Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/03/2016 in all areas

 1. 11 points
  ΑΠΟ …………………………..…….. ΜΤΦ 13. Οι νέοι πίνακες 13.1. Ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ του Ε3 13.2. Η Κατάσταση Β6 13.3. Το Προσάρτημα 13.4. Μία ιδιότυπη σχέση – συγγένεια μεταξύ 4 πινάκων και των καταστάσεων των λογιστικών διαφορών. (Ε3, Β6, ΄΄Ν΄΄ και ΄΄Κ΄΄) 14. Τα ΕΛΠ 15. Ειδικά Θέματα 15.1. Ενοίκια 15.2. Ανάλωση κεφαλαίου 15.3. Τεκμήρια 15.4. Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ 15.5. Παροχή σε είδος 15.6 Διάφορα επαγγέλματα – Λύσεις που δόθηκαν α. Για ΚΤΕΛ ΑΕ β.ΓΙΑ ΙΜΕ γ.ΓΙΑ ΝΠΜΚ δ. Καταρτιζόμενοι ε. Αναπηρίες ΚΕΠΑ & εκκαθάριση δηλώσεων. ζ. Μτφ ζημιάς 15.7. Οι Μπλοκάκηδες. ( περ. στ’ παρ. 2 αρθρ. 12 Ν.4172/13) 15.8 Για τα περίπτερα και μισθώματα . 15.9 Τα πάντα όλα για συλλόγους γονέων στα σχολεία. 15.10 Πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας από ιδιώτη 15.11.Επίδομα Βιβλιοθήκης. 15.12.Πρόωρη παύση γεωργικής δραστηριότητας 15.13.Αποζημίωση για Έξοδα διαμονής σίτισης υπαλλήλων 15.14.Οι αμοιβές από επιδοτούμενα σεμινάρια 16. Αγρότες 17. Κάτοικοι εξωτερικού 18. Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές) 19. Δεσμεύσεις και όχι μόνο 20. Χρόνοι κτήσης εισοδημάτων ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ με διπλογραφικά 21. Πρόσ τιμα ΚΦΔ 22. Η νέα ΜΥΦ 23. Ενδομιλικές συναλλαγές 24. Τράπεζα Ελλάδος- DIREQT …. 25. Συνδέσεις links 26. Περιουσιολόγιο 27. Επίλογος. 13.Οι νέοι Πίνακες 13.1. Ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ του Ε3 Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία του φετινού Ε3 είναι ο νέος πίνακας Κ τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές αυτή τη στιγμή εάν η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων ή μόνο για αυτές που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. (Μάλλον θα είναι και για τα απλογραφικά??) Στον νέο πίνακα θα καταγράφονται οι προσωρινές διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης. Υπενθυμίζεται ότι οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: - μόνιμες διαφορές (permanent differences), που προέρχονται από δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση, όπως για παράδειγμα το τέλος επιτηδεύματος ή δαπάνες άνω των 500 ευρώ που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής, δαπάνες που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση χώρας μη συνεργάσιμης ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κ.ο.κ.. - προσωρινές διαφορές (temporary differences), που προέρχονται από δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά σε διαφορετικό έτος από το έτος της πραγματοποίησής τους. Για παράδειγμα η απομείωση αξίας παγίων ή άλλων στοιχείων, η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών σε διαφορετική περίοδο από αυτή εντός της οποίας οφείλονταν, η ύπαρξη διαφορετικών από τους φορολογικούς συντελεστών λογιστικής απόσβεσης των παγίων κ.ο.κ. Οι προσωρινές διαφορές εκφράζονται ως τέτοιες τόσο στους αποτελεσματικούς όσο και στους λογαριασμούς ισολογισμού. παράδειγμα παγίου: Είδος: μηχάνημα Αξία κτήσης: 100.000 ευρώ. Ημερομηνία απόκτησης: 1/1/2015 Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή: 8 έτη Μέθοδος απόσβεσης: σταθερή Συντελεστής λογιστικής απόσβεσης: 12,5% (100% / 8 έτη ΩΖ) Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης: 10% Στο τέλος του πρώτου χρόνου οι μεν λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 12.500 ενώ οι φορολογικές θα είναι 10.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή πέρα από το λογαριασμό δαπανών (66) θα επηρεάσει και τον λογαριασμό του παγίου (12) ο οποίος θα εμφανίζει υπόλοιπο στη μεν λογιστική βάση 100.000 - 12.500 = 87.500 ευρώ ενώ στη φορολογική βάση το αντίστοιχο ποσό θα είναι 100.000 - 10.000 = 90.000 ευρώ. Η διαφορά 2.500 αυτή πέρα της καταγραφής της στα λογιστικά αρχεία της οντότητας θα πρέπει κατά τα φαινόμενα να απεικονιστεί και στον πίνακα Κ του νέου Ε3. ΄΄Κ΄ Λογιστική βάση …………..Φορολογική βάση …… Αρνητικές ……….. Θετικές Κωδ.765=87.500 κωδ. 773= 90.000 κωδ.781=0 κωδικ 789=2.500 Εννοείται ότι σε βάθος χρόνου η διαφορά αυτή θα αντιστραφεί και τελικά θα μηδενιστεί αφού στα δύο τελευταία έτη της δεκαετίας οι λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 0 ενώ οι φορολογικές θα εξακολουθούν να είναι 10.000. Tips 1.Περιγράψτε μας τη σχέση του πίνακα ΄Κ΄ και της ΚΦΑ…? 2. Ο πίνακας ΄΄ Κ΄΄ είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και αποσκοπεί προφανώς στη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων στο μέλλον. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης που προκύπτουν στους λογαριασμούς εσόδων - εξόδων, οι οποίοι ασκούν επίδραση στο φορολογητέο αποτέλεσμα αυξάνοντας το ή μειώνοντάς το. (να περιμένουμε τις οδηγίες της Διοίκησης). 13.2. Η Κατάσταση Β6 Για πολύ μικρές επιχειρήσεις Δεν είναι τίποτα άλλο από μια κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΑΧ). Η συμπλήρωσή της είναι πανεύκολη και ήδη τα προγράμματα της αγοράς την ενημερώνουν αυτόματα από την εφαρμογή. Συμπληρωμένο υπόδειγμα από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Στο φόρο προστίθεται και το ΤΕ 650,00 και οι λογιστικές διαφορές είναι 1.375,00 Κέρδη βιβλίων +λδ= 35.257,20+1.375,00=36.632,20χ26%=9.524,37 +650=10.174,37 Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 80.000,00 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) ΧΧΧ Αγορές εμπορευμάτων και υλικών ΧΧΧ Παροχές σε εργαζόμενους 15.000,00 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 2.500,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές 27.292.80 Λοιπά έσοδα και κέρδη ΧΧΧ Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (50,00) Αποτέλεσμα προ φόρων 35.257,20 Φόροι 26% (σ.σ. αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος ο οποίος αφαιρείται από τα αποτελέσματα προ φόρων) 10.174,37 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 25.082,83 13.3. Το Προσάρτημα Για πολύ μικρές επιχειρήσεις Είναι ένας υποτυπώδης πίνακας, όπου θα αναγράφονται πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Δεν θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Περιεχόμενο 1.Την επωνυμία της οντότητας. 2.Το νομικό τύπο της οντότητας. 3.Την περίοδο αναφοράς. 4.Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. 5.Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. 6.Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 7.Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. 8.Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος. 9.Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. 10. Δήλωση περί της επιλογής μη σύνταξης ισολογισμού. βλ λινκ http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1578 13.4. Μία ιδιότυπη σχέση – συγγένεια μεταξύ των 4 πινάκων και των καταστάσεων των λογιστικών διαφορών. (Ε3, Β6, ΄΄Ν΄΄ και ΄΄Κ΄΄) (Πίνακας ζ΄του ΣΤ του Ε3, πίνακας Β6, ο Πίνακας ΄΄Κ ΄΄ του Ε3, ο πίνακας Ι΄ του Ν, και ο πίνακας της ΚΦΑ) α) Κατ αρχάς έχουμε τους κωδικούς 564,565,566,και 567 στον υποπίνακα ζ΄ του πίνακα ΣΤ του Ε3, όπου καταχωρούνται οι λογιστικές διαφορές. β)Στη συνέχεια έχουμε τον κωδικό 2100, οι συνολικές λογιστικές διαφορές του πίνακα της ΚΦΑ γ) Και έχουμε και τον κωδικό 455 του εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα δ) Από φέτος θα έχουμε τους κωδικούς 797 και 798 του πίνακα ΄΄Κ ΄΄ του Ε3, Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ Λογιστικής και φορολογικής Βάσης, όπου και θα καταχωρούνται οι συνολικές θετικές και αρνητικές διαφορές Μέχρι πέρσι ΄΄κτύπαγε΄΄ κόκκινο σε ασυμφωνία του κωδικού 567 του πίνακα ζ΄ του Ε3 με τον κωδικό 2100 της ΚΦΑ. Φέτος μάλλον θα έχουμε περισσότερα κόκκινα φαίνεται…??.. Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να επιδειχθεί περισσότερη επιμέλεια στις λογιστικές διαφορές, γιατί επηρεάζεται το ποσό φόρου προς απόδοση…?. 14. ΕΛΠ ν. 4308/15 Για τη νομοθεσία των ΕΛΠ, Ν. 4308/14 ο κόμβος έχει ειδικό θέμα-Ετικέτα βλ και τις παρακάτω συνδέσεις που είναι χρήσιμες . Για τις πολύ μικρές οντότητες ισχύουν: 1.Καταρτίζουν μόνο μία απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κάποιες βασικές πληροφορίες ως προσάρτημα, απαλλασσόμενες από την κατάρτιση ισολογισμού και πλήρους προσαρτήματος. 2.Δε συντάσσουν: - Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. - Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. - Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. 3.Για τις αποσβέσεις τους εφαρμόζουν τους συντελεστές της φορολογικής νομοθεσίας. 4.Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί απομείωσης των παγίων. 5.Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία 6.Δεν εφαρμόζουν προσαύξηση, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων. 7.Αναγνωρίζουν προβλέψεις και κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 8.Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας. 8.Δεν εφαρμόζουν επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 8.Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών Επίσης τηρούν: α. Να τηρούν αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μητρώο παγίων). Για αυτές τις οντότητες δεν διαφέρει από το παλιό. β. Να τηρούν «αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους». Γ .Να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αρχείο αποθεμάτων τρίτων (πρώην βιβλίο απογραφών). δ. Να τηρούν αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. ε. Να καταρτίζουν αρχείο συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης, για τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων. 9. Επισημαίνεται με τα ΕΛΠ και : Σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι οντότητες διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες : α) Πρώτη Ομάδα I. Οντότητες για τις οποίες ισχύει η οδηγία 2014/34/ΕΕ (είναι εντός της οδηγίας) και οι αυτές χωρίζονται σε: Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες Μεγάλες. Περιλαμβάνει νομικά Πρόσωπα που είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ. Επίσης ΟΕ,ΕΕ με μέλη πχ ΕΠΕ ή ΑΕ (μέλη με περιορισμένη ευθύνη). κλπ β)Δεύτερη ομάδα II. Οντότητες εκτός της οδηγίας 2014/34/ΕΕ. και οι αυτές χωρίζονται σε: Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες Μεγάλες Περιλαμβάνει τις ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ,ΕΕ (εκτός αυτών της Πρώτης ομάδας), οι Αστικές κερδοσκοπικού και μη, Κοινωνίες, Συνεταιρισμοί, Δικηγορικές, Κ/Ξ, Μη Κερδοσκοπικά ΝΠΙΙ, Σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κλπ. Για τις οντότητες της κατηγορίας αυτής ισχύουν διαφορετικά κριτήρια για την κατάταξή τους στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες. Επίσης οι υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων αυτής της ομάδας διαφέρουν από αυτές των πολύ μικρών οντοτήτων της πρώτης ομάδας. Η βασική διαφορά ως προς τις υποχρεώσεις έχει να κάνει με τη δυνατότητα των πολύ μικρών οντοτήτων αυτής της ομάδας να μην καταρτίζουν ισολογισμό , σε αντίθεση με τις πολύ μικρές οντότητες της πρώτης ομάδας οι οποίοι έχουν την υποχρέωση αυτή. Η μη κατάρτιση ισολογισμού με τη σειρά δίνει τη δυνατότητα στις οντότητες αυτές να μην τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Προσοχή όμως, να μην εντάσσονται από άλλη νομοθεσία. Βλ ποΛ. 1024/2015 ΣΟΣ. Ανάλογα σε ποια ομάδα ανήκεις και τι μέγεθος οντότητας είσαι, απορρέουν και οι υποχρεώσεις που θα έχεις, για το τι βιβλία θα πρέπει να τηρήσεις , τι καταστάσεις θα πρέπει να συντάξεις , και να δημοσιεύσεις 10. Λινκς 1.Βιβλίο http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1575 2.Πρώτη εφαρμογή Νιφορόπουλος http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22433 3.οι κυριότερες αλλαγές http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22440 4.Οι αλλαγές στο χρόνο έκδοσης στοιχείων http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20153 5.προσάρτημα μικρών επιχειρήσεων http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1578 6.προσάρτημα πολύ μικρών επιχειρήσεων http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1577 7.οι καταστάσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22509 8. Υποδείγματα των καταστάσεων του κ. Καραδημήτρη http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1562 Tips 1.H λογιστική οδηγία των ΕΛΠ και η ερμηνευτική πολ 1003/14 (κωδικοποιημένη από τον κόμβο) α) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22036 β) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20132/hl/1003 2. Από 1/1/2015 δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ για δωρεάν υπηρεσίες όπως όριζε παλαιά ο ΚΒΣ και ο ΚΦΑΣ, εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο ΦΠΑ, οπότε εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης για σκοπούς του ΦΠΑ . 3. Διπλογραφικά. Για το κλείσιμο των βιβλίων με ΕΛΠ, οι λ. της ομάδας 2,6,7 και 8 μεταφέρονται απ΄ ευθείας στον λ.86, τέλος λοιπόν ο λ. 80 Εκμετάλλευση και απαιτούνται μόνο 9 εγγραφές περίπου??? Άρα γλυτώνουμε χρόνο και κόπο….. Καταργήθηκε και ο λ. 88. Διάθεσης 4. έννοιες των ΕΛΠ , επιλέγουμε από :. Απλογραφικά λογιστικά πρότυπα =Βιβλίο Εσόδων Εξόδων =Βιβλία Β΄ κατηγορίας =Απλογραφικά βιβλία =το σύστημα της 3§12. Είναι το ακριβώς το ίδιο.. 5. Απαλλασσόμενοι μέχρι αε 5.000, καθώς και οι αγρότες του ειδικού για τις λιανικές πωλήσεις. Πρέπει να εκδίδουν στοιχεία λιανικής?????? (Απ. Εισπ.) 15. Ειδικά Θέματα 15.1. Ενοίκια Για τα εισοδήματα από ενοίκια που εισπράχθηκαν το 2015 και θα φορολογηθούν φέτος, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές. Δηλαδή το εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 11% από το πρώτο ευρώ, ενώ το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 33%.Επειδή όμως αναζητούνται φέτος πρόσθετα έσοδα, δεν αποκλείεται να επανέλθει η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα αυτά. Τα ανείσπρακτα ενοίκια θα δηλώνονται στον πίνακα 4 Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, αφού έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή τους, ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Θα συσχετίζονται με τους κωδικούς του Ε2.Πρώτα λοιπόν τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ, και μετά η υποβολή δήλωσης. … Βλ πολ 1024/2016 με τις νέες οδηγίες. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22939/hl/1024 Tips. 1.Καταργήθηκε η εκχώρηση, έχουμε μόνο μη φορολόγηση. 2. Στα συμφωνητικά απαιτείται πλέον το Ενεργειακό Πιστοποιητικό 15.2. Ανάλωση κεφαλαίου Δεν έχουμε αλλαγές, ισχύει ότι και πέρσι. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα αν αναγράψεις ποσό από ανάλωση κεφαλαίου στο σχετικό κωδικό στο Ε1, κάνει έλεγχο και σε περίπτωση που από τα αρχεία του ΤΑΧΙΣ δεν προκύπτει , αν επιμείνεις σε στέλνει να πας τα φάκελο στη Δ.Ο.Υ. μαζί με τα δικαιολογητικά. Σχετικά τα link: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22859 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22186 Ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών πάμε πίσω για όσα έτη έχουμε στοιχεία.? Προκύπτει από την πολ. 1076/15 βλ και ενδιαφέρουσα ανάλυση του Κ. Γραβιά. Link. http://www.taxheaven...s/view/id/23063 Ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα έτη που μπορούμε να πάμε πίσω εφόσον : Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των δαπανών με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για φορολογικά έτη για τα οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα αναγραφόμενα σε αυτά ποσά χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών. Τα δεδομένα φορολογικών δηλώσεων που δεν αναγράφονται στο εκκαθαριστικό λαμβάνονται υπ' όψη μόνο μετά από διασταύρωση. Για την ανάλωση κεφαλαίου σχετική και η 4863/13 ΣτΕ ΄΄Η διάθεση ομολόγων, εντόκων γραμματίων και γενικά τίτλων διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο ως ποσό που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για κάλυψη τεκμηρίου, είναι η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς. Για να μπορέσει να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος και την ονομαστική αξία αυτών ως κάλυψη τεκμηρίου, πρέπει η αγορά και πώληση των τίτλων αυτών να μην έγινε στο ίδιο οικονομικό έτος ΄΄. Και η 772/15 ΣτΕ ‘’ Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να υπολογίσει ποίο ποσό από το κεφάλαιο που φορολογήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη απέμεινε και αναλώθηκε κατά το κρινόμενο εκάστοτε οικονομικό έτος, καλύπτοντας τη σχετική διαφορά δηλωθέντος εισοδήματος και τεκμαρτών δαπανών, λαμβάνει υπόψη, κατ’ αρχήν, τις κατά το νόμο ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, εκτός αν ισχυρισθεί και αποδείξει ότι οι δαπάνες, στις οποίες πράγματι υποβλήθηκε ο φορολογούμενος (πραγματικές δαπάνες), ήταν μεγαλύτερες από τις δηλωθείσες τεκμαρτές δαπάνες, οπότε λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές (βλ. ΣτΕ 3827/1990 7μελ., ΣτΕ 3422/1994, ΣτΕ 1110/1992, ΣτΕ 2188/1995), μη υφισταμένης ως προς τούτο δεσμεύσεως από την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (βλ. ΣτΕ 847/2008 7μελ., ΣτΕ 1144/2008). Και η ΣτΕ 766/2015. Πραγματική δαπάνη για την αγορά ακινήτου. Ποιο θεωρείται ως πράγματι καταβαλλόμενο τίμημα Βλέπε και την ενδιαφέρουσα ανάλυση της Τ.Ψαριανού http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21679 βλ Ανάλωση και προσαύξηση περιουσίας ΔΕΑΦ Α' 1144110/05.11.2015 http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13525&tb=2 Tips 1.Το σχετικό βιβλίο του κόμβου με την εφαρμογή που το συνοδεύει, η καλλίτερη άμυνα http://taxheaven.gr/eshop/ajax.php?view=1&id=369 15.3. Τεκμήρια Δεν υπάρχουν αλλαγές, ότι και πέρσι. Σχετικά link στο κόμβο. 1.Γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22239 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22418 2.Δήλωση εκπρόθεσμη και φορολόγηση με τα τεκμήρια. Ανάλυση http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21679 3.