Jump to content

GiannisM

simple Members
 • Posts

  189
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by GiannisM

 1. όχι απόλυτα σχετικό με την ερώτηση αλλά ..προσοχή στος εξής:  

  ...όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε.

  (απόσπασμα από σχετική διευκρίνιση / faq για το πρόγραμμα)

  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι λίγο σπάνιο να υπάρχουν αγορές παγίων άνω των 1500€ ωστόσο στα άλλα προγράμμα που βγήκαν πέρισυ θα έχουν σίγουρα τέτοια πάγια.. αν τα έχουν ήδη κάνει μέσα στο 2016... καλή τύχη 

 2. Ξεκινάει από ο νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011:

  • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο επενδυτικό νόμο για τον πρώτο κύκλο υποβολής των αιτήσεων θα γίνει την 21/04/2011 και θα διαρκέσει έως την 31/05/2011.

  • Ο•συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός για την κατηγορία της "επιχειρηματικότητας των νέων"•για τον πρώτο κύκλο του νέου επενδυτικού νόμου ανέρχεται σε €150 εκατ.

  • Στα μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για τηνεπιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

  • Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται άμεσα το ΕΤΕΑΝ, με την προκήρυξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας για τη στήριξη των ΜμΕ κυρίως επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δις €.

  • Όλες οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον νέο επενδυτικό νόμο θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΕΑΝ με ευνοϊκούς όρους δανεισμού και πιο συγκεκριμένα με επιτόκιο 4,4%.

  Σύμφωνα με τις εξαγγελίες με το νέο σύστημα ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, υιοθετούνται για πρώτη φορά καινοτόμες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ταχύτητα, με σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες, διαφάνεια και αντικειμενικότητα, καθώς οι κύριες πράξεις γίνονται ηλεκτρονικά και υπάρχει δυνατότητα δημόσιας παρακολούθησης καιαπλότητα, καθώς τα έγγραφα που απαιτούνται είναι πολύ λιγότερα και τυποποιημένα.

  Απομένει να τα δούμε και στην πράξη...

 3. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥπουργείουΠεριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την εταιρία«Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ανακοίνωσαν την νέα δράση «digi-mobile»η οποίατίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 σε Δημόσια Διαβούλευση.

  Σκοπό της δράσης digi-mobile αποτελεί η ενίσχυση τηςαξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών(smartphones) και tablet-pc, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στουςτομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού, Εστίασης, Χονδρικού εμπορίου, Υγείας, Ψυχαγωγίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων(logistics), Υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και της Πληροφορικής και τωνΤηλεπικοινωνιών.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση digi-mobile έχουν μεμονωμένεςυφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) ιδιωτικού δικαίου,που:

  • Δραστηριοποιούνταινόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

  • Έχουνκλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής τηςπρότασης για υπαγωγή στην δράση.

  • Απασχολούνκατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1)εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους(20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου,επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

  • Δενεντάσονται στον κανόνα de-minimis.

  Οι επιλέξιμες ενέργειες της δράσης digi mobile αφορούν την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και webmobile portals), που να είναι είτε τύπου B2C(Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτετύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει νααξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευώνκινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και ναδιατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας»(Software-as-a-Service).

  Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» καινα λειτουργούν στις συσκευές κινητής επικοινωνίας (να είναι “downloadable”) καινα μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα.Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφόσον όμως:

  • Παρέχουνολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο /λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται σταχαρακτηριστικά της.

  • Παρέχουνπλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχα με τα υφιστάμενα web portals της επιχείρησης.

  • Επιτρέπουνδιάδραση με το χρήστη των smartphones και δεν περιορίζονται σε μονόδρομηπροώθηση πληροφοριών.

  Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

  • εφαρμογέςπου επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τηδιαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σεενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.)

  • καινοτόμεςυπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευώνκινητών επικοινωνιών

  • καινοτόμεςεφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας τογεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destinationmanagement

  • εφαρμογέςκαι υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχήπροσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά τωνπελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενωνυπηρεσιών, την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίουκλπ.

  • υπηρεσίεςεικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών

  • υπηρεσίεςηλεκτρονικών πλη ρωμών

  • υπηρεσίεςεπιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσειςενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγήςθεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ.

  • εφαρμογέςγια ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος(guides), παραγγελιοληψία room-service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση,προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κλπ) και εκδηλώσεις.

  • εφαρμογέςγια διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones καιτην πληρωμή και κράτηση θέσεων

  • εφαρμογέςγια την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτησηθέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.

  • εφαρμογέςκαι οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτεςταχυφαγείων, delivery κλπ. καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στουςπελάτες, με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές,κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πωςοι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν στουςπελάτες που βρίσκονται αποκλειστικά εκτός των καταστημάτων και δεν αφορούν σεηλεκτρονικές συσκευές παραγγελιοληψίας που χρησιμοποιούνται εντός τουκαταστήματος εστίασης.

  • εφαρμογέςγια εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (πχ συνεργείααυτοκινήτων, εταιρείες service συσκευών, κλπ) για την online προσωποποιημένηπαρακολούθηση της πορείας των εργασιών προσφορές, κλπ.

  Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλεγούν, θα πρέπειαπαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογώνέξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δύο μεταξύ των Nokia Symbian, GoogleAndroid, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux,Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν ναεγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι “downloadable”).

