Jump to content

grand

Gold Members
 • Posts

  677
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by grand

 1. Για το ακάλυπτο ποσό η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους από τα κέρδη του οποίου είχε σχηματισθεί το αποθεματικό. Αλλά αν διαβάσεις καλύτερα τον Ν.3220 αρθρο 2 θα δείς οτι σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών ή των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 πάγιων στοιχείων εντός των τριών (3) επόμενων ημερολογιακών ετών από τη λήξη της τριετίας της παραγράφου 2, το μέρος του αφορολόγητου αποθεματικού που αντιστοιχεί σε αυτά προστίθεται στα καθαρά κέρδη της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εκποίηση. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια που πουλήθηκαν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την πώλησή τους, με καινούργια πάγια ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν επενδυτική δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
 2. Εάν ισχύει η τηρηση Γ΄κατηγορίας βιβλία για τους κατασκευαστές οικοδομών τότε για ατομικές ,ΟΕ, Ε.Ε και Κοινοπραξίες (που δεν συμμετέχουν ΑΕ ή ΕΠΕ) πάμε για ενεργοποίηση ολοκληρωτική της πραγράφου 5 άρθρου 34 του ΚΦΕ : 5. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των ατομικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που τα δηλούμενα ή κατ΄ έλεγχο προσδιοριζόμενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτώς προσδιοριζόμενων καθαρών κερδών, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων, προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της ως άνω διαφοράς καθαρών κερδών. Το υπόλοιπο κερδών που απομένει και δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται και εμφανίζεται στα βιβλία στο λογαριασμό "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων". Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, ενώ προκειμένου για ατομική επιχείρηση το αναλαμβανόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο αφορολόγητο αποθεματικό προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου του οικείου οικονομικού έτους και φορολογείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Επίσης πιστεύω οτι στόχος εκτός απο εισπρακτικός είναι και ο ευχερής έλεγχος του Ταμείου των εταιριών αυτών το οποίο έχει στις περισσότερες των περιπτώσεων μεγάλες αποκλίσεις
 3. Ο συνάδελφος KAROLOS δημοσίευσε μια αποφαση προς ενημέρωση δική μας. Τώρα το πώς για άλλη μια φορά κατέληξε το θέμα αυτό σε προσωπικές διαμάχες και κόντρες τι να πω. Απλά να υπενθυμίσω οτι το forum εκτος απο τα μέλη και τους επισκέπτες διαβάζεται επίσης απο Υπουργεία και ΔΟΥ με οτι βαρύτητα συνεπάγεται αυτό. Ας πρυτανευσει η λογική στο φιναλε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα
 4. Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση ισόποσων επενδύσεων μεταφέρεται, μετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Προκειμένου για Ανώνυμη Εταιρεία, εάν πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των παραπάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό τη συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση και την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία. (Τα ίδια ισχύουν για προσωπικές εταιρίες και ΕΠΕ) Αν δεν το έχουν καλύψει ακόμα το αφορολόγητο αποθεματικό και οι δύο εταιρίες, τότε ο νόμος 2166/93 προβλέπει τη μεταφορά των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων χωρίς καμιά επιβάρυνση. Επίσης, εάν υφίσταται ακάλυπτη αξία επενδύσεων του Ν.1892/90 ή Ν.2601/98 ή άλλου νόμου δικαιούται η λήπτρια εταιρία (Α.Ε.) να σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.2166/93 προβλέπεται η μεταφορά και η εμφάνιση των σχηματισθεισών, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, αφορολογήτων εκπτώσεων (βάσει οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου) και ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών από τα αδιανέμητα κέρδη (αποφάσεων Ε.2665/88, 1055503/89, Ν.1828/89), αυτούσιων σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρία, προκειμένου να μην υπαχθούν σε φορολογία κατά τον χρόνο μετασχηματισμού,όπως άλλωστε προβλέπεται και για τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ.1297/72.
