Jump to content

ATHV

Silver members
 • Content Count

  368
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ATHV

 1. Σήμερα που η εποχή της πληροφόρησης παρέχει όλα τα μέσα και τις προϋποθέσεις για μια ορθολογική και ψύχραιμη εκπαίδευση, για την πρόσβαση στην σωρευμένη σοφία χιλιετιών, σήμερα ακόμα (ή ίσως κυρίως) η εκπαίδευση έχει τα μαύρα της τα χάλια. Γιατί αυτό; Γιατί σήμερα, χθές και πάντα ο όχλος έπρεπε να είναι αγράμματος (ή εγγράματος) αλλά πάντως όχλος... Έτσι μόνο μπορεί (και μπορούσε) να είναι πειθήνιος και φανατικός χορός στο θέατρο της ιστορίας. Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές της παράστασης, αυτοί μπορούσαν ανέκαθεν να μορφωθούν σε θαυμάσια ιδρύματα για λίγους και συγκεκριμένους. Το κρυφό σχολειό είναι ένα σύμβολο μάλλον παρά μια ιστορική πραγματικότητα, πως μόνοι μας (εδώ το εν κρυπτώ) πρέπει να ξεστραβωθούμε και όχι να περιμένουμε από τα στοχοπροσηλωμένα σχολικά εγχειρίδια...
 2. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί ΚΕΜΑΛ (πιθανή τουρκική προπαγάνδα....)
 3. Μόνο μια παρατήρηση. Η βία πατεράδων -μανάδων σε εμένα-, δασκάλων -μου είχαν ξεριζώσει το αφτί- και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων ξεχνιόταν συνήθως αμέσως (ίσως όμως και να άφησε σε κάποιους από εμάς κρυφά σημάδια, που πονάν όταν αλλάζει ο καιρός). Η σημερινή -τηλεοπτική κυρίως- ψυχολογική βία ορμά σε ανυπεράσπιστα -λόγω υπερπροστατευτισμού- παιδιά και αφήνει μεγαλύτερα και βαθύτερα σημάδια.
 4. ''Σ.τ.Ε. 1470/2002 Υποβάλεται σε τέλος χαροτσήμου 1% κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων στα βιβλία εκτός εάν προκύπτει οτί η κάταθεση ανάγεται σε σύμβαση άλλη. Η αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας . ακόμη και μελλοντική και κάθε σχετική εγγραφή απαλλάσεται του τέλους χαροτσήμου χωρίς να απαιτείται απόδειξη της αύξησης. 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως δεν απαιτείται κατά τον νόμο καταβολή τελών και παραβόλου. 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της υπ αριθμόν 2464/1997 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία απερρίφθη έφεση του Δημοσίου κατά της υπ αριθμόν 4610/1995 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. Με την τελευταία απόφαση είχε γίνει δεκτή η ανάκληση των από τις 29.11.1988 μέχρι 5.1.1990 υποβληθεισών από την αναιρεσίβλητη εταιρεία δηλώσεων αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, συνολικού ύψους 2.425.757 δραχμών, επί καταθέσεων μετόχων της για μελλοντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου είχε συμψηφισθεί το ποσό αυτό, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, με τον οφειλόμενο κατά τον Ν. 1676/1986 φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων και είχε διαταχθεί η επιστροφή στην εταιρεία, ως επίσης αχρεωστήτως καταβληθείσης, εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 485.152 δραχμών, κατ αποδοχή προσφυγής της εταιρείας και μετ ακύρωση της υπ αριθμόν 8411/2.11.1990 αρνητικής απαντήσεως του Προϊσταμένου της Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Πειραιώς επί της από 24.4.1990 σχετικής αιτήσεως της εταιρείας. 3. Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (φ. Α΄ 239), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 1041/1980 (φ. Α΄ 75), ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λ.π., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λ.π. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν, κ.λ.π. προβλεπόμενον τέλος». Από τη διάταξη αυτή, αναφερόμενη σε κάθε εν γένει εγγραφή των βιβλίων περί καταθέσεως χρημάτων, συνάγεται ότι ο όρος «κατάθεση» χρησιμοποιείται υπό την έννοια της εν γένει δόσεως χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις καταθέσεως χρημάτων με δικαίωμα αναλήψεώς τους και, συνεπώς, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται κατ αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη, κ.λ.π. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά. Εξ άλλου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ιδίου Κώδικος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2246/1952 (Α΄ 282), στο προβλεπόμενο από το άρθρο 14 του Κώδικος αυτού τέλους υπόκεινται «τα καταστατικά των εν Ελλάδι παντός είδους εμπορικών εταιρειών και πάσα πράξις σχετική προς την αύξησιν του κεφαλαίου αυτών», κατά δε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του διατηρηθέντος σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 3 Ν.Δ. 1079/1971 (Α΄ 273) ΑΝ.Ν. 148/1967 (Α΄ 173), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968,'' Πλέον φυσικά ΟΓΑ 20% Με το πανάρχαιο τριπλότυπο έντυπο...