  Οι Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότησηστο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  • Κ.Δ. (1):«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Softwareas a Service)» - 70% έως 90%

  • Κ.Δ. (2):«Υπηρεσίες» - 10% έως 30%

  Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί από την δράσηανέρχεται σε € 15.000.000.Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσειςσυνολικού προϋπολογισμού από€2.500 έως €5.000, ανάλογα με την κατηγορία που θαεπιλεγεί (ανάπτυξη ή διαμόρφωση Web Mobile Portal ή ανάπτυξη εφαρμογών γιαsmartphones αντίστοιχα).

  Το ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικούπροϋπολογισμού της επένδυσης και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υψηλότερο από€3.500.

  Αναμένεται σύντομα η προκύρηξη του προγράμματος digi-mobile.

 4. Προδημοσιεύτηκε η δράση «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με συνολικό προϋπολο-γισμό €30 εκατ. Η δράση είναι στα πλαίσια τουεπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-τητα & Επιχειρηματικότητα» τουΕΣΠΑ 2007-2013.

  Σκοπός

  Γενικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ενίσχυσητης δημιουργίας/ίδρυσης επιχειρήσεωναπό φυσικά πρόσωπα, και υφιστάμενων πολύμικρών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίησηκαινοτο-μικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ήυπηρεσιών.

  Ενισχυόμενεςεπιχειρήσεις

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) υπό ίδρυση, β)νεοσύστατες (με έως μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση) και γ) υφιστάμενες (με από 1-5 κλεισμένεςδιαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρέςκαι μικρές επιχειρήσεις, με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ατομικέςεπιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν Β’ ή Γ’κατηγορίας βιβλία, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν νομίμως στονελληνικό χώρο σε συγκεκριμένους επιλέξιμους ΚΑΔ και δεν ανήκουν στον περιορισμότου κανόνα DE MINIMIS.

  Επιχορηγούμενεςδαπάνες

  Επιλέξιμες είναι οιδαπάνες για:

  · Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων καιχώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (μέχριτο 25% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · Μηχανολογικός και ΕργαστηριακόςΕξοπλισ-μός (μέχριτο 80% του συνολικού προϋπο-λογισμού)

  · Δαπάνεςπληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (μέχρι το40% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · Κατοχύρωση/ Τροποποίηση Πατεντών/Πνευ-ματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασίαδικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · Ενέργειεςσχεδιασμού, πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / ΠιστοποίησηΔιαχειριστικών Συστημάτων (μέχρι το 25%του συνολικού προϋπολογισμού)

  · ΔαπάνεςΤεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (μέχρι το 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · Δαπάνεςπροβολής & επικοινωνίας (μέχριτο 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · Ανάπτυξηεξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού)

  · ΑνάπτυξηΠρωτοτύπων (μέχρι το 20% του συνολικούπροϋπολογισμού)

  · ΛειτουργικέςΔαπάνες (μόνο για τις υπό ίδρυση & νεοσύστατες επιχειρήσεις) (μέχρι το 5% του συνολικού προϋπολογισμούκαι έως 12.000€)

  Προϋπολογισμός- Ποσοστά επιχορήγησης

  Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30χιλ. έως €300 χιλ για επενδυτικά σχέδια που αφορούν το τομέα της μεταποίησηςκαι από €20χιλ. έως €200χιλ. για τους λοιπούς τομείς.Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%για όλη την επικράτεια.

  Προθεσμίεςυποβολής

  Αναμένεται σύντομα η τελική προκήρυξη της δράσης.

 5. Είναι δυνατόν προμηθευτής που τιμολόγησε μηχανήματα σε επιδοτούμενη επιχείρηση πέρσυ να τα κατασχέσει φέτος λόγω του ότι δεν πληρώθηκαν.

  Η επχείρηση απο τον νόμο, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα επιδοτηθέντα μηχανήματα για 5 χρόνια...

  Τί απο τα δύο προηγείται? ο Α.Κ ή ο 3299 ???

  εάν δεν εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια πως επιδοτήθηκε για τα μηχανήματα ο πελάτης;

 6. Αν θυμάμαι καλά στον 2ο κύκλο του ΤΕΜΠΜΕ υπήρχε όρος που έλεγε ότι τα δάνεια που μπαίνουν σε εγγύηση θα έχουν συγκεκριμένο επιτόκιο euribor +2.1 + 0,6 . Γνωρίζει κανείς τι ισχύει σχετικά με αυτό για τα νέα προγράμματα που εξαγγέλθηκαν;; και κάτι άλλο.. ξέρει κανείς πως τοκίζονται τα χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς ή εφορία ; για να δούμε και πόσο συμφέρει δλδ...

 7. Καλημέρα,

  α) Διαθέσιμο για γνωμοδοτική (περίπτωση ειδικού χειρισμού): Υπάρχει αλλαγή στον δηλωμένο ΚΑΔ απο κάποιον αξιολογητή (απο την περιγραφή της επένδυσης εκτίμησε ότι θα έπρεπε να αλλάξει το αρχικά δηλωμένο ΚΑΔ), υπάρχει διαφοροποίηση σε κάποιο απο τα στοιχεία που δίνουν πρόσθετη βαθμολογία ή υπάρχει μεταφορά κάποιας δαπάνης απο τη δηλωμένη κατηγορία σε άλλη κατηγορία (όπως π.χ. τα κλιματιστικά όπου πρέπει να δηλώνοτναι στη διαμόρφωση χώρων και συνήθως τα δηλώνουμε στον εξοπλισμό)

  β) Διαθέσιμο για γνωμοδοτική (περίπτωση σημαντικής απόκλισης): Υπάρχει διαφορά στον προυπολογσμό που προτείνουν οι αξιολογητές πάνω από 20% ή ο ένας προτείνει απόρριψη της πρότασης και ο άλλος βαθμολογεί

