Jump to content

d13

simple Members
 • Posts

  62
 • Joined

 • Last visited

About d13

 • Birthday 08/13/1976

Profile Information

 • Gender
  Female
 1. Καλημέρα. Γνωρίζει κάποιος ποιο νόμο πρέπει να επιλέξω όταν γίνονται πωλήσεις με Απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869/1987; Στα τιμολόγια πωλήσεων αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της απαλλαγής από τη Δ.Ο.Υ. Στο myData πως το αποστέλλω; Στις αιτίες απαλλαγής μου αναφέρει τους νόμους. Ποιο νόμο να επιλέξω; Ευχαριστώ!
 2. Καλημέρα σε όλους! Μια "myData - απορία στην πράξη" σχετικά με το χειρισμό της δαπάνης Ενοικίου Περιπτέρου Έχοντας ως δεδομένο ότι ο εκμισθωτής περιπτέρου δεν δηλώνει το ενοίκιο ως έσοδο στο Ε2 του, καθώς αποτελεί δικαίωμα, θεώρησα σωστό να μην το εμφανίσω κατά τα προηγούμενα έτη στην 1η σελίδα του Ε3 του μισθωτή, καθώς δεν θα μπορούσε να διασταυρωθεί. Κατά συνέπεια, δεν δηλώθηκε στον κωδικό "585_014 Ενοίκια" του Ε3 αλλά στον κωδικό "585_016 Λοιπά Έξοδα" Για τις ανάγκες του myData, συνεχίζω να το χειρίζομαι με τον παραπάνω τρόπο; Δηλαδή να χρησιμοποιήσω παραστατικό "13.30 Παρ/κά Οντότητας Μη αντικριζόμενα" και να το στείλω στον 585_016; ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω παραστατικό "16.1 Ενοίκιο" και να ενημερωθεί ο 585_014; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
 3. Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, προχώρησε σε αγορά υγειονομικού υλικού, το οποίο έκανε δωρεά σε Νοσοκομείο. Έχει δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης αυτής από τα φορολογητέα κέρδη;
 4. Στο ΦΕΚ αναφέρει: Άρθρο 2 Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 27219 27220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2443/20.06.2019 ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφέρει: 2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά έχει απαλλαγεί από τη φορολογία βάσει ειδικών διατάξεων. Υποχρεούται σε καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο; Όχι. Υπόχρεοι καταχώρισης είναι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Τι ισχύει τελικά;
 5. Ελληνική Ε.Π.Ε. έχει ως αποκλειστικούς εταίρους την "Αλλοδαπή-Χ Α.Ε." με ποσοστό 99% και την "Αλλοδαπή-Ψ Α.Ε." με ποσοστό 1%. Οι παραπάνω εταίροι έχουν λάβει ελληνικό ΑΦΜ και έχουν χαρακτηρισθεί ως "Αλλοδαπές Εταιρίες Μέλη Μη ΦΠ" στο μητρώο του Taxisnet. Εκτός από την ελληνική Ε.Π.Ε. που έχει υποχρέωση συμπλήρωσης του μητρώου πραγματικών δικαιούχων, έχουν την ίδια υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση πραγματικών δικαιούχων και οι δύο αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, μόνο και μόνο επειδή εφοδιάστηκαν με ελληνικό ΑΦΜ για τις ανάγκες σύστασης της Ε.Π.Ε.;
 6. Μέχρι 100 ευρώ συνολική αξία; (μαζί με το ΦΠΑ) 100 ευρώ ανά συναλλαγή δηλαδή; Έτσι για την επιβεβαίωση.
