Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;

* * * * * 1 ψήφοι

 • Please log in to reply
38 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σήμερα σταματήσαμε να λέμε ψέματα.. Λέμε μισή αλήθεια...

 • Silver members
 • 3.669 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:XANIA - ΦΩΤΑΚΑΔΟ
 • Interests:Συλλογή από σκιές. Ιδιαιτέρως προσπαθώ να μην μου ξεφεύγουν.

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;
http://www.haniotika...4%CE%9F%20.html


Εισαγωγή:
Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.


Τι είναι λοιπόν η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της προαναφερθείσας Κοινωνικής Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο Ν.4019/2011. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «Κοιν.Σ.Επ».;
Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.
Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης.
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.
Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.);
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών;
Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι «Κοιν.Σ.Επ.» εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.

Ποιοι θα είναι οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων;
Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της. Επίσης έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών τον Ν.3912/11, καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Πως διοικούνται αυτές οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις;
Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α' 196), με την επιφύλαξη του Ν.4019/2011. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο μελών. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών.

Τι γίνεται με τα κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων; Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής τους και τι κίνητρα υπάρχουν;
Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της επιχείρησης αυτής όταν παραμένουν στην επιχείρηση ως αποθεματικό.
Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ίσο με αυτό του πρώτου κλιμακίου φορολογίας εισοδήματος μετά το κλιμάκιο του αφορολογήτου (π.χ. αυτήν την στιγμή είναι 10% !!!).
Με αυτήν την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., μόνον όμως αν αυτοί ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού όπως τις περιγράψαμε πιο πριν.
Σημειωτέων ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..
Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλες ευθύνες στα μέλη που απλά συμμετέχουν (και δεν εργάζονται) στις εταιρείες αυτές;
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου 14 διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου αυτού με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακά όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Η δε επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη νομοθεσία.
Επίλογος.
Στα χέρια μας βρίσκονται πολλές φορές ευκαιρίες χρήσης ευεργετικών νομοθετικών διατάξεων για να προσφερθεί κάτι χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.
Κι όμως… στα χέρια μας αυτά, συνήθως, οι ευκαιρίες τούτες λιώνουν και χάνονται…


Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
E-mail : fotakado@otenet.gr
Άρθρο υπ’ αρ. 245 / Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011.

+λάκης

#2
babisxrou

babisxrou

  *

 • simple Members
 • 53 Δημοσιεύσεις:
Καλημέρα.
Σχετικά με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και το κεφάλαιο τους, είναι όπως στους λοιπούς συνεταιρισμούς? Ρωτάω για να ξέρω που θα ψάξω.
Δηλαδή ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ με 5 μέλη αρχικά και κεφάλαιο 20.000€, πως θα διαχωρίσει την τιμή της κάθε μερίδας?
Τι βιβλία φορολογικά είναι υποχρεωμένη να τηρεί?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

#3
ashetos

ashetos

  *

 • simple Members
 • 229 Δημοσιεύσεις:
ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΑΕΕ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΥΝ?
ΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ?

#4
ashetos

ashetos

  *

 • simple Members
 • 229 Δημοσιεύσεις:
Εχει κανει καποιος εναρξη σε τετοια εταιρεια?
Ειναι υποχρεωτικο ολα τα μελη να ειναι γραμμενα σε ΟΑΕΕ?
Η εταιρεια πρεπει να γραφτει σε επιμελητηριο?
Βιβλια μπορει να τηρει εσοδων-εξοδων?
Επειδη ρωτησα στη ΔΟΥ και δεν ηξεραν,μηπως ξερετε που μπορω να βρω περισσοτερες πληροφοριες?

#5
T84

T84

  *

 • simple Members
 • 267 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Κατερίνη

Καμιά πληροφορία για τον φορολογικό-λογιστικό χειρισμό τους;
Έναρξη;
Είναι υπόχρεοι ΦΠΑ;
Συνταξιούχος ιδρυτικό μέλος μπορεί να είναι και εργαζόμενος;;;;


όλα είναι μια ιδέα...

#6
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σήμερα σταματήσαμε να λέμε ψέματα.. Λέμε μισή αλήθεια...