  γ) Διαθέσιμο για γνωμοδοτική (για δικαιολογητικά): Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα δικαιολογητικά (έχει γίνει αρχικώς έλεγχος απο τον ΕΟΜΜΕΧ) και θα πρέπει η επιτροπή να αποφασίσει αν θα τις θεωρήσει διαθέσιμες προς αξιολόγηση ή οχι

  δ) Διαθέσιμο για γνωμοδοτική (μετα απο 2η αξιολόγηση): σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά πάνω απο 20% στη βαθμολογία απο τους δυο αξιολογητές ή και οι δυο την έχουν απορρίψει και απλά περιμένει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

  Τρίτος αξιολογητής δεν υπάρχει

  Ελπίζω να βοήθησα και να μην έχω αποτυπώσει/κατανοήσει κάτι λανθασμένα. Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα αναφέρθηκε η δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου

  ΜΦΧ

  ευχαριστώ πολύ

 8. Μηπως μπερδεψαν διευθυνση κατοικιας με διευθυνση εδρας?

  στην εντελώς "απίθανη" λέω εγώ περίπτωση που τα στοιχεία διεύθυνσης της αίτησης έχουν βασιστεί σε αυτά που έχουν δηλωθεί στην έναρξη της ΔΟΥ ποιο από τα Α και Β θα πρέπει να κάνουμε;;; μήπως έπρεπε να βάλουν και επιλογή Γ: ειδοποιήστε μας ότι έχουμε κάνει μαλακία;;;

 9. Θα γίνει σαν τα χαρτάκια που μαζεύαμε μικροί από τις τσίχλες.

  Που κάναμε ανταλλαγή μεταξύ μας. Έτσι θα μαζευόμαστε όλοι οι λογιστές και θα λέμε τι μου δίνεις εσύ, να σου δώσω εγώ κλπ.

  Πολύ καλό. Θα ξαναθυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια!!!

  ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΑΕΙ! που λέει και η γιαγιά μου

  ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΓΑΜΩ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΟΥ;;;;;;

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι έχοντες και οι δημόσιοι υπάλληλοι;; ρε μήπως έχουμε τελικά τόσα πολλά που δεν το θυμόμαστε;;;

  κατά τα άλλα όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 θα πληρώσουν λέει: 750 € παραπάνω φόρο!!!!! μιλάμε ότι ΤΟΥΣ ΚΛ.....ΝΕ ΜΙΑ ΜΑΝΤΡΑ Α.......ΔΙΑ!!!

 10. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ,

  ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ , ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ;

  Η ΕΧΟΥΝΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝΕ Β' ΚΥΚΛΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο Α' ???

  ποιος είπε ότι θα υπάρξει β κύκλος;;; αν θυμάστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε καταγγελθεί ως κατάπτυστο προεκλογικό τρικ που χαρίζει λεφτά σε κατά κανόνα φοροφυγάδες επαγγελματίες από .. την σημερινή κυβέρνηση!

  οπότε κάτσε να δούμε αν τρέξει τελικά ο α' κύκλος γιατί βρωμάει η δουλειά ...

 11. Θεωρούμε πως οπωσδήποτε το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να λάβει σοβαρά τις παρακάτω παρατηρήσεις που αφορούν τη βελτίωση της Β' Φάσης:

  -Κτιριακές δαπάνες: Να γίνει διαχωρισμός στην περίπτωση ανέγερσης και των άλλων. Όταν υπάρχει ανέγερση, να δοθεί ποσοστό κτιριακών δαπανών ως 80% του συνόλου της επένδυσης για λόγους απόλυτα ευνόητους. Στον Τουρισμό να παραμείνει το ποσοστό 100% ως έχει. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποσόστωση η ανέγερση με την ανακαίνιση διότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κατώφλι κόστους και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό.

  -Να μην ζητείται ίδια συμμετοχή ως προς το παρελθόν (μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο) ή το παρόν.Να δεσμεύεται η επιχείρηση ότι σε περίπτωση έγκρισης και πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής ώστε να ενταχθεί στη δράση. Κατά αντιστοιχία λοιπόν με το μισθωτήριο του ακινήτου επί του οποίου θα γίνουν κτιριακές δαπάνες. Ας γνωρίζει καλά το Υπουργείο ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα τρέχουν να παρακαλούν οι επενδυτές τις Τράπεζες για βεβαιώσεις, δεν θα κάνουν αγορές αμοιβαίων για 24ωρο, δεν θα κρέμονται στις διαθέσεις του εκάστοτε διευθυντή υποκαταστήματος. Άλλωστε ακόμα και αν μια επιχείρηση σήμερα διαθέτει 100.000€ σε ρευστά, η αποζημίωση ενός εργατικού ατυχήματος π.χ. (ποτέ να μην συμβεί ατύχημα), είναι ικανή να την εξαφανίσει σε ημέρες. Άρα τί νόημα έχει να υπάρχει ρευστότητα (κάλυψη ίδιας συμμετοχής) 4 ή 5 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης; Επιπρόσθετα για την απαίτηση παροχής βεβαίωσης μέσου εξαμηνιαίου υπόλοιπου λογαριασμών είναι μάλλον παράλογη καθώς το Υπουργείο ΠΟΤΕ δεν ανακοινώνει 6 μήνες πριν κάποια δράση επιδότησης (το έκανε φέτος το ΥΠ.ΑΝ. και είδαμε ότι καμιά ανακοίνωση δεν τηρήθηκε-ψάχνουμε να δούμε το πότε θα τις θυμηθούν).

