Jump to content

gus

Διαχειριστής
 • Content Count

  2,816
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

Posts posted by gus

 1. On 2/23/2014 at 10:00 ΠΜ, PAVLOSSD said:

  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 44/8.3.1985 Ασφάλιση μελών διοικήσεως Α.Ε. κ.λπ.
  (Ασφάλιση μελών διοικήσεως Α.Ε. κ.λπ.)
  Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)
  Αθήνα, 6 Μαρτίου 1985
  Αρ. Πρωτ.: Α21/360

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΑΣΦ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ
   
  Αριθμός Εγκυκλίου 44
   
  ΘΕΜΑ: Ασφάλιση μελών διοικήσεως Α.Ε. κ.λπ.

  1α. Όπως είναι γνωστό, τα μέλη της διοικήσεως των ανωνύμων κ.λπ. εταιρειών, δηλαδή οι Δ/ντές και Γεν. Δ/ντές εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, Δ/τές εταιρειών ή συνεταιρισμών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον οι αμοιβές τους φορολογούνται κατά τη ΣΤ΄ κατηγορία (μισθωτών υπηρεσιών) του φόρου καθαράς προσόδου.

  Η ασφάλιση των προσώπων της κατηγορίας αυτής στο ΙΚΑ γίνεται με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν.Δ. 2698/1953, καθόσον αυτά, εκτός των Γεν. Δ/ντών των Ανωνύμων Εταιρειών, δεν παρέχουν με την ιδιότητα του συμβούλου κ.λπ. εξηρτημένη εργασία (εγκ. 111/1950, Δ.ΙΚΑ 1951/42, 43, 224/1956, Δ.ΙΚΑ 1956/494).

  β. Από την κατά τα παραπάνω ασφάλιση του ΙΚΑ εξαιρούνται όσα από τα εν λόγω πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Γεν. Δ/ντών, θεωρούνται κατά κοινή συνείδηση έμποροι και ασφαλίζονται στο Τ.Α.Ε. ή επαγγελματίες και ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ (εγκ. 123/1965, Δ.ΙΚΑ 1965/344, άρθρο 2 παρ. 2 Ν.1027/1980, Α.Π. 510/1977, Δ.ΙΚΑ 1977/1137).

  2α. Δεν αποκλείεται όμως ορισμένα από τα παραπάνω πρόσωπα να παρέχουν προς την εταιρείαν, παράλληλα με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής και εξηρτημένη εργασία. Στην περίπτωση αυτή αν η παρεχόμενη εργασία συνιστά το κύριο ή συγκύριο επάγγελμα των προσώπων τούτων, θα πρέπει αυτά να ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο ΙΚΑ, ανεξάρτητα δηλαδή από την ασφάλισή τους στο TAΕ ή ΤΕΒΕ (Χ. Αγαλλοπούλου - Κοιν. Ασφαλίσεις 1955 σελ. 74-75, άρθρο 2 παρ. 4 Ν.825/1978, εγκ. 13/1979).

  β. Επισημαίνεται πάντως ότι αν το μέλος της Διοίκησης της Α.Ε. κατέχει τα 2/3 των μετοχών ή την απλή πλειοψηφία της διοίκησης της εταιρείας δεν είναι δυνατή η ασφάλισή του στο ΙΚΑ, γιατί από το μέλος αυτό ασκείται η διοίκηση της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ουσιαστικά ο εργοδότης προς τον οποίο να παρέχεται η εργασία.

  3. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό, βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση στο ΙΚΑ των Γεν. Δ/ντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων κ.λπ. συμβούλων των Α.Ε. είναι η φορολογία των προερχομένων από την ιδιότητα τους αυτή αμοιβών τους κατά τη Στ΄ κατηγορία (μισθωτών υπηρεσιών) του φόρου καθαράς προσόδου (Εγκ. 58/1964 όπου γνωμ. Ν.Σ.Κ. 283/1964, ΣτΕ 3778/1983, ΕΔΚΑ 1984/232).

  4. Ήδη, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1473/1984 (ΦEK 127/1984 τ. Α΄), ορίζεται ότι ο μισθός που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου των Α.Ε. για παροχή εξηρτημένης εργασίας προς την Α.Ε. θα θεωρείται από 1.1.84 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ Πηγή), εφ’ όσον κατά το χρόνο παροχής της εξηρτημένης εργασίας συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό πάνω από τρία τα εκατό (3%).

