Jump to content

MARIOSMD11

simple Members
 • Posts

  232
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MARIOSMD11

 1. τι λάθος κατάλαβα δηλαδή??? Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών 4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης. Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018
 2. Καλησπέρα, με την υπερεργασία από 01/07 τι θα κάνουμε? Πως θα την δηλώνουμε από το Σάββατο? Ποιο έντυπο? ή υπάρχει μεταβατικό στάδιο έως 31/08???
 3. Καλημέρα, δεν υποβάλουν τις καταστάσεις , αν είναι αναγνωρισμένο από το υπ. πολιτισμού έχει απαλλαγή από τον φπα...από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
 4. Καλησπέρα, με την εκκαθάριση που έγινε στους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είδατε την μείωση στο ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ????
 5. Θα διαφωνήσω μαζί σου μια και η αμοιβή του διαχειριστή δεν θεωρείται ως αμοιβή εξαρτημένης εργασίας, αλλά για όλα τα μέλη διοικήσεων των εταιρειών θεωρείται σχέση εντολής Επίσης νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο.... Αρθρο 38 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 : α. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε 10% και από 1.1.2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε 10% και από 1.1.2009 και μετά σε 13,33%. β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών. δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ΄ αποκοπή. ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής. Αρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων
 6. ναι ακριβώς έτσι απάντησαν χωρίς ονο/νυμο χωρίς τίποτα.....ενώ εγώ τους έστειλα Mail κανονικα με ονοματεπωνυμο τηλ και αφμ .... έχεις εσύ καμία άποψη επί του παραπάνω θέματος?
 7. Καλημέρα έκανα το παρακάτω ερώτημα προς τον ΕΦΚΑ Διαχειριστής και παράλληλα εταίρος σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία(όχι μονοπρόσωπη ικε) οι εισφορές που θα καταβάλει στον φορέα σας θα υπολογιστούν πέρα από τις αμοιβές που παίρνει σαν Διαχειριστής και στο καταβαλλόμενο μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας? Δηλαδή αν παίρνει αμοιβές διαχείρισης έστω 10.000 και μέρισμα 20.000 τότε για το σύνολο των 30.000 του εισοδήματος θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή μόνο για το εισόδημα των 10.000 που αφορούν τις αμοιβές διαχείρισης? και η απάντηση τους ήταν Απαντώντας στην από 28-04-2017 επιστολή σας, σας πληροφορούμε ότι διαχειριστής και παράλληλα εταίρος σε ΙΚΕ εισφοροδοτείται και για τις δύο ιδιότητες. Από που προκύπτει γνωρίζει κάποιος??? Αρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχετικά με τις εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής: α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα) β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
 8. Έχει στείλει κανένας δήλωση για κοιν, συνεταριστική ? Γιατί υπολογίζει τέλος επιτηδεύματος όταν υπάρχει απαλλαγή για τα 5 πρώτα χρόνια? νομος 3986/2011 άρθρο 31 παρ. 3 εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
 9. Διαχειριστής και παράλληλα εταίρος σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (όχι μονοπρόσωπη ικε) οι εισφορές που θα καταβάλει στον φορέα σας θα υπολογιστούν πέρα από τις αμοιβές που παίρνει σαν Διαχειριστής και στο καταβαλλόμενο μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας? Δηλαδή αν παίρνει αμοιβές διαχείρισης έστω 10.000 και μέρισμα 20.000 τότε για το σύνολο των 30.000 του εισοδήματος θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή μόνο για το εισόδημα των 10.000 που αφορούν τις αμοιβές διαχείρισης? Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον ΕΦΚΑ μου απάντησαν ότι δεν υπολογίζονται στο παραπάνω παράδειγμα ασφαλιστικές εισφορές στο μέρισμα.... Γνωρίζει κάποιος αν όντως ισχύει????? Σας ευχαριστώ!!
 10. φορολογικά όπως είπε και ο συνάδελφος Σωτήρης δεν υπάρχει διοικητική λύση με την οποία να εξαιρείται και να μην φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών...όμως επειδή έχει ξανασυζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα νομίζω με την τιμολόγηση σε ιδιώτη δεν μπορείς να φορολογηθείς με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών.