  -Προκαταβολή επιχορήγησης: Αν ξέρει το Υπουργείο κάποια Τράπεζα που χορηγεί εγγυητική επιστολή ισόποση του ποσού της προκαταβολής χωρίς δέσμευση μετρητών ή ακινήτου υπερδιπλάσιας αξίας τουλάχιστον, να μας το πει γιατί θα της δώσουμε πολλούς πελάτες. Η παροχή εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα είναι ο λόγος απενεργοποίησης του εργαλείου της προκαταβολής για τον επενδυτή. Να προτείνουμε μια ιδιοφυή ιδέα (που αποτελεί παγκόσμια πατέντα και όχι πεπατημένη οδό-πλάκα κάνω): Να χορηγείται στον επενδυτή δίγραμμη επιταγή στο όνομα του προμηθευτή του, με την παροχή του Τιμολογίου Επί Πιστώσει στην Τράπεζα τόσο για το ποσό της προκαταβολής όσο και για τον προβλεπόμενο δανεισμό της επένδυσης καθώς και για την εκχώρηση της επιδότησης. Με άλλα λόγια, αγοράζεις μηχάνημα αξίας 20.000, ο προμηθευτής τιμολογεί επί πιστώσει, πας το τιμολόγιο στην Τράπεζα, παίρνεις τη δίγραμμη επιταγή του προμηθευτή, του την παραδίδεις, αυτός εκδίδει εξοφλητική απόδειξη για το τιμολόγιο και όλα είναι καλά: α)Ο επενδυτής δεν έχει βγάλει από την τσέπη του ούτε ευρώ, β)Ο προμηθευτής του πληρώνεται με επιταγή ημέρας άρα κάνει και καλύτερη τιμή, γ)Η Τράπεζα εξασφαλίζει ότι το ποσό πήγε στον προορισμό του, δ)Ο σύμβουλος δεν ψάχνει τα παραστατικά πληρωμής παρά ζητά αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας, ε)Η επένδυση υλοποιείται και απορροφούνται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο να κατευθύνει τους επενδυτές στην ανάγκη έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Για ασφάλεια ότι με τα χρήματα δεν θα πάρουν "τζιπάκια"; Και όταν εξοφληθεί ο επενδυτής, πάλι ισχύει δέσμευση για τήρησ των όρων (π.χ. θέσεις εργασίας) με ρήτρα την έντοκη επιστροφή της επιδότησης. Γιατί να μην ισχύει η ίδια ρήτρα και στη λήψη της προκαταβολής;

  -Να παρέχεται ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ το δικαίωμα ανεξαρτησίας του επενδυτή: α)να δανειοδοτηθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα και β) να εκχωρήσει την επιδότηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα αυτός επιθυμεί. Ξέρουν καλά στο Υπουργείο τί έγινε στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών και επομένως ας δείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται για τις επιχειρήσεις και την αποφυγή εκβιασμού τους.

  -Η εκχώρηση της επιδότησης (που είναι δάνειο) καθώς και η δανειακή συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, να ΕΓΓΥΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ. Να ένας τρόπος να επανενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αφορμή την Ανάπτυξη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παρακαμφθεί το εγκριτικό αδιέξοδο των δανείων στις Τράπεζες (έγκριση 2 στις 10 αιτήσεις). Και αν δεν εγκριθούν δάνεια, υλοποίηση δεν θα γίνει. Και όπου γίνει απόπειρα υλοποίησης με επιταγές, θα έχουμε γνωριμίες με τον Τειρεσία. Βέβαια ο Τειρεσίας δεν επηρεάζει και πολύ την εισοδηματική πολιτική καθώς οι ακάλυπτες επιταγές και έχουν τιμολογηθεί (άρα θα φορολογηθούν οι αξίες στα έσοδα) και το 19% αυτών (ή 9% στα τρόφιμα) έχει εισπραχθεί ως ΦΠΑ. Αλλά δε νομίζω να έχει τέτοια οπτική γωνία το Υπουργείο.

  -Να γίνει σε 1 ή 2 ή 3 δόσεις η πληρωμή των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλων πλρωμή ανά 50.000€ εξοφλημένων τιμολογίων.Σε πρώτη φάση να υπάρχει η πρώτη πληρωμή με προσκόμιση των τιμολογίων και των παραστατικών πληρωμής που θα αποδεικνύουν την εξόφληση και για την καταβολή της 2ης ή εξοφλητικής πληρωμής να πραγματοποιείται ο επιτόπιος έλεγχος. Δεν μπορεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία να εξοφλούν οι επιχειρήσεις 100.000 τιμολόγια για να λάβουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου και πληρωμής.

  -Να τηρηθεί με ρήτρα (σαφή και έντοκη) το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν, επιχείρηση που ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2009, ελέγχθηκε τον Απρίλιο 2009, παρείχε μέχρι τέλη Μάη 2009 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, να περιμένει ακόμα (Φεβρουάριος 2010) τα χρήματα της επιδότησης. Δηλαδή: Ολοκλήρωσες την επένδυση; Αίτηση πληρωμής=>1 μήνας για να γίνει έλεγχος=>1/2 μήνας για να γίνει έκθεση ελέγχου=>1/2 μήνας από την παροχή όλων των δικαιολογητικών πληρωμής η εξόφληση. Για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής της επιχείρησης, 1,5% τόκος υπερημερίας από Εθνικούς Πόρους. Ώστε να αφήσεις κι εσύ το ΦΠΑ απλήρωτο και να σκέφτεσαι ότι η καθυστέρηση στη λήψη της επιδότησης (η ρήτρα) θα σου καλύψει τα έξοδα καθυστέρησης στο ΦΠΑ. Είναι άδικο να επιστρέφεις εντόκως την επιδότηση αν δεν τηρήσεις τους όρους έγκρισης ως επιχείρηση και το Υπουργείο να σε πληρώνει άτοκα όποτε έχει τη δυνατότητα. Τότε για ποια δέσμευση πόρων συζητούμε;

