Jump to content

ATGOLIARAS

simple Members
 • Posts

  290
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by ATGOLIARAS

 1. Σε επικοινωνία με την ίδια την εταιρεία στα τηλέφωνα http://www.epsilonnet.gr/contact.aspx
 2. Πρέπει είτε να δοθεί ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ για να τραβούν αυτόματα το ποσό της ΔΟΣΗΣ κάθε ΤΕΛΟΣ του ΜΗΝΑ είτε ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ κάθε ΜΗΝΑ να γίνεται (χειροκίνητη) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ.Ο.Υ. του ποσού της δόσης.
 3. Είναι θέμα ερμηνεία της διάταξης: Ο (παλιός) Κ.Φ.Ε. (Κ.Ν. 2238/1994) στο άρθρο 52§5 αναφέρει (Επικεφαλίδα άρθρου 52: «Προκαταβολή του φόρου»): «5.α) Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15% με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ' της παρούσας παραγράφου. Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία. β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58. γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο. δ) Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της κατωτέρω υποπαραγράφου η'. ε) Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή. στ) Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του καθώς, η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.» Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράγραφος 5 τέθηκε προστέθηκε με την παράγραφο 7α΄ του άρθρου 20 του Νόμου 3943/2011 με ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ από 01/07/2011, ενώ οι διατάξεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ έχουν εφαρμογή από την 31/03/2011. Τέλος, προς ερμηνεία και εφαρμογή της εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1210/06.10.2011 με την οποία (Άρθρο 1§1) ορίζεται: «Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της προκαταβολής φόρου η οποία υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α') που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής, καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)». Έτσι: α) Ενώ ο φόρος είναι προκαταβλητέος, εν τούτοις γίνεται παρακράτησή και απόδοσή του από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. β) Στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τους Συλλόγους, όντως έχουν χαρακτηριστεί με τον σωστό τύπο αμοιβής. γ) Στο Έντυπο Ε1, σχεδόν όλοι οι προκαταβλητέοι φόροι του άρθρου 52 του π.Κ.Φ.Ε. αναγράφονται στον κωδικό 601/602. δ) Επειδή στον εν λόγω κωδικό (601/602) συμπεριλαμβάνονται και οι προκαταβλητέοι φόροι που αποδίδεται από τους ίδιους τους Μηχανικούς (γνωστότεροι ως «ΦΕΜ» στις τακτοποιήσεις κ.λπ. των ημιυπαιθρίων/αυθαιρέτων και, φυσικά, στις οικοδομικές άδειες), για τους οποίους το σύστημα ΔΕΝ ΕΙΧΕ δυνατότητα για αυτόματη άντληση, φαίνεται ότι προτιμήθηκε η ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 601/602 με τον προκαταβλητέο φόρο επί των γραμματίων προείσπραξης κ.λπ. για τους Δικηγόρους, ανεξαρτήτως του γεγονότος της ύπαρξης της σχετικής πληροφορίας μέσω των αρχείων που έχουν υποβληθεί από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, προς την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Ε1 πρέπει να εκτυπωθεί ο σχετικός πίνακας με τις «Βεβαιώσεις Αποδοχών» (η δυνατότητα παρέχεται από τη σχετική ένδειξη κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα του Οικονομικού Έτους 2014 —εκεί όπου γίνεται η επιλογή του εκάστοτε Εντύπου), να αθροιστούν οι αντίστοιχοι προκαταβλητέοι φόροι και αυτό το άθροισμα να περαστεί ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ στον κωδικό 601/602 (κατά περίπτωση).
 4. Έλεγξε ότι η ημερομηνία του υπολογιστή σου είναι σωστή. Πολύ πιθανόν να έχεις λανθασμένο έτος, το οποίο να είναι εκτός των χρονικών ορίων ισχύος του πιστοποιητικού της ΓΓΠΣ (22/05/2013-22/06/2014).
 5. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουν υποβάλλει Επίδομα, η Αίτησή τους εξετάζεται αφότου βγει το επίσημο Εκκαθαριστικό από τη ΓΓΠΣ. Οπότε, αν ο/η φορολογούμενος/η ήταν στην περίπτωση της αναμονής επί... μήνες, δε θα έχει δοθεί ούτε και το Επίδομα Τέκνων/Πολυτέκνων κ.λπ.
