Προς το περιεχόμενο

Όλη η δραστηριότητα

Η δραστηριότητα αυτή ανανεώνεται αυτόματα     

 1. Τελευταία ώρα
 2. Σήμερα
 3. Χθες
 4. έχει πρόβλημα -λόγω συντήρησης?- και σε μένα συμπληρωματικό πρόσληψης τίποτα. ενώ οι προσλήψεις και οι συμβάσεις φύγανε κανονικά. και αύριο μέρα είναι.
 5. χρειάζεται να γίνει και τροποποίηση στο κτηματολόγιο, σωστά; ξέρει κανείς πόσο καιρό παίρνει αυτό; να πάρεις δηλαδή το χαρτί του κτηματολογίου διορθωμένο;
 6. Σε ποιο σημείο εννοείς? Στην προβολή του πίνακα? Όταν πας να τον εκτυπώσεις?
 7. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36281# και εδώ στην ερώτηση 5 πως το αντιμετωπιζει ηε.ε.τ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
 8. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26877 Συνοφειλέτες, Εγγυητές και Συνδεμένα με το οφειλέτη πρόσωπα : «Συνοφειλέτης» Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόµου ή δυνάµει δικαιοπραξίας για την εξόφληση µέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Υπενθυμίσουμε : α) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στην Εφορία Ν. 4174/2013, άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη 1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. …….. 4. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών αυτού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων εντός της ως άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος. β) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ν. 4321/2015, άρθρο 31. Αλληλέγγυα ευθύνη 1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους…… γ) Αλληλέγγυα ευθύνη και Εγγυήσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις Δανείων. Στην πλειονότητα των Δανειακών Συμβάσεων, ορίζονται εγγυητές και συνοφειλέτες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μελετηθούν, από τους Νομικούς της επιχείρησης, τέτοιες συμβάσεις και να γίνει η προσθήκη τους στον σχετικό «Πίνακα» κατά την ηλεκτρονική υποβολή. δ) Ομόρρυθμα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. Η αίτηση είναι πάντα απαράδεκτη όταν δεν συνυποβάλλεται (α) από τα ομόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (β) από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τύχη της αιτήσεως, που υποβάλλει ο οφειλέτης, αλλά δεν συνυποβάλλεται και από τον συνοφειλέτη, εξαρτάται από τη βούληση του πιστωτή/πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνεται ο συνοφειλέτης. Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες (-εγγυητές), η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση και γενικά υπάρχει συνοφειλέτης. ………………………………….. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαµβάνεται και ο εγγυητής. Δεν συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάµει ασφαλιστικής σύµβασης µε τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων. ( άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ, του Ν. 4469/2017 ) Υποβολή αίτησης από τον συνοφειλέτη Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, αν υπάρχουν και περιέχει, ως προς αυτούς, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο λήμμα «Βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού – Βασικά στάδια -Βήματα της αίτησης:…/ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ » Για τους συνοφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη δεν ισχύουν οι περιορισµοί των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 ( πτωχευτική ικανότητα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας κ.λπ ) . Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών µε την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί µεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όµως αυτή οι απαιτήσεις των µη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, δεν ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η αίτηση δεν εξετάζεται, ακόµη και αν συναινέσουν οι πιστωτές, αν δεν συνυποβληθεί και από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης όταν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριµένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Κάθε ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, µη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθµιζόµενη µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση. ( άρθρο 4 του Ν. 4469/2017 ) ………………………………. «Πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη»Ως «πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» νοούνται:αα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη,ββ) όταν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν το νοµικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου βαθµού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν.4308/2014 (Α΄ 251) [ α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα). β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας.γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της. δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: δ1) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προυποθέσεις: δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα. δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα). ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα) ] .( άρθρο 1, παρ. 2, περ. ι, του Ν. 4469/2017 ) Οι απαιτήσεις των «πρόσωπων συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» , δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών, αλλά υπόκεινται στους όρους «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών» .
