Jump to content

d13

simple Members
 • Posts

  62
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by d13

 1. Καλημέρα. Γνωρίζει κάποιος ποιο νόμο πρέπει να επιλέξω όταν γίνονται πωλήσεις με Απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869/1987; Στα τιμολόγια πωλήσεων αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της απαλλαγής από τη Δ.Ο.Υ. Στο myData πως το αποστέλλω; Στις αιτίες απαλλαγής μου αναφέρει τους νόμους. Ποιο νόμο να επιλέξω; Ευχαριστώ!
 2. Καλημέρα σε όλους! Μια "myData - απορία στην πράξη" σχετικά με το χειρισμό της δαπάνης Ενοικίου Περιπτέρου Έχοντας ως δεδομένο ότι ο εκμισθωτής περιπτέρου δεν δηλώνει το ενοίκιο ως έσοδο στο Ε2 του, καθώς αποτελεί δικαίωμα, θεώρησα σωστό να μην το εμφανίσω κατά τα προηγούμενα έτη στην 1η σελίδα του Ε3 του μισθωτή, καθώς δεν θα μπορούσε να διασταυρωθεί. Κατά συνέπεια, δεν δηλώθηκε στον κωδικό "585_014 Ενοίκια" του Ε3 αλλά στον κωδικό "585_016 Λοιπά Έξοδα" Για τις ανάγκες του myData, συνεχίζω να το χειρίζομαι με τον παραπάνω τρόπο; Δηλαδή να χρησιμοποιήσω παραστατικό "13.30 Παρ/κά Οντότητας Μη αντικριζόμενα" και να το στείλω στον 585_016; ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω παραστατικό "16.1 Ενοίκιο" και να ενημερωθεί ο 585_014; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
 3. Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, προχώρησε σε αγορά υγειονομικού υλικού, το οποίο έκανε δωρεά σε Νοσοκομείο. Έχει δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης αυτής από τα φορολογητέα κέρδη;
 4. Στο ΦΕΚ αναφέρει: Άρθρο 2 Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 27219 27220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2443/20.06.2019 ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφέρει: 2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά έχει απαλλαγεί από τη φορολογία βάσει ειδικών διατάξεων. Υποχρεούται σε καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο; Όχι. Υπόχρεοι καταχώρισης είναι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Τι ισχύει τελικά;
 5. Ελληνική Ε.Π.Ε. έχει ως αποκλειστικούς εταίρους την "Αλλοδαπή-Χ Α.Ε." με ποσοστό 99% και την "Αλλοδαπή-Ψ Α.Ε." με ποσοστό 1%. Οι παραπάνω εταίροι έχουν λάβει ελληνικό ΑΦΜ και έχουν χαρακτηρισθεί ως "Αλλοδαπές Εταιρίες Μέλη Μη ΦΠ" στο μητρώο του Taxisnet. Εκτός από την ελληνική Ε.Π.Ε. που έχει υποχρέωση συμπλήρωσης του μητρώου πραγματικών δικαιούχων, έχουν την ίδια υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση πραγματικών δικαιούχων και οι δύο αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, μόνο και μόνο επειδή εφοδιάστηκαν με ελληνικό ΑΦΜ για τις ανάγκες σύστασης της Ε.Π.Ε.;
 6. Μέχρι 100 ευρώ συνολική αξία; (μαζί με το ΦΠΑ) 100 ευρώ ανά συναλλαγή δηλαδή; Έτσι για την επιβεβαίωση.