  Με αφορμή λοιπόν τις διατάξεις αυτές θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα εξής:

  α. Από τις εν λόγω διατάξεις δεν καταλαμβάνονται τα μέλη της διοίκησης των Α.Ε., που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 3%. Έτσι τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής θα εξακολουθήσουν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ είτε με βάση τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 2698/1953 (ανωτ. παρ. 1α) είτε με βάση τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος αν παράλληλα με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης της Α.Ε. παρέχουν προς αυτή και εξηρτημένη εργασία (ανωτ. παρ. 2α).

  β. Επίσης, με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος θα πρέπει να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ και τα μέλη της διοίκησης των Α.Ε., που συμμετέχουν στο κεφάλαιο τούτων με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, εφόσον παράλληλα με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης παρέχουν προς την Α.Ε. και εξηρτημένη εργασία (ανωτ. περίπτ. 2α). Και τούτο γιατί στην περίπτωση αυτή (παροχή εξηρτημένης εργασίας) η ασφάλιση στο ΙΚΑ δεν εξαρτάται από την κατηγορία με την οποία φορολογούνται οι αποδοχές των ενδιαφερομένων. Άλλωστε, όπως διευκρινίζεται και με την Ε. 1290/30.1.1985 ερμηνευτική του νόμου εγκύκλιο (Κεφ. Β΄ παρ. 3 σελ. 55), που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, τα ποσά που καταβάλλονται από την ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας, θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ως δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958.

  γ. Αντίθετα, θα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ βάσει των νέων διατάξεων τα μέλη της διοίκησης των Α.Ε., που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε., με ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και που δεν παρέχουν προς την εταιρεία εξηρτημένη εργασία. Τα πρόσωπα όμως της κατηγορίας αυτής θα πρέπει με την ιδιότητα του μέλους της Α.Ε. να ασφαλίζονται σε άλλα ειδικά ταμεία κυρίας ασφάλισης (π.χ. ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΝΠΥ κ.λπ.) και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να προκύψουν θέματα ασφάλισης των προσώπων τούτων στο ΙΚΑ. Πάντως, σε περίπτωση που πρόσωπα της τελευταίας αυτής κατηγορίας έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν.Δ. 2698/1953 (ανωτ. περίπτ. 1α), θα πρέπει η μέχρι 31.12.84 ασφάλισή τους να παραμείνει ισχυρή και να ακυρωθεί η από 1.1.85 και μετά ασφάλισή τους.

   
  Ακριβές Αντίγραφο

  Με εντολή του Διοικητή

  Η Τμημ/ρχης Διεκ/σεως και Πρωτ/λου
  Ε. ΛΥΡΑ

  Ο Δ/ντης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΕΜΜ. ΧΕΙΛΑΡΗΣ

   

 2. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι επόμενες ημέρες αναμένετε να ενσωματώσουμε νέο chat στο forum μετά την κατάργηση λειτουργίας του από την εταιρία που διαχειρίζεται το forum. 

  Σύντομα λοιπόν θα αποκατασταθεί αυτή η έλλειψη.

 3. Δυστυχώς όπως μας ενημέρωσαν από την Εταιρία λογισμικού του forum, το chat δεν το υποστηρίζουν πλέον. Θα προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε άλλο (τρίτου κατασκευαστή) συμβατό με το forum το επόμενο χρονικό διάστημα.

 4. Κατάσταση αποδοθέντων φόρων φορολογικού έτους 2016


  Κατάσταση αποδοθέντων φόρων φορολογικού έτους 2016


   

 5. Φορολογική αναμόρφωση φορολογικού έτους 2016


  Φορολογική αναμόρφωση  φορολογικού έτους 2016


   

 6. Εντυπο Ν 2016


  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων


   

 7. On 1/3/2017 at 1:59 ΜΜ, G-MEL said:

  αφου η εγκ.5 λέει ΑΠΔ για τους αγρεργάτες πχ σε Μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων

   

  Δεν εννοεί τους εργάτες ΓΗΣ που ασφαλίζονται με εργόσημο.  Αλλο οι αργεργάτες άλλο οι εργάτες ΓΗΣ. (Και δεν ασφαλίζονται όλοι οι εργάτες ΓΗΣ με εργόσημο, πάει ανάλογα με την εταιρία)

 8. Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel


  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel


   

×
×
 • Create New...