Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Πόσες είναι οι ανώνυμες στην Ελλάδα ? Πόσοι είναι οι κάτοχοι αδείας στην Ελλάδα? Αν μια Α.Ε. έχει έδρα σε μια επαρχιακή πόλη που διαθέτει 5 κατόχους αδείας, που θα βρει τους επόμενους? Μήπως πρέπει να αλλάξει η διάταξη?
 2. Σύμφωνα με τον N.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" Άρθρον 36α 1. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄) 2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Ερώτημα: Οι πέντε εταιρικές χρήσεις νοούνται ως συνεχείς? ή δεν έχει σημασία. Αφού απαντήσουμε στο προηγούμενο. Ο ελεγκτής στην συνέχεια αποκλείεται εφόρου ζωής απ'την Α.Ε. στην οποία έχει διοριστεί για μιά πενταετία?. αν κάτι τέτοιο ισχύει και με δεδομένο ότι ο κύκλος του καθενός μας δεν είναι απεριόριστος, πού θα βρίσκουμε κάθε φορά νέους ελεγκτές?
 3. Αν και πτυχιούχος Α.Ε.Ι., συμφωνώ με την ένσταση των συναδέλφων. Σε καμμία περίπτωση οι αστοχίες του εξεταστικού συστήματος για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελούν κριτήριο επαγκελματικής επάρκειας. Όμως άσχετα με τις "κορώνες" εκατέρωθεν, έχουμε την δεδομένη στιγμή ένα συγκεριμμένο θεσμικό πλαίσιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο διαχωρίζει τους μεν από τους δε. Προσωπικά μαζί και με άλλες συνεργάτες μους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. της ίδιας ηλικίας όταν έγινε η ένταξη γίναμε όλοι Λογιστές Α'Τάξης και η μόνη διαφορά μεταξύ μας είναι ότι εγώ ως μέλος του Ο.Ε.Ε. μπορώ να υπογράφω σαν ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες. Η άποψη μου είναι, όχι μόνο για τον κλάδο μας, ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν χωρεί παράλληλη ύπαρξη του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου σε δύο διαφορετικά επίπεδα πτυχίων. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πατέντα για να εξυπηρετούμε την φιλοδοξία του καθενός μας ή των γονιών μας για ένα πτυχίο. Ας ενσωματωθούν λοιπόν Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ας ιδρυθούν καινούργια ΑΕΙ για ειδικότητες που υπάρχουν στα Τ.Ε.Ι. και δεν καλύπτονται από αντίστοιχες στα Α.Ε.Ι. Όμως το ζήτημα των επαγκελματικών διακαιωμάτων είναι κρίσιμο, και κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει ένα όριο. Δεν μπορεί ένας καινούργιος συνάδελφος που προέρχεται π.χ. από Ι.Ε.Κ. να αποκτήσει τα ίδια διακαιώματα. Ας του δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του για τα περαιτέρω.
 4. Απόσπασμα από την εγκύκλιο 54ΤΕΒΕ/2002 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας μετά την 1/1/03, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται τα τρία πλήρη έτη από την έναρξη του επαγγέλματος, συγκρινόμενα με το 400/πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα έχει διαμορφωθεί την ημερομηνία κατά την οποία θα κριθεί η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ). -Τα πρόσωπα της ενότητας 11 τα οποία δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ). Τα εν λόγω πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να ασφαλιστούν στον )ΑΕΕ (ΤΕΒΕ) προαιρετικά, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια περ/κή Υπηρεσία του Ταμείου -Από την έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλ. 1/1/03) και μέχρι την συμπλήρωση τριών ετών από την άσκηση της δραστηριότητας, θα χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις, με δυνατότητα μίας επιπλέον απαλλακτικής βεβαίωσης (υπό περιορισμό), όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τρεις πλήρεις διαχειριστικές περίοδοι από τις οποίες θα προκύψει ο Μέσος όρος των εισοδημάτων, -Για την εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που εμφανίζεται στην απογραφή του έτους 2001 αυτοτελώς εξεταζόμενος κατά πόλη ή κωμόπολη ή χωριό ή οικισμό. 2. -Τονίζουμε ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας II για τον προσδιορισμό υποχρέωσης ή μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), το εισοδηματικό κριτήριο θα εξετάζεται μία και μόνη φορά μετά την συμπλήρωση τριετούς άσκησης επαγγελματικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας και οποιαδήποτε μεταβολή του κατά τα επόμενα έτη δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή διακοπή της ασφάλισης. Η τελευταία παράγραφος είναι αυτή που τον καίει.
