Jump to content

CAP

Silver members
 • Posts

  360
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by CAP

 1. Μια πληροφορία που έχω λέει ότι έχουν υποβληθεί 2.700.000 δηλώσεις Φυσικών και 70.000 Νομικών προσώπων.
 2. No Response from Application Web Server There was no response from the application web server for the page you requested. Please notify the site's webmaster and try your request again later. Ο Θεοχάρης δημιούργησε σχολή φαίνεται. Τα ίδια Παντελάκη μου , τα ίδια Παντελή μου.
 3. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας και εύχομαι να είναι πολύχρονοι και ευτυχισμένοι οι...."συνγενεθλιάζοντες" που λέει και ο γλωσσοπλάστης KAROLOS !
 4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4141 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις Αρθρο 45.Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43 Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77) 1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα: Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.) Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλ- λάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.) Σύνολο φόρου (σε δολάρια Η.Π.Α.) 200000 5 10000 200000 10000 200000 4 8000 400000 18000 Υπερβάλλον 3 Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012 2015. Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες και και μετατρεπόμενου σε ευρώ και μετατρεπόμενου σε ευρώ (50.000) δολάρια Η.Π.Α.. 2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της τετραετίας 2012-2015 υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία των παραπάνω υπόχρεων. Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς. Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς. 3. Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση καταβάλλεται και το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά και πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 5. Στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος καταβάλλεται από το δικαιούχο του μερίσματος. Ο δικαιούχος του εισοδήματος αυτού αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο της παρούσας παραγράφου εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικονομικό έτος 2013). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρίες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, ισχύουν και για τα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρίες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη, επιπλέον των μισθών. Με την ανωτέρω παρακράτηση εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την καταβολή του φόρου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
 5. Εύχομαι να είσαι γερός, ευτυχής και να απολαύσεις όσα είχες στερηθεί μέχρι τώρα.
 6. 29 Ιουνίου Των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου (†64) και Παύλου (†67). 30 Ιουνίου Μνήμη της συνάξεως των αγίων ενδόξων και πανευφήμων IB` Αποστόλων. Αποστόλου Φυγέλλου (Ο΄), επισκόπου Εφέσου. Μαρτύρων Μελίτωνος, Πέτρου του εκ Σινώπης, Φωκά, Κόνωνος, Συμεών, Ισαάκ και ετέρων 1040. Νεομάρτυρος Μιχαήλ κηπουρού (1), του Αθηναίου (†1770). Πολύχρονοι οι συνάδελφοι του forum. Ειδικά στους a.a. και bro (ster) πολλές ευχές και πολλά φιλιά !
 7. Να ευχηθώ πρώτα σε όλους που έχουμε μαζί γενέθλια (KAROLOS , bamel , mikes_10 , Sotiris X ) να ζήσουν και να ευτυχίσουν με υγεία και χαρά! Να ευχαριστήσω δε όσους ευχήθηκαν μέσω pm , τηλεφωνικά ή με sms.
 8. Θα του συνιστούσα να μελετούσε την...υπογραφή μου ! Θα τον βοηθούσε να διορθώσει την αλαζονική συμπεριφορά του !
 9. Με διαβεβαίωσε η κυρία απο το TAXISNET (έχω κρατήσει το όνομά της) ότι απο την στιγμή που είχε αποθηκευθεί εμπρόθεσμα , δηλαδή 20/5/2014 , δεν τίθεται θέμα προστίμου.
 10. Αφού ευχηθώ στους συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες Χρόνια Πολλά και Καλά , να ευχαριστήσω όλους και όλες για τις ευχές τους.
 11. Σχετικά με την αδυναμία υποβολής δήλωσης ΕΦΑ (μηδενικής) με προθεσμία 20/5 έχετε καμμιά άλλη πληροφόρηση ; Διότι απο το μεσημέρι και μέχρι τα μεσάνυχτα έβγαζε το γνωστό ERROR 500 INTERNAL SERVER ERROR κλπ κλπ.. Εχθές το πρωί προσπάθησα αλλά την δεχόταν σαν εκπρόθεσμη. Είναι βέβαια αποθηκευμένη απο τις 20/5 το μεσημέρι. Σήμερα προσπάθησα αλλά πάλι σαν εκπρόθεσμη την δεχόταν . Σε επικοινωνία με το 15515 (TAXISNET) πριν απο λίγο , μου είπαν να την υποβάλλω κανονικά και ΔΕΝ θα υπολογισθεί προσαύξηση ανεξάρτητα της προειδοποίησης της εκπρόθεσμης υποβολής. Υπάρχει παρόμοια περίπτωση ;
