Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους

- - - - -

 • Please log in to reply
29 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-

Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-
 • Επισκέπτες
Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α02/1102/4.11.2011

Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους

Αθήνα, 4/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθ. 63 παρ. 6 του Ν. 3996/2011, οι οποίες τροποποιούν την παρ. 8 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν. 2972/2001 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2002, με την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η απεικόνιση της ασφάλισης γινόταν μέσω του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) το οποίο εκδίδονταν για κάθε ασφαλισμένο ανά τρίμηνο και αποστέλλονταν στον εργοδότη, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να το παραδώσει στον ενδιαφερόμενο.

Ειδικά για τους οικοδόμους τα Α.Α.Λ.Α. εκδίδονταν ανά τετράμηνο και αποστέλλονταν στη δ/νση κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με την εξάπλωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ / ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σε όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τα ΑΑΛΑ πλέον δεν αποστέλλονται στους ασφαλισμένους μέσω των εργοδοτών.

Αντί αυτών έχουν υλοποιηθεί νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν την ασφαλιστική ιστορία και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και ιδιαίτερα στο εδαφ. β΄ αυτών αναφέρεται ότι ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του Λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία, μέσω των Υποκ/των ή Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης
ermis.

Στο Γενικό Έγγραφο Γ41/17/20-5-2011 με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικά με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της ασφαλιστικής ιστορίας και του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο II ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρ. 4, αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε πρόκειται για νέους απογραφόμενους είτε για ήδη ασφαλισμένους, θα πιστοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αποκτούν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους από τον οποίο θα μπορούν να εκτυπώνουν τα ΑΑΛΑ που επιθυμούν και τα οποία θα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία προκειμένου ο ασφαλισμένος να ζητήσει πιστοποίηση και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ είναι η ακόλουθη:

- Απογεγραμμένος - Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αυτός που είναι ήδη ασφαλισμένος και κατά συνέπεια και απογεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος, μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr κάνει εγγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας για την απόδοση του κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να πιστοποιηθεί και να του αποδοθεί “Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη” με κλειδάριθμο.

- Αναπόγραφος στο Γενικό Μητρώο του ΙΚΑ

Και στην περίπτωση αυτή γίνεται εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr για την απόδοση κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τόπου κατοικίας ή απασχόλησης όπου απογράφεται στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος κατά τα γνωστά. Μετά την απογραφή του πιστοποιείται και του αποδίδεται “Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη” με κλειδάριθμο.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. 095/172/18-10-2011 έγγραφο της επιχειρησιακής Ομάδας Μητρώου, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οδηγίες σχετικά με τη χρήση των οθονών για την απόδοση κωδικού χρήστη - κλειδάριθμου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Όπως είναι γνωστό τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης “Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου” (εγκύκλιο 4/02 και Γ.Ε. Α02/1102/23.9.2005).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση απογραφής είναι τα ακόλουθα:

• Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς
• Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
• Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κλπ)
• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης – ασφάλισης ΙΚΑ
• Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο ασφαλισμένος ως “ΠΑΛΑΙΟΣ” ή “ΝΕΟΣ”.
• Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου.
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

#2
Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-

Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-
 • Επισκέπτες
www.apps.ika.gr
H ιστοσελιδα δεν λειτουργει ?

#3
stefanos_her

stefanos_her

  *

 • Silver members
 • 6.820 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Ηράκλειο Κρήτης

www.apps.ika.gr
H ιστοσελιδα δεν λειτουργει ?


1.png
 • almaria τους άρεσε αυτό
Δημοκρατία είναι 4 λύκοι και 1 πρόβατο να ψηφίζουν για φαγητό!
Παρακαλείσθε όπως ... τηρείτε τας αποστάσεις μεταξύ σας ...διότι δημιουργούνται κηλίδες...!!!
Έτσι απλά,
"οι πολίτες πληρώνουν φόρους και περιμένουν ως αντάλλαγμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Από την στιγμή που το επίπεδο των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί στους φόρους που καταβάλλουν, έχουν κάθε ηθικό δικαίωμα (για να μην πω υποχρέωση) να προσπαθήσουν να σπάσουν το 'συμβόλαιο' και να φοροδιαφύγουν."
The Monkey Principle: You pay nuts, you hire monkeys....

#4
Επισκέπτης-Θοδωρής-

Επισκέπτης-Θοδωρής-
 • Επισκέπτες
Η σωστή σελίδα είναι αυτή http://apps.ika.gr/ αλλά είναι κενή !!!

#5
FAZEXA

FAZEXA

  *

 • Silver members
 • 3.593 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Interests:Τώρα..? τίποτα.
  Μου το απαγόρευσε η Τρόϊκα.
Καθιστε βρε παιδια ,δεν εχετε καθολου υπομονη..θα...λειτουργηση <το καλο το πραμα, αργει...>.το ανακοινωσαν πρωτα, για να εισπραξουν το χειροκροτημα ,και ..... μετα...θα δουμε ...σε ευλογο διαστημα ...θα δουλεψη.... ειδατε? ζηλεψαν την δοξα...των ΔΟΥ.ο διαλος δουλεια δεν ειχε...και μαμαγε τα παιδια του...αντι να αναλωνουν τωρα , τη <φαια ουσια>,για τετοιες μακακιες δεν την αναλωνουν καλλιτερα,στο που θα βρουν τα λεφτα να πληρωσουν τις συνταξεις...ετσι οπως καταντησαν το ταμειο?,ολα ταχε η μαριορη,ο...φερετζες της ελειπε>

#6
ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

  *

 • Silver members
 • 1.661 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Athens, Greece
Α ρε κλειδάριθμος που σας χρειάζεται.... :rolleyes:

#7
FAZEXA

FAZEXA

  *

 • Silver members
 • 3.593 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Interests:Τώρα..? τίποτα.
  Μου το απαγόρευσε η Τρόϊκα.

