Jump to content

dio

simple Members
 • Posts

  254
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by dio

 1. Κακώς συνδέετε το θέμα της εκλογής Δ.Σ. με την Τακτική Γ.Σ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, συγκαλείτε άμεσα Εκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. (άρθρο 19 παρ. 2 ΚΝ 2190/20 : Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.)
 2. ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005). Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριστής/ες εκτός εάν (για επε και ικε) ο εκκαθαριστής ορίζεται με διάταξη του καταστατικού. Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
 3. 21 Οκτωβρίου 2015 λήγει η προθεσμία υποβολής του Ε4 (Ετήσιος), ακούγεται τίποτε για παράταση ?
 4. PROAKIS σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Πάντως τα προηγούμενα έτη η ιδιόχρηση (ως έσοδο, πάντα) καταχωρούνταν στο Ε5 και έβγαζε φόρο (κύριο και συμπληρωματικό).
 5. Η ιδιόχρηση ως δαπάνη καταχωρείται στο Ε3 πίν. ΣΤ - στ' κωδ. 531 Η ιδιόχρηση ως έσοδο, εάν καταχωρηθεί στο Ε2 και κατόπιν (μόνο) στο έντυπο Ν πίν. 3Α4, κωδ. 210 --> 198, δεν επηρεάζεται το ποσό του φόρου, καθώς δεν μεταφέρεται στα φορολογητέα κέρδη και παραμένει μόνο το κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού. Μήπως πρέπει να καταχωρηθεί στο έντυπο Ε3 κωδ. 273 ¨Λοιπά έσοδα δραστηρότητας" ?
 6. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή (όχι ότι θα γίνει) των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Από την τέταρτη ημέρα και μετά το Ι.Κ.Α. αναλαμβάνει την επιδότηση του ασθενούντος μισθωτού, (η επιδότηση ορίζεται απ΄ την ασφαλιστική κλάση με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους), ο δε εργοδότης υποχρεούταν όπως καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου ή 1/25 του μισθού και του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας του Ι.Κ.Α. Το θέμα είναι ότι, υπάρχει δυσκολία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της περικοπής των αποδοχών ασθενείας (εύρεση ασφαλιστικής κλάσης και τεκμαρτού ημερομισθίου, υπολογισμός ημερήσιου επιδόματος δεκαπενθημέρου και κανονικής επιδότησης) και υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 178 παρ. 3 του Ν. 4261/2014.
 7. Εχει κάποιος το ακόλουθο έγγραφο ? "Παρέχονται πληροφορίες για την επιδότηση ασθένειας Ασφαλισμένων του ΙΚΑ στο Δημόσιο – 76858-15.07.2014"
 8. Μετά το μήνυμα, θα πρέπει να δημιουργηθεί συμπληρωματική Α.Π.Δ. Ομως κατά την καταχώρηση της Συμπληρωματικής ΑΠΔ αντιμετώπισα το εξής : Εβαλα 36. Τύπος Αποδοχών : 66 Εισφορές χωρίς αποδοχές 41. Εισφορές Εργοδότη : 20 € και επειδή βγάζει Μήνυμα Συστήματος «106 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ ή ΜΗΔΕΝ», στο πεδίο 39. Αποδοχές δεν δέχεται 0,00 € βάζω 0,01 €. Υπάρχει τρόπος να πάρει Μηδενικές Αποδοχές ?
 9. ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ημερομίσθιος με πενθήμερη εργασία, στον Ιούλιο θα έχει 28 ημερομίσθια ? 1η εβδομάδα : 5 ==> 6 2η εβδομάδα : 5 ==> 6 3η εβδομάδα : 5 ==> 6 4η εβδομάδα : 5 ==> 6 5η εβδομάδα : 3 ==> 4
 10. Αρθρο 25 Κ.Ν. 2190/20 Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής
 11. Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω. Αν διέθετες και λίγη παραπάνω επαγγελματική εμπειρία σε Ανώνυμες Εταιρείας, θα έμπαινες στον κόπο να διαβάσεις τον Κ.Ν. 2190/20. Διαφωνώ ότι η τακτική σου αποτελεί μια απόλυτα θεμιτή συμπεριφορά , …. , διότι εάν είχες την υποχρέωση να υποβάλλεις την Έκθεση των Ελεγκτών και στην πράξη δεν το έκανες, η Εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμο 150,00 € εξαιτίας σου. Λογισμός = σκέψη, στοχασμός τα οποία δεν διαθέτεις σε ικανοποιητικό βαθμό και μάλλον πρέπει να αλλάξεις όνομα (FORO_LOGISMOS)
 12. " ... Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω....." Η κουτοπονηριά στο μεγαλείο της. Η υποχρέωση σου δεν σταματά με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπάλληλο της Γραμματείας, αλλά με τον έλεγχο αυτών από τους αρμόδιους εισηγητές που γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Α,Ε,. Για την ιστορία, δεν είχες υποχρέωση να υποβάλλεις Εκθεση Ελεγκτών για την χρήση 2011
 13. Σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα ΟΤΑ Β' βαθμού (Περιφέρεια) ποιός θεωρείται ως υπεύθυνος εργοδότης για το ΙΚΑ ; Ο Περιφερειάρχης, ο εκκαθαριστής αποδοχών, άλλος ; Ευχαριστώ.
 14. Η εγκύκλιος έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία αναγράφονται οι υπεύθυνοι για πληροφορίες, τα τηλέφωνα αυτών καθώς και fax.