 11. Χωρίς κανένα ύφος αμφισβήτησης...από που προκύπτει? από το παρακάτω? Δεν θα χρειαστεί να δημιουργηθεί και εξοδολόγιο για να τεκμηριωθεί η δαπάνη ότι είναι παραγωγική? Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. , οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά
 12. Καλημέρα από που προκύπτει ότι από τα κέρδη προ φόρων στις ΚοινΣεπ αφαιρούμε το 5% των κερδών και μετά υπολογίζουμε τον φόρο? δηλ κερδη προ φόρων 100 τακτικό αποθεματικό 5 φορος εισοδήματος (100-5)*29%=27,55 ??? το τακτικό αποθεματικό δεν υπολογίζεται στα κέρδη μετά φόρων?? Με τον νόμο 4430/2016 το μόνο που άλλαξε φορολογικά είναι "στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους».το οποίο ποσό φορολογείται με τις μισθωτές υπηρεσίες
 13. Καλησπέρα στην ΚοινΣεπ με τον νόμο 4430/2016 το μόνο που άλλαξε είναι "στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους».το οποίο ποσό φορολογείται με τις μισθωτές υπηρεσίες.... Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω αν το 5% για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού φορολογείται και επίσης. αν υπολογίζεται από τα κέρδη προ φόρων ή μετά φορών? Σας ευχαριστώ!!
 14. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ δεν βρήκα κάποιο επικουρικό....Να είσαι καλά!!
 15. Καλημέρα επειδή οδοντίατρος ενδιαφέρεται να κάνει πρόσληψη ένα άτομο σαν υπάλληλο υποδοχής και ενημέρωσης, θέλει να μάθει το κόστος μισθοδοσίας για αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν πέρα από τις κρατήσεις στο ΙΚΑ υπάρχει κάποιο άλλο επικουρικό ταμείο ?? έχουμε ΚΑΔ 8513 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔ. 423200 Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών Σας ευχαριστώ!!
 16. Καλημέρα για τις αμοιβές διαχείρισης 2017 σε 2 διαχειριστές ΙΚΕ που ταυτόχρονα είναι και έταιροι πρέπει να υποβάλω ΑΠΔ? Και αν ναι θα την στείλω σαν τα μέλη ΔΣ με ποσοστό κρατήσεων 34,10% ή σαν τους μισθωτούς με 41,06%?
 17. Καλημέρα, ο μπλοκάκιας το τιμολόγιο θα το εκδίδει π.χ αμοιβή 1000 μείον ασφ. κρατήσεις (1000*9,22%)=92,20 μείον παρακράτηση φόρου (1000-92,20)*20%=181,56 πλέον φπα 1000*24%= 240 δηλαδή η παρακράτηση φόρου θα γίνεται στην καθαρή αξία μείον της κρατήσεις?? και ο φπα στην αξία της αμοιβής??
 18. Καλημέρα έχει βγει σε κανέναν η μείωση σύμφωνα με `Αρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Όταν λέει εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι και το Εμπορικό Επιμελητήριο???
 19. Καλημέρα με το νεο ασφαλιστικό αγρότης κανονικου καθετώτος γεννημένος το 1949 ο οποίος ασκεί αγροτική δραστηριότητα και συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2016 θα έχει περικοπή της σύνταξής του? Από την μία έχουμε... Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387/16, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων ,ταμείων , κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ , οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν ιδιότητα ή δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου(άρθρο 40 και 41).Από 1/1/2017, που αρχίζει και η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης , εντάσσονται στον ΕΦΚΑ αυτοδίκαια, οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης , σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4387/16 και ο ΕΦΚΑ καθίσταται ως καθολικός διάδοχος αυτών. Σύμφωνα με την παρ 1Δ του άρθρου 53 ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ.Οι διατάξεις του άρθρου 20 έχουν εφαρμογή σε όσους αναλάβουν εργασία ή αυτό απασχοληθούν , γενικά, από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16 , δηλαδή από 12/5/2016 και εντεύθεν . (παρ 6 άρθρου 20).Όσοι ανέλαβαν εργασία ή αυτό απασχόληση πριν τη δημοσίευση του Ν.4387/16 , διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99 όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.3863/10 .Από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.Ο συνταξιούχος λοιπόν του ΟΓΑ που ασκεί αγροτική δραστηριότητα πριν την ισχύ του Ν.4387/16 , δεν επιρεάζεται από τις νέες διατάξεις του άρθρου 20 . και από την άλλη έχω βαρεθεί να βλέπω διαφορα στο Internet ...όπως αυτο... Μεγάλη ανατροπή στις αγροτικές συντάξεις από το 2017 «Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις του ΟΓΑ μπαίνει για τους νέους συνταξιούχους που παραμένουν ενεργοί αγρότες. Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και στο αγροτικό επάγγελμα. Αίρεται η εξαίρεση των αγροτών και εφόσον δεν υπάρξει τροποποίηση του νέου ασφαλιστικού νόμου, οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να μεταβιβάσουν την αγροτική τους περιουσία και να εκχωρήσουν τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, βάσει των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές θα μειώνονται κατά 60%. Από το νέο καθεστώς γλιτώνουν όσοι αγρότες παραμένουν ενεργοί και συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου αφού γι' αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20, «διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3863/2010 και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος». Οι εν λόγω διατάξεις εξαιρούν δηλαδή από την περικοπή σύνταξης τους νυν συνταξιούχους του ΟΓΑ. Μάλιστα, για τους γεννηθέντες το 1949 που βρίσκονταν στο μεταίχμιο δεδομένου ότι φέτος υπέβαλαν αιτήσεις για σύνταξη ΟΓΑ, εξεδόθη εγκύκλιος (ΠΟΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ???????) βάσει της οποίας αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου μέχρι 1-1-2017. Έχει κανένας καμία άποψη??