 6. Το site της Ε.Ε. κάνει on-line αναζήτηση στη βάση των υπόχρεων VIES (για κάποιο περίεργο λόγο, στην Ελλάδα θεωρούνται όλοι όσοι είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλώσει ότι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Έτσι, π.χ. γιατροί, φροντιστήρια, σωματεία, σύλλογοι κ.λπ. που ΔΕΝ υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, τους βγάζει ως μη υπαρκτούς ΑΦΜ. Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει με τους ιδιώτες, αλλά και όσους έχουν κάνει διακοπή εργασιών (οπότε πάλι θεωρούνται ιδιώτες). Εν αναμονή της επανεργοποίησης της ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίας της ΓΓΠΣ (από όπου έπαιρναν την πληροφορία όλα τα sites), είναι ένας τρόπος για να εξακριβώσουμε ότι τουλάχιστον ο ΑΦΜ είναι υπαρκτός και σε ποιον αφορά (και φυσικά πού βρίσκεται η δηλωθείσα έδρα του).
 7. Όχι ακόμα. Υπάρχει προγραμματισμός για κατά Οκτώβριο μεριά (όταν θα τους έχει παραδοθεί η σχετική εφαρμογή από τον ανάδοχο).
 8. Προσωπικά, επιλέγω να ΜΗΝ χαρακτηριστεί αυτόματα ως "Υποβληθέν" το έντυπο και απλώς ξαναπατάω "Αυτόματη υποβολή", οπότε σταματάει στη σελίδα με τα pdf (αφού έχει υποβληθεί, προφανώς και δεν είναι ενεργοποιημένη η "Υποβολή Ε1/Ε2/Ε3" κ.λπ. στο Taxis και το Taxsystem δεν μπορεί να προχωρήσει ) Εναλλακτικά, και αν το έντυπο έχει χαρακτηριστεί ως Υποβληθέν, δοκίμασε μέσω του "e-Υπηρεσίες => Υποβολή => Ε1/Ε2/Ε3, Ε5/Φ01-010/Φ01-012 κ.λπ."
 9. Μα γιατί βιάζεστε να στείλετε τις έτοιμες δηλώσεις σας; Βγήκε ανακοίνωση που μιλάει ότι υπάρχει Απόφαση με την οποία παρατείνεται η υποβολή. Αύριο, μεθαύριο που θα βγει το κείμενο της Απόφασης, τότε θα ενημερωθεί το Taxis Για τις φαινόμενες ως εκπρόθεσμες, επικοινωνείστε με το Taxis για λεπτομέρειες.
 10. Ανάλογα με τον ελεγκτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται προσωρινός έλεγχος που είναι πιο γρήγορος. Προφανώς θα ζητήσει θεωρημένα βιβλία, αθεώρητη ανάλυση των βιβλίων (π.χ. αν θεωρήμενη η Μηνιαία Κατάσταση, τότε και το αθεώρητο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων), τα παραστατικά για να τα αντιπαραβάλει (ιδίως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.). Καλού-κακού πήγαινε και τα έντυπα συμπληρωμένα (σωστά όμως, ε!) για να μην "παιδευτεί" πολύ με το ψάξιμο. Μετά γίνεται η παραλαβή, πληρώνεις το 1/5 σε 30 ημέρες και το υπόλοιπο σε 6 δόσεις (με ανάλογη αναπροσαρμογή των προσαυξήσεων).
 11. Μα η ρύθμιση θα είναι σε ληξιπρόθεσμα (άρα και βεβαιωμένα). Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις πρέπει πρώτα να καταλογιστούν και μετά να μπουν σε ρύθμιση. Και επειδή θα είναι βεβαιωμένα εντός του 2013, όταν θα γίνουν ληξιπρόθεσμα, τότε θα ισχύει η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εντός του 2013 (αν και αμυδρά που θυμάμαι το νόμο πρέπει να λέει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ΠΡΙΝ από την κατάθεση του νόμου στη Βουλή —κάπου στην 3η-4η σελίδα του ΦΕΚ πρέπει να ήταν).