 • Silver members
 • 3.669 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:XANIA - ΦΩΤΑΚΑΔΟ
 • Interests:Συλλογή από σκιές. Ιδιαιτέρως προσπαθώ να μην μου ξεφεύγουν.

http://www.haniotika...ορολογικό .html

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΘΑΚΗ

Ενστάσεις για το φορολογικό Δημοσιεύθηκε στις: 19-12-2012 09:30:23

Χανιώτικα Νέα

 


Ενστάσεις για την επαπειλούμενη κατάργηση φοροαπαλλαγών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μέσω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης.
Σύμφωνα με τον Χανιώτη βουλευτή, το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η τρικομματική κυβέρνηση περιλαμβάνει ρυθμίσεις «που καταδικάζουν την προσπάθεια να αναπτυχθεί στη χώρα ο δυναμικός κλάδος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
Οπως εξηγεί ο κ. Σταθάκης, «ο νόμος 4019/2011 διαμόρφωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την τότε κυβέρνηση όσο και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ο νόμος αποτελεί εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση αποφασίζει να εντάξει και αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες σε αυτούς που θα πληρώσουν την κρίση. Σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του νόμου τα κέρδη των Κοιν.Σ.Επ. αποδίδονταν κατά ποσοστό 5% για τον σχηματισμό αποθεματικού, κατά 35% στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο για δραστηριότητες της επιχείρησης και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τα παραπάνω τμήματα των κερδών μόνο όσα διανέμονταν ως 'πριμ' παραγωγικότητας προς τους εργαζομένους φορολογούνταν κανονικά από τον φόρο εισοδήματος. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου 'Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις' καταργείται το ειδικό φορολογικό καθεστώς των κοινωνικών επιχειρήσεων και αποφασίζεται η αντιμετώπισή τους, σύμφωνα και με την αιτιολογική Εκθεση του νόμου, ως κανονικών Συνεταιρισμών. Με αυτόν τον τρόπο αναιρείται το ουσιαστικότερο κίνητρο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και ακυρώνεται το σκεπτικό της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής».
Οπως τονίζει ο Χανιώτης βουλευτής, «θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ότι οι θεσμοί της αλληλέγγυας οικονομίας και ο συνεργατικός τρόπος οργάνωσης μπορεί και πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της παραγωγής ως απάντηση στη διογκούμενη μάστιγα της ανεργίας που έχει προκαλέσει η πολιτική των μνημονίων. Ως τέτοια, η αντίληψη ότι οι Κοιν.Σ.Επ. αποτελούν εργαλείο αποκλειστικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ήταν εξαιρετικά περιοριστική και αναντίστοιχη με τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος της κοινωνικής οικονομίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί όμως παρά να προκαλεί έκπληξη η κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης που από τη μία προσπαθεί να κινητοποιήσει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην κατεύθυνση της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, προσφέροντας ως ελάχιστο κίνητρο τις φοροαπαλλαγές που προέβλεπε ο νόμος 4019/2011 και την ίδια στιγμή αφαιρεί τα σχετικά κίνητρα που θα συνέβαλαν στην υλοποίηση του εν λόγω νόμου».
Τέλος, ο κ. Σταθάκης κάνει λόγο για «αντιφάσεις στις οποίες υποπίπτει η κυβέρνηση αποκαλύπτουν τη συνειδητή επιλογή της να μην αντιμετωπίσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την αντιμετώπιση χιλιάδων ανέργων ως δυνάμει πηγών φορολογητέου πλούτου που θα προκύψει από την κοινωνική συνεταιριστική δραστηριότητα».


+λάκης

#7
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες

http://koinsep.org

η ενημερωτική πύλη για δράσεις των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας

 • ρωτηστε μας εκει οτι θελετε!

 #8
Επισκέπτης-Φισκιλης Αγγελος-

Επισκέπτης-Φισκιλης Αγγελος-
 • Επισκέπτες

ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ!!!!!!

Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011. Ο προϋπολογισμός 7,5 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 500.

Ταυτόχρονα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο καταργούν μια βασική διάταξη του ανωτέρω νόμου ... 

Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4019/2011:

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011, σχετικά με τη φορολογία των κερδών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), καθόσον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύουν για του συνεταιρισμούς. Με τη νέα αυτή ρύθμιση οι Κοιν.Σ.Επ φορολογούνται πλέον για τα συνολικά τους κέρδη όπως όλοι οι συνεταιρισμοί (αστικοί, αγροτικοί, προμηθευτικοί) χωρίς καμία απαλλαγή και περαιτέρω, κατά τη διανομή των κερδών στους εργαζομένους τους ενεργείται παρακράτηση φόρου όπως ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

http://koinsep.org #9
Επισκέπτης-Στέφανος-

Επισκέπτης-Στέφανος-
 • Επισκέπτες

Πρώτα στήνουν τις (παγκοσμίως μοναδικές) Κοιν.Σ.Επ. ως "σχήμα" για να βολέψουνε τους δικούς τους που θα βγουν απ' το Δημόσιο.

Μετά βλέπουν ότι "πιάνει" το σύστημα και ζητάνε πολλοί, οπότε το κάνουν "ανεπιθύμητο" μέσω φορολογίας, ενώ οι πολύ "δικές" τους (πχ αυτές που θα έχουν για έδρα το γραφείο του ..βολευτή) θα παίρνουν και καμια ενίσχυση από το Υπουργείο και θα τη βγάζουν "καθαρή".

 

Ξυπνάτε ρε, με αυτούς τους απατεώνες δεν πρόκειται να "βολευτεί" κανένας.#10
Επισκέπτης-fiskilis agelos-

Επισκέπτης-fiskilis agelos-
 • Επισκέπτες

(Πρώτα στήνουν τις (παγκοσμίως μοναδικές) Κοιν.Σ.Επ) εχεις λαθος!!!! στην Ευρωπη πανω απο 14.000.000  ειναι εργαζομενοι σε τετοια σχηματα http://koinsep.org/?page_id=113#11
GEVA

GEVA

  *

 • simple Members
 • 57 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:ΣΠΑΡΤΗ

Συνάδελφοι,

θα ήθελα την βοήθεια σας για την κατηγορία ένταξης των βιβλίων  της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης .

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.4019/2011 για την σύσταση της τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ οι συνεταιρισμοί δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στα διπλογραφικά βιβλία.

Σύμφωνα με τροποποίηση του Ν.4019 ΦΕΚ Β 1360 25/4/2012 στο παράρτημα Ι όπου αναλύεται κατά άρθρο το καταστατικό της

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στο άρθρο 26 γίνεται λόγος για σύνταξη  από την Διοικούσα επιτροπή ισολογισμού και λογ.αποτ.χρησεως

τα οπαία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Πως όμως μπορώ να έχω απλογραφικά βιβλία και ισολογισμό;

Ευχαριστώ.#12
ashetos

ashetos

  *

 • simple Members
 • 229 Δημοσιεύσεις:

αν καποιος εχει ΚΟΙΝΣΕΠ,παρακαλώ να βοηθησει,εδω και μια εβδομαδα προσπαθω σε επικοινωνια με ΔΟΥ-μητρωο,taxis,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και δε βγαινει ακρη.Ειναι αστικος συναιτερισμος κοινωνικου σκοπου-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ.Δεν μπορουν να μου πουν αν υποχρεουται σε Ε5 ή Φ010 και με τι κωδικο εταιρειας πρεπει να χει περαστει στο μητρωο.Γνωριζει καποιος?#13
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σήμερα σταματήσαμε να λέμε ψέματα.. Λέμε μισή αλήθεια...

 • Silver members
 • 3.669 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:XANIA - ΦΩΤΑΚΑΔΟ
 • Interests:Συλλογή από σκιές. Ιδιαιτέρως προσπαθώ να μην μου ξεφεύγουν.

http://www.ksemygdonia.com/

 

Αυτός ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις. Έχουν κλείσει χρήση (λογικά) και θα ξέρουν να σου πουν. Λογικά θα σου δώσουν το τηλέφωνο του λογιστή για να σε βοηθήσει σε ότι άλλη απορία έχεις. 

 

Πάντως λογικά Φ010 παίζει 


+λάκης

#14
ashetos

ashetos

  *

 • simple Members
 • 229 Δημοσιεύσεις:

http://www.ksemygdonia.com/

 

Αυτός ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις. Έχουν κλείσει χρήση (λογικά) και θα ξέρουν να σου πουν. Λογικά θα σου δώσουν το τηλέφωνο του λογιστή για να σε βοηθήσει σε ότι άλλη απορία έχεις. 