Πως φορολογείται η διαφορά http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21162 Προσαύξηση τεκμηρίων τρόπος φορολόγησης Σε φορολόγηση με τα τεκμήρια η προστιθέμενη διαφορά φορολογείται ως κάτωθι : Αν είσαι μισθωτός η διαφορά θα φορολογηθεί ως μισθωτός. Αν έχεις και άλλα εισοδήματα και το μεγαλύτερο είναι από μισθούς, τότε πάλι ως μισθωτός. Αν δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα, θα φορολογηθεί ως μισθωτός. Αν άνεργος και είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, τότε ως μισθωτός. Αν υπάρχει ισότητα μεταξύ των εισοδημάτων, τότε ως μισθωτός. Αν εισόδημα μόνο από επιχειρήσεις ή το μεγαλύτερο από επιχειρήσεις, τότε ως εισόδημα από επιχειρήσεις με 26% Αν γεωργικό εισόδημα, τότε η διαφορά ως γεωργικό εισόδημα με 13% Αν εισόδημα από ακίνητα η διαφορά με 26%. ( ΣΟΣ. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο εισόδημα από ενοίκια δεν υπολογίζεται η προσωπική τεκμαρτή δαπάνη των 3.000,00) Στη συνέχεια, στο παραπάνω πίνακα με το Ν. 4330/15 προστέθηκαν και οι περιπτώσεις : Σε εισοδήματα από ενοίκια, τόκους καταθέσεων ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500,00, τότε η διαφορά φορολογείται ως μισθωτός. Η προσθήκη αυτή ίσχυσε μόνο για το 2014. Να δούμε θα γίνει κάτι ανάλογο και για το 2015 και εσαεί………? Αγορά καταστήματος, ΦΙΧ κλπ και επιχειρηματικότητα. Αποτελεί τεκμήριο;; Η αγορά καταστήματος, η ανέγερση βιοτεχνίας, ξενοδοχείου, ΦΙΧ κλπ, και γενικά οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εφόσον έχει καταχωρηθεί στα σχετικά βιβλία δεν αποτελούν τεκμήριο .ΠΟΛ. 1076/2015. http://www.taxheaven...s/view/id/23878 Ίδρυση ΟΕ,ΕΕ. κλπ, αγορά μετοχών, μεριδίων κλπ Από 1/1/2014 κάθε συμμετοχή σε σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, αγορά μετοχών κλπ , όπως και η αγορά επιχείρησης, αποτελούν τεκμήριο και καταχωρούνται στο κωδικό 743,744 Tips 1.Στις πληρωμές δανείου για ανέγερση πχ καταστήματος αν καταχωρηθούν στα βιβλία του επιχειρηματία έχει ισχύ και σ αυτή τη περίπτωση η παραπάνω διάταξη;;; Με τα ΕΛΠ πάντως δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τω ν δανείων στα απλογραφικά βιβλία… 2. Η βασική ΠΟΛ.1076/2015 για τα τεκμήρια . http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20640/hl/1076 3. εισόδημα από ιδιόχρηση – τεκμήρια και εισφορά αλληλεγγύης Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει τα δηλωθέντα εισοδήματα και ο φορολογούμενος επικαλείται κεφάλαιο προηγουμένων ετών για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (ανάλωση κεφαλαίου), η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού που θα υπαχθεί σε φορολογία (ΣτΕ 2563/2015). Η απόφαση αυτή ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο (ΠΟΛ 1167/2011) που όριζε πως κατά των υπολογισμό της εισφοράς δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανάλωση κεφαλαίου που επικαλείται ο φορολογούμενος. 15.4. Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ Με την εγκύκλιο 1079650/1062015 ξεκαθαρίστηκαν όλα τα επιδόματα βλ. link. http://www.taxheaven...α ανεργίας ΟΑΕΔ Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Επιδόματα - βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής: 1. Επίδομα τακτικής ανεργίας 2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων 3. Ειδικό εποχικό βοήθημα 4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας 5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης. 6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους, 7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας - ΕΣΠΑ. 8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους. 15.5. Παροχή σε είδος Το θέμα εξαντλήθηκε στις περσινές δημοσιεύσεις. Σχετικα και τα παρακάτω λινκ 1.Παροχη σε είδος ΕΙΧ http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19920 2.Πίνακες παροχή σε είδος http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19653 Tips 1. όταν υπολογίζουμε παροχή σε είδος πρέπει να στείλουμε και τη σχετική βεβαίωση πχ από ΕΙΧ κλπ για το εισόδημα αυτό που έχει και τη σχετική κωδικοποίηση (κωδ.15) 2. ALARM. Σε δάνειο, σε διευκόλυνση ταμειακή κλπ αν δεν υπάρχει σύμβαση όλο το ποσό παροχή σε είδος από μισθωτές. ?? Η θεώρηση συμφωνητικού δανείου από την Αστυνομία προσδίδει τα χαρακτηριστικά της βέβαιης χρονολογίας. Εγγ. 1020969/405/Α0012/28-3-2007. Το ίδιο και η θεώρηση του συμφωνητικό του δανείου για το γνήσιο της υπογραφής και από τα ΚΕΠ. Εγγ. 1090681/1674/Α0012/3-11-2005. 3.Εάν η επιχείρηση χορηγήσει δάνειο σε εργαζόμενό της χωρίς έγγραφη συμφωνία, το σύνολο του κεφαλαίου θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται σαν εισόδημα από μισθωτές? Εφόσον υφίσταται γραπτή συμφωνία, παροχή σε είδος θεωρείται μόνο η τυχόν διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού με το μέσο επιτόκιο αγοράς. Επισημαίνεται ότι, η προκαταβολή μισθών άνω των 3 μηνών θεωρείται Δάνειο. 15.6 Διάφορα επαγγέλματα – Λύσεις που δόθηκαν 1. Για τα ΚΤΕΛ ΑΕ α.Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦΒ 1166032/21.12.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22540/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%CE%92%201166032/21.12.2015 β. ανάλυση http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21885 2.ΓΙΑ τις ΙΜΕ (Έγινε μπέρδεμα πέρσι με τις ΙΜΕ και τα μέλη) Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Β 1137818/21.10.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22085/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%92%201137818/21.10.2015 3.Για τα ΝΠΜΚ Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦΒ 1107041/06.08.2015 http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13400&sw=1 βλ και το νέο κωδικό 471, ακαθάριστα έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών απαλλασσόμενα κλπ στο Ν Και το: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22662 4. Οι Καταρτιζόμενοι Υπ. Οικ. αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974/14.07.2015 http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13357&tb=2 5 Βεβαιώσεις για .Αναπηρίες ΚΕΠΑ Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1148240/12.11.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22251/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201148240/12.11.2015 Ισχύουν και οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων με προϋποθέσεις.. 6. Μτφ ζημιάς 1. Μεταφορά ζημιάς στα 5 επόμενα έτη, τυχόν υπόλοιπο χάνεται Έστω ζημιές του 2009, 2010-2011-2012-2013-2014, 2015.Τυχόν υπόλοιπο του 2009 δεν μεταφέρεται στο 2015 Παράδειγμα, έστω τα καθαρά αποτελέσματα (- Ζημιές, +κέρδη) 2009=-21.000, 2010=+8.000, 2011=+2.000, 2012=+5.000, 2013=-10.000, 2014=+4.000, 2015=+2.000 Μεταφέρονται και συμψηφίζονται ζημιές 19.000 από τη χρήση 2009 στις επόμενες και χάνεται το ποσό των 2.000 που δεν μπορεί να μεταφερθεί στη χρήση 2015 λόγω παραγραφής. 2.Βλ. και Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1146889/12.11.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22229/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201148240/12.11.2015 15.7. Οι Μπλοκάκηδες. ( περ. στ’ παρ. 2 αρθρ. 12 Ν.4172/13) Οι κωδικοί των μπλοκάκηδων είναι . Για το Ε1 Κωδ. 019 Κωδ.307 Κωδ.605 (οι φόροι) κλπ Για το Ε3 Κωδ. 591. Κωδ. 348 Προσδιορισμός καθαρών κερδών α) Έχουν μειωμένο Τ.Ε. δηλαδή 500,00 β) Για τον προσδιορισμό των κκ δεν αφαιρούνται τα έξοδα των βιβλίων., αλλά μόνο οι καταβληθείσες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. γ) Δηλώνουν αποδείξεις μέχρι 10% του εισοδήματος και φορολογούνται με τη κλίμακα των μισθωτών.(Ακριβώς όπως και μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά για το 2015 δεν χρειάζονται ούτε και αυτοί.??) Οι αλλαγές Με το νέο νόμο είναι η περίπτωση στ΄ παρ. 2 του άρθρ 12 του Ν. 4172/13. Είναι τα επαγγέλματα που αναφέρονται και στη παρ. 1 της πολ. 1120/14. (οι για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο) Επίσης θεωρείται ότι αυτοί έχουν την εμπορική ιδιότητα αν και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε σχέση με το καθεστώς του Ν. 2238/94, από πέρσι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Για να φορολογηθεί με τη κλίμακα των μισθωτών το ΄ μπλοκάκι΄, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : α) Να υπάρχει έγγραφη μίσθωση β) εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γ) να έχει έδρα την κατοικία του δ) να μη συμμετέχει σε ΟΕ,ΕΕ κλπ ε) Να μην έχει εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες. Στ) Να ανήκουν σε αυτό που λέγαμε ελεύθεροι επαγγελματίες στον πάλαι ποτέ Ν. 2238/94 Δηλαδή αμοιβές, που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας. ζ) Άρα, εξ αντιαδιαστολής όσοι έχουν εισοδήματα από αυτό που λέγαμε παλιά Δ΄ πηγή, όπως ασφαλιστές, μεσίτες, υπηρεσίες φασόν, κλπ δεν μπορεί να φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών. Αποκλείονται… και πάνε από επιχειρηματική δραστηριότητα και συντ. 26%. η) τέλος το μπλοκάκι δεν ισχύει όταν ο εργοδότης είναι του εξωτερικού βλ. (ΔΕΑΦΑ 1118536 ΕΞ 2015/11.9.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23074 Tips 1.Όσοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίας και από μπλοκάκι θα φορολογηθούν για δε τις μισθωτές με τη κλίμακα των μισθωτών, για δε τα μπλοκάκια με 26%, παρά τις διαμαρτυρίες δεν άλλαξε τίποτε πέρσι. 