 20. Καλημέρα με το νεο ασφαλιστικό αγρότης κανονικου καθετώτος γεννημένος το 1949 ο οποίος ασκεί αγροτική δραστηριότητα και συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2016 θα έχει περικοπή της σύνταξής του? Από την μία έχουμε... Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387/16, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων ,ταμείων , κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ , οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν ιδιότητα ή δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου(άρθρο 40 και 41).Από 1/1/2017, που αρχίζει και η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης , εντάσσονται στον ΕΦΚΑ αυτοδίκαια, οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης , σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4387/16 και ο ΕΦΚΑ καθίσταται ως καθολικός διάδοχος αυτών. Σύμφωνα με την παρ 1Δ του άρθρου 53 ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ.Οι διατάξεις του άρθρου 20 έχουν εφαρμογή σε όσους αναλάβουν εργασία ή αυτό απασχοληθούν , γενικά, από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16 , δηλαδή από 12/5/2016 και εντεύθεν . (παρ 6 άρθρου 20).Όσοι ανέλαβαν εργασία ή αυτό απασχόληση πριν τη δημοσίευση του Ν.4387/16 , διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99 όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.3863/10 .Από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.Ο συνταξιούχος λοιπόν του ΟΓΑ που ασκεί αγροτική δραστηριότητα πριν την ισχύ του Ν.4387/16 , δεν επιρεάζεται από τις νέες διατάξεις του άρθρου 20 . και από την άλλη έχω βαρεθεί να βλέπω διαφορα στο Internet ...όπως αυτο... Μεγάλη ανατροπή στις αγροτικές συντάξεις από το 2017 «Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις του ΟΓΑ μπαίνει για τους νέους συνταξιούχους που παραμένουν ενεργοί αγρότες. Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και στο αγροτικό επάγγελμα. Αίρεται η εξαίρεση των αγροτών και εφόσον δεν υπάρξει τροποποίηση του νέου ασφαλιστικού νόμου, οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να μεταβιβάσουν την αγροτική τους περιουσία και να εκχωρήσουν τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, βάσει των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές θα μειώνονται κατά 60%. Από το νέο καθεστώς γλιτώνουν όσοι αγρότες παραμένουν ενεργοί και συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου αφού γι' αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20, «διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3863/2010 και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος». Οι εν λόγω διατάξεις εξαιρούν δηλαδή από την περικοπή σύνταξης τους νυν συνταξιούχους του ΟΓΑ. Μάλιστα, για τους γεννηθέντες το 1949 που βρίσκονταν στο μεταίχμιο δεδομένου ότι φέτος υπέβαλαν αιτήσεις για σύνταξη ΟΓΑ, εξεδόθη εγκύκλιος (ΠΟΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ???????) βάσει της οποίας αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου μέχρι 1-1-2017. Έχει κανένας καμία άποψη??
 21. Γνωρίζει κάποιος πως θα υποβάλουμε τα παρουσιολόγια για το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ηλικίας 25-29? Ο οδηγός του προγράμματος λέει το πρώτο 10ημερο του επόμενου μήνα το καταθέτουμε ηλεκτρονικά σκαναρισμένο και ακόμα δεν υπάρχει τέτοια επιλογή μέσα απο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οαεδ?
 22. Γνωρίζει κανένας σε ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν συνδρομές των μελών (ΚΑΠΗ) υπόκεινται σε χαρτόσημο? Και αν ναι είναι 2% πλέον 20% του ογα?? Ευχαριστώ!
×
×
 • Create New...