 12. Αφού σε πρώτο επίπεδο, οι οφειλές είναι ανά Α.Φ.Μ. γιατί να πρέπει να γίνει ρύθμιση για όλα τα σχετιζόμενα Α.Φ.Μ.; (Δεν αναφέρομαι για τη δυνατότητα -μη- λήψη Φορολογικής Ενημερότητας)
 13. Αυτήν την απόφαση θυμάμαι, αλλά δεν την βρίσκω στο Taxheaven (μόνο στο ΔΕΝ 1621/β Μαρτίου 2013, τη βρήκα)
 14. Σε κάποιο Νόμο (μου φαίνεται είτε στον Εφαρμοστικό μαζί με τον Κ.Φ.Α.Σ. ή σ' αυτόν του Ιανουαρίου) υπήρχε 1-2 γραμμές που έλεγε ότι στην περίπτωση της Καταγγελίας με προειδοποίηση, η γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ γίνεται σε 8 ημέρες από την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση ήταν πριν από την υποχρεωτική υποβολή των εντύπων μέσω Διαδικτύου. Δυστυχώς, δεν έχω τώρα τον χρόνο να το ψάξω.
 15. Έχουν σταματήσει την εφαρμογή λόγω παραβίασης των όρων παροχής των πληροφοριών από συγκεκριμένο site (μου αναφέρθηκε ότι έκανε ανάποδη αναζήτηση μέσω επωνυμίας). Όταν μπορέσουν να αποκλείσουν το εν λόγω site, θα την ξαναδώσουν σε χρήση. Μέχρι τότε, παρόμοια στοιχεία μπορούν να ληφθούν μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (βάζοντας ως χώρα την "Ελλάδα" και τον ελλαδικό Α.Φ.Μ.).
 16. Πρέπει να δεις με το ΙΚΑ πώς επακριβώς εμφανίζονται τα στοιχεία του εργαζομένου (Επίθετο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο-ΑΦΜ) στο σύστημά τους. Αρχικά δοκίμασε μέσω της Υπηρεσίας της "Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης" μέσω του Εργοδότη ( https://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/logariasmos.cfm ) και στη συνέχεια στο αρμόδιο ΙΚΑ (οπότε μπορεί να χρειαστεί να γίνει και διόρθωση των υποβληθεισών ΑΠΔ).
 17. Και εμένα μου ήρθε το εν λόγω e-mail . Περιμένω άλλο 1 (αν και οι δυο εταιρείες ήδη βρίσκονται σε έλεγχο για καταλογισμό ). Αν μου έρθει και 3ο για μιαν Κοινοπραξία που έκλεισε αρχές 2011, τότε στην Ε.Π.Ε. "σωστά" ήρθε, αλλά θα πρέπει να αγνοηθεί : στην Κ/Ξ έγινε διακοπή αρχές 2011 και η δήλωση καταχωρίστηκε ως "Οικονομικό Έτος 2011", οπότε εμφανίζεται ότι δεν έχει υποβάλλει για το "Οικονομικό Έτος 2012" .
 18. Το άρθρο 20 του Ν. 4075/2012 δε φαίνεται να έχει αλλάξει, άρα "Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»" Όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα αδειών 2012 των υπαλλήλων της Διοίκησης του ΙΚΑ, ίσως θυμηθούν να βγάλουν καμιά Εγκύκλιο (Γιατί θυμάμαι να υπάρχει αναφορά στα ανωτέρω Δελτία Τύπου —ή ότι ήταν— που να έλεγε ότι συνεχίζει η καταβολή μέχρι τέλος του μηνός; )
 19. Η αλλαγή έγινε με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στις 05/12/2012 (ΦΕΚ–Α΄237), άρθρο 15§10, αλλά Εγκύκλιο ή Έγγραφο δεν βρήκα να έχουν κουμπώσει τα παιδιά του Taxheaven (μόνο σχετικό http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14984) : "10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων. 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. 2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. 3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web−site) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.»"
 20. Γιατί θυμάμαι ότι βγήκε αρχικά Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ (βάσει Εγγράφου του Υπουργείου) που έλεγε ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση και όντως μετά από λίγες ημέρες ψηφίστηκε (στον εφαρμοστικό; ) σχετική Διάταξη και βάσει αυτής βγήκε είτε Έγγραφο είτε Δελτίο Τύπου; Όλα αυτά εντός Νοεμβρίου (να το ψάξω αύριο)
 21. Η Δ.Ο.Υ. δε γίνεται να μην ξέρει (αρμόδια τα Τμήματα Εσόδων και Εισοδήματος): Σε 3-4 περιπτώσεις, που μου έτυχαν, είχαν τον σχετικό αριθμό παροχής και τη διεύθυνση του ακινήτου, οπότε πήγαμε τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. αν αφορά μισθωμένο ακίνητο, το μισθωτήριο συμβόλαιο, αν αφορά ακίνητο που πωλήθηκε, το συμβόλαιο μεταβίβασης/πώλησης κ.λπ.) μαζί με σχετική Αίτηση για διαγραφή του ΕΕΤΗΔΕ και αναμένουμε να επεξεργαστούν από τον αρμόδιο υπάλληλο για τη διαγραφή τους.