 5. Πρόβλημμα δεν υπάρχει, αλλά ο εργαζόμενος ας πάει στο ΙΚΑ της περιοχής του να απογραφεί σωστά?
 6. Δεν είμαι μισθωτός, ούτε συνδικαλιστής, όμως χωρίς να έχω κάτι πρόχειρο, πρέπει να έχει κριθεί ότι συναφή και ομότοιμα είναι στην ουσία η προυπηρεσία σαν υπάλληλος γραφείου. Αν βρώ κάτι θα το ανεβάσω. Εσύ καλό είναι να ρωτήσεις στην Επιθεώρηση ή στην Π.Ο.Λ.
 7. Εσείς στην επόμενη ΑΠΔ διορθώστε το ΑΦΜ και τίποτε άλλο. Ο εργαζόμενος με κάποιο αποδεικτικό(πχ εκκαθαριστικό), να περάσει από το ΙΚΑ, που ανήκει και να δόσει τα σωστά στοιχεία του.
 8. Για να μην σας έχει ειδοποιήσει το ΙΚΑ για το λάθος, σημαίνει ότι ταυτοποιήται το ΑΜΕ του εργαζόμενου με το ΑΦΜ που δίνεται. Τα ένσημά του αναγράφουν το λάθος ΑΦΜ? Με τι ΑΦΜ έχει κάνει απογραφή στο ΙΚΑ? Με τι ΑΦΜ υποβάλλει φορολογική δήλωση?
 9. Απόσπασμα από την κωδικοποίηση της Σύμβασης Λογιστών(2004) http://www.pol.org.gr/ 17. Σαν προϋπηρεσία των λογιστών λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και σε λογιστικό γραφείο, άσκηση του επαγγέλματος (λογιστή και βοηθού λογιστή ως ενιαίο λογιζόμενο). Για τους βοηθούς λογιστές προσμετρείται κάθε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα. Προϋπηρεσία βοηθού λογιστή και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του μισθού βοηθού λογιστή, θα προσμετράται και για τον υπολογισμό του μισθού του λογιστή, εάν ο μισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστή.
 10. Με 15 έτη στην ίδια επιχείρηση δικαιούται ποσοστό της αποζημίωσης ακόμη και σε άλλη δουλειά να πάει. Το ποσοστό είναι 50% αν δεν έχει επικουρικό 40% αν έχει επικουρικό, που θα έχει.