 

Πάντως λογικά Φ010 παίζει 

ευχαριστω αν και γραφει ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ#15
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΜ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΜ

  *

 • Gold Members
 • 1.674 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κωνσταντίνε εαν υπογραφεί προγραμματικη σύμβαση με Δήμο, στο ποσό της προγραμματικής, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ΦΠΑ;#16
asteras5

asteras5

  *

 • Silver members
 • 998 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male

αν καποιος εχει ΚΟΙΝΣΕΠ,παρακαλώ να βοηθησει,εδω και μια εβδομαδα προσπαθω σε επικοινωνια με ΔΟΥ-μητρωο,taxis,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και δε βγαινει ακρη.Ειναι αστικος συναιτερισμος κοινωνικου σκοπου-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ.Δεν μπορουν να μου πουν αν υποχρεουται σε Ε5 ή Φ010 και με τι κωδικο εταιρειας πρεπει να χει περαστει στο μητρωο.Γνωριζει καποιος?

 

Προσέξτε να δείτε.ΟΙ Αστικοί Συνεταιρισμοί (ν.1667/86) εντάσσονται με έγγραφο του 1994 ΚΒΣ σε κατηγορία βιβλίων όχι κατωτερης της Β. (απλογραφικά πλέον) .Το εισόδημα θεωρεί τους Συνεταιτερισμούς Νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 και ζητάει μέσω taxis Φ01.10 .Τώρα πως γίνεται εάν έχεις Β κατηγορίας (που εγώ Β έχω) να υποβάλλω Φ.010 10? Είμαι σε επαφή με taxis και αρμόδια ΔΟΥ.Άκρη δεν βγαίνει και θέλω να υποβάλλω και δήλωση έως 17/6 . #17
ashetos

ashetos

  *

 • simple Members
 • 229 Δημοσιεύσεις:

SOS-ΕΠΕΙΓΟΝ

Παιδια επειδη δε βγαζω ακρη,αν καποιος συναδελφος Αθηνα,ειναι γνωστης των ολων διαδικασιων-δηλωσεων κλπ υποχρεωσεων των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ας μου στειλει μηνυμα να παρει τη δουλεια.#18
babisxrou

babisxrou

  *

 • simple Members
 • 53 Δημοσιεύσεις:

Καλημέρα 

Μετά από πολύ καιρό και αφού κατάφερα να κάνω έναρξη σε ΚΟΙΝΣΕΠ, ψάχνω να βρω απεγνωσμένα σε όλα τα βιβλιοπωλεία μικρά και μεγάλα το βιβλίο εγγραφής των μελών που θα σφραγίσει το υπουργείο και δεν βρίσκω πουθενά. Μπορεί κάποιος συνάδελφος που έχει βρεί ή που έφτιαξε σε κανένα word ή excel (κινητά φύλλα) να μας ενημερώσει ή να ανεβάσει το σχετικό αρχείο. Θα είναι μεγάλη βοήθεια γιατί το υπουργείο πιέζει με τους χρόνους.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Μπάμπης Χ.#19
T84

T84

  *

 • simple Members
 • 267 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Κατερίνη

καλημέρα σας,
αυτό που ψάχνετε είναι το κλασικό βιβλίο/ μητρώο μελών που έχουν και όλοι οι σύλλογοι, σωματεία κλπ.
λογικά σε βιβλιοπωλεία ή φωτοτυπία θα υπάρχει...
με μια απλή αναζήτηση στο google βρήκα ένα  ενδεικτικά: http://www.kapsis.gr...roducts_id=3192


όλα είναι μια ιδέα...

#20
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σήμερα σταματήσαμε να λέμε ψέματα.. Λέμε μισή αλήθεια...

 • Silver members
 • 3.669 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:XANIA - ΦΩΤΑΚΑΔΟ
 • Interests:Συλλογή από σκιές. Ιδιαιτέρως προσπαθώ να μην μου ξεφεύγουν.

Κωνσταντίνε εαν υπογραφεί προγραμματικη σύμβαση με Δήμο, στο ποσό της προγραμματικής, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ΦΠΑ;

 

Θα το ψάξω Δημήτρη. 


+λάκης
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες