Jump to content

ΑΘΗΝΑ

simple Members
 • Posts

  146
 • Joined

 • Last visited

About ΑΘΗΝΑ

Profile Information

 • Gender
  Female

Contact Methods

Recent Profile Visitors

2,464 profile views

ΑΘΗΝΑ's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

3

Reputation

 1. ΚΟΙΝ.Κ.ΕΠ. (ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΕΙ: Τα κέρδη διατίθεvται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατό ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο όρθρο 9 του παρόντος και, το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρnσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τι γνωρίζεται επι του θέματοσ? Δηλώνω στη ΔΟΥ την διανομή?
 2. Αποφασίζετε αύξηση Μ.Κ. (10 μέτοχοι). Οι 5 καταβάλλουν το ποσό της αύξησης ενώ οι άλλοι 5 δεν το καταβάλλουν και μάλλον δεν είναι και πρόθυμοι. Το τελικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι αυτό που καταβλήθηκε ή πρέπει να εμφανίσουμε και το οφειλόμενο και ας μη καταβληθεί???
 3. Γεια σας. Σύμφωνα με τα παρακάτω η παρακράτηση 20% δεν γίνεται παρά μόνο το χαρτόσημο κ ο ογα, τα οποία αποδίδονται στη ΔΟΥ? Ο τίτλος κτήσης και η παρακράτηση φόρου 20% [25.07.2014] Άρθρο του Νικολάου Σγουρινάκη, από το Σημείωμα σύνταξης του περιοδικού Επιχείρηση (www.epixeirisi.gr) Με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014, (Θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες»), με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις της περ. δ’, παρ. 1, του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ’, παρ. 1, του άρθρου 64 του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ), που αφορούν στην παρακράτηση φόρου επί των παραπάνω αμοιβών, διευκρινίζεται καταρχάς, ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές που καταβάλλονται για αυτές τις αμοιβές, ανεξαρτήτως εάν οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. Περαιτέρω, βάσει της παρ. 5, του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 (επιτροπές, ενώσεις προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξένες αποστολές κ.λπ.) αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στον οποίο τίτλο κτήσης περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Ο τίτλος κτήσης επομένως, είναι το δικαιολογητικό στοιχείο που αντικατέστησε την γνωστή μας απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του καταργηθέντος ΚΒΣ. Αμέσως μετά, στην επόμενη παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζεται ότι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (σ.σ.: η φράση που αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες χρειάζεται μια νομοτεχνική προσαρμογή, αφού δεν υπάρχει πλέον αυτός ο όρος στο νέο ΚΦΕ), τα οποία πρόσωπα, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο (δηλαδή, εκδίδει τίτλο κτήσης). Τέλος, στην ως άνω ΠΟΛ.1120/25.4.2014 αναφέρεται, ότι «βάσει της ανωτέρω διάταξης (σ.σ.: εννοεί την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ), σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (ήτοι: σε νομικά πρόσωπα ή σε νομικές οντότητες, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, σε φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.)». Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι το κρίσιμο στοιχείο για την διενέργεια παρακράτησης φόρου, είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, όσοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποκτούν εισόδημα από περιστασιακή εργασία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται άσκηση δραστηριότητας (ή άσκηση πρώην ελευθερίου επαγγέλματος), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, όπως αντιθέτως συνέβαινε με τις διατάξεις του «παλαιού» ΚΦΕ, όπου ρητά αναφερόταν η υποχρέωση αυτή, κατά την έκδοση της απόδειξης δαπάνης του άρθρου 15 (παρ. 1, περ. ε’, άρθρου 55 και παρ. 1, άρθρου 58, Ν 2238/1994). Θεωρούμε πάντως, ότι παραμένει ο υπολογισμός τελών αναλογιστικού χαρτοσήμου 3,6% (με τον ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χαρτοσήμου (παρ. 6, άρθρου 15ε).
 4. Παρακαλώ όπως γνωμοδοτήσετε, με τους αντίστοιχους νόμους, για το παρακάτω.Εάν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ως ωρομίσθιοι, μεσύμβαση μίσθωσης έργου ή ως επιστημονικά ειδικευμένοι εκπαιδευτές με σύμβασηανεξαρτήτων υπηρεσιών, ευκαιριακά και περιστασιακά, για 8 μήνες περίπου,υποχρεούνται να έχουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ(αφορά τους εκπαιδευτές των ΚΔΑΠ και του ΑΡΤιΟ).Η γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό στον επίτροπο.
 5. den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei......den mainei...... GIOYXOY
 6. ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ: ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300,00€ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΠΥ (ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ).
 7. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ "“πολιτιστικής χορηγίας” ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την “πολιτιστική χορηγία” αυτή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αρκεί η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας σας (π.χ. απόδειξη είσπραξης κ.λ.π.).
×
×
 • Create New...