Jump to content

CEL

Silver members
 • Posts

  4,661
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  32

Everything posted by CEL

 1. Νόμος 3229/2004 - Αρθρο 28 Άρθρο 28 Μετατροπή κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ Άρθρο 28Μετατροπή κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ Οι προθεσμίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της πε­ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13 , της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α΄) παρατείνονται, αφότου έληξαν, μέχρι και την `30-6`-2004, η δε απαγόρευ­ση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύμων Εται­ρειών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρ­θρου 12 του ίδιου νόμου, αρχίζει την 1.7.2004. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών και Ανάπτυξης οι παραπάνω προθεσμίες μπο­ρούν να παραταθούν για ένα ακόμη εξάμηνο.
 2. Νόμος 1568/1985 - Αρθρο 5 - Παράγραφος 1 1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτή: α. Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). β. Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. γ. Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ. Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματι κής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. Το πτυχιο του μηχανολογου σας καλυπτει και δεν χρειαζεται σεμιναριο .
 3. Αν η σύμβαση έργου έχει τα χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας τότε η ασφάλιση πρέπει να γίνει στο ΙΚΑ . Δεν έχει σημασία πως την χαρακτηρίζεται εσεις ή η εταιρεία σας αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εργασίας ως προς τον τρόπο , χρονο , τόπο κτλ. της εργασίας . Η έκδοση και μονο των ΑΠΥ δεν σημαίνει οτι δεν υπάρχει εξαρτημενη εργασια .
 4. επειδή μαλλον δεν έχεις πρόγραμμα μισθοδοσίας αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κατεβάσεις από το site του ika.gr το λογισμικό που υπάρχει http://www.ika.gr/gr/infopages/news/apdprogs.cfm διαβασε τις οδηγιες που υπαρχουν στην σελιδα .
 5. Σύμφωνα με τον Ν3220 μπορούν και οι εμπορικές επιχειρήσεις να σχηματήσουν αφορολόγητο αποθεματικό (σύμφωνα με τις προυποθέσεις του νόμου αυτού) . Τα εστιατόρια είναι εμπορικές επιχειρήσεις για να σχηματήσουν αφορογητα αποθεματικά ?
 6. δεν μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη , αλλά : Από 1/12/2003 καθορίσθηκε ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μηνός ή του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη . Ειδικά για τον 10/03 δοθηκε παράταση εως 1/12/03 . Για τις προηγούμενες υποβολές μεσω internet καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο .
 7. N.3029/2002 Άρθρο 5 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - Εντασσόμενοι κλάδοι 1. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ιδρύθηκε με το Ν. 6298/1934 (ΦΕΚ 346 Α’), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Α­σφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).
 8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 656 Α.Κ. ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών ,στο προσωπικό , όταν δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του λόγω ανωτέρας βίας . Η ασυνίθιστη κακοκαιρία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως γεγονός ανωτέρας βίας .
 9. Νομίζω ότι σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του ΣΕΠΕ στο ΙΚΑ θα καταλογισθούν από το ΙΚΑ οι πράξεις επιβολής προστίμου . Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να βρείτε τις αποφάσεις που αναφέρω . Δυστυχώς δεν τις έχω σε ηλεκτ.μορφη . Η ουσία είναι ότι και το ΣΕΠΕ μπορεί να κάνει έλεγχο στο πορτοκαλί βιβλίο .
 10. Νόμος 2639/1998 - Αρθρο 7 - Παράγραφος 1 1. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: . . η. Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρούμενα βιβλία, μητρώα, έγγραφα και κάθε άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης, καθώς και να λαμβάνεται αντίγραφα. Σχετικό είναι και το εγγ.ΙΚΑ Ε40/78/22.2.2001 όπου αναφέρεται ότι το ΣΕΠΕ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε κάθε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας . Αν κοινοποιηθεί στο ΙΚΑ μάλλον δεν γλιτώνεις το πρόστιμο (10 μέρες από την κοιν) . Σχετικό είναι και το εγγρ.11304/15.12.2000 του Υπ.εργασίας όπου αναφέρεται η διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη ανασφάλιστων εργαζομένων από το ΣΕΠΕ. Εκεί αναφέρει ότι η 1Η σελίδα του Ειδικού βιβλίου αφαιρείται και διαβιβάζεται στο ΙΚΑ.
 11. ΠΔ 62/1998 2. Ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας τους, καθώς και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το Κράτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις έξι ώρες την ημέρα και τις τριάντα ώρες την εβδομάδα. Το ημερομίσθιο είναι τουλάχιστον το ημερ.του ανιδ.εργάτη της ΕΓΣΣΕ (23,29 για 6,67 ώρες-2003 για 6 ώρες ανάλογο κλάσμα) . Πρέπει να διαβάσετε το ΠΔ 62/98 για την απαγόρευση νυχτερινής εργασίας - ανάπαυση ,διαλειμμα , αδεια κτλ. Επίσης για το πρατήριο ίσως να απαγορεύεται η εργασία ανηλίκου . ΚΑΔ στην σελ του ΙΚΑ www.ika.gr
 12. 4661/ΔΕΚΟ-193/12.2.2002 (ΦΕΚ 189/Β'/20.2.2002) 1. Μετατρέπουμε σε ευρώ τα ελάχιστα όρια της αμοιβής για τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε., ως εξής: - Ποσοστό 0,40% επί του κύκλου εργασιών και μέχρι του ποσού των 586.940,00 ευρώ. - Ποσοστό 0,30% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 586.941,00 ευρώ μέχρι 880.410,00 ευρώ. - Ποσοστό 0,25% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411,00 ευρώ μέχρι 1.760.821,00 ευρώ. - Ποσοστό 0,20% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν του 1.760.822,00 ευρώ. 2. Η αμοιβή για τον καθένα από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147,00 ευρώ. 3. Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%. 4. Οι εταιρίες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το οριζόμενο στην παρ. 3 της παρούσας ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρίες του ποσοστού παρακράτησης σε ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο παραστατικό της οποίας μνημονεύονται, εκτός του ποσού, η επωνυμία της υπόχρεης εταιρίας και τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
 13. Επίσης για να αναγνωρισθεί φορολογικά η δαπάνη πρέπει ο μέτοχος - μέλος του ΔΣ να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ και οι αμοιβές να εγκρίνονται κάθε χρόνο από την ΓΣ .
×
×
 • Create New...