 7. Αναζήτησα τον ορισμό των ΜΜΕ και λέει: Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε: Ασύγχρονα μέσα, όπως είναι ο τύπος και το Διαδίκτυο, καθώς η πληροφορία τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε διακριτό χρήστη. Σύγχρονα μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως. Δηλαδή ΜΜΕ είναι και το διαδίκτυο (internet). Άρα όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις που μας διαφημίζουν στο internet έχουν υποχρέωση απόδοσης 2% επί του τζίρου. Άρα όταν διαφημιστώ σε ελληνικό site δεν καταβάλω εισφορές γιατί έχει καταβάλει το site εισφορές επειδή είναι ΜΜΕ, ενώ όταν διαφημιστώ σε ξένο site τις καταβάλω. Τα λέω καλά; Και αν δεν τα λέω, που ακριβώς μπορώ να δω αν αυτός που με διαφημίζει στο internet αποδίδει ή δεν αποδίδει εισφορές 2% επί του τζίρου του; Ξέρω εγώ ποιος είναι ΜΜΕ και ποιος όχι;
 8. Συμφωνώ. Δεν θα συμπεριλάβω τις εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις. Στην ατομική επιχείρηση όμως, η δαπάνη επηρεάζει το αποτέλεσμα. Πως γίνεται λοιπόν να μην τη συμπεριλάβω στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων;
 9. Η ΠΟΛ 1069/23-03-2015 αναφέρει ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γνωμοδότηση 1239/23-06-2016 του ΣΛΟΤ αναφέρει ότι τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας). Τα σχετικά ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα. Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1069/2015, στις ατομικές επιχειρήσεις γινόταν εγγραφή εξόδου στα βιβλία ( διόγκωση εξόδου) και αντίστοιχη εμφάνιση εσόδου στο Ε2-Ε1 οπότε είχαμε συμψηφισμό εσόδου-εξόδου με αποτέλεσμα μηδενικό. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 1239/2016 του ΣΛΟΤ, ποιος είναι ο ορθός χειρισμός της ιδιόχρησης σε ατομικές επιχειρήσεις;
 10. Μια παρατήρηση στην αντιστοίχηση των λογαριασμών.... Τον παλιό 81 μήπως πρέπει να τον αντιστοιχήσουμε με τον λογαριασμό 67 αντί για τον λογαριασμό 64.12 που προτείνετε στο excel ; Ευχαριστώ.
 11. Ευχαριστούμε πολύ! Πολύ ωραία δουλειά. Μια ερώτηση μόνο... Ο λογαριασμός 60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) του Παραρτήματος Γ του Σχεδίου Λογαριασμών, σε ποιο λογαριασμό του ΕΓΛΣ αντιστοιχεί;
 12. Αγαπητέ συνεργάτη, 1 χρόνο μετά, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κανένα νέο σχετικά με την πρόταση; Ευχαριστώ...
 13. Όπως αντιλαμβάνεστε σε έναν πελάτη μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι λογαριασμοί για την πώληση εμπορευμάτων στο 13%. Γι'αυτό και υπάρχει το (1), (2), (3) κ.τ.λ. Τους ίδιους λογαριασμούς όμως θα τους χρησιμοποιήσω και στους 500 ή 1000 ή 1500 πελάτες του γραφείου. Δεν κάνω τη ζωή μου δύσκολη.... ίσα - ίσα.... Άλλωστε όταν εγκατέστησα το πρόγραμμα, οι άνθρωποι της Data μου τόνισαν πως αυτός είναι ο καλύτερος χειρισμός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους αλλά χρειάζομαι αυτή τη μικρή πληροφορία κατά την καταχώριση έτσι ώστε να διευκολυνθώ πλήρως. Ευχαριστώ πάντως.
 14. Αν ονομάσω τον λογαριασμό 70.01.0009 ΖΑΧΑΡΩΔΗ, τότε δεν θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο κωδικό ως "φρούτα" για κάποιο άλλο πελάτη. Με την ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου έτσι όπως την έχω τώρα, μπορώ να χρησιμοποιώ σε όλους τους πελάτες μου τον 70.01.0009 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% και αλλάζοντας τον τίτλο του, αυτός να είναι λογαριασμός ζαχαρωδών για το περίπτερο, ενώ για τον μανάβη να είναι λογαριασμός φρούτων. Άρα δεν ανοίγω το ίδιο πλήθος λογαριασμών....