Α ρε κλειδάριθμος που σας χρειάζεται.... :rolleyes:


Αντλεις ατομικα σου στοιχεια ασφαλησης, μονος σου.ενταξει....δεν ειναι και ασχημο.ειπαμε δουλεια δεν ειχε ο διαολος...και...μαμαγε τα παιδια του...

δες την τεχνολογια εδω

https://apps.ika.gr/...icationInsured/

#8
NICK86

NICK86

  *

 • simple Members
 • 39 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
Μάλιστα κλειδάριθμος από δω από κει από παραπέρα ηλεκτρονική διακυβέρνηση τεχνολογία τι να λέμε τώρα άντε να δούμε που αλλού θα βάλουμε κλειδάριθμο ....τέλος πάντων να δω τι θα το κάνει ο ασφαλισμένος αυτό θα πάρει κι Κανά i pad κι θα βλέπει πρωί μεσημέρι βράδυ μήπως τα ένσημα γέννησαν κι καταφέρει ποτέ να βγει στη σύνταξη ....που δε το βλέπω ....γιατί αλλιώς ένσημα δε πρόκειται να βρει με την ανεργία στο 18-19-20% κι αύριο μεθαύριο ποιος ξέρει που .....οσο για το δε λειτούργει εδω δε λειτούργει το taxis που είναι κι χρόνια στο κουρμπέτι ώρες ώρες θέλετε να λειτούργει κι αυτό που συστάθηκε 4/11/11 ...αυτά από εμένα

#9
FAZEXA

FAZEXA

  *

 • Silver members
 • 3.593 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Interests:Τώρα..? τίποτα.
  Μου το απαγόρευσε η Τρόϊκα.

Μάλιστα κλειδάριθμος απο δω απο κει απο παραπέρα ηλεκτρονική διακυβέρνηση τεχνολογία τι να λέμε τώρα αντε να δουμε που αλου θα βαλουμε κλειδαριθμο ....τελος παντο να δω τι θα το κανει ο ασφαλισμενος αυτο θα παρει κι κανα i pad κι θα βλεπει πρωι μεσιμερη βραδυ μηπως τα ενσημα γενησαν κι καταφερει ποτε να βγει στη συνταξη ....που δε το βλεπω ....γιατι αλλιως ενσημα δε προκειτε να βρει με την ανεργια στο 18-19-20% κι αυριο μεθαυριο ποιος ξερει που .....οσο για το δε λειτουργει εδω δε λειτουργει το taxis που ειναι κι χρονια στο κουρμπετι ωρες ωρες θελετε να λειτουργει κι αυτο που συσταθηκε 4/11/11 ...αυτα


NAI ...μενα μου λες..ηλεκτρονικη διακυβερνση...μονο στα λογια στο ΣΕΠΕ π.χ που μας χρειαζεται συνεχως ...δουλευει? :P

#10
NICK86

NICK86

  *

 • simple Members
 • 39 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male


NAI ...μενα μου λες..ηλεκτρονικη διακυβερνση...μονο στα λογια στο ΣΕΠΕ π.χ που μας χρειαζεται συνεχως ...δουλευει? :P


μα αυτό λέω κι εγώ οτι δε δουλεύει κανένα ...απλά ο ΣΕΠΕ μου διέφυγε :D αγαπητέ συνάδελφε :P ευχαριστώ για την επισήμανση :) :) :)

#11
Επισκέπτης-xhevahir ukcenaj-

Επισκέπτης-xhevahir ukcenaj-
 • Επισκέπτες
POS BORO NA DO TA ENSIMA MOU ?

#12
FAZEXA

FAZEXA

  *

 • Silver members
 • 3.593 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Interests:Τώρα..? τίποτα.
  Μου το απαγόρευσε η Τρόϊκα.
Ετσι.

http://www.ika.gr/gr...ount/asfreg.cfm

#13
vasoula78

vasoula78

  *

 • simple Members
 • 343 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:Chalandri
στις υπηρεσίες προς εργοδότες αναφέρει την μαζική ταυτοποίηση εργαζομένων για να μπορει ο εργοδότης να τυπώνει απόσπασμα ατομικού λογαριασμού για τον εργαζόμενο

το αρχείο που πρέπει να κανω upload τι μορφή πρέπει να έχει;

το έχει προσπαθήσει κανείς;

#14
Επισκέπτης-Γεοργιαδης Αναστάσιος-

Επισκέπτης-Γεοργιαδης Αναστάσιος-
 • Επισκέπτες
Posa ensima

#15
Επισκέπτης-velson hysa-

Επισκέπτης-velson hysa-
 • Επισκέπτες
poso ensima

#16
Athin

Athin

  *

 • simple Members
 • 100 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ VASOYLA78 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ME PDF.

#17
parmgr

parmgr

  *

 • Silver members
 • 981 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Φέρνε Τσίπουρα
για προκήρυξη ισχύει ή είναι μόνο πληροφοριακά ??

#18
parmgr

parmgr

  *

 • Silver members
 • 981 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Φέρνε Τσίπουρα
AKYRO\\

δεν ισχυει

Αριθμός Αναφοράς : 4A26εφςε322F292ρργ44543316468ASE62A6BC7 Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφάλισης για χρήση σε άλλους φορείς

#19
Επισκέπτης-διανα αιβαζιδου-

Επισκέπτης-διανα αιβαζιδου-
 • Επισκέπτες
παιδια π πρεπει ν μπο για να δο τ ενσιμα μ.δλδ αμα μ κολλαει??

#20
Επισκέπτης-ΚΟΤΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

Επισκέπτης-ΚΟΤΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
 • Επισκέπτες
OK
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες