Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Από δικηγόρο. ________________________________._.zip
 2. Αυτά που περιέγραψα είναι απάντηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας (κεντρικά), και το εφαρμόζω αν το ζητάει ο πελάτης. Δεν έχω πρόβλημμα με τις ΑΠΔ Φεβρουαρίου μέσω internet, μήπως έδωσες χειρόγραφη ΑΠΔ και έπεσες σε υπάλληλο τζιμάνι?
 3. Για διευκόλυνση του εργοδότη και του εργαζόμενου μπορεί ο εργοδότης να πληρώνει τον ημερομίσθιο με σταθερό μηνιαίο μισθό, με 26 ένσημα εργασίας και βέβαια με δώρο πάσχα 15 επίδομα αδείας 13 και δώρο χριστουγέννων 25 ημερομίσθια. έτσι ασφαλίζεται για 312 ημέρες άσχετα άν για σύνταξη αναγνωρίζονται 300 ημέρες τον χρόνο. Η πληρωμή με σταθερό μισθό δεν αναιρεί την ιδιότητα του ημερομισθίου, και στην μισθοδοσία δεν αναφέρεται ως υπάλληλος.
 4. Κωδ.Νομ. 186/1992 - Αρθρο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 4 Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (Άρθρο 4 του αρχικού Π.Δ. 186) Αποφάσεις-Εγκύκλιοι Δικαστική Νομολογία Αρθρα-Μελέτες 1. Οι επιτηδευματίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα αυτού από την έναρξη των εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού. (Άρθρο 4 παρ. 1 του αρχικού Π.Δ. 186) 2. Στην τρίτη κατηγορία οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας. Επίσης, στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 101 παράγραφος 1 , που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον συμμετέχει σε αυτές ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα του παρόντος εδαφίου ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία. Η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας συντρέχει και για τις κοινοπραξίες, στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή η ανέγερση οικοδομών από τις κοινοπραξίες του προηγούμενου εδαφίου. Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α΄ 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α΄ 82), καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας. (Άρθρο 4 παράγραφος 2 του αρχικού Π.Δ. 186) (Όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 2992/2002 οι διατάξεις του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ιδιου νόμου , εφαρμόζονται για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά, καθώς και για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης πραγματοποιείται από την ημερομηνία αυτή και μετά).
 5. Οταν λέμε φυσικά πρόσωπα, απαιτείται να είναι επαγκελματίες(ατομικές επιχειρήσεις) δεν γίνεται π.χ. κοινοπραξία δύο μισθωτών.
 6. Αφού η ελάχιστη αμοιβή είναι 147,00 ευρώ και μέχρι τις 586940,00 ευρώ είναι ποσοστό 0,04%, γιατί είναι λάθος που από 1-367.500,00 βγάζει αμοιβή 147,00 ευρώ.????
 7. βασική αρχή Μη δημοσίευση πρόσκλησης συνεπάγεται 100% απαρτία για να μην έχουμε προβλήμματα, άσχετα αν αυτό είναι πραγματικό. Πάντως αν δεν το είδε η Νομαρχία και δεν προσβάλονται οι αποφάσεις από το 15%, δεν υπάρχει πρόβλημμα. Νομίζω ότι θα έμπαινε ζήτημα ακυρότητας αποφάσεων των Γ.Σ. αλλά υπάρχει διετής παραγραφή.? Για πρόστιμο δεν ξέρω τίποτα.
 8. Δες την παράγραφο 3 του άρθρου 26 & τις διατάξεις του ν.2339/95 Αρθρο 26 «Πρόσκληση Γ.Σ. - Δημοσίευση σε Εφημερίδες κ.λπ.» 1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 2.(1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και γ)(2) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία, και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. δ)(3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1044/1980 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν.1797/1988. Για τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., θα αποφασίζει κάθε έξι (6) μήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων. ε)(4) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 3.(5) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Σχετικές Διατάξεις Κ2-8081/5.10.1995 Εγκύκλιος Υπ. Εμπορίου επί του Ν.2339/1995 «β) Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 11 ορίζεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται και σε τοπικές εφημερίδες όταν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, ενώ για τους λοιπούς νόμους οι δημοσιεύσεις αυτές, θα πρέπει να γίνονται πλέον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα, της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία κατ' επιλογήν της εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου. γ) Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 11 ορίζεται ότι δεν απαιτείται πλέον πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή εισάγεται πλέον νομοθετικά η αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση.»
