Jump to content

kln

simple Members
 • Content Count

  82
 • Joined

 • Last visited

About kln

 • Rank
  *

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Καλημέρα, γιατί δεν μπορώ να δω τα σχόλια στις ειδήσεις στην αρχική σελίδα?? Ευχαριστώ!!!
 2. Καλημέρα, επιχείρηση Γ κατηγορίας αντί της επιμόρφωσης προτιμά τη δήλωση ως τεχνικού ασφαλείας ελεύθερου επαγγελματία μηχανολόγου-μηχανικού του πολυτεχνείου. Τι συμπληρώνουμε ως "Α.Π. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ (Τ.Α)" ?? Απαιτείτε κάποια άλλη ενέργεια??? Ευχαριστώ
 3. Ευχαριστώ για την ενασχόληση σε κάθε περίπτωση!!! Καμμία άποψη για τα υπόλοιπα του αρχικού ερωτήματος???
 4. Το απόσπασμα που παραθέτετε (τελευταία εδάφια της παρ.1) νομίζω ότι αφορά μόνο τις ΑΕ αφού στην ίδια ΠΟΛ παρακάτω αναφέρεται ρητά: "7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994. Με τις νέες διατάξεις μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για τα κέρδη που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρίες. Περαιτέρω, για λόγους ενιαίας φορολογικής μεταχείρισης των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) με τις Ε.Π.Ε., αυτές συμπεριλήφθησαν στις ως άνω διατάξεις. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Σε περίπτωση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων τους, ο φόρος παρακρατείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της πιο πάνω απόφασης και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα πρέπει να γίνει εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση. Κατά συνέπεια, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που θα διανεμηθούν μέσα στο έτος 2013 με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, θα πρέπει να παρακρατηθεί φόρος με τον ισχύοντα συντελεστή του έτους 2013 (25%), καθόσον στις Ε.Π.Ε. δεν υφίσταται αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή των Α.Ε. ως προς το χρόνο απόκτησης των σχετικών εισοδημάτων (χρόνος έγκρισης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων). Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας."
 5. Τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων προέρχονται από τις χρήσεις 2010, 2011 & 2012, οπότε νομίζω ότι ο συντελεστής είναι σωστός. Εχετε κάποια διαφορετική άποψη???
 6. Σε περίπτωση διακοπής ΕΠΕ με κέρδη στην τρέχουσα χρήση αλλά και με κέρδη εις νέο από τις χρήσεις 2011 & 2012 τι προτείνετε καλύτερα α) Διανομή όλων των κερδών (τρέχουσας και προηγούμενων χρήσων) με τον ισολογισμό λύσης (έναρξης εκκαθάρισης) ή β) Διανομή των κερδών προηγούμενων χρήσεων με έκτακτη συνέλευση πριν την ημερομηνία λύσης και διανομή των κερδών τρέχουσας χρήσης κατά τη λύση??? Ημερομηνία λύσης (έναρξης εκκαθάρισης) η 31/10/2013. Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα (25%) είναι και στις δύο περιπτώσεις η 30/11/2013?? Ευχαριστώ!!!
 7. Σε παρόμοια περίπτωση διακοπής ΕΠΕ με κέρδη στην τρέχουσα χρήση αλλά και με κέρδη εις νέο από τις χρήσεις 2011 & 2012 τι προτείνετε καλύτερα α) Διανομή όλων των κερδών (τρέχουσας και προηγούμενων χρήσων) με τον ισολογισμό λύσης (έναρξης εκκαθάρισης) ή β) Διανομή των κερδών προηγούμενων χρήσεων με έκτακτη συνέλευση πριν την ημερομηνία λύσης και διανομή των κερδών τρέχουσας χρήσης κατά τη λύση??? Ημερομηνία λύσης (έναρξης εκκαθάρισης) η 31/10/2013. Ευχαριστώ!!!
 8. Από την Εγκύκλιο 10/2013 "Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει : • Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές). • Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.). Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας." Αρα αν έχουμε αποκλειστικά και μόνο σταθερές αποδοχές δεν εφαρμόζουμε τεκμαρτά.
 9. Καλημέρα, μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει σχετικό ΚΑΔ για γραφείο που θα αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις με το Δημόσιο; Ευχαριστώ!!!
 10. Δυστυχώς Αλέκο θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το άρθρο 11 τοου Π.Δ 84/2011 δεν καταργήθηκε. Η επιβεβαίωση με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 "ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001 1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001 (Α' 70): α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4. β) Οι περιπτώσεις α' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11. γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11. δ) Οι περιπτώσεις β' , γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11. ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11. στ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13. ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14. 2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001: α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.» β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη «μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και». γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος. γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος. δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. Οι περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμούνται σε ε' και στ' αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν.» δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.» ε. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση «αποκλειστικά και μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και». στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται. ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η φράση «η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και» διαγράφεται."
 11. Σε ποιά εγκύκλιο αναφέρεσαι συνάδελφε???
 12. Λόγω έκτακτης οικογενειακής ανάγκης επιβάλλεται η άμμεση πρόσληψη οικιακής βοηθού. Ποιές είναι πλέον οι απαραίτητες διαδικασίες??? Χρειάζονται κοινοποιήσεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ??? Ευχαριστώ!!!
 13. Καλημέρα, υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με το άνοιγμα της εφαρμογής για υποβολή ηλεκτρονικά δηλώσεων ΑΕ,ΕΠΕ ή κάποια πληροφορία για πιθανή παράταση??? Ευχαριστώ
×
×
 • Create New...