 5. Απο το σύνολο των ερωτημάτων σας σίγουρα δεν είναι κάτι απλό όπως βλέπετε. Καλό θα ήταν να συνεργαστείτε με κάποιο λογιστή ωστε να υπάρχει υπεύθυνη άποψη
 6. ΚΒΣ άρθρο 12 παράγραφος 3 3. Επίσης, ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.
 7. Εάν δεν έκανες έναρξη στη ΔΟΥ η ΟΕ δεν υφίσταται φορολογικά (για το εμπορικό δίκαιο υφίσταται αφού είχες περάσει απο Πρωτοδικείο) το θέμα είναι οτι θα σου ζητήσει το Πρωτοδικείο την διακοπή και το συμφωνητικό λύσης σφραγισμένα απο τη ΔΟΥ.
 8. Αναβίωση της κοινοπραξίας απο οσο ξέρω δεν μπορεί να γίνει αφού εχει πραγματοποιηθεί η διακοπή της. Απο την άλλη μεριά είναι παράλογο απο τη στιγμή που πήρες πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής να σου ζητά ο φορέας του έργου να εκδόσεις τιμολόγιο. Πιθανότερο βλέπω να εκδίδουν τιμολόγιο τα μέλη κατα ποσοστό συμμετοχής τους στη κοινοπραξία ή επανέναρξη της κοινοπραξίας. Πάντως δεν είναι σύνομο αυτό που σου ζητά ο φορέας του έργου καθώς δεν υπάρχει επίσης και σχετική νομοθετική διαταξη.
 9. Ακριβώς την ίδια περίπτωση αντιμετώπισα την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνεις έναρξη κανονικά και ταυτόχρονα διακοπή. Με το συμφωνητικό λύσης της ΟΕ και τη διακοπή πηγαίνεις στο Πρωτοδικείο
 10. Ονομα αρχείου: Αναθεώρηση πτυχίου εργοληπτικών τεχνικών εταιριών Ονομα κααταχωρητή: grand Το αρχείοπ καταχωρήθηκε: 4 Oct 2006 Κατηγορία: Διάφορα Βοηθητικά προγράμματα Ένα προγραμματάκι απλο πιστεύω το οποίο βοηθά στους συνδιασμούς οικονομικών στοιχείων στη κατάταξη πτυχιου ΜΕΕΠ των τεχνικών εταιριών Απαραίτητη η μελέτη της Εγκ. 25/2001 πριν συμπληρωθεί Συμπληρώνονται μόνο τα κίτρινα κελιά Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 11. 1,238 downloads

  Ένα προγραμματάκι απλο πιστεύω το οποίο βοηθά στους συνδιασμούς οικονομικών στοιχείων στη κατάταξη πτυχιου ΜΕΕΠ των τεχνικών εταιριών Απαραίτητη η μελέτη της Εγκ. 25/2001 πριν συμπληρωθεί Συμπληρώνονται μόνο τα κίτρινα κελιά
 12. Νόμος 3144/2003 Αρθρο 9 Παράγραφος 6 Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνι­κού ασφάλειας στην επιχείρηση του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Ν.1568/1985 και 6 του Π.Δ.17/1996 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδει­ας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οι­κονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Επισης κοιταξε και το Π.Δ. 176/2005 Αρθρο 4 στο οποιο γινεται εκτιμηση του κινδυνου
 13. Παρόμοια περίπτωση έχω με ΤΣΜΕΔΕ. Βεβαίωση διαγραφής δεν μπορείς να πάρεις διοτι αυτό συνεπάγεται οτι απαρνήσαι τα ενσημα σου στο ΙΚΑ αφου συνεπάγεται την διαγραφή σου απο τα μητρώα του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ δείνει μια βεβαίωση αλλά οχι διαγραφλης αφού κατι τέτοιο είναι παράλογο. Εγώ πάντως με τη δική μου περίπτωση δεν εχω ξεμπερδεψει ακομα
