Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

Βιβλίο ασθενών ορθοδοντικού και απόδειξη παροχής υπηρεσιών

- - - - -

 • Please log in to reply
4 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
sisi

sisi

  *

 • simple Members
 • 12 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:περιστερι
Είμαι νέα στο επάγγελμα και θα ήθελα να με βοηθήσετε στο εξής:
Ο πελάτης μου είναι Ιατρός ορθοδοντικός. Η αμοιβή του δεν γίνεται πάντα με κάθε επίσκεψη αλλά ανα διαστήματα. Πως θα γίνεται η ενημέρωση του βιβλίου ασθενών. Η κάθε καταχώρηση προυποθέτει την ύπαρξη ΑΠΥ ή την ένδειξη "συνεχίζονται οι επισκέψεις" και στη λήξη της θεραπείας η ημερομηνιά και η εξόφληση. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που συνεχίζονται οι επισκέψεις αλλά η εξόφληση γίνεται τμηματικά;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

#2
tazdion

tazdion

  *

 • simple Members
 • 129 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Κορινθος
Ι. ΝΟΜΟΣ 3052/24.09.2002 ΦΕΚ. 221 άρθρο 8 παρ. 16
Καθιερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών:
􀂃 Με βάση το νόμο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή, το ονοματεπώνυμο - η χρονολογία επίσκεψης - η διεύθυνση του ασθενή
􀂃 Με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 01.01.2003.
II. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Π0Λ. 1271/12.12.2002 ΚΑΙ 1010790/130/0015/04.02.2003
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή στο χώρο παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Φορολογικός έλεγχος εντός του ~ χώρου εξέτασης ή παροχής υπηρεσιών, δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή νοσηλείας
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτύπωση θα γίνεται άμεσα για κάθε εξεταζόμενο ασθενή.
􀂃 Η καταχώρηση από τους Οδοντιάτρους στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών, γίνεται υποχρεωτικά για όλους τους ασθενείς, είτε δέχονται αμοιβή, είτε χωρίς αμοιβή. Καταχωρούνται δε σ' αυτό όλες οι περιπτώσεις,. έστω και αν πρόκειται για έλεγχο και πιθανή οδοντιατρική περίθαλψη, ή για έκτακτη επίσκεψη με σκοπό τη βελτίωση ή προσαρμογή που η κυρίως υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρωθεί στο παρελθόν.
􀂃 Οι Οδοντίατροι που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωση έργου με ασφαλιστικά ταμεία (Ι. Κ. Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών στο τηρούμενο Βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο Ταμείο, θα αποδεικνύεται από το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, από το οποίο θα έχει αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο Βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού γιατρού.
􀂃 Με βάση τα προηγούμενα, στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών καταχωρούνται: α) το ονοματεπώνυμο γ) η χρονολογία επίσκεψης δ) και σύμφωνα με τον ΠΟΛ 1166/2002 και ο α/α της Α.Π.Υ., εντός της επόμενης από την έκδοση της μαζί με την αξία.
􀂃 8. Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες ολοκληρώνονται ύστερα από πολλές επισκέψεις, δίνεται η δυνατότητα, το πρόσθετο Βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας (πρώτη-επίσκεψη-του ασθενή) με την ένδειξη σημείωση «συνεχίζονται οι επισκέψεις» και όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία να συμπληρώνεται στην αρχική καταχώρηση η ημερομηνία που ολοκληρώνεται η υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσες επισκέψεις δεν απαιτείται να καταχωρούνται.
􀂃 9. Είναι αυτονόητο ότι στο Βιβλίο Επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται τα στοιχεία του ασθενή και όχι άλλων προσώπων (συνοδών μικρών παιδιών κ.τ.λ.) που απλά βρίσκονται στο χώρο εξέτασης μαζί με τον ασθενή.
III. ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
􀂃 Α) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ξεχωριστό Βιβλίο Ασθενών, το οποίο τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα. Δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του όταν ο ασθενής βρίσκεται στο χώρο αναμονής. Ενημερώνεται μόνο για τους ασθενείς που εισέρχονται εντός του χώρου της εξέτασης ή της παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Β) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί συνενωμένο Βιβλίο Ασθενών & Εσόδων Εξόδων. Τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Βιβλίου Ασθενών.
􀂃 Γ) Είναι δυνατόν για διευκόλυνση των Οδοντιάτρων το ήδη θεωρημένο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων που τηρούσαν μέχρι σήμερα, να συνεχίσουν να το τηρούν και ως Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών μέχρις εξαντλήσεως του. Δηλαδή χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορίζονται από τον οδοντίατρο ορισμένες ιδιαίτερες σελίδες στο τέλος του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και τηρείται εκεί το Βιβλίο Ασθενών. Η ενημέρωση του θα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα προβλεπόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν εξαντληθεί το Βιβλίο Εσόδων-Εξό δων και ο Οδοντίατρος θέλει να τηρεί συνενωμένο «Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών - Βιβλίο Εσόδων Εξόδων», το νέο συνενωμένο Βιβλίο πρέπει να θεωρηθεί στη Δ.Ο.Υ. και ΚΩΔ. ΤΑΧΙ5 288.
IV. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Άρθρο 17 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.
Σας υπενθυμίζουμε το χρόνο ενημέρωσης των Βιβλίων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. Η ενημέρωση του Βιβλίου Εσό-δων-Εξόδων γίνεται (για κάθε στοιχείο, άρα και Α.Π.Υ.), μέχρι την15η ημέρα του επομένου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
􀂃 Η ενημέρωση του Βιβλίου Επί-σκεψης Ασθενών, γίνεται άμεσα (με την είσοδο του ασθενή στο χώρο εξέτασης).
􀂃 Η ενημέρωση του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών με την Α.Π.Υ., γίνεται εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση της.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογη των διατάξεων των άρθρων 1-6 του Ν. 3052/2002 1. ΠΟΛ. 1166/29.05.2002