 11. Λογιστικός χειρισμός αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων μετά του Ν.2429/1996 – Αντικατάσταση Γνωμ. 232/2209/1994 38387/2315/Αρ.Γνωμ. 278/31.10.1996 Επειδή οι νέες διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2429/1996 (ΦΕΚ τ.Α'155/10.7.96), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 του Ν.2328/1995, ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τον υπόχρεο και την ακολουθητέα διαδικασία για την απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων, ανακύπτει η ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής και του λογιστικού χειρισμού τους. Κατόπιν αυτού, η Γνωμάτευσή μας 232/2209/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Από τις νέες διατάξεις του άρθρου 33 Ν.2429/1996 και την κατ' εξουσιοδότησή τους εκδοθείσα κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών 1086567/40/Τ και ΕΦ/ΠΟΛ.1217/29.7.1996 (ΦΕΚ τ. Β' 689), καθορίζονται, μεταξύ των άλλων, και τα ακόλουθα: - Υπόχρεος για την απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής (όταν κατ' εντολή του διαφημιζόμενου μεσολαβεί διαφημιστής). - Η απόδοση πραγματοποιείται με την καταβολή των σχετικών ποσών, ανά ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου δίμηνου, στην Τράπεζα και τα λαμβανόμενα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται στο οικείο τιμολόγιο, επί του οποίου αναγράφεται (σε ιδιαίτερη θέση) μόνο το ποσό του αγγελιόσημου που χρησιμεύει ως πληροφοριακό στοιχείο (δηλαδή, ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο δεν "τιμολογούνται" και δεν συναθροίζονται με την τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως). 2. Η, σύμφωνα με τα προηγούμενα, απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου με ιδιαίτερα παραστατικά, ξεχωριστά του τιμολογίου της αντίστοιχης διαφημίσεως, δημιουργεί, εκ πρώτης όψεως, τις προϋποθέσεις καταχωρήσεως των σχετικών ποσών στο λογαριασμό 63 "φόροι-τέλη". Τούτο, όμως, έχει ως συνέπεια να καταχωρείται στο λογαριασμό 64.02 "έξοδα προβολής και διαφημίσεως" μόνο η τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό το συνολικό κόστος των διαφημίσεων και συνεπώς οι αντλούμενες πληροφορίες να είναι ελλιπείς. Εχοντας υπόψη ότι, αφενός το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος είναι παρεπόμενα έξοδα της διαφημίσεως, δημιουργούμενα απ' αυτή, αφετέρου ένας από τους βασικούς στόχους της Λογιστικής είναι η δυνατότητα άμεσης και ταχείας αντλήσεως, από τους τηρούμενους λογαριασμούς, των αναγκαίων πληροφοριών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, τα ποσά του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου, που επιβαρύνουν τη διαφημιζόμενη επιχείρηση, ενδείκνυται να καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 64.02, στον οποίο καταχωρείται και η τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως. Κατά τη λογιστικοποίηση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων πιστώνονται οι λογαριασμοί: 54.90 Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων 54.90.01 Αγγελιόσημο 54.90.02 ...... 54.90.05 Ειδικός φόρος Οι λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με την απόδοση των σχετικών ποσών.
 12. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται στην διαδοχή εργοδότη συνεπία μεταβίβασης όλοκληρης επιχείρησης ή τμήματος για οποιαδήποτε αιτία και στην ουσία αναφέρεται στην προστασία του εργαζομένου. Στην δικιά σας περίπτωση μιλάμε για κάτι τέτοιο? Συζήτησέ το με την επιθεώρηση εργασίας.
 13. Δεν διαφωνούμε, απλώς νομίζω ότι χρειάζεται επικαιροποίηση του νόμου γιατί από ερμηνεία ο καθένας διαλέγει ότι θέλει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής: Βγήκε μία προκύρηξη που ζητούσε τί? Αν η θέση είναι για υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Η/Υ τι θέλανε το πτυχίο(ΠΕ). Η αμοιβή είναι σύμφωνη με τις συμβάσεις των λογιστών, επιδόματα κλπ.? Το απόσπασμα το πήρα από http://www.pol.org.gr/ , Εργατικά, Συλλογικές συμβάσεις.
 14. Αγαπητέ Dimitri δεν ξέρω αν έχω δίκαιο αλλά είχα υπόψιν μου το εξής. Κωδικοποίηση συλλογικής σύμβασης λογιστών & β.λογιστών 3. Σαν βοηθοί λογιστές θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με λογιστικά βιβλία, στα οποία, κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά αυτά καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως του χρησιμοποιουμένου μέσου (χειρόγραφο, χρήση ηλεκτρικής μηχανής) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ.), είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’ αυτούς και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση του νομίμου ωραρίου. Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και μόνο ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, κατά την ποσότητα και το είδος αυτών, δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές εργαζόμενο, την ιδιότητα του βοηθού λογιστή. Επίσης Θεωρώ ότι το κύκλωμα της εμπορικής διαχείρησης δεν είναι ανεξάρτητο από την λογιστική εφόσον μιλάμε για ενημέρωση με γέφυρα ή on line, και ο εργαζόμενος δεν εκδίδει απλά τιμολόγια.