2.Βλ. πολ. 1047/15 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20417 3.Ανάλυση http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20256 και η ανάλυση Γραβιά 4. και του Χριστόπουλου, http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25181 15.8 Για τα περίπτερα και μισθώματα αναπήρων, Ανάλυση του κ. Κ. Γραβιά http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22905 TIPS 1.To εισόδημα που αποκτά ο ενοικιαστής από την εκμετάλλευση της ενοικίασης του δικαιώματος του περιπτέρου δεν είναι πλέον ενοίκιο, αλλά Δικαίωμα, και σαν δικαίωμα ο περιπτεράς πρέπει να παρακρατεί 20% φόρο κατά την πληρωμή του ενοικίου στον ΄΄ιδιοκτήτη΄΄ . Αλλά που πλέον περίπτερα;, όλα έκλεισαν, δεν προλαβαίνουν οι Δήμοι να ξηλώνουν τα άδεια κουφάρια από τα πεζοδρόμια για να απελευθερώσουν τους χώρους. . πάνε και αυτά, τίποτε δεν ευδοκιμεί…………. Για τη φορολόγηση αυτή είχαν ξεσηκωθεί οι ανάπηροι θύματα πολέμου, και σύλλογοί τους γιατί το θεώρησαν άγρια φορολογία αυτό το 20%...? Ερμηνεύθηκε εδώ με την ΄΄ πολύ στενή έννοια ΄΄ η σχετική αυτή διάταξη του νόμου στα θύματα του πολέμου… (με δεδομένο ότι και η σχετική σύνταξη είναι αφορολόγητη..) 2. Νομίζω ακόμη ότι δεν υπάρχει και το σχετικό έντυπο για να συμπληρώσεις, καθώς επίσης δεν υπάρχει και η δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής. .. Τώρα αν υπέβαλλαν και απέδωσαν το φόρο αυτό με τη δήλωση των παρακρατούμενων φόρων, μάλλον ήταν μια λάθος κίνηση.. 15.9 Τα πάντα όλα για συλλόγους γονέων των σχολείων, ανάλυση του κ. Α. Κεχαγιά που αναδεικνύει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις στους συλλόγους Γονέων. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27801 15.10 Πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας από ιδιώτη Πώληση πχ μιας παλαιάς συλλεκτικής κιθάρας, βιολιού κλπ από ιδιώτη. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/23058 15.10.Επίδομα Βιβλιοθήκης. Τελικά με την εγκύκλιο 1078315/5-6-15 έγινε οριστική διευθέτηση. Το επίδομα αυτό δεν θεωρείται εισόδημα, δεν καλύπτει τεκμήρια. βλ. linkhttp://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13300&sw=1 ΠΟΛ.1234/14 Επίδομα βιβλιοθήκης ΔΕΑΦ Α 1064795/11-5-2015 Επίδομα βιβλιοθήκης http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13274&sw=1 ΔΕΑΦ 1078315/5-6-2015 επίδομα βιβλιοθήκης http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13351&sw=1 15.11.Πρόωρη παύση γεωργικής δραστηριότητας Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. (εγγ.1081788/16-6-2015) 15.12.Αποζημίωση για Έξοδα διαμονής σίτισης υπαλλήλων Όταν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία. (έεγ.13280/26-5-15 ΚΜΕΕΠ) 15.13.Επίδομα θέρμανσης Ξεκαθαρίστηκε ότι τα επιδόματα που καλύπτουν δαπάνες πχ επίδομα θέρμανσης είναι εκτός του Ε1, δεν αναγράφονται πουθενά. 15.13.Οι αμοιβές από επιδοτούμενα σεμινάρια Αμοιβές που προκύπτουν από την επιδότηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του "νέου" ΚΦΕ Ν 4172/2013 δόθηκαν με την Εγκ Υπ. Οικ ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Link http://logistikoskosmos.blogspot.gr/2015/07/1095974-20151472015.html 16.Οι Αγρότες Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ πέρσι.. Τελικά οι λύσεις που δόθηκαν πέρσι ικανοποίησαν το μεγαλύτερο κομμάτι του αγροτικού κόσμου, αλλά πριν τελειώσει αυτή η χαρά, ήρθε το 3ο Μνημόνιο και άντε πάλι από την αρχή και έχουν ένα νέο σήριαλ.(σήμερα ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ, ότι το κουαρτέτο θέλει φορολόγηση και των αγροτών από το 1ο ευρώ???) . .. Θα πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή του κόμβου αυτού, γενικά σ όλο το αγροτικό Ζήτημα. Κατ αρχάς ο κος Ι. Νιφορόπουλος δεν φείδονταν καθόλου χρόνο και με κάθε αλλαγή έκανε και επικαιροποίηση του αναλυτικού οδηγού για τους αγρότες. http://www.taxheaven...r/view/id/21163 (αφορά τη χρήση 2014) Επίσης ο κος Παπαδημητρίου από την Καρδίτσα με τις εξειδικευμένες γνώσεις του έδωσε σημαντική γνώση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα στον κόσμο των πόλεων που δεν κατείχαν καλά τα αγροτικά θέματα. Επίσης και τα σεμινάρια του κόμβου για τους αγρότες που έγιναν έλυσαν όλες τις απορίες… Το καλό κλίμα όμως χάλασε με την έκδοση των συμπληρωματικών εκκαθαριστικών των Οκτώβριο μετά την αύξηση της προκαταβολής από 27,5% σε 55%. Φέτος το 2015 και οι αγρότες έχουν προκαταβολή όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες 75% (..’άρχισε η εναρμόνιση σιγά-σιγά..) Τελικά για τη χρήση 2015 θα εφαρμόσουμε ότι ακριβώς και το 2014 Επιγραμματικά αναφέρουμε τι πρέπει να γίνουν : 4.1. Συνδέσεις που πρέπει να γίνουν (6): α. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Διαπίστωση αν είναι αγρότης του κανονικού , ειδικού ή ιδιώτης Διαπίστωση του ΚΑΔ καλλιέργειας για του κανονικού, του ειδικού 705:01000000 και του ιδιώτη 705:999999998 (Αφανές καθεστώς αγροτών) (φέτος είναι γνωστά από πέρσι…) β. ΟΠΕΚΕΠΕ . http://www.opekepe.gr/ Διαπίστωση της είσπραξης της επιδότησης από τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ, (Δεν απαιτείται από 1/1/15 έκδοση τιμολογίου) , καταχώρηση στα βιβλία, έκδοσης βεβαίωσης και εκτύπωση δήλωσης καλλιέργειας ΟΣΔΕ. (Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων άνοιξε η εφαρμογή τελικά την Παρασκευή 11/3/2016). Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει (και πάλι) όλες τις επιδοτήσεις οι οποίες έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους αγρότες (ειδικού και κανονικού), κατά τη διάρκεια του έτους 2015.Για τη συμπλήρωση όμως του Ε3 θέλουμε όλες τις επιδοτήσεις που εισέπραξε ο αγρότης με έτος αναφοράς το 2015??? (Η βεβαίωση λοιπόν αυτή δεν εξυπηρετεί στο Ε3, αλλά μόνο στη ΜΥΦ???) Κανόνας. Κατ αρχήν στο Ε3, πρέπει να συμπεριλάβουμε τις επιδοτήσεις που εισέπραξες μέσα στο 2015 και αφορούν το 2015, τις επιδοτήσεις που θα εισπράξει μέσα στο 2016 και θα αφορούν το 2015 μέχρι της υποβολής της δήλωσης, και τέλος εσαεί με το να κάνουμε τροποποιητικές για το φορολογικό 2015, όλα τα ποσά των επιδοτήσεων που θα εισπράττονται διαχρονικά και θα αφορούν το έτος 2015??? γ. ΕΛΓΑ . http://www.elga.gr/ Εκτύπωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς (ΕΑΕ) για καταχώρηση στα έξοδα, ως και τυχόν αναζήτηση αποζημίωσης από θεομηνίες χαλάζι, πλημμύρες, καταρροϊκός πυρετός κλπ ( Είναι ήδη έτοιμη η εφαρμογή και γίνονται οι εκτυπώσεις.) δ. ΟΓΑ. http://www.oga.gr/# Εκτύπωση της βεβαίωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. ε. Έ9-ΕΝΦΙΑ Εκτύπωσης του εκκαθαριστικού ΈΝΦΙΑ για καταχώρηση του ποσού ΕΝΦΙΑ των αγρών στα βιβλία. Υπενθυμίζεται ότι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτίρια δεν έχουν ΕΝΦΙΑ.(εκπίπτει μόνο το ποσό που καταβλήθηκε από 1/1-31/12/15). στ. Μισθωτήρια - ΤΑΧΙΣ Εκτύπωση όλων των συμφωνητικών από το ΤΑΧΙΣ για καταχώρηση τυχόν των ενοικίων για αγρούς που πλήρωσε στα βιβλία, αλλά και στο Ε3 στα πληροφοριακά που ζητά στη πρώτη σελίδα (ΑΦΜ, ποσό κλπ). Επίσης οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν δικαιώματα στους Δήμους για τη βόσκηση των βοσκοτόπων. 4.2. Η συμπλήρωση του Ε3 Η συμπλήρωση του Ε3 όπως ακριβώς και για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά με τις παρακάτω ιδιομορφίες: Στον κωδικό 908 όλες οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που εισπράχθηκαν με έτος 2015 και αφορούν το 2015. Προσοχή επειδή όμως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποσά που φορούν το 2015 εισπράττονται μέσα στο 2016. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση να προστεθούν και τα δυο ποσά. Ακόμη περισσότερο αν εισπραχθούν ποσά που αφορούν το 2015 μετά που θα υποβληθούν οι δηλώσεις, συντρέχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. (αυτοτέλεια χρήσεων). Βλ.http://www.taxheaven...s/view/id/24417 Επίσης αν το ποσό της επιδότησης είναι μεγαλύτερο των 12.000,00, το υπερβάλλον ποσό αναγράφονταν και στο κωδικό 644 για να φορολογηθεί με τα έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων του αγρότη. (πχ για επιδότηση πχ 15.000,000 στον 908=12.000,00 και 644=3.000,00 Στον κωδικό 909, γράφονταν οι επιδοτήσεις από αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και οι οποίες είναι αφορολόγητες στο σύνολό τους. Φέτος ο κωδικός προστέθηκε και στο χειρόγραφο έντυπο. Λινκ http://www.taxheaven...r/view/id/21056 (ΠΟΛ.1019/15) Τέλος, αν είσαι αγρότης του κανονικού, ή του ειδικού ή ιδιώτης-αγρότης δεν είχε καμιά σημασία στο Ε3, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, αφού δεν είχε καμιά διαφορά…. Όλοι με λογιστικό προσδιορισμό… Τέλος, προστέθηκε στο Ε3 ο κωδικός 598 και κλικάρεται από τους αγρότες ιδιώτες. 4.3. Η συμπλήρωση του Ε2 Η μη φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος με το 3% της αντικειμενικής αξίας του αγρού έκανε την συμπλήρωση του εντύπου αυτού λίαν ευχερή…. Τώρα, αν πρέπει να συμπληρώνεται με όλα τα ιδιόκτητα χωράφια, τις αγροτικές αποθήκες κλπ με εισοδήματα μηδενικά, νομίζω δεν προκύπτει, αλλά και αν κάποιος τα συμπληρώσει, έχει μια συμφωνία με τα στρέμματα στη δήλωση του ΟΣΔΕ. (ιδιόκτητα) 4.4. Η συμπλήρωση του Ε1 Δεν πρέπει να ξεχασθεί η μεταφορά του ποσού μέχρι 12.000,00 στο κωδικό 659/660, γιατί πέραν της φορολογήσεις με εισφορά αλληλεγγύης, ΄ ΄ σώζει ΄΄ και από τα τεκμήρια. .. Τα κέρδη από το κωδ 347 του Ε3 μεταφέρονταν στο κωδ . 