Jump to content

AGGES

simple Members
 • Posts

  213
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by AGGES

 1. Συνάδελφοι μην μπερδεύεστε!!! Το βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 109 του Ν.4485/2017 , καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο)μόνο για: 1. Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του Ν.4251/2014 (Α΄ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 2. Μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016. Για τους υπόλοιπους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που αμοίβονται με εργόσημο δεν ισχύει.
 2. ΠΟΛ 1003/31/12/2014 Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Παράγραφος 1 39.1.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν υπόκεινται στον παρόντα νόμο, και συνεπώς, δεν υποχρεούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο νόμος αυτός. Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται (διαζευκτικά ή και αθροιστικά) συγκεκριμένες περιπτώσεις που κατονομάζονται στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39. 39.1.2 Σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α του Ν. 2859/2000 βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού που εισέπραξαν από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα όρια στο Ν. 2859/2000. 39.1.3 Σημειώνεται ότι τα υπό 39.1.2 ανωτέρω πρόσωπα (αγρότες του ειδικού καθεστώτος) κατά τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους από αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να τεκμηριώνουν τα εισοδήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση και τήρηση αποδείξεων είσπραξης για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, τήρηση κάθε άλλου αρχείου (καταγραφή) με τα δεδομένα (αξία) των πωλήσεών τους, τήρηση αρχείου της παραγωγής τους σε ποσότητα και τιμή πώλησης, κλπ. Σημειώνεται επίσης ότι τα εισοδήματα των αγροτών αυτών από πωλήσεις που διενεργούν σε οντότητες υποκείμενες στον παρόντα νόμο (π.χ. συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, κλπ.), προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες.
 3. Στο 13.Τι έμεινε από ειδοποιητήρια να προσθέσω ακόμη συνταξιούχοι+χωράφια αγρότες με εισόδημα από αγροτικά φωτοβολταικά εώς 100kw Καλή σαρακοστή και καλό κουράγιο συνάδελφοι..
 4. Συνάδελφε δείξτε στον υπάλληλο την ΠΟΛ1024/2014 ….Οι αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι δεν πληρούν ένα εκ των κριτηρίων της παρ. 1 της ΠΟΛ. 1281/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, υποχρεούνται από 1.1.2014 να υποβάλουν, στη Φορολογική Διοίκηση, δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και τις δραστηριότητες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης… Δικαιολογητικά: · Στις περιπτώσεις που ως έδρα δηλώνεται η κατοικία του φορολογούμενου ή η κατοικία ενός εκ των μελών Κοινωνίας, συνυποβάλλεται για το σκοπό αυτό υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και δε διενεργείται επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία). · Ως αποδεικτικό συνιδιοκτησίας στις περιπτώσεις έναρξης Κοινωνίας, υποβάλλεται ο τίτλος συνιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Φορολογική Διοίκηση. · Οι φορολογούμενοι, υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, συνυποβάλλουν άδεια διαμονής για εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005 όπως ισχύει. Η ίδια άδεια συνυποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις που συμμετέχουν ως μέλη σε Κοινωνία Αστικού Δικαίου (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με ΠΟΛ. 1166/23.11.2010 εγκύκλιο). Προσκόμιση Αποδεικτικού Εγγραφής ΟΓΑ Επίσης, κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, για την διευκόλυνση των φορολογουμένων, ως αποδεικτικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ (πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής εισφορών, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημερωτικά σημειώματα του ΟΓΑ κλπ.). Για λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων σε άλλο φορέα (πλην ΟΓΑ) κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, NAT και λοιπών πλην ΟΓΑ), Δημοσίου, ως αποδεικτικό