 15. Με τι ειδικότητα έχεις προσληφθεί?? Αν είσαι β.λογιστή ή λογιστής ναι εφόσον χρησιμομοποιείς Η/Υ, βάσει της σύμβασης. Αν είσαι υπάλληλολος γραφείου ή κάτι άλλο όχι.
 16. Το άτομο ψάχνει για δουλειά. Μην επιχειρήσεις οικιοθελή αποχώρηση, γιατί δεν πρόκειτε να βρεθεί δικαστήριο που θα σε δικαιώσει, με αποτέλεσμα να πληρώνεις υπερημερίες κλπ.
 17. Εφόσον δίνουμε απαντήσεις και σε υποθετικές ερωτήσεις..... εγώ καταλαβαίνω ότι θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον ανασφάλιστο φίλο μας να εισπράξει χρήματα από το ΙΚΑ και δεν ξέρουμε αν αυτό θα μας κοστίσει. Αν αυτή είναι η ερώτηση η απάντηση είναι δεν θα το συνιστούσα.
 18. Ερώτηση. Αν μιά ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία σου έδινε δύο προτάσεις. Για 35 χρόνια καταβολής ασφαλίστρου. α) Με μηνιαίο ασφάλιστρο 440,00 ευρώ κάλυψη κινδύνων για 100.000,00 ευρώ, και σύνταξη 800,00 ευρώ μηνιαίως. β) Με μηνιαίο ασφάλιστρο 500 ευρώ κάλυψη κινδύνων για 100.000,00 ευρώ, και σύνταξη 900,00 ευρώ μηνιαίως. ποια θα διάλεγες? εγώ καμμία. απλοϊκό? Το ζήτημα είναι να υπάρχει σύνδεση παροχών και σύνταξης με τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα(σε όλο τον εργασιακό βίο) για να δοθεί κίνητρο στον εργαζόμενο να διεκδικεί την νομιμότητα και να αφαιρεθούν επιχειρήματα από τον κάθε εργοδότη. Αλλιώς την τελευταία πενταετία-δεκαετία θα τρέχουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη σύνταξη που μας επιτρέπει ο ισχύων νόμος έστω και πληρώνοντας απ'την τσέπη μας. (Ισχύει και για τους επαγκελματίες.)
 19. Ο νόμος λέει αυτά που λέει. Βρείτε μου όμως μια επιχείρηση που να τον ακολουθεί. Εγώ αυτό που συναντώ στο 99% των περιπτώσεων είνα ότι σε συμφωνία με τον εργαζόμενο δείνεται συνήθως ένα δεκαπενθήμερο το καλοκαίρι (ομαδικά ή ατομικά), και η υπόλοιπη άδεια σπάει σε Πάσχα στο χωριό, Χριστούγεννα στο βουνό, στα χωράφια γιατί έχουμε και ελιές, κλπ ή μην μου κόβεις μεροκάματο για τις δύο απουσίες. οπότε ας μου συμπληρώσει κάποιος το βιβλίο αδειών.
 20. Αν μπεις στο ΙΚΑ και δοκιμάσεις τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα βρείς εκρεμή την ΑΠΔ και οδηγίες που σου λένε να β'αλεις το 696969696 και ν αστείλεις την διόρθωση. Κάνοντας αυτό τελείωσες. Δεν το χρησιμοποιούμε στην αρχική ΑΠΔ, όταν δεν έχει ΑΜΕ ο εργαζόμενος.
 21. Την βρήκα. Εγκύκλιος 81/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 14 Ιουλίου 1999 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ.Πρωτ.: Ε40/167 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εγκύκλιος αρ.: 81 ΘΕΜΑ: Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Επίλυση Προβλημάτων Σχετ. Εγκ. 38/98 Ως γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρ 2 του Ν. 2556/97 ( εγκ. ΙΚΑ 38/98 ), ορίζεται, ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν θεωρημένο ειδικό έντυπο, στο οποίο θα καταχωρούν του νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς τους, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου, η Διοίκηση του ΙΚΑ προέβη σε μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης των ενδιαφερομένων φορέων και ευρύτερων ομάδων, σε πανελλήνια κλίμακα, μέσω καταχωρήσεων στον τύπο, περιοδικό και ημερήσιο (Αθηναϊκό και Επαρχιακό), με εκτύπωση και διανομή "φέιγ βολάν", με ανακοινώσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, (Ρ/Σ, TV) για την υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου. Επίσης, με τη σχετική εγκύκλιό μας, ενημερώθηκαν όλα τα Υπουργεία, ΟΑΕΔ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΚΕΔΚΕ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, κ.λ.π. Ο σκοπός της διάταξης αυτής δεν ήταν, ούτε & είναι, εισπρακτικός, αλλά η πάταξη της εισφοροδιαφυγής, προκειμένου να γίνει συνείδηση η υποχρεωτική ασφ/ση των εργαζομένων και, ως εκ τούτου, διευκολύνονται στην άσκηση των διευθυντικών τους δικαιωμάτων. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου είναι προφανής, δεδομένου ότι, για το έτος 1998, υπήρξε αύξηση των απογραφών κατά 20% έναντι του 1997, πλέον των χιλιάδων παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Επειδή όμως, κατά την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, παρουσιάστηκαν δυστυχώς προβλήματα και τριβές μεταξύ των υπηρεσιών μας και των εργοδοτών, κρίνεται σκόπιμο αυτά να αντιμετωπισθούν. Επομένως, για λόγους χρηστής διοίκησης και επιείκειας και μόνο, για ορισμένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω συλλογιστική, αφού καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις από τις υπηρεσίες μας και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΔΕ συγκέντρωσαν όλα τα προβλήματα, δίδεται λύση ώστε στο εξής, με ενιαίο, ομοιόμορφο και επιεική πλέον τρόπο, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε όλη τη χώρα και ξεκάθαρα να προκύπτουν όλες εκείνες οι περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής, για τις οποίες και θα επιβάλλονται τα νόμιμα μέτρα και κυρώσεις. Μετά τις παραπάνω συνεννοήσεις, συναποφασίσθηκαν και διευκρινίζονται τα κατωτέρω: 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΠΑΕ 1.1. Δεν επιβάλλεται ΠΕΠΑΕ για την μη τήρηση του ειδικού βιβλίου, δίχως διενέργεια επιτοπίου ελέγχου. Προσοχή: Επί υποβολής καταγγελιών διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για διαπίστωση τήρησης και εγγραφής στο ειδικό βιβλίο του καταγγέλοντα. Εάν η επιχείρηση είναι κλειστή, τότε ζητούνται εγγράφως όλα τα προς έλεγχο στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον λειτουργεί η επιχείρηση, σε καμιά περίπτωση, δεν ζητείται η προσκόμιση στις υπηρεσίες μας του ειδικού βιβλίου και η διαπίστωση της τήρησης ή μη αυτού γίνεται αποκλειστικά στην επιχ/ση. 1.2. Δεν συντάσσεται ΠΕΠΑΕ εάν ο εργοδότης προσέλθει στην υπηρεσία μας και καταθέσει αίτηση-δήλωση απογραφής, εφόσον από τις δηλώσεις των εργαζομένων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που θα ακολουθήσει, διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων απασχόλησης που περιέχονται σ’ αυτή, όσον αφορά την ημερομηνία πρόσληψης. Υπ’ όψιν, ότι οι κάρτες αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ δεν υποκαθιστούν το Ειδικό Βιβλίο ούτε αποτελούν τεκμήριο έναρξης της απασχόλησης. Αντίθετα, σε περίπτωση που είχε διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρησης πριν από την αίτηση-δήλωση απογραφής και είχε διαπιστωθεί παράβαση τότε θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ. Π.