  -Να τροποποιηθεί ο όρος της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο που αφορά στην ανευθυνότητα της Τράπεζας όταν δεν έχει πιστωθεί από το Κράτος τα χρήματα της επιδότησης. Γιατί να υπάρχει αυτός ο όρος; Ώστε να μην έχει δικαίωμα ο επενδυτής να διεκδικήσει το δίκιο του; Να λέει η Τράπεζα πως δεν την έχει πιστώσει το Υπουργείο και το Υπουργείο να δηλώνει πως δεν έχει υπογράψει σύμβαση ο επενδυτής μαζί του αλλά με την Τράπεζα; Όχι κύριοι. Θέλετε να διαχειριστείτε ΕΣΠΑ; Θέλετε να λειτουργείτε ως Σύμβουλοι; Αναλάβετε και το ρίσκο. Ας μπει ένας όρος πως "Σε περίπτωση καθυστέρησης πίστωσης από το Υπουργείο, η Τράπεζα θα αποδώσει την επιδότηση (έστω σε ποσοστό 90%) με τη μορφή δανεισμού με επιβάρυνση 1-1,5% μηνιαίως που θα αφαιρεθεί από το παρακρατούμενο ποσό." Ο επενδυτής που προανέφερα δεν θα είχε πρόβλημα να εισπράξει πριν 8 μήνες την επιδότηση έστω και μειωμένη κατά 10%.

  -Αναφορικά με την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για στροφή σε ΑΠΕ και το Υπουργείο να θέτει όριο στην ισχύ φωτοβολταϊκού που θέλει να αγοράσει η Χ επιχείρηση έως 120% της κατανάλωσης που έχει σήμερα. Αυτό το 20% υποτίθεται ότι δίδεται ως περιθώριο για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μετά την επιδότηση. Εξηγούμαι για το λαθεμένο της φιλοσοφίας: Αν μια επιχείρηση καταναλώνει ετησίως 10.000 κιλοβατώρες από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της και θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στοιχεία για 25.000 κιλοβατώρες το Υπουργείο αρνείται την επιδότηση. Ας το κάνω παράδειγμα: Ένα διαφημιστικό γραφείο με 4 άτομα προσωπικό για τη θέρμανσή του το χειμώνα χρησιμοποιεί πετρέλαιο (καυστήρα) και όχι ηλεκτρικά σώματα. Αυτή λοιπόν την ενέργεια από πετρέλαιο θέλει να την αντικαταστήσει με καθαρή ενέργεια. Εϊναι φυσιολογικό ότι η κατανάλωσή του ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω ηλεκτρικών σωμάτων) θα φτάσει ίσως και τις 20.000 κιλοβατώρες. Ωστόσο θα μιλάμε για καθαρή και ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ούτε θα πουλάει στη ΔΕΗ ούτε και θα χρησιμοποιεί ενέργεια που έχει παραχθεί από λιγνίτη (ΔΕΗ). Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό και το Υπουργείο δεν το δέχεται... Ναι, όταν έχω ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΛΠ) ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τόσο δύσκολο;;;; Και ο λόγος που ίσως δοθεί για την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ πάλι λάθος είναι. Δηλαδή είναι κακό να παρέχεται καθαρή ενέργεια που θα δίνεται για χρήση στη ΔΕΗ επί αμοιβή και θα βοηθήσει σε ένα ελάχιστο ποσοστό τα έσοδα της επιχείρησης; Και ο εκτυπωτής μιας επιχείρησης αποκτήθηκε για να τυπώνει μελέτες που θα φέρουν χρήματα στην επιχείρηση... Πού είναι το κακό; Να μην υπάρχει ποσόστωση στις επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕ και τεκμηριωμένα θα αντικαταστήσουν συμβατικές (και ρυπογόνες) πηγές ενέργειας ασχέτως αν η περίσσεια θα δίδεται στη ΔΕΗ.

