Προς το περιεχόμενο

vaghelis

Διαχειριστής
 • Αριθμός μηνυμάτων

  156
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  1

Files δημοσιευμένο από vaghelis

 1. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης & Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

  ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20....
  κατά το άρθρο 2 του ν.3213/2003
  Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)
  Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)
  ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
  Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160 8/8/2014) από τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.

  1.350 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 2. Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων

  Άρθρο 29 ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει με την παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80).

  374 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 3. Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 050, Φ2 TAXIS) - Έκδοση 2015

  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
  (Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.10.2015 και εφεξής για πράξεις που πραγματοποιούνται, από 1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από 1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.)

  2.507 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 4. Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας

  Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας για την αφαίρεσή τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 20.. (παράγραφος 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013)

  2.105 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 5. Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων - Ε16

  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ε16, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένο αρχείο της ΠΟΛ.1088/17.4.2015.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα

  509 downloads

  Ενημερώθηκε

 6. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης και αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισ. και έμμεσων φόρων

  Ι. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρα 22 και 23 ν. 4172/2013)
  ΙΙ. Κατάσταση αυτοκινήτων επιχείρησης
  ΙΙΙ. Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ κ.τ.λ.)
   
  (Όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένα αρχεία της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)

  2.422 downloads

  Υποβλήθηκε

 7. Έντυπο Ε3 οικ. έτους 2014

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
  Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία ή της επιχείρησης

  10.887 downloads

  Ενημερώθηκε

 8. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
  (άρθρου 45 ν. 4172/2013)

  14.574 downloads

  Υποβλήθηκε

 9. Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 050, Φ2 TAXIS)

  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
  (Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής)

  8.882 downloads

  1 σχόλιο

  Ενημερώθηκε

 10. Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

  Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

  510 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 11. Αίτηση προς Ε.Τ.Ε.Α. για έλεγχο και υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  Αίτηση προς Ε.Τ.Ε.Α. για έλεγχο και υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  302 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 12. Αίτηση προς Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  601 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 13. Αίτηση Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

  Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στα πλαίσια  της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/ (ΦΕΚ 170 Α’).

  311 downloads

  Υποβλήθηκε

 14. Αίτηση Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

  Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στα πλαίσια του προκαταρκτικού σταδίου της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/ (ΦΕΚ 170 Α’).

  177 downloads

  Υποβλήθηκε

 15. Δήλωση απόδοσης Οικειοθελούς Παροχής της Ναυτιλιακής Κοινότητας

  Δήλωση απόδοσης Οικειοθελούς Παροχής της Ναυτιλιακής Κοινότητας με βάσει το συνυποσχετικό του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α' 223)
  (Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα)

  797 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 16. Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

  Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου
  (Υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα)

  1.706 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 17. Δήλωση - αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

  ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

  3.315 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 18. 1 σχόλιο

  Υποβλήθηκε

 19. Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α οικ. έτους 2014 - Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου

  Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές, που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου, καθώς και με το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν.
   
  (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ)
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε θα γίνει εκκαθάριση με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994
   
  (Από ΦΕΚ)

  568 downloads

  Ενημερώθηκε

 20. Έντυπο Ε5 οικ. έτους 2014

  ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
  (Οικονομικό έτος 2014)

  6.097 downloads

  Ενημερώθηκε

 21. Έντυπο Ε16 οικ. έτους 2014

  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα

  1.362 downloads

  Υποβλήθηκε

 22. Έντυπο Ε1 οικ. έτους 2014

  ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013
  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

  18.184 downloads

  Ενημερώθηκε

 23. Έντυπο Ε2 οικ. έτους 2014

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014
  Εισοδήματα από 1/1 έως και 31/12/2013

  5.583 downloads

  Υποβλήθηκε

 24. Έντυπο Φ-01-012 οικ. έτους 2014 (Νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκ. χαρακτήρα)

  Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01-012 οικ. έτους 2014)

  3.202 downloads

  Ενημερώθηκε

 25. Έντυπο Φ-01-013 οικ. έτους 2014 (Νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π.)

  Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Έντυπο Φ-01-013 οικ. έτους 2014)

  849 downloads

  Ενημερώθηκε

×