461/462 και τα ακαθάριστα έσοδα στον κωδ. 475/476. 5.Αναλυτικές οδηγίες και για την αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων με την πολ. 1116/15. Λινκ http://www.taxheaven...r/view/id/21056 6. Οι αγρότες του Ειδικού και οι αφανείς-ιδιώτες αγρότες για τις λιανικές πωλήσεις πρέπει να εκδίδουν στοιχεία (Αποδείξεις Είσπραξης). 7. Εκθλιπτικό δικαίωμα ελαιοτριβείου. …Πιο συγκεκριμένα, ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%. Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος. β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Τέλος, επειδή οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ δικαιούνται επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή από ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και επειδή βάσει του άρθρου 1, της απόφασης ΠΟΛ.1066/2.4.2013 ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως π.χ. για εκθλιπτικά δικαιώματα, το στοιχείο που εκδίδει ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προς τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος αποτελεί γι' αυτόν δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ με βάση κατ' αποκοπή συντελεστή σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1066/2.4.2013. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ως βάση υπολογισμού για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή αποτελεί μόνο η καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου. Βλ. ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22761/hl/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1 Tips 1. Φέτος οι περισσότεροι αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις μια φορά τον ΔΕΚ 2015, (7/12/15), αλλά πήραν όμως, μέρος της δικαιούμενης επιδότησης. Το υπόλοιπο ποσό απότι φαίνεται θα εισπραχτεί στα μέσα Μαρτίου του 2015;;. Το ποσό αυτό όμως επειδή αφορά το 2015 πρέπει να μεταφερθεί στη χρήση 2015 για να φορολογηθεί (σε μεταβατικό λογ/σμό). Βέβαια για ΜΥΦ πάει στο Α΄ τρίμηνο 2016. (το να τηρήσεις μεταβατικό λογαριασμό σε αγρότες που υποτίθενται δεν την τηρούν βιβλία (??), είναι ένα από τα πολλά παράδοξά μας…….) 2.Επίσης στα τέλη Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι θα εισπράξουν και τις καθυστερούμενες επιδοτήσεις που θα αφορούν το έτος 2014. Γεννάται λοιπόν και εδώ υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τη χρήση 2014 και άντε και πάλι νέο εκκαθαριστικό , νέα Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού ) ???’ 3. Προσοχή, αν στο βιβλίο του 2015 έχουμε καταχωρήσει επιδοτήσεις που αφορούσαν του 2014, και τις μεταφέραμε για φορολόγηση στο 2014. ??? να μην τις συμπεριλάβουμε και στο 2015??? 4. Συντελεστές απόσβεσης για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο 10%. 5. Η Ζημιά από αγροτική δραστηριότητα, δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη από εμπορική. Σε περίπτωση που δηλώθηκε ζημιά το 2014, και το 2015 δηλώνονται κέρδη από αγροτικά και επιχειρηματική δραστηριότητα, θα γίνει συμψηφισμός μόνο με τις ζημιές της αγροτικής και όχι της επιχειρηματικής 6. Από 1/1/2015 (ΕΛΠ) δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίων για την είσπραξη των επιδοτήσεων από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κλπ. 7. Η βασική πολ. 1116/15 με οδηγίες για τους αγρότες. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21056 8. Προκαταβολή φόρου με 75% 9. Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με 13% 10. Πολλοί αγρότες καταβάλλουν την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά εκπρόθεσμα και τίθεται θέμα πότε εκπίπτει, αν εκπίπτει στο έτος που αφορά ή στο έτος που καταβλήθηκε. Άποψή μας είναι ότι αφού είναι 11. Τελικά όσοι αγρότες πήραν επιδότηση με το ΄΄ πακέτο Χατζηδάκη΄΄, δεν την γλυτώνουν επιστρέφονται τα ποσά στην ΕΕ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28141 12. Αναμένονται αλλαγές στον ορισμό του αγρότη, ποιος είναι κατά κύριο λόγο αγρότης και ποιος δεν είναι. Ίδωμεν… 13. Και η λίαν επίκαιρη και ενδιαφέρουσα η ανάλυση του κ. Παπαδημητρίου. (Καρδίτσα) για τις επιδοτήσεις.(αναρτήθηκε 13/3/2016) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23113 14. Και ας υποθέσουμε ότι η εφαρμογή άνοιξε θα είναι εφικτό να υποβάλλουν οι αγρότες τις δηλώσεις τους;; Δεν μπορούν, αφού εκκρεμεί να εισπράξουν ακόμη το υπόλοιπο ποσό των επιδοτήσεων του έτους 2015??? (Στις 7/12/15 έλαβαν ποσό έναντι……………….) 17. Κάτοικοι εξωτερικού Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει σε ανάπτυξη και μάλιστα κάθε χρόνο, σε βαθμό που ορισμένοι δυσανασχετούσαν… Φέτος αναδημοσιεύουμε την ενδιαφέρουσα ανάλυση του κ. του Βαγγέλη Μιχελινάκη. Οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται κατ’ αρχήν μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. Αναφερόμενοι σε εισόδημα εννοούμε πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο. Στην περίπτωση που αποκτούν πραγματικό εισόδημα, θα ενεργοποιηθούν για αυτούς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης οι οποίες δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση για αυτούς. Πέρα τούτου, εάν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν ισχύουν ούτε οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση υποβολής και φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά αυτή, πέραν των δυνατοτήτων που παρέχονται σε όλους τους φορολογούμενους (π.χ. δάνεια, γονικές παροχές, ανάλωση κεφαλαίου κλπ.) έχουν τη δυνατότητα κάλυψης της διαφοράς με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησής του. Όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματός τους, ισχύει η ίδια κλίμακα ανά κατηγορία εισοδήματος που ισχύει και για τους κατοίκους Ελλάδας, με τη διαφορά ότι δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων 16 έως 19 του ΚΦΕ, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και, α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους. Για την εφαρμογή της περ. α' απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέκτησαν στην Ελλάδα. Για την εφαρμογή της περ. β' απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό που ενώ θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει ,της φορολογικής τους νομοθεσίας, δεν επωφελούνται αυτής (σχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C-279/1993 αποφάσεις του ΔΕΕ). Όσον αφορά τους φορολογούμενους που μετοίκησαν στο εξωτερικό εντός του 2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη από την ΠΟΛ. 1058/2015 διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστούν ως κάτοικοι εξωτερικού από την Ελληνική φορολογική διοίκηση. Η διαδικασία αυτή είναι η εξής: Υποβάλλουν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου ,δηλαδή για εφέτος μέχρι την 10/3/2016 στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. (πρώην μητρώο) όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: - αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και - έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Προσκομίζουν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου δηλαδή έως την 9/9/2016 στο παραπάνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.: - Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους. - Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦΕ (Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης: α) την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. δ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος. Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των παραπάνω εγγράφων δε σημαίνει την αυτόματη αποδοχή του αιτήματος από τις φορολογικές αρχές. Απλά είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί εάν ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή να εξεταστεί πέρα της διαμονής του παραπάνω προσώπου στο εξωτερικό, κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, βάσει των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών του δεσμών. Εφόσον τελικά ο φορολογούμενος θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, καταχωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2015 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31.12.2016). Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του, θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδας, για το παγκόσμιο εισόδημά του, ενώ εφόσον θα έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για τους κατοίκους Ελλάδας, θα επιβληθούν και οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις. ( του Βαγγέλη Μιχελινάκη, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων) Λινκ Βλ και τον Οδηγό Κατοίκων Εξωτερικού της ΓΓΔΕ http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20898 Tips 1.