 9. Καλησπέρα! Μηπως καποιος συνάδελφος εχει φορμα για τροποποιηση καταστατικου ε.ε για προσθηκη νεων δραστηριοτητων (ΚΑΔ) κ δημιουργια υποκαταστηματος? Ευχαριστω εκ των προτερων
 10. Καλησπέρα σας! Στα πλαίσια της υποβολής Αίτησης για Ανώνυμη Εταιρεία στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, γνωρίζετε αν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και μέτοχοι με ποσοστό άνω των 10%, χαρακτηρίζονται ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ή απλοί Συνοφειλέτες? * Σύμφωνα με το νόμο : «Υποχρεωτικοί συνοφειλέτες» νοούνται οι συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017 την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Ευχαριστώ πολύ!
 11. Πριν λίγο έστειλα ετήσιο πίνακα προσωπικού και μετά την υποβολή μου εξαφάνισε τον εργαζόμενο. Θα δοκιμάσω αύριο να στείλω συμπληρωματικό ετήσιο.. αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι η λύση😡 ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf
 12. ελάχιστες τι εννοείς δεν έχει οτι πχ θα πληρώνει εισφορές 300 ευρω σαν μισθωτός και άλλα 167,95 παρ όλο που δεν ξεπερνά το ανώτερο πλαφόν(στην ερώτηση του συνάδελφου ειναι οριακά να μπορεί να βγάλει και ένα κέρδος στην ατομική για την ατομική παρόλο που μπορεί το συνολικό εισόδημα κέρδη ατομική και μισθοί. συνολικά μετράει και πάει πάντα πρώτη η μισθωτή εργασία του άρθρου 38 και μετά το άρθρο 39 . και η απάντηση σου ισχύει και η απάντηση μου .όλα έχουν να κάνουν με την συνολική εικόνα .
 13. Αυτό αφορά τις εισφορές του 2019, όχι του 2018 που επειδή είναι πρώτη έναρξη μετά την 1/1/2017 πληρώνει τις ελάχιστες εισφορές και επειδή είναι full-time μισθωτός δεν έχει ελάχιστες. καλησπερα, μπορεις να το αναλυσεις λιγο παραπανω αυτο, σε παρακαλω ?? Δημητρης Χρ.
 14. Αυτό αφορά τις εισφορές του 2019, όχι του 2018 που επειδή είναι πρώτη έναρξη μετά την 1/1/2017 πληρώνει τις ελάχιστες εισφορές και επειδή είναι full-time μισθωτός δεν έχει ελάχιστες.
 15. εγώ εκεί καταλήγω άλλα αυτά δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως ακόμα .πχ πως από ένα ατακ θα πάρουν δυο τρια αμα ακόμα δεν το ξέρουμε .προχωρά το και αναμενουμε .
 16. Καλησπέρα 125883623! Έχουμε το συνολικό σπίτι των 200+50 = 250 τ.μ. που αποτελεί την κύρια κατοικία του! Να κάνω εγγραφή μόνο για τα 50 τ.μ. ? Σήμερα που κάνουμε την εγγραφή, αυτός ΔΕΝ έχει σκοπό να νοικιάσει τα 200 τ.μ. των κ.χ. Τώρα,...αν μεθαύριο του γυρίσει και θέλει να νοικιάσει και εκείνα...τι να πω!
 17. με μια επιφύλαξη γιατί στην πράξη δεν το χω δει όμως το σκεπτικο ειναι ότι επειδη μπορεί από τα 250 να χωρίσει τα δυο δωμάτια πχ 60 τμ και 40 τμ και να του μείνουν τα 150 για να μένει αν τα αφήσει 250 και 250 με διαφορετικό α.μ.α και στην σελίδα airbnb 60 και 50 θα ναι ότι να ναι .άλλα μικρο το κακό και πάλι αν δεν τα μειώσεις . σε αφήνει το σύστημα σε μερική χωρίς να μείωσης τα τμ;
 18. κλικ άρω και στο checkbox Μερική Μίσθωση, ναι αν θέλει να μίσθωση άλλα 50 τμ πχ από τα 200 τότε βγάζεις γι αυτά άλλο α.μ.α
 19. Καλησπέρα σε όλους! Καταχωρώ στο Μητρώο Διαχειριστών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων ένα συνιδιόκτητο ακίνητο (μπαμπάς-κόρη) με τους κωδικούς του πατέρα (που έχει και το κυρίως ποσοστό συνιδιοκτησίας 67,50%). Από ότι διαβάζω στις οδηγίες (faq) το συγκεκριμένο εφόσον δεν το αναρτά η κόρη στις πλατφόρμες μπορεί να γίνει μόνο από τη μερίδα του πατέρα ο οποίος στον πίνακα συνδικαιούχων θα δηλώσει τα ποσοστά για το διαχωρισμό του εισοδήματος. Από τα συνολικά 200 (κ.χ.) + 50 (β.χ.) του ακινήτου θέλουν να δηλώσουν στο μητρώο ΜΟΝΟ τα 50 τ.μ. των βοηθητικών χώρων, ενώ το υπόλοιπο 200τ.μ. αποτελεί την κύρια κατοικία τους. >> Ερώτηση: Πληκτρολογώντας τον ΑΤΑΚ του ακινήτου, το σύστημα αντλεί τα στοιχεία της κατοικίας με τα συνολικά μέτρα (250). Θα πρέπει να διορθώσω τα μέτρα σε 50 και να κλικάρω και στο checkbox Μερική Μίσθωση, ή τα αφήνω 250 και κλικάρω το Μερική? Ευχαριστώ!
 20. καλημέρα, για να την αγνοήσεις θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα βγάλεις ζημιές την χρήση 2018. εαν ναι, τότε όντως πληρωληνεις μονο το 10ευρω. εαν όμως έχεις υποψία κερδών, τότε για το διάστημα σεπ-δεκ 2018 πληρώνεις το ελάχιστο, δλδ 167,95 €, και περιμένεις κάααααποτε, την εκκαθάριση του 2018 για να δεις αν σου χρωστάνε ή τους χρωστάς, ανάλογα με το πως πήγε η χρήση 2018. ελπίζω να βοήθησα Δημήτρης Χρ.
 21. και δες και αυτό αν δεν το χει δει που έχετε εσείς αυτον τον μηνά
 22. καλημέρα ευχαριστώ πολύ
 1. Φόρτωση περισσότερης δραστηριότητας
×