Jump to content

dravis

simple Members
 • Posts

  10
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by dravis

 1. Εvri σ'ευχαριστώ, αλλά παραθέτω: Άρθρο 4Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Αναφέρει μόνο το έντυπο Ε3 για το Ε4. Αφορά το πινακα προσωπικού; Που αναφέρεται το 3ημερο...;;; Το ξεχάσανε....
 2. Σε ευχαριστώ γι ατην άμεση απάντηση. Αφορά το πινακα προσωπικού; Που αναφέρεται το 3ημερο...
 3. Εχει κάνει κανείς συνάδελφος πρ'ωτη πρόσληψη μετά τη 1/3/2013. Τι γίνεται που δεν έχουμε κωδικούς στο ΙΚΑ....
 4. Από ΤΕΙ τμημάτων ΣΔΟ 4 χρόνια για Γ και 2 για Β, ενώ εξαίρεση αποτελεί το ΤΕΙ λογιστικής που πέρνεις τη Γ αμέσως και θες 4 για τη Β. Οποιαδήποτε ένσταση έγινε από γνωστούς λόγο αμέλια τους στο χρόνο εγγραφής, έχει πάει στα αζήτητα. Ο νόμος λέει ότι έχεις το δικαίωμα της Β τάξης , 4 χρόνια μετά τη λήψη της Γ τάξης ...
 5. Άσχετα με το τι είναι λογικό και τη δίκαιο, πιστεύω πως ο λογιστικός χειρισμός είναι ξεκάθαρος, Αν η δουλειά μας είναι μόνο η λογιστική και όχι να δούμε και τα λοιπά του φακέλου για την εγκριση, τα μόνα άρθρα που πρέπει να δούμε είναι το 8 όπως λέει και από μόνο του (Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης) και μια ματιά στο άρθρο10 για τις κυρώσεις που θα έχει η επιχείρηση αν δεν είναι "καλό παιδί". Αρα πάει στο 41.10 και μετά στο 41.08 (αν θες βάλτο στο 41.08 αλλά θα αρχίσουν αλχειμίες αν χρειαστείς να κάνεις χρήση του Αρθρου 10 Κυρώσεις) για 10 χρόνια και μετά ο καθένας το κάνει ότι θέλει, μέσα στα πλαίσια του Ν. 2238/1994 . Κατα την άποψή μου, ο χειρισμός που αναφέρουν οι συνάδελφοι (απόσβεση της επιχορήγησης κάθε έτος) είναι σωστός, για άλλες όμως επιχορηγήσεις. Σε αυτές τις επιχορηγήσεις όμως είναι λάθος να μειώνουμε την αξία του παγίου ισόποσα με το ποσό της επένδυσης (έστω και αν φορολογικά θα βγεί το ίδιο αποτέλεσμα). Αποσβένουμε κανονικά τα πάγια ώς να μην συνέβει τίποτα και μειώνουμε την αξία της επιχορήγησης (ως σαν να αποσβένεται) η οποιά είναι εμφανίζεται ως έσοδο στον 81.01.05. Για να μη ξάχνουμε παραθέτω: Αρθρο 8οπαράγραφος 6 και λίγο από 7. 6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Αρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης. 7. Εγγραφή στον προϋπολογισμό - Απαλλαγές Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος ή/και από Κοινοτικά κονδύλια. Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης επένδυσης ή της χρηματοδότησης αυτής αποκλειστικά από Κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόμενες από την Κοινοτική νομοθεσία διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης. Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.
×
×
 • Create New...