 7. Αναζήτησα τον ορισμό των ΜΜΕ και λέει: Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε: Ασύγχρονα μέσα, όπως είναι ο τύπος και το Διαδίκτυο, καθώς η πληροφορία τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε διακριτό χρήστη. Σύγχρονα μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως. Δηλαδή ΜΜΕ είναι και το διαδίκτυο (internet). Άρα όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις που μας διαφημίζουν στο internet έχουν υποχρέωση απόδοσης 2% επί του τζίρου. Άρα όταν διαφημιστώ σε ελληνικό site δεν καταβάλω εισφορές γιατί έχει καταβάλει το site εισφορές επειδή είναι ΜΜΕ, ενώ όταν διαφημιστώ σε ξένο site τις καταβάλω. Τα λέω καλά; Και αν δεν τα λέω, που ακριβώς μπορώ να δω αν αυτός που με διαφημίζει στο internet αποδίδει ή δεν αποδίδει εισφορές 2% επί του τζίρου του; Ξέρω εγώ ποιος είναι ΜΜΕ και ποιος όχι;
 8. Συμφωνώ. Δεν θα συμπεριλάβω τις εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις. Στην ατομική επιχείρηση όμως, η δαπάνη επηρεάζει το αποτέλεσμα. Πως γίνεται λοιπόν να μην τη συμπεριλάβω στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων;
 9. Η ΠΟΛ 1069/23-03-2015 αναφέρει ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γνωμοδότηση 1239/23-06-2016 του ΣΛΟΤ αναφέρει ότι τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας). Τα σχετικά ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα. Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1069/2015, στις ατομικές επιχειρήσεις γινόταν εγγραφή εξόδου στα βιβλία ( διόγκωση εξόδου) και αντίστοιχη εμφάνιση εσόδου στο Ε2-Ε1 οπότε είχαμε συμψηφισμό εσόδου-εξόδου με αποτέλεσμα μηδενικό. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 1239/2016 του ΣΛΟΤ, ποιος είναι ο ορθός χειρισμός της ιδιόχρησης σε ατομικές επιχειρήσεις;
 10. Μια παρατήρηση στην αντιστοίχηση των λογαριασμών.... Τον παλιό 81 μήπως πρέπει να τον αντιστοιχήσουμε με τον λογαριασμό 67 αντί για τον λογαριασμό 64.12 που προτείνετε στο excel ; Ευχαριστώ.
 11. Ευχαριστούμε πολύ! Πολύ ωραία δουλειά. Μια ερώτηση μόνο... Ο λογαριασμός 60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) του Παραρτήματος Γ του Σχεδίου Λογαριασμών, σε ποιο λογαριασμό του ΕΓΛΣ αντιστοιχεί;
 12. Αγαπητέ συνεργάτη, 1 χρόνο μετά, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κανένα νέο σχετικά με την πρόταση; Ευχαριστώ...
 13. Όπως αντιλαμβάνεστε σε έναν πελάτη μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι λογαριασμοί για την πώληση εμπορευμάτων στο 13%. Γι'αυτό και υπάρχει το (1), (2), (3) κ.τ.λ. Τους ίδιους λογαριασμούς όμως θα τους χρησιμοποιήσω και στους 500 ή 1000 ή 1500 πελάτες του γραφείου. Δεν κάνω τη ζωή μου δύσκολη.... ίσα - ίσα.... Άλλωστε όταν εγκατέστησα το πρόγραμμα, οι άνθρωποι της Data μου τόνισαν πως αυτός είναι ο καλύτερος χειρισμός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους αλλά χρειάζομαι αυτή τη μικρή πληροφορία κατά την καταχώριση έτσι ώστε να διευκολυνθώ πλήρως. Ευχαριστώ πάντως.
 14. Αν ονομάσω τον λογαριασμό 70.01.0009 ΖΑΧΑΡΩΔΗ, τότε δεν θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο κωδικό ως "φρούτα" για κάποιο άλλο πελάτη. Με την ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου έτσι όπως την έχω τώρα, μπορώ να χρησιμοποιώ σε όλους τους πελάτες μου τον 70.01.0009 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% και αλλάζοντας τον τίτλο του, αυτός να είναι λογαριασμός ζαχαρωδών για το περίπτερο, ενώ για τον μανάβη να είναι λογαριασμός φρούτων. Άρα δεν ανοίγω το ίδιο πλήθος λογαριασμών....
×
×
 • Create New...