􀂃 Τα στοιχεία (Α.Π.Υ.) από 01.01.2003, είναι αθεώρητα, πιο συγκεκριμένα: Οι Οδοντίατροι απαλλάσσονται της θεώρησης μόνο των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα Βιβλία και υποχρεούνται να ανα- γράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοση του.
􀂃 Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα, η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002».
V. ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο_13 Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Β.Σ., οι Οδοντίατροι ήταν υποχρεωμένοι στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να αναγράφουν:
􀂃 α) ονοματεπώνυμο
􀂃 β) διεύθυνση
􀂃 γ) αμοιβή αριθμητικώς και ολογράφως
􀂃 δ) επάγγελμα
􀂃 ε) Τέλος, όσον αφορά στο περιεχόμενο των Α.Π.Υ. που εκδίδονται από τους οδοντιάτρους, σημειώνουμε ότι η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Σ.3218/ΠΟΛ 280/26.10.87, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή δεν απαιτείται η αναγραφή του είδους της παρεχόμενης υπηρεσιας.
VI. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ
Σε περιπτώσεις που γίνεται από τον Οδοντίατρο εξέταση ασθενή ή παροχή οδοντιατρικών συμβουλών (χωρίς αμοιβή), θα γίνεται και πάλι η σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Ασθενών και θα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «δωρεάν», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση όμως που αφορά έλεγχο για πιθανή οδοντιατρική φροντίδα και δεν υπάρχει απαίτηση αμοιβής δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών «δωρεάν» αλλά υποχρεωτικά ενημερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών με την ένδειξη -«έλεγχος».
VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙς ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Οδοντίατροι, για την τήρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. υποχρεούνται όπως πριν την έκδοση των αθεώρητων στοιχείων (Α.Π.Υ.) υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. τους, ειδική κατάσταση εις διπλούν με τα μη θεωρημένα στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 3 της Α.Υ.Ο. Πολ 1166/2002. Η υποβολή για πρώτη φορά της κατάστασης αυτής, γίνεται στο χρόνο που πρόκειται να προβεί ο υπόχρεος στην έκδοση αθεώρητων όταν δηλ. εξαντληθούν τα θεωρη-μενα αποθέματα, γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 ή 2004 κ.λ.π. Προσοχή: τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται εκτός ιατρείου δεν καταχωρούνται στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών και για αυτές εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
􀂃 1. Η ως άνω κατάσταση υποβάλλεται πριν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (π.χ. όταν εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα) και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 κ.λ.π.
􀂃 2. Στην προβλεπόμενη κατάσταση αθεώρητων στοιχείων της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002, θα αναγράφονται εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης κατ' αναλογία των απαιτήσεων του εντύπου Β-1 δηλαδή: - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Α.Φ.Μ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
􀂃 3. Οι Οδοντίατροι που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και κατέχουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, θα συνεχίσουν την έκδοση αυτών, μέχρι εξάντλησης τους.
􀂃 4. Ως προς τον αριθμό της αρίθμησης στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα, διευκρινίζεται, ότι θα αναγράφεται ο αμέσως επόμενος αριθμός του τελευταίου θεωρημένου στοιχεί-ου, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης.
􀂃 5. Η αρίθμηση των φορολογικών στοιχείων θα συνεχίσει να είναι ενιαία αύξουσα κατά χρονολογική σειρά, όπως ορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 18, παρ. 6).
􀂃 6. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα η φράση, «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002».
􀂃 7. Η απαλλαγή από την θεώρηση των στοιχείων, αφορά εκείνους που υποχρεωτικά τηρούν πρόσθετα Βιβλία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και μόνο για στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές καταχωρημένες στα πρόσθετα Βιβλία, ΠΡΟΣΟΧΗ (όχι στοιχεία διακίνησης π.χ. Δελτίο Αποστολής).
􀂃 8. Ένα αντίτυπο της κατάστασης που θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. και με την ένδειξη «κατατέθηκε όμοιο», θα επιστρέφεται στον Οδοντίατρο, ο οποίος θα υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να επιδεικνύει στον έλεγχο.
􀂃 9. Ο Οδοντίατρος στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει νέα κατάσταση κατά τα προαναφερόμενα.
􀂃 10. Τέλος διευκρινίζουμε ότι η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών δεν επηρεάζει τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, τον τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων καθώς και το περιεχόμενο τους και ότι δεν τίθεται όριο έκδοσης αποδείξεων «δωρεάν», που ως πραγματικό γεγονός όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, κρίνεται από τον αρμόδιο έλεγχο.
VIIΙ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ
Ειδικά, όσον αφορά στους ορθοδοντικούς, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης της δραστηριότητας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Είναι δυνατόν, το στάδιο μετά την πρώτη ή τις πρώτες επισκέψεις «ελέγχου»
του ασθενή κατά το οποίο, συνήθως απλώς διαπιστώνουν απαραίτητες επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν από (άλλο) οδοντίατρο ή παρακολουθούν μόνο προληπτικά τον ασθενή, να αντιμετωπίζονται κατά την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, ως παροχή υπηρεσίας που διαρκεί, με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - έλεγχος», εφόσον δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή. Όταν αρχίσουν οι ορθοδοντικές υπηρεσίες γίνεται νέα καταχώρηση με τη χρονολογία αυτή και τα στοιχεία του ασθενή με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - υπηρεσίες ορθοδοντικής».

