ΤΡΙΓΛΩΣΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ 1.0.0

Sign in to follow this  

About This File

Οικονομικές Καταστάσεις Κατά ΕΛΠ στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα

Αφορά Υποδείγματα Β.1.1, Β.2.1 & Β.2.2 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ)

Εν Κομοτηνή, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

([email protected])