χ. εάν υπάρχει έκθεση ελέγχου ΕΥΠΕΑ ή διαπίστωση απασχόλησης πριν από την αίτηση απογραφής θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ, ανεξάρτητα εάν ο εργοδότης προσήλθε και υπέβαλλε στη συνέχεια αίτηση απογραφής. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και προς αποφυγή διενέξεων, θα πρέπει κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης απογραφής να αναγράφεται σ’ αυτή η ακριβής ώρα κατάθεσης στο Υποκ/μα (ημερομηνία και ώρα) με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, στο εξής οι αρμόδιες υπηρεσίες μας (ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι κ.λ.π.), που είναι επιφορτισμένος με τη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων, πρέπει να αναγράφουν στο φύλλο επιτοπίου ελέγχου ή στο ΒΒΕ και την ακριβή ώρα αυτού του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι προηγήθηκε χρονικά ο επιτόπιος έλεγχος των υπηρεσιών μας του χρόνου κατάθεσης της σχετικής αίτησης-δήλωσης απογραφής από τον εργοδότη στην υπηρεσία μας, τότε θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ. Εάν π.χ. συνεπεία του ελέγχου ο εργοδότης προσέλθει αυθημερόν για απογραφή θα αποδεικνύεται ο χρόνος της παράβασης και θα επιβάλλεται ΠΕΠΑΕ. Υπενθυμίζεται και πάλι ότι το Ειδικό Βιβλίο χορηγείται χωρίς ειδική αίτηση του εργοδότη αλλά με την κατάθεση της σχετικής αίτησης απογραφής του αυθημερόν. και λοιπά.......................
 22. Ψάξε το ζήτημα γιατί υπάρχει εγκύκλιος του ΙΚΑ που αναφέρει ότι εφόσον δεν έγινε έλεγχος στις 11/05, και δεν διαπιστώθηκε παράβαση μη αναγραφής, ενώ γράφτηκε στις 12/5 η σωστή ημερομηνία πρόσληψης δεν υφίσταται παράβαση. Δεν έχω πρόχειρη την εγκύκλιο.
 23. οχι βέβαια είναι 26 χ ημερομίσθιο, όπως και στο παράδειγμα.
 24. Μου έχουν τύχει διάφορες διορθώσεις για ΑΠΔ, πολλές από τις οποίες είναι για γέλια, στην ουσία οι διορθώσεις δεν είναι από το σύστημα αλλιώς δεν θα δεχόταν την αρχική υποβολή αλλά από κάποιον υπάλληλο που τις ελέγχει εκ των υστέρων. Προσωπικό θυμάμαι την καρτέλα ενσήμων του Πατέρα μου (χειρόγραφη), που είχε κολημένα 365 ένσημα το χρόνο για 10 χρόνια γιατί πράγματι έτσι δούλευε. Δηλαδή αν για οποιοδήποτε λόγω απασχολήσω τον Φλεβάρη(έστω παρανόμως) έναν ημερομίσθιο 2 κυριακές για πόσα ημερομίσθια θα τον ασφαλίσω?
 25. Το παρακάτω είναι μέρος της ΑΠΔ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ για ένα εργαζόμενο, όπως το κατέβασα από το αρχείο του ΙΚΑ. Α.Μ.Ε.: 99999999999 Α.Φ.Μ.: 99999999999 ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ: 01/2005 ΕΩΣ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ: 03/2005 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./ΚΑΔ.: 0000 / 2522 ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ: 99999999 Α.Μ.Κ.Α.: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜMMMMM ΟΝΟΜΑ: MMMMMMMM ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: AAAA ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: AAAA ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/01/1973 Α.Φ.Μ.: 99999999999 ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ: NAI ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ: NAI ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 0 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 873130 ΕΙΔ.ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΦΑΛ.: ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 101 ΜΙΣΘΟΛ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 02 / 2005 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.: ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.: ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 01 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 26 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ: 28,56 ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 742,56 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.: 118,81 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 208,36 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 327,17 ΕΠΙΔΟΤ.ΑΣΦΛ.(ΠΟΣΟ): 0,00 ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ.(%): 0,00 ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ): 0,00 ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 327,17
×
×
 • Create New...