Jump to content

NIKOS_b

Silver members
 • Posts

  936
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

NIKOS_b last won the day on April 14 2012

NIKOS_b had the most liked content!

About NIKOS_b

 • Birthday 01/03/1961

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Αθήνα (Εξ Ανδρου Ορμώμενος)

Recent Profile Visitors

4,045 profile views

NIKOS_b's Achievements

 1. Δεν χρειάζεται άδεια. Και οι μη αδειούχοι λογιστές σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων κάνουν έναρξη.
 2. Αρθρο 4 ΠΔ. 88/1999 1. Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του εφόσον δεν ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή από την κείμενη νομοθεσία, καθορίζονται στο επίπεδο της επιχείρησης στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων (Ν. 1264/82 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" (79/Α)) ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του Π.Δ. 17/96] και σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [ άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.
 3. Σωτήρη καλησπέρα, Έχω περίπτωση παλαιότερα, όπου κάποιος που έλειπε στο εξωτερικό για κάποια χρόνια χωρίς να έχει κάνει διακοπή εργασιών και πληρώνοντας κανονικά τις εισφορές του στο ΤΕΒΕ, όταν ήρθε η ώρα της σύνταξης και ανακάλυψαν ότι δεν εξασκούσε ουσιαστικά το επάγγελμα, δεν του αναγνώρισαν ασφαλιστικά αυτά τα χρόνια και του επέστρεψαν τις εισφορές.
 4. Ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει καμιά συναλλαγή μετά την 31/12/2010. Εχει πληρώσει εισφορές μέχρι 6/14. Εαν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή την 31/12/2010, μπορεί να ζητήσει από τον ΟΑΕΕ επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης από 1/11 - 6/14; Και θα τις πάρει;
 5. Τι σχέση έχει η 15ετία με την συγκεντρωτική τιμολογίων;
 6. Γιώργο μαζί μας μεγαλώνουν και τα μηχανήματα και τα προγράμματα. Εμείς δεν μπορούμε να ξαναγεννηθούμε.Τ προγράμματα όμως μπορούμε να τα πετάξουμε και να τα ανανεώσουμε. Θα νιώσεις και εσύ καλλίτερα. Πίστεψέ με.
 7. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3144 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού πλην των άρθρων 4,8,9 παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλεια των εργαζοµένων) Άρθρο 4 Προστασία εργαζόµενων ανηλίκων 1. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε µορφής, που από τη φύση τους ή τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119 Α') µε τον οποίο κυρώθηκε η 182 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας µετά από διάλογο µε τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις και γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), αφού ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη και οι εξής συνθήκες: α) το ανθυγιεινό περιβάλλον (όπως: επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες και διαδικασίες, θερµοκρασία, θόρυβος και δονήσεις επιβλαβείς για την υγεία), β) η πολύωρη απασχόληση ή η νυχτερινή απασχόληση ή η απασχόληση όπου ο ανήλικος είναι εκτεθειµένος σε φυσική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση ή εκµετάλλευση, γ) η εργασία µε τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων ή εργασία που περιλαµβάνει χειρωνακτική διακίνηση ή µεταφορά βαρέων φορτίων, δ) η εργασία που πραγµατοποιείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό περιορισµό. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Α.Σ.Ε., καθορίζονται Προγράµµατα ∆ράσης για την προστασία των εργαζόµενων ανηλίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.2918/2001. Οι σκοποί των προγραµµάτων αυτών πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα όσα προβλέπονται στην 182 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψη τους. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν µε άλλους συναρµόδιους φορείς, όργανα, αρχές και υπηρεσίες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τις συνεργασίες αυτές. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα και οι κατάλληλοι µηχανισµοί για την ολοκληρωµένη και συστηµατική επίβλεψη της εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 2918/2001 και του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η οργάνωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για την ανάπτυξη στοχευµένης δράσης για την προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 4. Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις και απασχολεί ανηλίκους σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος έχει την επιµέλεια ανηλίκου που απασχολείται σε εργασία, έργο ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος. Ο εργοδότης τιµωρείται επιπλέον και µε τις διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 όπως ισχύουν. Δες και την Υ.Α.130621/2.7.2003
 8. Σας λέει κάτι το παρακάτω μύνημα; Επανελέγξτε τον Α.Φ.Μ. 1055......... και τον Α.Μ.Κ.Α. 24017....... διότι δεν υπάρχει αντιστοιχία. Το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ είναι διπλοτσεκαρισμένα και είναι σωστά.
 9. Το είπε ο Χίτλερ ότι θα σας κλείσει. Αρχισε η επίθεση........
 10. Δες τις ΠΟΛ. Αφόσον ο έφορος δεν μπορεί να αποδείξει συναλλακτική δραστηριότητα μετά την 31/12/2009, θα κάνεις διακοπή την ημερομηνία αυτή.
×
×
 • Create New...