 14. Χρήστο πραγματικά οι αποθήκες εξαιρούνταν με την ΠΟΛ.1220/2002 αλλά τώρα έχουμε την ΠΟΛ.1102/2005 "Άρθρο 5 Δήλωση Μεταβολής εργασιών 1. Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς και οι Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, των μελών ή εταίρων, πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων – γραφείων – αποθηκών κ.λ.π., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών. Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές. 2. Τα Φυσικά Πρόσωπα συμπληρώνουν το έντυπο (Μ2) «Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων το έντυπο (Μ3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας αντίστοιχα, το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Μεταβολή». 3. Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας. 4. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της γνωστοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Οι εν λόγω δηλώσεις προηγούνται πάντα της θέσης της επιχείρησης σε αδράνεια και σε επαναλειτουργία αντίστοιχα. 5. Οι επιχειρήσεις που δε λειτουργούν ολόκληρη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε έτος (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολής. Άρθρο 6 Δήλωση Διακοπής Εργασιών 1. Τα Φυσικά Πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους. 2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση. 3. Πριν από τη σχετική καταχώριση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ.. 4. Με τη δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα. Άρθρο 7 Αυτοψία 1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, να εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, εκτός εάν αντικειμενικά δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το έντυπο "Ειδική Έκθεση Αυτοψίας", υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στις περιπτώσεις που αρμόδια Δ.Ο.Υ, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής εγκατάστασης είναι άλλη από αυτή στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών τότε τον έλεγχο αυτό διενεργεί η Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής εγκατάστασης. 2. Η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται κατ΄ εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 3. Η ειδική έκθεση αυτοψίας ή η απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για τη μη διενέργεια αυτής επισυνάπτεται στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης. " Τι να πω φίλε τέτοια ταλαιπωρία γιατί τους έχουν έρθει διαταγές σε όλες τις εφορίες να βάλλουν τα κεφάλια κάτω. Χθές μου ήρθαν ταυτόχρονα σημειώματα ελέγχου για 5 εταιρίες. Καταλαβαίνεις οτι αγρίεψαν τα πραγματα και εμεις βασανιζόμαστε
 15. Είδες που φτάσαμε να ζητάμε απο το δημοσιογράφο Μάκη να κάνει την δουλειά της Πολιτείας.
 16. Επειδή δραστηριοποιούμαι στη Χαλκιδική θα σας πώ κάποια πράγματα που δεν τα είπανε στις ειδήσεις γιατί φυσικά ή δεν τα ξέρουν ή απλά δεν λέγονται. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής κατα ένα μεγάλο ποσοστό κάηκε ,καταστράφηκε σε μια δυο μέρες. Αγαπητοί μου το δάσος καταστρεφόταν εδώ και καιρό πίσω απο τα συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών που κάθε χρόνο οι μεγαλοεργολάβοι έκοβαν απο πίσω 50 δέντρα ο καθένας για να χτίσουν άλλες δυο μεζονέτες. Για ποια Πολεοδομία μου μιλάτε που είναι αυτή η υπηρεσία. Άντε Μάκη Τριανταφυλλόπουλε στο Πολύχρονο ήσουν και εσύ με την οικογένεια και θα καιγόσουν αν δε σε έσωζε το σκάφος του κουμπάρου. Άνοιξε τους φακέλους των αδειών των κατοικιών για επαγγελματική χρήση χώρων είναι των 50τετραγωνικών και χτίζονται μεζονέτες 150 τετραγωνικών με πισίνες. Ποιός έχει δηλώσει εξοχική κατοικία πραγματικά τετραγωνικά μετρα στη Χαλκιδική ρε παιδιά ? Φέτος περιμένω πολλά Μάκη Τριανταφυλλόπουλε απο εσένα για την Χαλκιδική ξέρεις