 15. Αυτό που αναφέρω παραπάνω δεν αφορά στην ανεύρεση των λογαριασμών.... Στο menu της καταχώρισης των κινήσεων (Έσοδα/Έξοδα, Κύριες Εργασίες, Καταχώριση κινήσεων) όπου υπάρχει ο Α/Α, μετά ο αριθμός Γραμμών, το Άρθρο, η ημερομηνία, το Λογιστικό άρθρο και η ενεργοποίηση Μικτή/καθαρή, ακριβώς από κάτω υπάρχουν οι λογαριασμοί. Όταν επιλέγουμε ένα λογιστικό άρθρο (π.χ. το άρθρο που έχουμε για την καταχώριση των Z), εμφανίζονται οι λογαριασμοί που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τον κωδικό του λογαριασμού και την περιγραφή του και συμπληρώνουμε την μικτή ή καθαρή αξία. Για να γνωρίζω όμως αν ο λογαριασμός αφορά ζαχαρώδη, παγωτά, γαλακτοκομικά κτλ. θα πρέπει να δω τον τίτλο του βιβλίου, που εδώ δεν εμφανίζεται. Δεν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να προστεθεί η στήλη αυτή του τίτλου βιβλίου δίπλα από την περιγραφή του λογαριασμού;
 16. Μα δεν θέλω να γεμίσω το Γενικό Λογιστικό σχέδιο με εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς..... Άλλο για το περίπτερο, άλλο για τον υδραυλικό, άλλο για την κομμώτρια και πάει λέγοντας.... Θέλω να χρησιμοποιώ τους ίδιους λογαριασμούς (σε περίπτωση που θέλω να μεταβάλλω κάτι να μη χρειάζεται να κάνω αναζήτηση και αλλαγές σε χίλιους λογαριασμούς). Μόνο να εμφανίζεται ο τίτλος του βιβλίου στην καταχώριση θέλω.... Νομίζω πως για τη Data είναι εφικτό αυτό που ζητάω.... (δεν μας απογοητεύει συνήθως).
 17. Αυτό που με δυσκολεύει περισσότερο στη χρήση του προγράμματος είναι η καταχώριση των εσόδων. Το ότι δεν εμφανίζεται ο τίτλος του βιβλίου κατά την καταχώριση των εγγραφών δεν είναι καθόλου βολικό. Θεωρώ πως θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχει και μια στήλη με τον τίτλο του βιβλίου, ακριβώς δίπλα από τον κωδικό και την περιγραφή του λογαριασμού που χρησιμοποιούμε. Αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε κάθε φορά να ανατρέχουμε στο σχεδιασμό βιβλίου ή στην εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης ή και ακόμη στην ανεύρεση λογαριασμού, για να δούμε τον τίτλο του βιβλίου. Φανταστείτε σε επιχειρήσεις όπως περίπτερα, μάρκετ κ.τ.λ. όπου χρησιμοποιούμε πολλούς λογαριασμούς τι γίνεται.... στην καταχώριση βλέπεις αυτό: 70.01.0009 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% 70.01.0109 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% (1) 70.01.0209 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% (2) 70.01.0309 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13% (3) Για να μπορέσουμε να δούμε που θα περαστούν τα ζαχαρώδη, τα παγωτά, τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα κτλ, πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι λέει ο τίτλος του βιβλίου ο οποίος δεν εμφανίζεται εδώ. Και χρόνο χάνουμε και λάθη γίνονται.... Πόσο δύσκολο είναι να προστεθεί ή στήλη "τίτλος βιβλίου 1" στο menu της καταχώρισης; Ευχαριστώ.