 5. Το σύνηθες είναι ο εργαζόμενος να λαμβάνει γνώση της απόλυσης κατά τη διάρκεια εργάσιμης ημέρας οπότε αυτά τα δύο ταυτίζονται. Εξάλλου ακόμα κι αν ο εργαζόμενος προσέλθει για εργασία και του αναγγελθεί η απόλυσή του πριν να αναλάβει, το ημερομίσθιο δεν το χάνει. Φυσικά η απόλυση δεν είναι νόμιμη αν δεν αποζημιωθεί ο εργαζόμενος επί τόπου, έτσι στο 99% των περιπτώσεων υπάρχει ταύτιση...
 6. Δεν έχω αυταπάτες για την επαρχία... Εγώ μεγάλωσα στην Ερμούπολη, γυρίζοντας κάθε σοκάκι της και παίζοντας όλα τα παιδικά παιχνίδια του 70 και του 80... Κι όμως, 20 χρόνια μετά, η παλιά μου γειτονιά, όταν την ξαναείδα ήταν ίδια κι απαράλλαχτη! Τα ίδια ερείπια έστεκαν, με περίμεναν να τα δω για μια τελευταία φορά. Ακραία εξαίρεση βέβαια, αφού η επαρχία βιάζεται σκληρότερα από την -ήδη βιασμένη- Αθήνα. Αχ, καμιά διέξοδο και για μας; Κανένας συνάδελφος στο νησί μήπως ζητά παιδί για όλες τις δουλείες ή καφετζή;
 7. Πιστεύω, ότι αφού η μεταβολή είναι μεταβολή καταστατικού, θα έπρεπε να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Συνέπειες πάντως δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν...
 8. Εσύ τώρα προβοκάτορα γιατί παρεμβαίνεις; Και μας πετάς έτσι στα μούτρα ένα:
 9. Αχ με τις πρωϊνές ανασκοπήσεις, άντε να βρεθεί όρεξη για δουλειά. Και με το αναθεματισμένο κονιδοφάγο χτένι που μας έπαιρνε το σκαλπ! Κρατώ προς γνώση και συμμόρφωση το εξής:
 10. Τέτοιες κοτσάνες υπαλλήλων του ΙΚΑ έχω ακούσει κι εγώ πολλές φορές. Επί ένα χρόνο υποβάλλω ηλεκτρονικά κανονικές ΑΠΔ του ίδιου ΑΜΟΕ για λογαριασμό δύο διαφορετικών εργοδοτών (αναδόχου και εργολάβου) και κάθε μήνα η κοπέλα που πηγαίνει να πληρώσει τις εισφορές καυγαδίζει με την αρμόδια υπάλληλο, η οποία ζητά υποβολή κανονικής και συμπληρωματικής και φυσικά αδιαφορεί για τα σχετικά mail της κεντρικής υπηρεσίας του ΙΚΑ που της προσκομίζουμε.
 11. Με την συνεκκαθάριση νοείται υποθέτω ένας χειρισμός αντίστοιχος του επιδόματος ισολογισμού, δηλαδή ορίζοντας ως Α τον τυπικό μηνιαίο μισθό και Β το σύνολο αναδρομικών, ο ΦΜΥ του Β προκύπτει με την προσθήκη του Β στην κλίμακα πάνω στο Αx14/12. Το αποτέλεσμα αποδίδει έναν ΦΜΥ αναδρομικών ορισμένο στην παραδοχή της απασχόλησης καθ' όλο το έτος, παραδοχή που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ως αναληθή. Ομοίως, εάν με τη συνεκκαθάριση νοείται η απλή προσθήκη του Β στο μέχρι της διακοπής της σύμβασης προοδευτικό σύνολο αποδοχών. Η εκκαθάριση ΦΜΥ έχει νόημα σε απασχόληση του εργαζόμενου καθ' όλο το έτος σε έναν εργοδότη. Γι 'αυτό η χρήση του 20% λειτουργεί ως στάθμιση και εξομάλυνση των ετήσιων διαφορών, έστω και με στατιστικά κριτήρια και πάντως βασισμένη και στο άρθρο Γ της ΠΟΛ.1126/2004 που επισήμανε και ο Τάσος. Αυτό βέβαια είναι απλά η άποψή μου.