 22. Από την καταχώριση 4-5 Ετήσιων Πινάκων Προσωπικού με 1-3 ατόμα ο καθένας: α) Η όλη διαδικασία είναι σχετικά εύκολη (συμπλήρωση όλων των στοιχείων πάνω στη φόρμα). β) Θέλει περίπου 5-10 λεπτά. γ) Τα γνωστά προβλήματα (τεχνικός ασφαλείας, προϋπηρεσία) είναι υπαρκτά, μπορούν να ξεπεραστούν (με κίνδυνο να θεωρηθεί η υποβολή μη ειλικρινής). δ) Για τους Ετήσιους Πίνακες 2011-2012 δεν ξέρω, αλλά για αυτούς που θα υποβληθούν μόλις οι εταιρείες ενημερώσουν (προσθέσουν πεδία, π.χ. δήμων/περιφερειακών) τις εφαρμογές και θα παρέται η δυνατότητα αυτόματης υποβολής, η όλη διαδικασία θα είναι όπως η Α.Π.Δ. ή οι Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (=θα ολοκληρώνεται σε 1-2 λεπτά ανά παράρτημα εργοδότη). ε) Ο Πίνακας έτσι όπως εκτυπώνεται (σε pdf) θα μπορούσε οπτικά να είναι κάπως καλύτερος αν ορισμένα πεδία (π.χ. ειδικότητα ή ωράριο) ήταν με στενότερους και μικρότερους χαρακτήρες. στ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ (για να μπορέσεις να υποβάλλεις τα υπόλοιπα έντυπα/πληροφορίες που απαιτούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου, π.χ. ΓΕΜΗ )
 23. α) Υπήρχε ρεύμα την 25η Μαρτίου 2012 (ή κάπου εκεί γύρω); β) Πληρώνει Τ.Α.Π. επί του λογαριασμού; γ) Το τιμολόγιο είναι οικιακό ή είναι γενικό/κοινοχρήστων;
 24. Αν η απογραφή γίνει μέσω Επιμελητηρίου πρέπει να προσκομισθούν τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σιγά να μην κάθονται να σ' το σκανάρουν για μόνο 10€ ): α) Αίτηση (χειρόγραφη μόνο) β) Καταστατικά (αρχικό + τροποποιήσεις ή κωδικοποιημένο) γ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων ορισμού Διαχειριστών δ) Πρακτικά Συγκρότησης Δ.Σ. ε) Πρακτικά έγκρισης τελευταίων οικονομικών καταστάσεων/Ορισμού Ελεγκτών στ) Της Παναγιάς τα μάτια, του Χριστού τα χέρια, του Αγίου Πνεύματος τα... πούπουλα και όλων των υπολοίπων Αγίων τα φωτοστέφανα (πώς αλλιώς θα "φωτιστούν"–δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του νομικού προσώπου; ) [επικυρωμένα από τον παπά της ενορίας, το Μητροπολίτη, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πατριάρχη] Για κάθε καταχώριση που κάνουν, το κόστος είναι 10€. Επομένως σε μιαν Α.Ε. έχουμε: 10€ => Βασικά στοιχεία Α.Ε. (Δ/νσεις, τηλέφωνα, e-mail, ημερομηνία σύστασης, σκοπός, διάρκεια κ.λπ.) 10€ => Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου 10€ => Σύνθεση Δ.Σ. (ελπίζω να μην το πάνε 10€ ανά άτομο ) 10€ => Κωδικοποιημένο καταστατικό 10€ => Στοιχεία τελευταίων Οικονομικών Καταστάσεων (βέβαια στις Οδηγίες αναφέρει ότι "Ο επιμελητηριακός χρήστης πριν την εκτύπωση της βεβαίωσης της απογραφής, ελέγχει την ορθή καταβολή του τέλους καταχώρισης το οποίο υπενθυμίζουμε ότι προκύπτει από το πλήθος των καταχωρισθέντων αρχείων πολλαπλασιαζόμενο επί το τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (10 ευρώ). Π.χ. αν καταχωρισθούν 5 αρχεία, το κόστος υπολογίζεται στα 50 ευρώ (5 Χ 10).").
×
×
 • Create New...