  -Αναφορικά με το ποσοστό της Προβολής-Διαφήμισης που ήταν 5%. Δηλαδή για ένα σχέδιο επένδυσης 100.000€, προβλέπονται 5.000€. Δηλαδή πρέπει να διαλέξει η επιχείρηση αν θα δημιουργήσει μια νέα εταιρική ταυτότητα με τις κάρτες, τους φακέλους, τα επιστολόχαρτα και τα φόλντερ της ή θα κάνει μια νέα επιγραφή ή θα συμμετέχει σε μία έκθεση με 10 τ.μ. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την αγορά της προβολής και της διαφήμισης και πόσο σημαντική είναι για μια επιχείρηση στην παρούσα φάση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι μόνο μέσω ενός προγράμματος επιδότησης μπορεί μια μικρή επιχείρηση ελληνική (με όλα τα "κουσούρια" που κουβαλάει-το λέω καλοπροαίρετα) να δοκιμάσει την κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Είναι απλά τα πράγματα και ούτε καν μαθηματικά - αριθμητική θα έλεγα. Κάνει μια επιχείρηση 100.000€ επένδυση για να λειτουργήσει ανταποδοτικά, να της εξασφαλίσει βιωσιμότητα, επιστρέφοντας πόσα άραγε χρήματα και σε πόσο χρόνο; Σε 5 χρόνια θα είναι άραγε η διαφορά των κερδών τόση ώστε να δικαιολογήσει τα 100.000€ (+ΦΠΑ 19%) που δόθηκαν; Πολύ αμφίβολο. Στην καλά σχεδιασμένη, σοβαρή, εντατική και συνεχή Στρατηγική Επικοινωνία, τα χρήματα που επενδύονται επιστρέφουν εντός έτους σύμφωνα με δεδομένα ελληνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή. Αλλά σίγουρα η ψυχολογία του Έλληνα επιχειρηματία είναι διαφορετική (ένα από τα "κουσούρια" που ανέφερα). Θεωρεί πως κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις στο παρελθόν (π.χ. 1000€ διαφήμιση στο δημοτικό ραδιόφωνο την ώρα που κατασκευάζει γήπεδα 5Χ5 και δεν υπάρχει οικόπεδο ελεύθερο στο δήμο του), δεν πέτυχε αποτελέσματα και άρα δεν θέλει διαφήμιση γιατί δεν αποδίδει. Κύριοι και Κυρίες του Υπουργείου καταλάβετε καλά πως ο τομέας διαφήμιση της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης περνά αναγκαστικά από τα προγράμματα επιδότησης. Μόνο τότε υπάρχει το προσιτό κόστος για κάτι ολοκληρωμένο, ο χρόνος υλοποίησης ο ικανός ώστε να λειτουργήσει με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επενδυτών. Καλή η αγορά μηχανήματος συσκευασίας κενού για ένα κέτερινγκ π.χ. και η εγκατάσταση συστήματος ISO 22000 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, αλλά αν αυτό δεν το κοινωνήσει (προβάλει) στους υποψήφιους πελάτες του (το στόχο που θα τεθεί από τη Στρατηγική Επικοινωνία) θα είναι άλλο ένα κέτερινγκ της σειράς. Και η ανταποδοτικότητα της επένδυσης θα "πάει περίπατο". Οι Αμερικάνοι λένε πως για μια νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχεις 3 φορές τα χρήματα αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας 1ου έτους: 1 φορά για να την ιδρύσεις και να την θέσεις σε λειτουργία, 1 φορά για να καλύψεις τις κακές, απρόβλεπτες συγκυρίες και 1 φορά για να τη διαφημίσεις σωστά ώστε να αυξήσει τζίρους. Εμείς είμαστε στο 5%. Δηλαδή βλέπουμε την προβολή και τη διαφήμιση ως ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. Προτείνω επομένως, αύξηση στο ποσοστό 25% τουλάχιστον για επενδύσεις ως 50.000€, 20% ως 100.000€, 15% για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

  Παραθέτω κι εγώ μερικές απόψεις. Καταρχήν θεωρώ βασικό να αλλάξει η φιλοσοφία των επιδοτήσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης περισσότερων μικρών επιχειρήσεων, ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός, έστω και αν αυτό σημαίνει μικρότερος ανώτατος προϋπολογισμός.

  Επίσης πιστεύω ότι το κριτήριο του προσωπικού πρέπει να είναι πολύ σημαντικότερης βαρύτητας από εκείνο του τζίρου και της κερδοφορίας.

  ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ .. .δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν σειρά και άλλοι;;;

  Να επιδοτούνται δαπάνες που προσθέτουν πραγματική αξία στην επιχείρηση και όχι λεφτά στην τσέπη των επιχειρηματιών. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;;; πχ σκεφτείτε μία απλή ανακοίνωση του υπουργείου ότι όπου διαπιστώνεται υπερτιμολόγηση σε πρόγραμμα θα μπαίνουν σε λίστα ως φορολογικά ύποπτοι, πελάτης και προμηθευτής ... να δω ποιος θα ζητάει και ποιος θα στέλνει υπερτιμολογημένες προσφορές μετά...

  Επίσης όταν λέω αξία στην επιχείρηση δεν θεωρώ ότι χρίζει ανάγκη επιδότησης η ανέγερση κτιριακών.. ανακαίνιση ναι, διαμόρφωση ναι, αποπεράτωση πχ με ενεργειακά κουφώματα ναι .. αλλά όποιος θέλει ρε παιδιά να σηκώσει κτίριο δε χρειάζεται να πάρει και επιδότηση. Ας κόψουν αυτές τις βλακείες που πάνε και επιδοτούν τους έχοντες για κτίρια με υπερτιμολογήσεις και μετά δε φτάνουν τα λεφτά να πάρει ο φουκαράς έναν πάγκο και μια μηχανή να κάνει σωστά τη δουλειά του....

  Τελευταίο για τώρα αλλά και σημαντικότερο ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, η σύμβαση των δανείων να είναι αντικείμενο του ελέγχου και ο επενδυτής με την υποβολή της αίτησης να δηλώνει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όλες τις καταθέσεις του και να δηλώνει ότι αποδέχεται έλεγχο πόθεν έσχες

 12. Πέρυσι (2009) ο ΟΑΕΔ είχε βγάλει ένα πρόγραμμα επιδότησης για νέους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες για να ανοιξουν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.Γνωρίζει κανείς αν θα βγει κάτι ανάλογο και φέτος? Υπάρχει μήπως και κάποιο άλλο σχετικό πρόγραμμα?Ευχαριστώ.

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα "υποτίθεται" ότι είναι ακόμη ανοιχτό για αιτήσεις (παρότι είναι για το 2009). Το θέμα είναι δεν έχουν περισσέψει κονδύλια από τις αιτήσεις που ήδη έχουν γίνει. Εκτός αυτού ακόμα και για τα εγκεκριμένα κονδύλια ... ρευστό δεν υπάρχει.

 13. Πότε μια επιχείρηση είναι συνδεδεμένη και πότε συνεργαζόμενη??

