Jump to content

CHRIS HARRISON

Silver members
 • Posts

  976
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by CHRIS HARRISON

 1. Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη αποφάσεων (στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να καθορίζονται το ποσό της μικτής αμοιβής ανά συνεδρίαση του Δ.Σ, ποιοι σύμβουλοί δικαιούνται έξοδα παραστάσεως και το ανώτατο όριο συνεδριάσεων ανά μήνα για το οποίο οι σύμβουλοι δικαιούνται αμοιβής), β) πάγια αντιμισθία που καταλογίζεται στα γενικά έξοδα της εταιρείας, γ) ποσοστά επί των κερδών της εταιρικής χρήσεως, δ) παραχώρηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών και ε) κάθε άλλο είδος αμοιβής (π.χ. χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας, δωρεάν εισιτήρια κ.α.). Όπως είναι γνωστό τα παραπάνω εισοδήματα δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης υπο συνθήκες.. Θα ήθελα αν κάποιος έχει καταλήξει στον τρόπο που πρέπει να ασφαλίζονται να μας δώσει τη γνώμη του για κάθε περίπτωση
 2. Κατάθεση νέου πίνακα για το συγκεκριμενο εργαζόμενο με το αναλογο ωραριο εργασίας.
 3. Άρθρο 11 1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. 3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. 4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. 5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. [Σχετικά έγγραφα παραγράφου (2)] Σχετικές αποφάσεις (2)6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Άρθρο 58α Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί υποχρεωτώς πιστοποιήσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον Εμπορίου, ως και παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του μετοχικού κεφαλαίου. β) πας, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ. γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ, κατά παράβασιν του άρθρου 39 παραγρ.4 του παρόντος, δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεπομένας ανακοινώσεις. δ) πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του παρόντος περί τηρήσεως εις Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας. ε) πας όστις ενεργεί τας εν τω άρθρω 10 του νόμου 5076/1931 αναφερομένας εργασίας, κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων περί τραπεζών των άρθρων 10-14 και 16-18 του νόμου 5076/1931. στ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντής ανωνύμου εταιρείας μετά την υπό του Δικαστηρίου ακύρωσιν της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, την προβλεπομένην υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον ισολογισμόν μεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν αυτού.
 4. Απο πού προκύπτει οτι ο καθ ύλην αρμόδιος της επιχείρησης Διαχειριστής απαγορεύεται να εκτελεί χρέη επιστημονικά υπεύθυνου? Σε ποιά υπηρεσία πρέπει να γίνει η δήλωση του Επιστ Υπεύθυνου?
 5. καμία διαφορά, απλά θέλει έγκριση το καταστατικό και από το σύλλογο τους
 6. Αρθρο 14 Νομου 2859 1. Ορισμοί Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρ­θρου: α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή πα­ροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν. β) Μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο. Μήπως θα μπορούσε κάποιος που γνωρίζει Ελληνικά του ΥΟ να μου μεταφράσει το παραπάνω κείμενο. Διοτι εμείς στη Ζουαζιλάνδη, δεν το καταλαβαίνουμε, προφανώς διότι είμαστε αγράμματοι....
 7. <<.......Κατόπιν τούτων καλούνται όλοι οι εργοδότες, (=όσοι είναι εργοδότες σήμερα, διοτι οι πεθαμενοι και οι προ 10ετίας δεν είναι ) σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ. Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται για μεν τους εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ, στην οποία έχει δημιουργηθεί σχετική “διαδικτυακή πύλη”, για δε τους εργοδότες των λοιπών Τομέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).>> συγνώμην κύριοι γιατι εκνευρίζεστε λέει πουθενά οι λογιστές?????????????? μιλάει για εργοδότες, να πάνε λοιπόν οι εργοδότες, μέσω των σωματίων και των φορέων τους να παραπονεθούν και αν δεν το κάνουν δικό τους θέμα. Αν θέλουν οι κύριοι του κράτους να το κάνουν οι λογιστές να το πουνε καθαρά και να μας πούνε ποιά θα είναι η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου. Εγώ προτείνω να μην ασχοληθούμε κάν. Γιατι πρέπει να αφορά εμάς????? Πληρωθήκαμε (όσα πήρε ο καθένας) για να υπολογίσει μια μισθοδοσία εκτυπώσαμε και δώσαμε τις καταστάσεις στους εργοδότες τελείωσε το έργο μας, ας το καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι εργοδότες.