 9. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημμα. Από που προκύπτει ότι η Α.Ε. είχε υποχρέωση να δημοσιεύσει πρόσκληση. Δεν είχε απαρτία 100% στις Γ.Σ.? Είναι ζήτημα της Νομαρχίας να ελέγχει αν τηρούνται οι υποχρεώσεις. Προσωπικά ποτέ και σε καμμία Α.Ε. δεν έχω δημοσιεύσει πρόσκληση.
 10. Δεν έχει σημασία η σειρά αρκεί υποτίθεται να είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Μέχρι 30/04 πρέπει να τυπώσουμε ισοζύγιο κλεισίματος & ισοζύγιο ανοίγματος Μέχρι 30/04 πρέπει να εκτυπώσουμε ισοζύγιο Μαρτίου άσχετα αν περιλαμβάνει τα μεταφερόμενα υπόλοιπα ή όχι. Μέχρι 31/05 πρέπει να τυπώσουμε το ισοζύγιο απριλίου το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα μεταφερόμενα υπόλοιπα της απογραφής έναρξης.
 11. Δεν καταλαβαίνω τι σας προβλημματίζει, η SINGULAR πολύ σωστά απ'την αρχή περιορίζει τις εγγραφές ανοίγματος της χρήσης την 01/01 και μάλιστα σε ξεχωριστή περίοδο έτσι ώστε να μην μπλέκει τις εγγραφές ανοίγματος με τις εγγραφές της χρήσης. Οταν είναι έτοιμη η απογραφή εκτυπώνεις ένα ισοζύγιο απογραφής (από απογραφή έως απογραφή) (λογαριασμοί που κινήθηκαν στην περίοδο) και το αρχειοθετείς ως πρώτο ισοζύγιο της χρήσης. Στο επόμενο ισοζύγιο μηνός που θα εκτυπώσεις θα έχεις και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα. Το πρόβλημμα υπάρχει στα προγράμματα που δεν έχουν προβλέψει ξεχωριστή περίοδο για την απογραφή, άσχετα αν αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Προσωπικά 20 χρόνια δεν έχω περάσει απογραφή σε άλλη ημερομηνία απ'αυτήν της 1/1 του κάθε έτους με όποι πρόγραμμα και να δούλεψα.
 12. Δες και στο ΤΑΧ βιβλιοθήκη - θέματα μητρώου - Ίδρυση ατομικής επιχείρησης
 13. Για κάθε ενδιαφερόμενο. Από τις 5/4/2005 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 30715/05.04.2005, ισχύει το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-64 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005" Όμως ούτε στα κατα τόπους ΟΑΕΔ, ούτε στην ιστοσελίδα oaed.gr, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρεί την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να καταθέσει για να υπαχθεί στο πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μου με την διοίκηση του ΟΑΕΔ, μου δήλωσαν ότι από την παρασκευή 22/04/05, θα μπορούμε να προμηθετούμε την αίτηση από τα κατά τόπους ΟΑΕΔ. Όλως περιέργως όμως κάποιοι έχουν ήδη στα χέρια τους τα έντυπα τα έχουν συμπληρώσει και την Δευτέρα το πρωί με την κατάθεση έχουν εξασφαλίσει την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Εμείς οι υπόλοιποι όταν ξυπνήσουμε θα πάρουμε τα ........., γιατί η απάντηση στην αίτηση μας θα είναι ότι καλύφθηκαν οι θέσεις.
 14. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ EXCEL ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ. ______.zip
 15. 93.02.24 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού π.δ.κ.α. ίσως?
 16. Σωστοί και οι δύο, αλλά το 90% των εργοδοτών έβαλε 25 ημερομίσθια γιατί δεν θέλει να πληρώσει παραπάνω ΙΚΑ.
 17. Διαιτητική 51/2004(πκ 37/9-11-04) ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 01/9/04-31/12/04 647,90
 18. Τελικά τι γίνεται, γίνεται συζήτηση αυτή την στιγμή στη βουλή για το θέμα της τροπολογίας ή όχι, γιατί στο site της βουλής για άλλα ζυζητάνε.
×
×
 • Create New...