Τα έντυπα της αλλοδαπής που θα προσκομιστούν σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα με επίσημη μετάφραση και να φέρουν την σχετική σφραγίδα Apostille , εκτός από τις αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, αλλά και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α και της Τουρκίας, που εξαιρούνται από την διαδικασία του Apostille. 2.Στη Δ.Ο.Υ εξετάζονται κατά σειρά με βάση το νόμο : α)Οι οικογενειακοί δεσμοί (π.χ αν εργάζεται η σύζυγος στην Ελλάδα) β)Οι εργασιακοί δεσμοί ( π.χ αν υπάρχει ατομική επιχείρηση) γ) Η μόνιμη ή κύρια κατοικία ή το κέντρο ζωτικών συμφερόντων που βρίσκεται για το έτος για 183 ημέρες και άνω δ) Η ιθαγένεια 3. Οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται κατ’ αρχήν μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. Αναφερόμενοι σε εισόδημα εννοούμε πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο. Στην περίπτωση που αποκτούν πραγματικό εισόδημα, θα ενεργοποιηθούν για αυτούς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης οι οποίες δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση για αυτούς. Πέρα τούτου, εάν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν ισχύουν ούτε οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση υποβολής και φορολογικής δήλωσης.. 4. Σχετικό και το έγγραφο για τη φορολογικά κατοικία (ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23073 18. Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ Άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.), εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες και ίσχυσε μόνο για το 2014. Ο νέος νόμος συνδέει τη δυνατότητα φορολόγησης του εισοδήματος αυτού με την κλίμακα μισθωτής εργασίας, με το εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 (ή 9.500 τεκμαρτό) εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βλ και την ανάλυση http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21162 βλ. λινκ. Εισοδήματα από φοιτητές. ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21646 Η ευνοϊκή αυτή διάταξη ίσχυσε μόνο για 2014. Για το 2015 αναμένεται νέα ρύθμιση και ελπίζουμε να είναι και ΟριστικΗ, για να μην είμαστε κάθε χρόνο στο ΄΄ ίδιο έργο θεατές ΄΄. 19.1 Δεσμεύσεις και ………όχι μόνο. 1.Κάνεις προαιρετικά απογραφή, τότε κάνεις ακόμη τρία χρόνια υποχρεωτικά, άρα 1+3=4 Πχ. Αν προαιρετική απογραφή το 2013, τότε και 2014,2015 και 2016. 2. Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης μετά από 5 χρόνια αλλαγή πάλι μεθόδου. 3. Μεταφορά ζημιάς στα 5 επόμενα έτη, τυχόν υπόλοιπο χάνεται Έστω ζημιές του 2009, 2010-2011-2012-2013-2014, 2015 Τυχόν υπόλοιπο του 2009 δεν μεταφέρεται στο 2015 4. Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ προαιρετικά, 5 χρόνια παραμονή στο κανονικό 5. Νέα επιχείρηση για τα 3 πρώτα χρόνια κάνει απόσβεση μηδενική (εάν το … επιθυμεί) 6. Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ σε μεταφορά. Μέχρι το 2013 στα επόμενα 3 χρόνια, Από 1/1/2014 στα επόμενα 5 χρόνια. 7. Νέα επιχείρηση και μέχρι α.ε. 10.000 ο φΣ =26%/2=13% για τρια χρόνια, (πχ έναρξη 15/2/15, 2016, 2017) 8. Για τα πρώτα 5 έτη από την ίδρυση δεν υπολογίζεται Τέλος Επιτηδεύματος (ΤΕ), (κανονικά τώρα θα πρέπει να λέγεται ΄΄ Τέλος Οντότητας ΄΄, αφού αποσύρθηκε η λέξη επιτηδευματίας??? 9. Και οι αγρότες απαλλάσσονται από το Τ.Ε. για τα 5 χρόνια στο κανονικό καθεστώς ( χρήσεις 2014-2018) 20. Χρόνοι κτήσης εισοδημάτων ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ με διπλογραφικά Χρόνος κτήσης ΑΕ,., Ο.Ε. - Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. χρήσιμες επισημάνσεις από την ομάδα του κόμβου. Βλ. τις παρακάτω χρήσιμες αναλύσεις. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22904 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21984 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21240 παρακράτηση στην ΕΠΕ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27928 Διανομή κερδών σε ΟE http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17565 Κέρδη http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1586 1. βλ και μερίσματα ΟΕ Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1160573/14.12.2015 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22491/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201160573/14.12.2015 21. Πρόστιμα ΚΦΔ Επειδή όμως τα πρόστιμα… καραδοκούν καλό είναι μια υπενθύμιση των σχετικών διατάξεων. Tο άρθρο 58 ορίζει: (μετά από έλεγχο) 1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση. 2.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. (από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπαίνουν πρόστιμα που φτάνουν στο 50%, και μάλιστα το 50% πάει …σύννεφο???, ) ΠΧ Υποβλήθηκε δήλωση και πληρώθηκε φόρος 2.000,00. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψε ποσό φόρου 6.000,00 επειδή τα τιμολόγια δεν είχαν εξοφληθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου,. Πέραν των προσαυξήσεων και των άλλων ποινών το πρόστιμο του άρθρο 58 του ΚΦΔ είναι : 6.000-2000=4.000χ50%=2.000 Άρα: πλήρωσε στην αρχή… 2.000,00 πληρώνει τώρα άλλα 4.000,00 +το πρόστιμο 50% 2.000,00 Σύνολο………………………8.000,00 (τα πρόστιμα πλέον δεν αστειεύονται.. πάλι καλά που από το 100% μειώθηκαν σε 50%??) 3. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωση κατά την οποία δεν προκύπτει ποσό για πληρωμή έχει πρόστιμο 100,00, αλλά αν προκύπτει τότε έχει πρόστιμο 250,00 σε απλογραφικά και 500,00 σε διπλογραφικά, σε αντίθεση στη φορολογία του ΦΠΑ, που αν υποβλήθηκε αρχική, δεν καταλογίζεται κανένα πρόστιμο. Απαιτείται και εδώ κάτι να γίνει, είναι εξοντωτικό για μια ασήμαντη μεταβολή. Δεν ισχύει δηλαδή το πάλαι ποτέ ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 2238/94. Όπως δεν καταλογίζεται πρόστιμο και σε τροποποιητική αναδρομικών συνταξιούχου, έτσι δεν πρέπει να καταλογίζεται και σε αγρότη λόγω είσπραξης επιδότησης στην επόμενη χρονιά. (έχουμε αναφερθεί παραπάνω) Ένα ερώτημα που τίθεται με την υποβολή της τροποποιητικής με τους αγρότες είναι το παρακάτω:. Υποθέτουμε ότι ένας αγρότης εισπράττει ετεροχρονισμένα στις 30/3/2016 επιδότηση που αφορά τ ο έτος 2014, πότε θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση; Άποψή μας είναι ότι με δεδομένο ότι πρέπει να κατέχεις τη σχετική βεβαίωση η δήλωση υποβάλλεται το 2017?, όταν δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εκδώσει τη Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται τόσο οι επιδοτήσεις του 2016, πχ του 2014 ή και άλλων ετών, και όχι άμεσα με την είσπραξη…..(Εκτός , αν ήθελε λυθεί διαφορετικά…..) Διαφορετικά η δήλωση πρέπει να έχει δικαιολογητικό το print screen της σελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ των πληρωμών.?? 4. Σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προσκομίζουμε στη Δ.Ο.Υ. τα έγγραφα της τροποποίησης και όχι όλα τα δικαιολογητικά. Σχετικά link 1. Η ερμηνευτική ΠΟΛ1252/15 http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26393 2. Ανάλυση του κ. Αργυρού (βίντεο) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20625 3. τα νέα πρόστιμα ανάλυση του κ. Χριστόπουλου http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22065 4. Ανάλυση του Eumilos. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=92646&page=4 Tips 1. Τα εκτελεστικά μέλη των ΔΣ εταιρειών, ευθύνονται ποινικά για φοροδιαφυγή για πολλά έτη μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η παραγραφή δεν αρχίζει , αν δεν έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος , βλ. Ν. 4337/2015. 2. Πλέον σε όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής ανεξαρτήτως ποσού η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως και δεν διακόπτεται ακόμα και αν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή. Ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος αρχίζει να μετράει είτε από την τελεσιδικία της απόφασης της προσφυγής είτε αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της. 3. Ένα νέο αδίκημα εισήχθη με τον νέο νόμο στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αυτό της απόπειρας φοροδιαφυγής. Το μόνο που μένει είναι να ορισθούν ποιες ακριβώς πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις θα συνιστούν απόπειρα φοροδιαφυγής. 5. Επειδή μετά την υποβολή των δηλώσεων γίνονται έλεγχοι και .. ΄΄καραδοκούν΄΄, ευθύνες και υποχρεώσεις, για αποφυγή από κακοτοπιές. Βλ. την ενδιαφέρουσα ανάλυση της κ Διονυσοπούλου στον κόμβο http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22337 22.ΜΥΦ Τελικά ολοκληρώθηκε η υποβολή των ΜΥΦ για το 2014, τι θα γίνει για το 2015 και 2016 άγνωστο.? Έμεινε το θέμα με τις αποκλίσεις για το τι θα γίνει, και βέβαια ότι στη λήξη της προθεσμίας πάντα η εφαρμογή ΄΄πέφτει ΄΄ . …. Όλοι συμφωνούν να αυξηθεί το όριο και να μην είναι από το 1ο ευρώ. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πως να γίνει αλλαγή τώρα, αφού ήδη ένας αριθμός έχει υποβάλλει τρίμηνα του 2015? πώς να αλλάξει το όριο?, ?? Για τις Αποκλίσεις : Βλ την ενδιαφέρουσα ανάλυση του Κ. Γραβιά. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27516 23.Ενδομιλικές συναλλαγές. Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 2 4172/136, 50,51 ν. 4172/13, άρθ 21, 22, 4174/13 Πολ. 1179/13 Καλό είναι να προσεχθούν ιδιαίτερα οι παρακάτω διατάξεις και να μην τις προσπερνάμε … ΄΄αβρόχις ποσίν ΄΄ .. βλ. περισσότερα στα λινκ Ν.4172/13 α) κάθε πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. Άρθρο 21 παρ2 του Ν. 4174/13 2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον: α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος. links 1.Βλ. μελέτη το Α. Νασόπουλου http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22887 2.μελέτη για 2014 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18586 3.πολ.1227/15 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22030 4.πολ. 1142/15 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21260 5. Αναλυση κ. Β.Αθανασάκη http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4763751 24.Τράπεζα Ελλάδος www.bankofgreece.gr. (DIREQΤ) Άλλο και τούτο, νέα υποχρέωση δήλωσης τιμολογίων εξωτερικού στην εφαρμογή DIREQT?? …. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται εφαρμογή υπό το ακρωνύμιο DIREQT (Direct Reporting Questionnaire), που θα είναι προσβάσιμη μέσω του Internet. Με την εφαρμογή αυτή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτοικοι) θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (on-line) τις συναλλαγές τους με μη κατοίκους, τις οποίες υποχρεούνται να αναγγέλλουν, με βάση τους ορισμούς και τις προδιαγραφές του υπό διαμόρφωση εγχειριδίου χρήσης και τεχνικών προδιαγραφών. Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή αρχείων με συγκεκριμένο τύπο διάταξης των στοιχείων. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν εισπράξεις-πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως νομίσματος, σε μηνιαία βάση. Από την υποχρέωση αναγγελίας εξαιρούνται ορισμένοι τύποι συναλλαγών, όπως εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών, ταξιδιωτικές υπηρεσίες κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αναγγελίας εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα-κάτοικοι Ελλάδος που διενεργούν συναλλαγές και χωρίς τη μεσολάβηση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων Πάνω από ποιο ποσό είμαι υποχρεωμένος να αναγγέλλω τις συναλλαγές που έχω με μη κατοίκους; Το κατώφλι αναγγελίας είναι τα 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε κάθε κωδικό ισοζυγίου, ανά είσπραξη/πληρωμή, ανά χώρα και ανά νόμισμα. Το κατώφλι είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι μπορεί να αναγγελθούν και συναλλαγές μικρότερου ποσού. Link https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml 25. Χρήσιμες Συνδέσεις - Links 1.ΟΠΑΠ για βεβαιώσεις από κέρδη (νέα σύνδεση) https://winningscertificates.opap.gr/ 2.ΟΓΑ συντάξεις http://84.205.254.71/apps/index.php/bebaiwsi_synt 3. ΟΓΑ εισφορές http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php 4.Βεβαιώσεις ΕΤΕΑ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28111 5.πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/sdip.asp 6. ΕΛΓΑ πληρωμές https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp 7. ΓΕΣ https://bebeosis.army.gr/ 8. Όλες οι συνδέσεις στην εξαιρετική ανάλυση της κ Λιαπάτη. (τα πάντα όλα….?) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23072 26. Το Περιουσιολόγιο..καταφτάνει.. Αναλυτική «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης» Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δήλωση Πόθεν Έσχες που υποβάλλεται από μια μερίδα δημοσίων υπαλλήλων, αιρετών, καθώς και επαγγελματιών (δημοσιογράφων, εργολάβων του δημοσίου κλπ) είναι ο προάγγελος του Περιουσιολογίου. Και όμως αποτελεί προαπαιτούμενο του 3ου Μνημονίου και ο νόμος αυτός ψηφίστηκε στις 14/8/2015. Κατά τα οριζόμενα πρέπει να είχε εφαρμοστεί μέχρι τον Νοε-2015. Υπενθυμίζεται ότι είχε Πρωτο- εισαχτεί το 2010 με το νόμο 3842/10, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε..Από όσα έχουν ανακοινωθεί θα πρέπει να αναγράφονται και : τα μετρητά στα στρώματα, (το stroma- bank?), στις θυρίδες, κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, ακίνητα στο εξωτερικό (με ποια αξία), μετοχές (με ποια αξία), αμοιβαία, καταθέσεις, σκάφη, φορτηγά. Τρακτερ, ΤΑΞΙ, κλπ. Τα ακίνητα στην Ελλάδα(με ποια αξία αντικειμενική ή πραγματική), τα ΕΙΧ, οι καταθέσεις θα ρθουν μάλλον συμπληρωμένα, αφού υπάρχουν στις βάσεις του ΤΑΧΙΣ και θα δηλωθεί το σύμφωνο ή θα γίνουν αιτιολογημένες διορθώσεις… Τώρα το πώς θα είναι;;; όσοι πήραν μια γεύση από την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης πόθεν έσχες, των δημοσίων υπαλλήλων κάπως έτσι μάλλον θα είναι…….. Η αρχή θα γίνει με την «πρόσκληση» σε όλους να δηλώσουν τα αδήλωτα εισοδήματά τους εθελοντικά στις φορολογικές τους δηλώσεις και στη συνέχεια θα υπάρξει στο taxis ειδική πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία η οποία και πρέπει να προηγηθεί. Η διαδικασία του περιουσιολογίου θα ξεκινήσει περί τις αρχές Μαΐου; (ίσως πάμε για Νοέμβριο 2016 ) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγράφονται τα πάντα. Όλες οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, με αναφορά σε ποσό και πηγή προέλευσης, καθώς και όλων των συνδικαιούχων. Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται η αξία αποτίμησης όλων των κινητών αξιών. Αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία θα αποσταλούν στο υπουργείο Οικονομικών από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά σχολεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. Τον Μάιο (Νοέμβριο) οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς που διαθέτουν για το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet θα εισέρχονται στη νέα εφαρμογή και θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο περιουσιολόγιο. Εφόσον διαφωνούν, θα πρέπει να τα διορθώνουν ηλεκτρονικά, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να μεταβαίνουν στις εφορίες με τα απαραίτητα παραστατικά. Σε πρώτη φάση το περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και δαπάνες πολυτελείας που γίνονται για αγορές αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και σε δεύτερη φάση πιθανόν από το 2017 θα ενταχθούν έργα τέχνης και κοσμήματα. Εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα, τα στοιχεία θα αποσταλούν από τις εταιρείες και τους οίκους στους οποίους έχει γίνει η ασφάλιση ή η εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογουμένου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα δηλωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών πέραν της φορολόγησής τους θα επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα γίνονται και οι σχετικές διώξεις. Ταυτόχρονα τα παιδιά που θα γεννηθούν από τις 1-1-2016 με την εγγραφή τους στο ληξιαρχείο θα λαμβάνουν και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Όσον αφορά, τα αδήλωτα εισοδήματα, όσοι δεν σπεύσουν να τα δηλώσουν με τη δημιουργία του περιουσιολογίου, θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να φθάσουν και σε μία έμμεση κατάσχεση των εισοδημάτων αυτών. Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα του εισοδήματος των φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι ότι αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Η επιλογή του έτους θα είναι δικαίωμα του φορολογουμένου. Όσοι επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα, θα έχουν σημαντική έκπτωση από τον φόρο, ενώ όσοι απλά τα δηλώσουν και τα διατηρήσουν στο εξωτερικό δεν θα έχουν έκπτωση. Λέγεται ότι εφόσον δηλωθούν, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα αίρονται και οι ποινικές διώξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα είναι εξαντλητικά που θα φθάνουν έως και το 100% του ποσού που δεν δηλώθηκε στην εφορία. Κάθε αλλαγή περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, θα πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά και να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους.(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) Σε αναμονή λοιπόν…………. Και δεν θα είναι και εύκολη η υποβολή του…. Tips 1.Επί του πιεστηρίου. Το φορολογικό νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές στα φορολογικό, καθώς και στα αγροτικά εισοδήματα θα κατατεθεί λένε στη Βουλή το β΄15ήμερο του Μαρτίου, θα συμπεριλαμβάνει και τη εθελοντική αποκάλυψη (συμμόρφωση) εισοδημάτων. Να δούμε τι θα γίνε και με αυτούς που ήδη ελέγχονται; θα υπάγονται;;;;….. 2. Αν … από τη συμπλήρωση του εντύπου του περιουσιολογίου προκύπτει προσαύξηση της περιουσίας θα φορολογηθεί;;;; 3. Σχετική ανάλυση του κ. Δαλιάνη http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20630 4. και ανάλυση του ορκωτού κ.Σταματίου (ΣΟΛ) http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28227 27. Επίλογος ( Δεν προτρέπουμε και σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα ανατρέχει στους νόμους και τις εγκυκλίους του υπουργείου) Δεν είμαστε αλάνθαστοι, αφήνεται στη κρίση όλων και αν τυχόν έχουν παρεισφρήσει ΄λάθη΄ να τα διορθώσουμε. . . . Εκφράζουμε προσωπικές απόψεις μας. Τα θέματα όπως πάντα, είναι γραμμένα σε ανοικτό κώδικα?, επιδέχονται, συμπλήρωση, διόρθωση ακόμη και ..