  Αν ένα φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε δυο ΟΕ ως ομόρρυθμο μέλος κατά 50%, οι εταιρίες αυτές θεωρούνται συνεργαζόμενες???

  Στα πλαίσια ελέγχου του μεγέθους της επιχείρησης, θεωρείται καταρχήν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους μέσω φυσικού προσώπου (συνεργασίας ή σύνδεσης) μόνο εάν οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε όμορους κλάδους. Από εκεί και πέρα εν ολίγοις συνδεδεμένες είναι αν υπάρχει σύνδεση με ποσοστό >50% (σε εσένα δεν υπάρχει) ή αν το φυσικό πρόσωπο ασκεί διοίκηση και στις δύο. Για το τελευταίο ο κανονισμός είναι αρκετά ασαφής και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες.. πάρε αυτήν που σου λέει η τράπεζα εκτός αν έχεις λόγο να μην το κάνεις. Σου παραθέτω και το ακριβές κείμενο για να βγάλεις και τα δικά σου συμπεράσματα.

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  της 25ης Φεβρουαρίου 2004

  Άρθρο 3

  Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των

  χρηματοοικονομικών ποσών

  1. “Ανεξάρτητη επιχείρηση” είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά

  την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

  2. “Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις” είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την

  έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση)

  κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3,

  το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).

  Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,

  ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακό-

  λουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοίδεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμέ-

  νοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση:

  α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προ-

  σώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου (“business angels”)

  και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επέν-

  δυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·

  β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

  γ) θεσμικοίεπενδυτές , συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·

  δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκαττομύρια ευρώ και λιγότερο από

  5 000 κατοίκους.

  3. “Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

  α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-

  χείρησης·

  β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειρι-

  στικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

  γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει

  συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

  δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει

  συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου

  των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

  Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο

  εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των

  δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.

  Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο

  εδάφιο μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

  Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προ-

  σώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή

  τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

  Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της

  σχετικής αγοράς.

  4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να

  θεωρηθείΜΜΕ , εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή

  έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

  5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης

  ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται

  στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορείνα υποβληθείακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθορι-

  στείποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά

  ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμέ-

  νες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται

  με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές

  ρυθμίσεις.

 14. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΧΡΕΩΣΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

  ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Ν3299/2004

  ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΑ

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ

  2. ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  3. 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΟΥ ΤΟΥ

  4. ΣΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Η αμοιβή μηχανικού και το ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο. Για το που εγγράφονται και αυτά και το παράβολο ας πει καλύτερα όμως ένας λογιστής.

 15. Ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων σε νεανική γυναικεία. Ορισμένες αιτήσεις έχουν στο πληροφοριακό σύστημα την ένδειξη "Διαθέσιμο για γνωμοδοτική δικαιολογητικών". Γνωρίζει κάποιος περί τίνος πρόκειται;

 16. Καλημερα..

  Κατ'αρχας να σας πω πως συμφωνω απολυτα με τους προλαλησαντες περι ηθικοτητας - επαγγελματικοτητας μιας τετοιας συμπεριφορας..

  Ακομα ομως και να το δουμε τελειως ψυχρα και υποθετοντας πως δεν σας ενδιαφερει μια τετοια προσεγγιση στο ζητημα, θα πρεπει να γνωριζετε το εξης:

  "Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί και από τον εργαζόμενο, με δική του πρωτοβουλία. Ο εργαζόμενος που σκοπεύει να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας οφείλει να τηρήσει την προθεσμία προμήνυσης που ορίζει ο νόμος, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλλει εκείνος αποζημίωση στον εργοδότη."

  Οποτε καταλαβαινετε πως και για καλο δικο σας θα πρεπει να ακολουθησετε τα παραπανω (και ειδικα αν οπως ειπατε "μυριζεστε μπλεξιμο").. Θα ηταν προτιμοτερο να πατε στο υποκαταστημα του ΟΑΕΔ που υπαγεται η εργασια σας και να προμηθευτειτε το εντυπο καθως και καποιες διευκρινισεις για τη συμπληρωση-καταθεση του..

  Αυτα οσον αφορα στο 1ο ερωτημα.

  Για τα υπολοιπα -με επιφυλαξη- ισχυει:

  2)Οι μερες αδειας απ'τον νομο δεν μεταφερονται στο επομενο ετος, οποτε μαλλον θα πρεπει να τις ξεχασετε σαν θεμα..

  3) ΓΕΝΙΚΑ στην παραιτηση: O εργαζομενος που παραιτειται ΔΕΝ παιρνει καμια αποζημιωση περα απο τα δεδουλευμενα ως εκεινη τη στιγμη. Κοινως μισθο, αναλογια στο δωρο Χριστουγεννων ή Πασχα (αναλογα ποτε φευγει και μπορει να τα λαβει την εποχη των δωρων και οχι τη στιγμη που φευγει) και υπολοιπο ημερων αδειας που δεν εχει λαβει, εφοσον εχει υπολοιπο. Σημειωτεον πως και το υπολοιπο αδειας εχει δικαιωμα η εταιρεια να το καταβαλλει εως 31/12..

  4) Εαν το bonus σας δεν ειναι καπως δηλωμενο, π.χ στα ενσημα του ΙΚΑ εμφανιζεται με τον κωδικο 10, τοτε.. Μαλλον ξεχαστε το. Γενικα οτι συμφωνουμε "στο μιλητο" δεν μπορουμε να το διεκδικησουμε..

  5) Και βεβαια να τα κανετε ολα οπως πρεπει (γραπτα και νομοτυπα) ωστε να μην βρεθειτε σε δυσκολη θεση.. Ειναι κριμα να διοριστειτε στη θεση που θελετε και να εχετε δικαστηρια να τρεχουν!!..

