Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/29/2012 in Posts

 1. 5 points
  Οπότε άλλη φορά να ψάχνεις μόνος σου και να μην ξαναρωτήσεις, που θα μας την πεις κι από πάνω !!!! ........................." Είναι κάτι πολύ απλό που λύνεται σε 2βήματα". Τελικά κάποιοι είστε πολύ καραγκιόζηδες
 2. 2 points
  Πιστεύω εις ένα Ευρώ, Πατέρα, λαοκράτορα, ποιητήν δουνουτού και γης, δανειστών τε πάντων και φραγγάτων. Και εις ένα Κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., τον Υιόν του Ευρώ τον μονογενή, τον εκ του Πατρός δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων. Δάνειο εκ δανείου, ευρώ αληθινόν εξ ευρώ αληθινού, τοκισθέντα, ου χαρισθέντα, ομοούσιον τω ΔΝΤ, δι' ου τα πάντα οφείλετο. Τον δι' ημάς τους χαχόλους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Βρυξελλών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Ηλιθίου και Μαργαρίτας του Ανδρέα και πρωθυπουργήσαντα. Παρετιθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια και παθόντα και ξεφτιλισθέντα. Και ταξιδέψαντα στην Κόστα Ρίκα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τη σοσιαλισική διεθνή και καθεζόμενον εκ δεξιών του Βλακός. Και πάλιν ερχόμενον μετά λόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της μαλακίας ουκ έσται τέλος. Και εις τον Παπαδήμα τον Άγιον, τον Κύριον, τον φοροοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πασόκ και Νουδού συγκυβερνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των εκδοτών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Γερμανίαν. Ομολογώ μνημόνιο εις άφεσιν χρεών. Προσδοκώ κούρεμα ιδιωτών. Κι οφειλή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
 3. 1 point
  Πότε μια οικονομική συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορεία. Ας δούμε τις σπουδαιότερες περιπτώσεις για τις οποίες οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία μεταξύ φυσικών προσώπων ή εταιρειών πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείται στην αρμόδια Εφορεία (Δ.Ο.Υ.) με την θεώρηση των ανάλογων συμφωνητικών. Α’ περίπτωση: Τα γνωστά μας μισθωτήρια συμβόλαια. Ο σχετικός Νόμος είναι ο Ν.2238/1994, Άρθρο 77 παρ. 1 αναφέρει ότι ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή. Άρα μπορεί να το υποβάλλει μέσα σε 30 ημέρες είτε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είτε ο «νοικάρης», όπως επίσης, μπορεί να υποβληθεί σε οποιανδήποτε Δ.Ο.Υ… Β’ περίπτωση: Συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων. Ο σχετικός νόμος εδώ είναι ο Ν.820/1978 άρθρο 19 καθώς και η ΠΟΛ.1122/2002 που ορίζει το όριο υποβολής σε ευρώ. Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρέωση γι' αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου, του οποίου το κόστος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, να γνωστοποιεί, με δήλωση του, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη του έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο. Η υποχρέωση λοιπόν είναι αυτού που δίδει την εντολή εκτέλεσης έργου στον εργολάβο και γίνεται πριν ξεκινήσει το έργο. Ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στο γεγονός ότι αναφέρεται σε εκτέλεση «τεχνικών έργων» και συνεπώς να κάνουμε μια αναφορά για το τι θεωρείται τεχνικό έργο από φορολογικής πλευράς. Τεχνικό έργο (με μια υπεραπλούστευση του σχετικού φορολογικού όρου) θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οτιδήποτε έργο εκτελείται από εργολάβους ή υπεργολάβους ή τεχνικές ή οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά με δύο προϋποθέσεις: α) Να είναι καινούργιο και β) να μην μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να καταστραφεί. Παράδειγμα 1ο : Κατασκευάζεις ένα νέο κτίριο. Αποτελεί τεχνικό έργο διότι είναι νέο (προϋπόθεση α) και … δύσκολα θα μπορέσετε να το μετακινήσετε χωρίς να κάνετε ζημιά (προϋπόθεση β)!!! Εδώ λοιπόν όλοι οι εργολάβοι (π.