διαγραφή, θα λέγαμε είναι σε λειτουργικό ΄΄Linux ΄΄. Αν κάπου υπερβάλλαμε, έγινε για τις ανάγκες της παρουσίασης?? Δύναμη, Υπομονή, Αντοχή, Επιμονή και προ πάντων όχι λάθη, θα περάσει και αυτή η φορά ….. Προσδοκώντας μια χρονιά με success story, καλό happy end, το ΤΑΧΙΣ να σταθεί στο ύψος του, και όχι άλλα ERROR……, άλλα server not found………., ή άλλα ότι είστε πάνω από 50 ή 100 άτομα?? (πάντως την προτελευταία και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας το σύστημα συνήθως παρουσιάζει … ΄΄αρρυθμίες΄΄ επικίνδυνες, και γιαυτό καλό είναι λοιπόν, να …τελειώνουμε λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας…?.), για να ΄΄ κρατάμε ΄΄ μακράν τα ……….. ΄΄ εγκεφαλικά ‘’?? Τέλος, για τη βοήθεια του κόμβου στη σύνταξη αυτής της εργασίας και των υπόλοιπων μας είναι ανεκτίμητη, αρκεί να πούμε απλά και μόνον ότι, ίσως και να μην γίνονταν ποτέ. Έτσι απλά… (τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυναμικότητα αυτή να επικοινωνούμε και όχι μόνο.. ) ΥΓ. 1.Η ανάρτηση αυτή συν-λειτουργεί μαζί και με τις περσινές δημοσιεύσεις, μια περιπλάνηση στη σελίδα http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=78778&page=13 κρίνεται επιβεβλημένη 2. Επειδή ακόμη δεν κυκλοφόρησαν επίσημα τα έντυπα, καθώς επίσης και δεν εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες, βαστάμε ……………. ΄΄ επιφυλάξεις ΄΄… 3. Για το 2016 φαίνεται ότι καταλήγουν: (μην τα δένεται και κόμπο,,?) α. Ενιαία κλίμακα; για όλους μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές ,επαγγελματίες με διαφοροποιήσεις στα κλιμάκια;;;;; Έως 25.000 …..συντ. 22%;; 25.000-30.000 συντ. 32%;;; 30.000-65.000 συντ. 42%;; 65.00 και άνω συντ. 50%;;;; (οι συντελεστές παίρνουν την ανιούσα…) β. Αφορολόγητο 9.545 οι μισθωτοί συνταξιούχοι και οι αγρότες. Για τους αγρότες ΄΄βάζει΄΄ πολλά εμπόδια το κουαρτέτο και χάνουν και το 13% … Οι υπόλοιποι φορολογία από το 1ο ευρώ… Τώρα απαιτούν και μείωση του αφορολόγητου αυτού στο ποσό των 7.000,00???. Εάν τελικά καταφέρουμε και δεν μειωθεί το αφορολόγητο, τότε θα έχουμε rotation συντελεστών?? Επίσης οι δανειστές δεν θέλουν οι αγρότες να έχουν αφορολόγητο…..(μπλέξαμε…?…?.) Για να δούμε στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τι τελικά θα συμπεριλαμβάνεται???…. γ) αναμένεται επίσης για εφαρμογή και , άλλο και αυτό…?.: ΄΄ Οι τράπεζες λέει, θα παρακρατούν και θα αποδίδουν τον ΦΠΑ στο Δημόσιο για τις πληρωμές που υποχρεωτικά γίνονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με διάταξη του ν. 4334/2015 που δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί. Προβληματισμοί δημιουργούνται για την πρακτική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και τα προβλήματα ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν μόνο το καθαρό ποσό των τιμολογίων τους στους λογαριασμούς τους (μείον τον ΦΠΑ), ενώ την ίδια στιγμή θα καλούνται να πληρώσουν στους προμηθευτές τους τα τιμολόγια με ΦΠΑ. Ως εκ τούτου αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων να είναι πιστωτικό, καθότι θα έχει ήδη αποδοθεί από τις τράπεζες ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πωλήσεις και θα πρέπει να επιστραφεί το σύνολο του ΦΠΑ των εκπιπτόμενων δαπανών. Θα προκαλέσει αναταραχή στην αγορά η εφαρμογή του……. 4. Είχαμε δεν είχαμε τι να μάθουμε, μάθαμε και για τις χώρες του Βίσεγκραντ…..? Εκεί που μαθαίναμε νέα για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, για την αξιολόγηση, για το Δημόσιο χρέος, να σου και το Βίσεγκραντ?? Για την ιστορία Το Βίσεγκραντ είναι Φρούριο και βρίσκεται 40 χλµ. βόρεια της Βουδαπέστης. Η λέξη Βίσεγκραντ σηµαίνει «ψηλό φρούριο» και αναφέρεται για πρώτη φορά σε λατινικά αρχεία το 1009. Το φρούριο Βίσεγκραντ χτίστηκε το 330 µ.Χ. από τους Ρωµαίους στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και αποτέλεσε σηµαντικό σηµείο στην αµυντική γραµµή του ∆ούναβη. Εδώ έγινε η σύνοδος των χωρών της Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας, και Σλοβακία. Λέγεται ότι, όποιος πάει στην Ουγγαρία και δεν πάει στο Βίσεγκραντ, είναι σαν να έρθει στην Ελλάδα και δεν πάει στην Ακρόπολη.?? (..αν και νομίζω ότι, κάθε σύγκριση με τον Παρθενώνα είναι ιεροσυλία…) 5. Τέλος σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την κυκλοφορία των νέων εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ν με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.. ……………..Με την κοινοποίηση των εντύπων και των εγκυκλίων θα ανεβάσουμε το Β΄ Μέρος. Μπορεί μετά την αναβάθμιση στο FORUM της 6/3/2016, κάποια linkς από το θέμα να μην ενεργοποιούνται, επειδή φαίνεται ότι έγινε συγχώνευση σελίδων….. και κάποια λινκ από το θέμα αυτό έγιναν πολύ ..μακρόσυρτα…? Και για να μη φύγω και εγώ από το … ΄ πνεύμα ΄΄ της πολύ πετυχημένης εβδομαδιαίας στήλης του ΦΟΡΟΥΜ ΄΄ Το σχόλιο της Δευτέρας ΄΄ , εννοώ για τα αποφθέγματα, κλπ ΄΄ Το εργοστάσιο του μέλλοντος θα έχει μόνο δυο εργαζόμενους: έναν άνθρωπο και ένα σκύλο. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί για να ταΐζει το σκύλο. Και ο σκύλος για να δαγκώνει τους ανθρώπους, όταν πάνε να αγγίξουν τις μηχανές ΄΄ , όταν θα μπούμε δηλαδή στην ΄΄ Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση ΄΄ Καρλ Μπας, ΔΣ της Autodesk (Ξαφνιάζει,,,, αν είναι να πληρώνουν φόρο εισοδήματος και οι μηχανές… τότε το συζητάμε…?.) Πρέπει να μπούμε και στους ρυθμούς του Καρνάβαλου??, (πιστεύω ότι θα έχουμε στις παρελάσεις σίγουρα μπόλικο Σύμφωνο Συμβίωσης;, Ασφαλιστικό ίσως;, κουαρτέτο μπορεί; κλπ, (τι θα τρολάρουν φέτος;…?.), να έχουμε ένα καλό πέταμα του Χαρταετού, αν και ο καιρός αγριεύει και μας τα χαλάει …. Είναι μία ευχάριστη ανάπαυλα εν όψει και της νέας σαιζόν …??…. Λιγότεροι φόροι που θα πληρώνονται, Είναι η μοναδική απάντηση Στο φορολογικό αδιέξοδο Που καθημερινά διευρύνεται………….. (Ανακοινώθηκε ότι τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπέρασαν ήδη τα 86 δις και οφείλουν 4.306.000 φορολογούμενοι, δηλαδή ένας στους δυο Έλληνες). 1 Επειδή λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν κατέστη δυνατόν να το ανεβάσουμε στο ΄΄γνωστό ήδη ανοιγμένο Θέμα΄΄ , ανοίξαμε ένα νέο με τον ίδιο τίτλο και θα το μεταφέρουμε εκεί σε αρχείο, όταν ξεπεραστούν τα κάποια προβλήματα που ενέσκηψαν με την αναβάθμιση του Φόρουμ. .. Καλές Απόκριες σ όλους. Καλή Σαρακοστή. Απόκριες 2016 Eumilos. (Υπάρχουν προβλήματα στο κατέβασμα.....)
 2. 9 points

  Version 1.0.0

  10,494 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
 3. 9 points
 4. 8 points
 5. 8 points
 6. 8 points
 7. 8 points
 8. 8 points
  Ανταγωνιστικο πλεονεκτημα... Να προτιμάτε δικηγόρους σχετικά νέους κι υγιείς. Να ζούνε μέχρι να οριστεί δικάσιμος
 9. 8 points
 10. 8 points
 11. 7 points
 12. 7 points
 13. 7 points
  Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ Στο ταμείο καθόταν ένας υπάλληλος.. θεός του λέω: εγώ μια μέρα θα σε κλέψω.. βάρεσε τον συναγερμό ο βλάκας
 14. 7 points
 15. 7 points
 16. 7 points
 17. 7 points
 18. 7 points
 19. 7 points
  Δεν πα να γ.... εγώ δεν στέλνω τίποτα. Στον επόμενο ετήσιο και πολύ τους είναι. Αφού δηλώνεται στην ΑΠΔ, το Υπουργείο μου μέσα έχει λάβει την ειδοποίηση. Τα λοιπά είναι για τα στατιστικά της συμφοράς που βγάνει το Εργάνη.
 20. 7 points
 21. 6 points
  Η γυναίκα φτάνει ξαφνικά στο σπίτι και βρίσκει τον άντρα της με μια νεαρή κοπέλα…σκέτη μπόμπα! – Ανήθικε!, πως μπορείς να το κάνεις αυτό σε εμένα, τη μητέρα των παιδιών σου, την πιστή γυναίκα σου;;; Θέλω διαζύγιο τώωωρααα! – Περίμενε ένα λεπτό αγάπη μου, σου ορκίζομαι υπάρχει μια εξήγηση. -Mμμμ… μίλα αλλά γρήγορα, δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ πια στη ζωή μου, θέλω να φύγεις αμέσως και για πάντα. – Συνέβη το εξής: Γύριζα στο σπίτι μετά από μια τρομερή μέρα στο γραφείο και είδα αυτή τη φτωχή κοπέλα που έκανε ωτοστόπ στη λεωφόρο . Μου φάνηκε τόσο ανυπεράσπιστη που αποφάσισα να τη βοηθήσω. Πρόσεξα ότι ήταν πολύ αδύνατη, κακοντυμένη και βρώμικη και μου είπε ότι είχε τρεις μέρες να φάει. Συγκινήθηκα, την έφερα στο σπίτι και της ζέστανα τα μακαρόνια που σου έφτιαξα χτες βράδυ και δεν τα έφαγες, γιατί παχαίνουν…η καημενούλα τα καταβρόχθισε! Έπειτα, όπως ήταν τόσο βρώμικη, της είπα να κάνει ένα μπάνιο και εν τω μεταξύ είδα ότι τα ρούχα της ήταν σε κακή κατάσταση. Έτσι τα πέταξα στα σκουπίδια και της έδωσα εκείνα τα παντελόνια που χρόνια τώρα δεν φοράς, επειδή δεν μπορείς να τ α κουμπώσεις, την μπλούζα που σου χάρισα για την επέτειο και δεν φοράς, γιατί δεν έχω καλό γούστο και δεν ξέρω να σου διαλέγω ρούχα, το sweater που σου χάρισε η μάνα μου για τα Χριστούγεννα και δεν φοράς, για να της μπεις στο μάτι και τις μπότες που αγόρασες για 1000 ευρώ και τις φόρεσες μια μόνο φορά, επειδή η φίλη σου αγόρασε τις ίδιες. Στο τέλος και καθώς έφευγε γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαρά η κοπέλα γύρισε με δάκρυα στα μάτια και με ρώτησε: – Υπάρχει κάτι άλλο που η γυναίκα σου δεν χρησιμοποιεί;
 22. 6 points
 23. 6 points
 24. 6 points
 25. 6 points
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×