 8. Μια βόλτα στον ΟΑΕΕ με το βιβλιάριο ασφάλισης του ασφαλισμένου/ων την μεταβολή στη ΔΟΥ αίτηση Διαγραφής το καταστατικό της μετατροπής κ (εξουσιοδότηση για να μην τους κουβαλάς)
 9. Κατά λάθος μόνο μερικοί ομολογούν καλά κριμένους στόχους της φορολογικής πολιτικής Άκουγα για παράδειγμα τον Υπουργό Οικονομικών -ο «ξέχνα το, Γιάννη»- να λέει επί δέκα χρόνια για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον ΙΟΒΕ κλπ. Τι αφήνει πίσω του στα φορολογικά; Δεν λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, ξέχνα τες αυτές. Ο επαγγελματίας και ο μικροεπιχειρηματίας –το είχαν πει και οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης τότε- με τη φορολογία από το πρώτο ευρώ και με το 26% είναι πεθαμένος. Και η απόλυτη προάσπιση των συμφερόντων για τον απλό άνθρωπο απο τους άρχοντες μας. Πάω τώρα στους δικούς σας, στους μεγαλοκαπιταλιστές. Τους παραμυθιάσατε με το sale and lease back που ήταν το νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο -φοβερός ο Στουρνάρας, είχα βαρεθεί να τον ακούω να το λέει!- ήταν η μεγάλη ανακάλυψη. Τους παγιδεύσατε και τώρα αυτό που νόμιζε αυτός που έπαιρνε ως δάνειο, του το βάζετε ως κέρδος και θα φορολογηθεί ως κέρδος.
 10. Έχει ξανατεθεί το ζήτημα με την εκπρόθεσμη λύση των νομικών προσώπων. Η διακοπή εργασιών είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ γεγονός και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται. Μπορεί το καταστατικό να κατατεθεί και να λάβει αριθμό καταχώρησης (ΓΕΜΗ) με τρέχουσα ημερομηνία αυτό δεν σημαίνει ότι η διακοπή στη ΔΟΥ θα γίνει με τρέχουσα ημερομηνία. Καλό είναι στις περιπτώσεις αυτές να αναγράφετε στο καταστατικό και η πραγματική ημερομηνία παύσης εργασιών, ώστε να γίνει η διακοπή με την ημερομηνία αυτή. Το οτι είναι πραγματικό γεγονός προκύπτει από πάρα πολλά στοιχεία και για το λόγο αυτό πριν τη διακοπή γίνεται έλεγχος αυτών. Ελέγχονται θέματα όπως Το Ε2 του ιδιοκτήτη της έδρας Τα τελευταία εκδοθέντα παραστατικά Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του ΚΕΠΥΟ αν τον αναφέρουν η οχι ως λήπτη σε κάποιο έτος Οι τελ εγγραφές στα βιβλία κτλ.
 11. Ν.2238/1994 «του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο». Ν.4172/2013 «δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές». Στο νόμο γίνετε η χρήση της λέξης καταβολής και όχι της λέξης οφειλής ή βεβαίωσης, Επίσεις θα σας θυμίσω, πιο ποσό εγγράφαμε στο Ε1 από τις βεβαιώσεις που έστελνε ο ΟΑΕΕ . και πιστεύω θα συνεχίσει να μας στέλνει ως επιβεβαιωτικό των καταβολών. Άρα συμπεραίνουμε ότι θα γίνει έκπτωση σύμφωνα με τις καταβληθείσες (πληρωμές) εισφορές εντός της χρήσης. Και φυσικά δεν θα περιληφθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Αυτή η διευκρίνηση είναι επιβεβαίωση των ανωτέρω, διότι αν καταχωρούσαμε απλά την βεβαίωση και όχι την πληρωμή δεν θα υπήρχε λόγος διευκρίνησης. Η βεβαίωση δεν έχει ποτέ προσαυξήσεις.
 12. Καλά γιατί αναλαμβάνετε την πληρωμή? είναι λογιστική εργασία η πληρωμή ?? και μάλιστα από τον δικό σας τραπεζικό λογαριασμό ???? με όσα αυτό μπορεί να σημαίνει.. Δεν μας φτάνει η αγωνία για την αποστολή των δηλώσεων που αυτή είναι η λογιστική εργασία και η υποχρέωση μας. θα τρέχουμε και για τις πληρωμές. Νομίζω το άγχος, το τραβάει ο οργανισμός μερικών μερικών
 13. Τολμώ να πω ότι είναι δύσχρηστο. Το είδα σε ενα πελάτη και μου φάνηκε σε σύγκριση με τα γνωστά οτι είναι ..... Αν προλαβαίνεις άλλαξε το...
 14. Μια από τι εξαιρέσεις ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη σχεδόν όλη την προσπάθεια (ii) ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΚΑΤ’ ΑΥΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Μα είναι γνωστό οτι για οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό (ΦΠΑ κτλ) αλλα και στις περιπτώσεις προστίμων συνέπεια παράβασης απο ΣΔΟΕ (πχ μη έκδοση παραστατικού) ασκείτε αυτόματα και ποινική δίωξη ΑΡΑ ποιοι έμειναν ???
 15. Σε κάθε προσθήκη δραστηριότητας στο καταστατικό και προ της μετάβασης στο μητρώο για να δηλωθεί αυτή περνάμε από ΟΑΕΕ για την λεγόμενη παράλληλη εγγραφή. Αυτό ισχύει και για ατομικές κτλ κτλ. εμείς για να μην ταλαιπωρούμε τους πελάτες, εφόσον μπορούμε και με εξουσιοδότησης κάνουμε αυτό.
 16. Ετοίμασε τη βεβαίωση, φώναξε τον εργαζόμενο και μπροστά του δώσε την στον πελάτη σου και ας τα βρούνε αυτοί. Αλλά και μήνυση να κάνει, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος
 17. Βρε Στέφανε, τον παλαβώσατε τον άνθρωπο. Απόστολε μια χαρά είναι, μην τους ακούς. Βάλε τα εκεί στον 60 και μην σκας. Διότι είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι (sic) - Λογιστές
×
×
 • Create New...