έχεις και άλλες καταγγελίες και πιστεύω σε εσένα μην μας απογοητεύσεις. Πριν 7-8 χρόνια στη Χαλκιδική υπήρχαν δασοφύλακες που τους έδωσαν δρόμο γιατί άραγε? Δεν έχουν λεφτά η Νομαρχία Χαλκιδικής. Ε! ας σταματήσουν να τα τρώνε για να τους μείνει κάτι. Η αλήθεια πάντως είναι οτι για το Νομό Χαλκιδικής η φιλέσπλαχνη κυβέρνηση διέθεσε για την προστασία των δασών 30.000 ευρώ. ερε το Μερκεντέ του καρεκλοκένταυρου στη Νομαρχία απέξω παραπάνω κάνει ρεεεεε!! Όσο για κύριο Κανάκη και τον κύριο "Πολύ την Κυριακή" αν δε κάνω λάθος που εκμεταλευονταν το beach-bar Μόλος πιστεύω οτι πρόλαβαν να βγάλουν τα φράγκα τους και να σας πω γιατί. Διότι ο καφές έκανε 4 ευρώ και 1 ευρώ το μικρό το μπουκαλάκι νερό. Κάντε το πολλαπλασιασμό με καμιά 1000-1500 άτομα που δεν έμεναν μόνο στο καφέ και σε ένα μόνο νερό και καταλαβατε. Επίσης ο Μόλος είναι ιδιοκτησία πολιτικού προσώπου της Χανιώτης και η εκμετάλευση του γίνεται με πληστηριασμό σε τρίτους. Ήδη χθές έπεσε ή πρώτη δυνατή βροχή Χανιώτη και Πολύχρονο ήταν μέσα στο νερό και τη λασπούρα. Να δούμε τι θα κάνετε τώρα που σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να ξεπετάγονται οι μεζονετούλες αντι για αναδάσωση. Μακάρι έστω και τα μισά να αναδασωθούν αλλά χλωμό το βλέπω. Υ.Γ Καταγγέλω εκείνη τη βραδυά της 21 Αυγούστου 2006 που έτρεχα απο παραλιακούς παράδρομους να σώσω τη νύφη μου κάποιους ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ (υποτιμώ τα ζώα τώρα παραπάνω μυαλό έχουν απο αυτούς) που καθόντουσαν στο δρόμο εμπόδιζαν την κυκλοφορία των ΗΡΩΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ μας για να βγάλουν φωτογραφία το υπερθέαμα της καταστροφής και της ντροπής. Μαλιστα έλεγε ένα αθρωποειδές σε ένα άλλο "βγάλε και απο εκεί κοίτα τι φλογερό κοκκινο". ΕΛΕΟΣ!!!!!
 17. Είναι πίνακας που επιλέγεις σε ποια νομικής μορφής εταιρία συμφέρει να εισφέρει έργο μία ανάδοχος ΑΕ ή Επε για να γλυτώσει φόρο σε συνάρτηση πάντα με τις δαπάνες του έργου. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΕΔΙΑ _______________.zip
 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ν.3299/2004 _______1.zip
 19. ΕΛΕΓΧΟΣ 43 & 3δ και 4α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 __________________________.zip
 20. Το υπόδειγμα που ζήτησες το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές ______._.097295800___._____.doc
 21. Ξέχασεεεεεεεεεεεεεεεες? Καταδικάζεσαι σε 10 σφηνάκια τσικουδιές αμέσως μετά θα κλείσεις 10 ισολογισμούς και θα απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις του Ν.2190/1920
 22. Πραγματικά οι εικόνες που μεταδίδονται κάθε βράδυ απο τις ειδήσεις είναι πραγματικά τραγικές. Σφαγή αμάχων και θάνατος μικρών παιδιών το έτος 2006 ποιος μπορούσε να το φανταστεί. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι η απραγία της Διεθνούς Κοινότητας η οποία μάλλον πλέον αδύναμη μου φαίνεται. Ωρες ,ώρες σκέφτομαι σε τι κόσμο έρχονται τα παιδιά μας δήθεν πολιτισμένο. Τελικά χασάπηδες τύπου Χίτλερ αναβίωσαν και χειρότεροι. Γιατί τούτοι εδώ το παίζουν και πολιτισμένοι, σταυροφόροι και προστάτες. Χασάπηδες είναι της χειρότερης μορφής. Πραγματικά κρίμα θα πρέπει να δωθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία μικρών παιδιών και αμάχων στον δήθεν πολιτισμένο αλλά τελικά πρωτόγονα βάρβαρο κόσμο μας
×
×
 • Create New...