Jump to content

grand

Gold Members
 • Posts

  677
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Upvote
  grand got a reaction from SOTIRIOS in Το γέλιο χρειάζεται στην ζωή μας Νο 6. Γελάστε γιατί χανόμαστε........   
  Δεν είναι ανέκδοτο συναίβει πριν 10 λεπτά.
  Στο ΙΚΑ υπάλληλος που απασχολείται σε αυτό με πρόγραμμα STAGE.
  Καταθέτουμε υπηρεσιακά και η υπάλληλος λέει δεν μπορώ να τα υπογράψω γιατί απεργώ.
  -Αφού απεργείς βρε κοπελιά γιατί είσαι εδω ρωτάω
  -Αν δεν ειμαι εδώ δεν θα πληρωθώ μου απαντα.
  -Δηλαδή είσαι εδω δεν δουλευεις-απεργείς και θα πληρωθείς?
  -Ακριβώς απαντά χαμογελαστά η κατα τ' άλλα συμπαθεστάτη υπάλληλος του ΙΚΑ
 2. Upvote
  grand got a reaction from deapzsn in ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΩΝ ΒΑΡΕΛ. ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ?   
  Στο λογαριασμό 50.07 "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" είναι δυνατόν να παρακολουθούνται τα είδη συσκευασίας ως εξής: α. Ο λογ. 50.07.ΧΧ χρεώνεται με τα είδη εγγυοδοσίας ( με την προϋπόθεση ότι τα είδη δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) και πιστώνεται αντίστοιχα ο λογ/σμός του προμηθευτή 50.00.ΧΧΧ β. Κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας γίνεται η αντίστροφη από την παραπάνω εγγραφή. Στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων τα είδη αυτά ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ0ΝΤΑΙ, γι'αυτό όταν θα ανοίξεις τον λογ/σμό 50.07 στο αρχείο λογ/σμών σου θα προσέξεις να βάλεις εκεί που ορίζει τον τύπο λογαριασμού να είναι ΦΠΑ ή τέλος πάντων να μην λαμβάνεται υπόψιν στις συγκεντρωτικές ώστε να στο πετάει έξω από το ΚΕΠΥΟ.
  Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ που επιβάρυνε τα υλικά αυτά συσκευασίας κατά την απόκτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.4, περ.στ΄του Ν.1642/1986. Με τον τρόπο αυτό τα υλικά συσκευασίας που επιστρέφονται μπορούν να διακινούνται χωρίς φόρο. (Βασική Ερμηνεία Εγκ.10 ΦΠΑ, Εγγ.Α.15756/1197/302/9-6-1987 ΦΠΑ). Κατόπιν των ανωτέρω, η αξία εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους πελάτες κενών φιαλών και κιβωτίων πρέπει να αναγράφεται σε ειδικό χώρο του τιμολογίου, (π.χ. αριστερά κάτω), ως ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται ΦΠΑ στην αξία αυτή και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αξίας της συναλλαγής (αξία πωληθέντων), δηλαδή το ποσό εγγυοδοσίας θα επηρεάζει μόνο το πληρωτέο ποσό. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για την επιστροφή των κενών συσκευασίας και αυτά παρακολουθούνται μέσω του λογαριασμού εγγυοδοσίας (Σχετ.Εγγ.1137070/1200/24-1-1995). Σημειώνουμε ότι τα ποσά εγγυοδοσιών δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, αφού δεν επηρεάζουν την αξία των πωληθέντων αγαθών. Επίσης στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται να γίνουν εγγραφές στο βιβλίο Εσόδων -Εξόδων. (βλ. "Ανάλυση Ερμηνεία- Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, Δ. Σταματόπουλου, άρθρο 12, θ.27)
 3. Upvote
  grand got a reaction from DELI in ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ   
  ΠΟΛ 1005/2000
  ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών αποζημιώσεων για την καταστροφή κτιρίου και μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και για τις ζημίες μηχανήματος που η επιχείρηση έχει μισθώσει.
  Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι τα κέρδη από παρεπόμενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα με τον κύριο σκοπό της θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
  2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.
  3. Επίσης, με τις διατάξεις της περιπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η ζημιά που πραγματοποιείται από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Όμως, ειδικά η αναπόσβεστη αξία κατεδαφιστέων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
  4. Επιπλέον και σύμφωνα με την αριθμ. 260/11-1-1996 γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ, σε περίπτωση καταστροφής μηχανημάτων επιχείρησης και εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα και δεν έχουν αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η επιχείρηση χρεώνει στο λογαριασμό 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ." την ασφαλιστική εταιρία με την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων και πιστώνει με την ίδια αξία το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθούνται αυτά. Περαιτέρω, όταν η επιχείρηση εισπράξει την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία, χρεώνει με το ποσό αυτής τον κατάλληλο λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων και πιστώνει με το ίδιο ποσό τον ως άνω λογαριασμό 33.95. Το υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού (χρεωστικό ή πιστωτικό), εφόσον η είσπραξη της αποζημίωσης γίνει εντός της χρήσης κατά την οποία καταστράφηκαν τα μηχανήματα, μεταφέρεται στον οικείο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα", διαφορετικά μεταφέρεται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 82 "έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων".
  5. Τέλος, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 10 της παρ. 2.2.105 του ΕΓΛΣ ορίζεται ότι τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται από λογαριασμό 11.03 "υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων", εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσής του.
  6. Από το συνδυασμό όσων προαναφέρονται προκύπτουν τα εξής:
  α)Αν η επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισπράττει ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής ασφαλισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού της που δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά, το πιστωτικό ή το χρεωστικό υπόλοιπο του προαναφερόμενου λογαριασμού 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.", δηλαδή η θετική ή αρνητική διαφορά, αντίστοιχα, μεταξύ της υπόψη αποζημίωσης και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του εξοπλισμού, συνιστά, αντίστοιχα, κέρδος από παρεπόμενες εργασίες της επιχείρησης ή ζημιά από απώλεια κεφαλαίου της επιχείρησης. Το κέρδος αυτό ή η ζημιά αυτή πραγματοποιείται κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή το κέρδος υπόκειται σε φορολογία μαζί με τα υπόλοιπα κέρδη που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο και η ζημιά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά την ίδια διαχειριστική περίοδο.
  Τα ανωτέρω θα ισχύουν και για τη θετική ή την αρνητική διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης την οποία λαμβάνει η επιχείρηση λόγω καταστροφής ασφαλισμένου κτιρίου και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του κτιρίου.
  Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα περίπτωση εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, αγοράσει νέο, όμοιο μηχανολογικό εξοπλισμό ή ανεγείρει νέο, όμοιο κτίριο και ανεξάρτητα από το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η αγορά ή ανέγερση.
  β)Αν η επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισπράττει αποζημίωση λόγω ζημιών που υπέστη μηχάνημα που έχει μισθώσει και ασφαλίσει, η υπόψη αποζημίωση συνιστά ακαθάριστο έσοδό της. Το ακαθάριστο αυτό έσοδα αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζημίωση και υπόκειται σε φορολογία μαζί με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησε αυτή η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αυτά εφαρμόζονται αδιάφορα από το αν η επιχείρηση επισκευάσει το υπόψη μηχάνημα και αδιάφορα από το πότε θα γίνει αυτή η επισκευή.
  γ)Αν η επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ κατεδαφίσει κτίριό της που έχει καταστραφεί και στη θέση του αναγείρει νέο κτίριο, οι αποσβέσεις που θα πραγματοποιεί επί του κόστους ανέγερσης του νέου κτιρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα κατεδάφισης του κτιρίου που καταστράφηκε, εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδά της.
×
×
 • Create New...