 12. Επειδή υπάγονται στα Βαρέα (Βενιζέλος) και Ανθυγιεινά (Ρεπούση , Κασιδιάρης) , κάθε τρείς (3) ώρες θα τσεπώνουν ένα (1) ημερομίσθιο λόγω Σ/Κ .
 13. Είπαμε είναι τσακάλια όπως αναφέρει εύστοχα ο Θανάσης, άλλωστε μπορεί να συμμετέχουν και οι θαμώνες της Πλατείας, όπως γράφει ο CAP. Ελλάς το μεγαλείο σου !Πέρα από αυτά, εμείς οι εκτός κέντρου τι κάνουμε την Κυριακή; Πλάκα μου κάνεις ; Γράψτα όλα στο χιόνι και πήγαινε για..... ψάρεμα. Έχω κάνει κάτι χορούς στην Πάρο....καπνούς βγαζανε οι σόλες μου !
 14. Έχω την γνώμη πως είναι όχι Παγκόσμια , αλλά ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΗ πρωτοτυπία ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ , να .....διαδηλώνουμε μπροστά στα......ΑΔΕΙΑ Υπουργεία και στις ΓΕΜΑΤΕΣ καφετέριες και ταβέρνες. Επειγόντως να κορνιζόσουμε την ανακοίνωση και να τη στείλουμε για πατεντάρισμα μην και μας την ιδιοποιηθεί κανένας πονηρός !!!
 15. Παιδιά ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ! Είναι επαγγελματίες ψεύτες ! Αυτά που είπε ο ΕΤΕΑτζής απλά δεν υπάρχουν , δεν είναι μόνο ΚΛΕΦΤΕΣ είναι και ΨΕΥΤΕΣ
 16. Αυτό σημαίνει άθλιοι λογιστές (μέσα πρώτος εγώ) ότι τόσα χρόνια που μαζί με την πληρωμή στην τράπεζα επισυνάπταμε και την ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ , δημιουργήσαμε τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων, που αδυνατούν να επεξεργασθούν οι ΚΟΠΡΙΤΕΣ υπάλληλοί τους . Και τόσα χρόνια ΠΩΣ υπολόγιζαν την σύνταξη όσων πρόλαβαν και βγήκαν; Με ποιόν τρόπο ήλεγχαν εάν οι εισφορές είχαν πραγματικά καταβληθεί; Πως τολμούν κάθε λίγο και ανακοινώνουν τα.....ελλείματα στα ταμεία (με στόχο να κατεβάσουν τις συντάξεις) αφού δεν ξέρει η δεξιά τους τι ποιεί η αριστερά τους ; ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ;
 17. Χρόνια πολλά και καλά . Η.....τούρτα πότε θα επικαιροποιηθεί ; Ή θα οριστικοποιηθεί εν κρυπτώ ;
 18. Επί πλέον της απάντησης του καλού συνάδελφου DAS, παραθέτω το σχετικό άρθρο 24 του 4110/13 : 1. Το άρθρο 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία 1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η επιβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, που προβλέπουν την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδή ματος και κεφαλαίου και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμ βάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη. 2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστη μένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σημαία, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου. Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο μετά τη μεταβίβαση παραμένει υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ο φόρος του παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ενώ ο νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος με τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του παρό ντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. 3. Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις εκδιδόμενες δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το προηγούμενο έτος από το έτος επιβολής του φόρου του παρόντος άρθρου. 4. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νό μου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. 5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπο μένων στον παρόντα νόμο για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλή θηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα. 6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου του παρόντος άρθρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία. 7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστί μων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
 19. Και δε μου λές Δημήτριε ο ΤΗΕ Ο' HARIS έχει εφεύρει το νέο σύστημα talk and write (laws) ? Πως λέμε talk and drive , κάτι τέτοιο τέλος πάντων ;
×
×
 • Create New...