εγγραφής προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την ασφάλιση στον οικείο φορέα (αντίγραφο ΑΠΔ - Αναλυτική Προσωρινή Δήλωση, εκκαθαριστικών μισθοδοσίας για Δημοσίους υπαλλήλους, ειδοποιητήριο οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι όλων των φορέων (από άμεσο δικαίωμα) δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η προσκόμιση εκκαθαριστικού σύνταξης ή συνταξιοδοτικής απόφασης κλπ. Για τους αιτούντες αρχική εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου απογραφής ασφαλισμένου (αίτηση εγγραφής). Τα ανωτέρω προσκομιζόμενα, αντί της βεβαίωσης εγγραφής, δικαιολογητικά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και υπαγωγής στην ασφάλιση, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του κάθε φορέα ασφάλισης. Προσκόμιση Βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1-40/1.2014 της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε Επιμελητήριο εγγράφονται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η αγροτική εκμετάλλευση δεν υποχρεούται να εγγράφεται στα Επιμελητήρια εάν δεν έχει στοιχεία κερδοσκοπικού εμπορικού χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας ενός εκάστου αγρότη. Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, από τους αγρότες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον δεν ασκείται εμπορική δραστηριότητα. Τα προαναφερόμενα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και υπαγωγής σε Επιμελητήριο, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 5. Σωστά οι επδοτήσεις του πυλώνα 1 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.5.html
 6. Είναι τέλος επί του τζίρου το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2016 δηλαδή αρκετά μετά τον Ν.4172/2013 και γι'αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πάρει θέση το Υπουργείο.Στον λογιστικό χειρισμό που προτείνω παραπάνω συνάδελφε το τέλος ΜΤΑΕ το αντιμετωπίζω ως εκπιπτόμενη δαπάνη καταρχίν σε ξεχωριστο λογαριασμό στην ομάδα 6,καθώς πράγματι δεν αναφέρεται στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του αρθ.23 Ν.4172/2013.Προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.
 7. http://energypress.gr/news/spef-pros-tsakaloto-na-ekpiptei-amesos-apo-ta-esoda-mas-telos-tis-diakopsimotitas http://energypress.gr/news/spef-pros-tsakaloto-na-ekpiptei-amesos-apo-ta-esoda-mas-telos-tis-diakopsimotitas
 8. Να συμπληρώσω-διορθώσω ότι δεν είναι σαφές ακόμη ότι εκπίπτει το τέλος (ΜΤΑΕ) από τα ακαθάριστα έσοδα.Προφανώς θα πάρει θέση το Υπουργείο επί του θέματος.Αν τελικά το Υπουργείο μας πεί ότι δεν εκπίπτει θα πρέπει να κάνουμε αναμόρφωση του τέλους στο κλείσιμο της χρήσης.
 9. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μία πρώτη εγγραφή κανονικά το τιμολόγιο σαν μην υπήρχε το τέλος για το έσοδο, και μία δεύτερη εγγραφή στην ομάδα 6 για να μειώθεί το έσοδο με την αξία του τέλους χωρίς να πηγαίνει ΜΥΦ.Δηλαδή ότι κάναμε για την έκτακτη εισφορά του Ν.4093/2012 με την μόνη διαφορά ότι το τέλος θα εκπίπτει σαν έξοδο εντός τη χρήσης που αφορά.
 10. Και πέρσι έβαζες ΙΒΑΝ και ανοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου λογαριασμού.
 11. Θα σας ενημερώσουν με e-mail από το Επιμελητήριο για την παραλαβή της νέας άδειας.
 12. Καλησπέρα.Το έχω διαβάσει συνάδελφε.Σ' ευχαριστώ για την τοποθέτηση καλή συνέχεια...
 13. 'Εστειλα και γω από παραδρομή πιστωτική περιοδική δήλωση ΦΠΑ 1ου τριμήνου 2014 σε αγρότη ενταγμένου στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν μπορεί να διαγραφεί ούτε από το taxis ούτε απο την ΔΟΥ.Ο αγρότης αυτός είναι στο κανονικό καθεστώς πριν την 01/01/2014.Επίσης έρχονται συνεχώς mail για υποβολή περιοδικής ΦΠΑ για αγρότες ενταγμένους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.Μπάχαλο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 14. To ίδιο πρόβλημα έχω και γω και να σκεφτείτε ότι ο βασικότερος λόγος που παρέμεινα και παραμένω ήταν (και είναι?????????) η τηλεφωνική υποστήριξη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Πάντως μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ανταποκρίνονταν.Ισως να είχαν άτυπη ημιαργία σήμερα.Είδωμεν....
×
×
 • Create New...