 12. Κι όμως, στην μελέτη (του Απ.Μετζητάκου) φαίνεται - για μια ακόμα φορά - το αλλοπρόσαλλο της ελληνικής νομοθεσίας, με πολλές αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις δικαστηρίων. Πολλές απόψεις δε αναγνωρίζουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών μόνο αν ο εργαζόμενος έχει ενεργό εργασιακή σχέση κατά το χρόνο που τίθεται σε ισχύ η ΣΣΕ. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά όταν πρέπει να αποδεικνύεις σε εργοδότες τα αυτονόητα. Δεν βρίσκω γιατί να μην το κάνεις. Είναι όντως τακτικές αποδοχές, μη συνεντελλόμενες όμως - καθαρά λόγω χρονικής ασυνέχειας - με τις αντίστοιχές τους. Εγώ πάντως προσωπικά θεωρώ καλύτερο το 20%.
 13. Όχι μόνο... Λαμβάνει και αναδρομικά επιδόματος και αποζημίωσης αδείας καθώς και αποζημίωσης απόλυσης. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη στο ΔΕΝ.1469/16.4.2006.
 14. Ψάχνω το δέντρο (άρθρο Δ) και χάνω το δάσος (άρθρο Γ). Ευχαριστώ Τάσο Αποχωρεί τον 4/06 και λαμβάνει αναδρομικά τον 6/06.
 15. Θανάση, πρόκειται σίγουρα περί συνομωσίας! Ο συνάδελφός μου εδώ στην εταιρεία χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια φράση περί ξεψειρίσματος και μαϊμούδων... Πάντως εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, η δε άποψή μου συγκλίνει προς το 20%.
 16. Συνάδελφοι, τα φώτα σας, Εργαζόμενος που έχει αποχωρήσει έχει λαμβάνειν λόγω αναδρομικής ισχύος της ΣΣΕ. Το ποσό των αναδρομικών δεν συνεντέλλεται βέβαια με κάποια άλλη μισθοδοσία ώστε να εκκαθαριστεί με βάση την κλίμακα κατά τον τρόπο που υποδεικνύει η ΠΟΛ.1126/2004 ούτε όμως αφορά αναδρομικά προηγουμένων χρήσεων ώστε να δικαιολογείται η αντιμετώπιση (20% εφάπαξ) της ίδιας ΠΟΛ. Μήπως έχει κάποιος συνάδελφος υπόψη κάποια διάταξη που μου διαφεύγει;
 17. Σήμερα ο ντόκτορ με καλύπτει πλήρως. Όσο κι αν το "ευτυχώς" ακούγεται κάπως άκομψο, η ιστορική βαρβαρότητα των δυτικών απείχε πάντα από τη όποια των ανατολικών. Άντε και για να ανάψω τα αίματα: Τι το αρνητικότερο θα είχε η συμμετοχή ενός ελληνικού κράτους σε μία ομοσπονδία ( μια τέτοια δεν οραματίστηκε κι ο Ρήγας; ) σε σύγκριση με την σημερινή "ανεξάρτητη" επαρχιακή του υπόσταση στα πλαίσια ορατών τε και αοράτων δομών;
 18. Εντελώς συμπτωματικά, 100.000 τόννους ζυγίζει και το παγόβουνο που φιλοξενεί το ιγκλού μου. Στις 200.000 δημοσιεύσεις περιμένω από τον Γκας ένα καινούριο γιατί λιώνει με ταχείς ρυθμούς... Άντε να τις 1.000.000σουμε!
 19. Πριν από 200 χρόνια οι άνθρωποι έβλεπαν και ερμήνευαν το φώς χωρίς καν να υποψιάζονται ότι στην πραγματικότητα ακόμα και το φως έχει υλική υπόσταση (φωτόνια). Ποιός να ξέρει, σε 200 χρόνια από σήμερα ίσως η επιστήμη να έχει έτοιμη την απάντηση και για φαινόμενα σαν κι αυτό που μας περιγράφεις Δημήτρη, που σήμερα προκαλεί δέος.
 20. Απορώ πραγματικά που δεν θεωρείται από όλους προφανές ότι ο εν λόγω τύπος λειτουργεί εν ψυχρώ ως εμπροσθοφυλακή της κουστωδίας σερβιτόρων του τιμοκαταλόγου των τραπεζών.
 21. Αυτό το κουνάβι, καθώς και το άλλο το φαλακρό (των ιρλανδοσουηδικών) μοντέλων όταν ήταν στην κυβέρνηση του Ποκοπίκο ήταν τα καλύτερα κουνάβια της αγέλης. Τώρα λύθηκε η γλώσσα τους και σοσιαλιαρίζουν με τις ονειρώξεις τους...
×
×
 • Create New...