 18. Το πρόβλημα προκύπτει όταν θέλουμε να εμφανίσουμε τον προμηθευτή ως μη υπόχρεο ΜΥΦ. Θα πρέπει στο επάγγελμα να εμφανίζεται ο αριθμός 1. Αν από τον ίδιο προμηθευτή όμως έχουμε και αγορές που ενημερώνουν ΜΥΦ (π.χ. πετρέλαιο κίνησης για φορτηγά), τότε θα πρέπει ο ίδιος προμηθευτής να μην εμφανίζεται ως μη υπόχρεος αλλά ως υπόχρεος. Νομίζω ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί δεν μπορούν να επέμβουν και να το ορίσουν! Κάνω λάθος;
 19. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1105371/584/0015 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνονται επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Απαντώντας στην από 13/10/2008 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επενδύσεων κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές. 2. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση διευκρινίστηκε (έγγραφο 1091723/742/0015/20-11-2006) ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων έχουν οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά και όχι οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις, χωρίς να διενεργούν γι΄ αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά. 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδ. Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» ορίζεται ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά δε αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 4. Ενόψει των ανωτέρω οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, χωρίς να διενεργούν για αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων, ανεξάρτητα από τη λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων αυτών σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας MΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ
 20. Χρησιμοποίησα Softone αρχικά για την τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας. Η χρήση του είναι πάρα πολύ εύκολη και η δυνατότητα να εισάγεις και να εξάγεις δεδομένα είναι παιχνιδάκι.... Μπορείς εύκολα να παραμετροποιήσεις αυτά που θες και να τα στήσεις όπως σε βολεύουν. Η σύνδεση Εμπορικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής λειτουργεί σούπερ χωρίς προβλήματα. Τελευταία άρχισα να χρησιμοποιώ S1 και για βιβλία εσόδων-εξόδων, κυρίως γιατί κάποιοι πελάτες μου είχαν το εμπορικό κομμάτι. Όλα λειτουργούν ρολόι. Το τελικό μου συμπέρασμα είναι ότι: από όσα λογιστικά προγράμματα έχω δουλέψει, είναι το πιο εύχρηστο και εύκολα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. (και κάθε μέρα ανακαλύπτω και νέες δυνατότητες που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποιο λογιστικό πρόγραμμα θα τις είχε)
 21. Αν θυμάμαι καλά μπορείς να αλλάξεις ημερομηνία και ποσά. Θα πρότεινα αν δεν μπορείς να ξεκλειδώσεις, να της βάλεις ημερομηνία π.χ. 01/11 εάν έχεις οριστικοποιήσει μέχρι 31/10, και να μηδενίσεις τα ποσά, οπότε δεν θα επιρρεάζει πουθενά.
 22. Το λογικό είναι ότι: Κάνουν έναρξη στον επόμενο, ο οποίος, το πιθανότερο είναι να πληρώνει ήδη και ενοίκια, οπότε δεν είναι λογικό να μην λειτουργεί την επιχείρησή του και βάζουν φυλακή τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
 23. Το 2008 αγοράσαμε πάγια αξίας € 100.000,00. Ως έπρεπε, τα καταχωρήσαμε στο μητρώο παγίων και υπολογίσαμε τις αποσβέσεις. Το 2009 πήραμε 55.000,00 ως επιχορήγηση (ΠΕΠ-Γ' ΚΠΣ 2000/2006) την οποία θα πρέπει να καταχωρήσουμε αρνητικά (αφαιρετικά) στην αξία αγοράς των παγίων. Το 2009 οι αποσβέσεις μου θα πρέπει να υπολογισθούν πάνω στο ποσό των 45.000,00. Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίσουμε ή να υπολογίσουμε το ποσό της επιχορήγησης. Μέσα στο πάγιο εμφανίζεται δίπλα από την εγγραφή της απόσβεσης το ποσό της επιχορήγησης, το ποσό των αποσβέσεων της επιχορήγησης και η αναπόσβεστη αξία της επιχορήγησης. Από που μπορώ να πάρω εκτύπωση για να δώ το συνολικό ποσό των αποσβέσεων με το οποίο θα κάνω την εγγραφή δαπάνης μου στα βιβλία; Η κατάσταση Μητρώο παγίων - Αποσβέσεις, παρόλο που περιλαμβάνει όλα τα πάγια με την αξία κτίσης, απόσβεσης και υπολειμματικής αξίας, δεν κάνει πουθενά διαχωρισμό της επιχορήγησης και έτσι τα πάγια και οι αποσβέσεις δεν εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό της επιχορήγησης. Τι μου προτείνετε;
×
×
 • Create New...