χ. μπετατζήδες, σοβατζήδες, μπογιατζήδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.τ.λ. ) εκτελούν τεχνικό έργο. (Εξαίρεση βάση κάποιων υπουργικών αποφάσεων είναι οι αλουμινοκατασκευαστές και οι ξυλουργοί για τις κουζίνες τους.) Παράδειγμα 2ο : Επισκευάζεις ένα υφιστάμενο κτίριο. Εφόσον δεν ισχύει η πρώτη προϋπόθεση δεν είναι τεχνικό έργο. Έτσι οι εργολάβοι εδώ δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής σχετικού συμφωνητικού στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Παράδειγμα 3ο : Σιδεροκατασκευαστής κατασκευάζει σιδερένια δεξαμενή ύψους 30 μέτρων με βάση σιδερένια πόδια. Δεν είναι τεχνικό έργο διότι δεν ισχύει η δεύτερη προϋπόθεση (Μπορεί να μετακινηθεί..) Παράδειγμα 4ο : Ο ίδιος σιδηροκατασκευαστής κατασκευάζει μια νέα σιδερένια δεξαμενή ύψους 2 μόνο μέτρων η οποία έχει βάση μπετόν. Αυτή – αντίθετα- είναι τεχνικό έργο διότι δεν μπορεί να μετακινηθεί και είναι και καινούργια. Απλά δεν είναι υπόχρεη να υποβάλει συμφωνητικό διότι λογικά δεν θα υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ… Γ’ περίπτωση: Συμφωνητικά για εκδηλώσεις σωματείων, συλλόγων, ιδρυμάτων κ.τ.λ.. Ο σχετικός νόμος εδώ είναι ο Ν.2238/1994 άρθρο 82 παρ. 4 καθώς και η ΠΟΛ.1015/1998. Συγκεκριμένα αναφέρει πως οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία κ.λπ., όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω δημόσια οικονομική υπηρεσία φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. Βέβαια επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα η ΠΟΛ.1015/1998 λέει : « Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λ.π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.» Δηλαδή ο Νόμος δίδει 5 ημέρες για την υποβολή ενώ η ΠΟΛ.1015 μιλάει για υποβολή πριν την εκδήλωση… (!!!!) Άντε να βγάλεις άκρη… Το υποβάλλεις λοιπόν πριν για να μην τρέχεις και δεν φτάνεις… Δ’ περίπτωση: Συμφωνητικά τραγουδιστών και αθλητών.. Σύμφωνα με τον Ν.2238/94 άρθρο 82, παρ.8 για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξη του. Κλείνουμε με τη Ε’ περίπτωση: Συμφωνητικά λοιπά.. Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1270/2000, οποιαδήποτε συμφωνητικά όταν καταρτίζονται και δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις τότε τα βασικά τους στοιχεία καταχωρούνται σε μια τριμηνιαία κατάσταση η οποία υποχρεωτικά υποβάλλονται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα του τριμήνου. (π.χ. για Ιαν, Φεβ, Μαρτ υποβάλλεται έως 20 Απρ) Προσοχή: Αναφέρει «όταν» καταρτίζονται και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη τους. Αν όμως συνταχθούν, τότε υποχρεωτικά πρέπει να θεωρηθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται μόνο τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους : με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86. (Δηλαδή με τους .. έχοντες το μαχαίρι και το καρπούζι …) Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι κατά τις διατάξεις, συμφωνητικά που δεν έχουν υποβληθεί στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για θεώρηση είναι ανίσχυρα και δεν. έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Υπερβολική κουβέντα θα έλεγα. Φορολογικά μπορεί να έχουμε πρόβλημα αλλά νομικά δεν νομίζω υπάρχει.. Δυστυχώς αυτό δεν διευκρινίζεται στην διαταγή.. Εξάλλου τι τους νοιάζει αυτούς τέτοια πράγματα… Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος Οικονομολόγος Ανωτ. Βιομ. Σχ. Θεσ/κης Σάββατο 28 Ιουλίου 2007. Άρθρο υπ’αρ. 135
 4. 1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...