσωπική εταιρεία απαιτείται να έχετε και οι δυο άδεια συμβούλου ή πράκτορα. Για να προσθέσεις ΚΑΔ ασφαλιστικού συμβούλου η ΔΟΥ θα σου ζητήσει την άδεια από το ΕΕΑ. Οπότε αν ο συνεργάτης σου έχει ήδη άδεια ή μεταφέρει την έδρα του στο χώρο σου ή υποκατάστημα ή απλά χρησιμοποιήτε το χώρο σου για τα ραντεβού.
 3. Ν.2084/92 Προ 93 πληρώνεις μόνο κλάδο σύνταξης Μετά 93 πλήρης εξαίρεση που κάθε χρόνο ανανεώνεται (εφόσον συνεχίζεις να ασφαλίζεσαι στο ΙΚΑ).
 4. Ο 3863/2010 αρ.16 άλλα λέει πάντως: 1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις. Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'). Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα. 2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται. Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης. 3. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για το διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α ).
 5. Μήπως εννοεί οτι θα κρίνονται ως μη υποβληθείσες εφόσον δεν πληρωθούν οι μήνες εμπρόθεσμα. Εσείς έχετε πει στους πελάτες σας να πληρώσουν τον Ιούνιο και ότι άλλο χρωστάνε πριν την υποβολή της ΑΠΔ? Ρε τι πάθαμε με δαυτους!
 6. Σύμφωνοι αλλά δεν έχω καταλάβει πώς προκύπτει ότι ο Ιούνιος πρέπει να πληρωθεί έως 20/07.
 7. Ο Ιούνιος δηλαδή και ο τελευταίος μήνας κάθε τριμήνου θα πρέπει να πληρώνεται νωρίτερα και πριν από την υποβολή της ΑΠΔ και όχι στο τέλος του επόμενου? Γιατί έχω στείλει ήδη τις μισες ΑΠΔ χωρίς φυσικά να έχει πληρωθεί κανένας Ιούνιος. Μήπως δεν κατάλαβα κάτι?
 8. Α-Β ύλες δεν έχεις αφού δεν παράγεται νέο προϊόν. Έγώ περνάω στα εμπορεύματα αυτά των οποίων η αξία θα είναι σίγουρα πάνω από το 1/3 της συνολικής αμοιβής (θα πρέπει να συζητήσεις με τον ίδιο τον πελάτη σου) και τα υπόλοιπα στα αναλώσιμα ή δαπάνες. Όταν η αξία των υλικών ξεπερνάει το 1/3 πρέπει να εκδίδεις χωριστή ΑΠΥ (αθεώρητη) και ΑΛΠ από ΦΤΜ.
×
×
 • Create New...