  Ελπιζω να βοηθησα.. Καλη συνεχεια

  Σιγά τις ηθικές επιχειρήσεις!! που θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να είναι απέναντι τους σωστοί. Τις 5 μέρες άδειας γιατί δεν τις έχει ήδη πληρωθεί ο άνθρωπος;;;

  Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που σκέφτεται, κάτι μου λέει ότι δεν του ήταν έμφυτες!! τους έχουμε δει τους εργοδότες πόσο ηθικοί και σωστοί είναι απέναντι στο προσωπικό... δίνουν κανονικά τις άδειες, πληρώνουν τις υπερωρίες, δίνουν αυξήσεις και όταν είναι να απολύσουν σε ειδοποιούν 2 μήνες πριν!!

  Χωρίς να ξέρω την συγκεκριμένη περίπτωση, φίλε μηχανικέ πήγαινε σε έναν επαγγελματία για να σε συμβουλέψει και κάνε αυτό που θα έκανε ο εργοδότης σου .. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ!

 17. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το αρχικό κεφάλαιο, αλλά όχι στην δική σου.

  καταρχήν γιατί έχεις κλείσει χρόνο.. τις υπόλοιπες προϋποθεσεις μπορείς να τις δεις στον 3299

 18. Συνάδελφοι καλημέρα,

  Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξατάζει τα ποσοστά επιδότησης του αναπτυξιακού νόμου.

  Για τον ορισμό της ως μικρής - μεσαίας ή μεγάλης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του τελευταίου ισολογισμού ή τα στοιχεία που θα προκύψουν με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (ύψους περίπου 50.000.000 Ευρώ).

  Ευχαριστώ

  τα στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης χρήσης

 19. Μιας και μας τελειώνει ο 3299 biggrin.gif , 3 ερωτήσεις ζητούν απάντηση.

   <LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value=1>Επένδυση για Φ.Β. κάτω των 20,ποια από τα ειδικά δικαιολογητικά χρειάζεται; Κάτι που να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή; <LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value=2>Εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδος χρειάζεται άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού; Αν δεν αυξάνονται οι kw και δεν έχουμε τροποποίηση κτιριακών πάλι είναι απαραίτητη;
  • Έχει υποβάλλει κανείς αίτηση ειδικού επενδυτικού σχεδίου για εναλλακτική διαχείριση μπαζών; Υπάρχει ελπίδα έγκρισης ;

  1. καθορισμός των όρων σύνδεσης από ΔΕΗ και τα γενικά. προσοχή θέλει το ότι αν πέσει ο π/υ κάτω από 100.000€ (που είναι το κανονικό) απορρίπτεσαι

  2. Μόνο στην Αττική χρειάζεται (παρόλο που ακόμα δεν το έχουν διορθώσει)

  3. Αφορά εναλλακτική διαχείριση προϊόντων ή συσκευασιών (τα μπάζα μάλλον δεν μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα)

 20. το ταμείο είναι στο ενεργητικό, το μετοχικό κεφάλαιο στο παθητικό...

  Αύξηση κεφαλαίου στον αναπτυξιακό γίνεται είτε με νέα εισφορά μετρητών των μετόχων είτε με χρήση φορολογηθέντων αδιανέμητων αποθεματικών, τα οποία πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχουν και ως διαθέσιμα στο ταμείο.

  τα διαθέσιμα στο ταμείο φυσικά απαιτείται να φαίνονται μόνο στην δεύτερη περίπτωση

 21. Επιχείρηση Ο.Ε. που κρατεί γ κατηγορίας βιβλία επιθυμεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο μέσω του ταμείου της εταιρείας? Η σύνθεση των μετόχων απαρτίζεται απο 2 ομόρρυθμους εταίους με συμμετοχή 98% και 2% αντίστοιχα. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρεία για την αύξηση προϋποθέτει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνει μέσω του ταμείου?

  Αναμένω τις απαντήσεις σας ευχαριστώ

  Φιλικά

  Κωστής

  το ταμείο είναι στο ενεργητικό, το μετοχικό κεφάλαιο στο παθητικό...

  Αύξηση κεφαλαίου στον αναπτυξιακό γίνεται είτε με νέα εισφορά μετρητών των μετόχων είτε με χρήση φορολογηθέντων αδιανέμητων αποθεματικών, τα οποία πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχουν και ως διαθέσιμα στο ταμείο.

 22. καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά σε όλους. μια γρήγορη ερώτηση αν μπορεί κάποιος να μου δώσει τα φώτα του: μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρυθείσα το 2007, με σκοπό την ανάπτυξη ενέργειας από φωτοβολταϊκά με καταβολή κεφαλαίου 18.000, έκανε αίτηση για υπαγωγή στον 3299 το 2009 και πρέπει τώρα να προβεί σε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Έχω αντιληφθεί σωστά ότι θεωρείται ήδη υφιστάμενη εταιρεία, έστω κι αν δεν έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο, παρα μόνο έχει προβεί σε δαπάνες συνδεδεμένες με την προς επιχορήγηση επένδυση (10.000 στη ΔΕΗ, συμβολαιογραφικά κλπ), άρα ως ίδια συμμετοχή ύψους 25% θα θεωρηθεί το ποσό της άυξησης χωρίς να προστίθεται σε αυτό το αρχικώς καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο των 18.000;

  ευχαριστώ πολύ!

  Αλέξανδρος

  Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το αρχικό κεφάλαιο, αλλά όχι στην δική σου.

×
×
 • Create New...