 15. Για να γίνει πιο κατανοητό παραθέτω αποσπάσματα ανακοινώσεων : 1η περίπτωση – Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται μία (1) καταχωρηστέα πράξη Την 19/07/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «…….. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αξιοποίησης και Κατασκευής Ακινήτων» και δ.τ. «….. Α.Ε.», με αριθμό Μητρώου ……. που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. Όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011. 2η περίπτωση – Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται δύο (2) καταχωρηστέες πράξεις Την 25−7−2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «……. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου ………: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 − 31/12/2010. 2) Το από 30−06−2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 −31/12/2011 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «……….» με AM ……… με ελεγκτές: Τακτικός: ……….. του Ιωάννη, με ΑΜΣΟΕΛ ……... Αναπληρωματικός: ……………………. του Ανδρέα με ΑΜΣΟΕΛ ………...
 16. Στο ΦΕΚ/Τ.ΑΕ –ΕΠΕ & ΓΕΜΗ δημοσιεύονται πράξεις και στοιχεία, σύμφωνα με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων (Γ.Σ. ή/και Δ.Σ.) κατά περίπτωση. Π.χ. σε Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα : 1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση σχετικού άρθρου Καταστατικού 3) Παροχή εγγύησης άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/20 4) Εκλογή Ελεγκτών θα αποσταλούν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ τέσσερις (4) διαφορετικές ανακοινώσεις και η Εταιρεία θα υποβάλλει 4 διπλότυπα ποσού 289,72 € έκαστο. Εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός της «υποχρεωτικής» έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών (εφόσον υπήρχε υποχρέωση) εξέλεγε και Ελεγκτές για την επόμενη χρήση, τότε στην ίδια ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο ενσωματώνονταν δύο διαφορετικές πράξεις. Μετά το Ν. 3604/07 απλά δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκλογή Ελεγκτών Τα ανωτέρω προκύπτουν από την σχετική εγκύκλιο (βλ. 3η και 4η σελίδα : «Συνεπώς, μέχρι σήμερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοίνωναν ταυτόχρονα και τις δύο συντελεσθείσες καταχωρήσεις ….. εξακολουθεί όμως να υφίσταται η αυτοτελής υποχρέωση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/20»), δηλαδή η καταχώρηση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Έκθεσης των Ελεγκτών – εφόσον προβλέπεται) ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 17. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας) εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις (η KY9684001.pdf πισατέυω ότι είναι διευκρινιστική) και δεν έχουν κανένα όφελος από την καταβολή ή μη του διπλοτύπου. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι έχουν .... ας ψάξει κάποιος τι είναι το ΤΑΠΕΤ. Γεια σου SOULIS http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=58284
 18. Εάν το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. υπερβαίνει σημαντικά το ποσό των 60.000,00 €, μπορείς να εξετάσεις το ενδεχόμενο να κάνεις μείωση αυτού με απόφαση Γ.Σ. (απαιτείται διπλότυπο 289,72 € για δημ/ση ανακ/σης στο ΦΕΤ/Τ.ΑΕ & ΕΠΕ) ώστε να γλυτώσεις (?) χρήματα από Ταμείο Νομικών
 19. Η σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται με τις προυποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 4 & 5 του Κ.Ν. 2190/20 4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 20. Κάνε αίτηση στην Εποπτεύουσα Αρχή να λάβεις αντίγραφο του Καταστατικού της Α.Ε. Από το καταστατικό θα ελέγξεις τι αναγράφει στο συγκεκριμένο άρθρο περί "Αναπλήρωσης μελών Δ.Σ.", διότι υπάρχει πιθανότητα να μην απαιτείται αντικατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν όντως απαιτείται αντικατάσταση βάσει του Καταστατικού, μετά την κοινοποίηση της παραίτησης του μέλους στην Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία) θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να αποστείλει έγγραφο προς την Εταιρεία με κοινοποίηση στον ίδιο σχετικά με την υποχρέωση αντικατάστασης.
 21. Άρθρο 19. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνη τα εξ έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύει από την εκλογή του από την Γ.Σ. και όχι από την ημερομηνία καταχώρησης των Πρακτικών στο Μητρώο Α.Ε. της Περιφέρειας Σύμφωνα με άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/20 : η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, δηλαδή το αργότερο έως 30/06. Σύμφωνα με άρθρο 43β παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 : Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι ημέρες, δηλαδή το αργότερο έως 20/07 Σκόπιμο πάντως είναι να μην εξαντλούνται οι ανωτέρω προθεσμίες – κυρίως όταν υπάρχει αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας - και ενώ μεσολαβεί η θερινή άδεια των υπαλλήλων να αναμένεται η σχετική ανακοίνωση.
×
×
 • Create New...