#3
sisi

sisi

  *

 • simple Members
 • 12 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:περιστερι
Είναι σωστό να κάνει καταχώρηση στην έναρξη της θεραπείας τα στοιχεία και "συνεχίζονται οι επισκέψεις" και στο τέλος της θεραπείας να κόβει απόδειξη και να συμπληρώνει τον α/α και το ποσό; Η πρέπει να κόβει απόδειξη κάθε φορά που πληρώνεται και να ξεκινάει καινούργια εισαγώγη στην επόμενη επίσκεψη;

#4
a.a.

a.a.

  *

 • Gold Members
 • 5.618 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ

Ι. ΝΟΜΟΣ 3052/24.09.2002 ΦΕΚ. 221 άρθρο 8 παρ. 16
Καθιερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών:
􀂃 Με βάση το νόμο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή, το ονοματεπώνυμο - η χρονολογία επίσκεψης - η διεύθυνση του ασθενή
􀂃 Με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 01.01.2003.
II. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Π0Λ. 1271/12.12.2002 ΚΑΙ 1010790/130/0015/04.02.2003
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή στο χώρο παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Φορολογικός έλεγχος εντός του ~ χώρου εξέτασης ή παροχής υπηρεσιών, δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή νοσηλείας
􀂃 Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτύπωση θα γίνεται άμεσα για κάθε εξεταζόμενο ασθενή.
􀂃 Η καταχώρηση από τους Οδοντιάτρους στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών, γίνεται υποχρεωτικά για όλους τους ασθενείς, είτε δέχονται αμοιβή, είτε χωρίς αμοιβή. Καταχωρούνται δε σ' αυτό όλες οι περιπτώσεις,. έστω και αν πρόκειται για έλεγχο και πιθανή οδοντιατρική περίθαλψη, ή για έκτακτη επίσκεψη με σκοπό τη βελτίωση ή προσαρμογή που η κυρίως υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρωθεί στο παρελθόν.
􀂃 Οι Οδοντίατροι που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωση έργου με ασφαλιστικά ταμεία (Ι. Κ. Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών στο τηρούμενο Βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο Ταμείο, θα αποδεικνύεται από το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, από το οποίο θα έχει αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο Βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού γιατρού.
􀂃 Με βάση τα προηγούμενα, στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών καταχωρούνται: α) το ονοματεπώνυμο γ) η χρονολογία επίσκεψης δ) και σύμφωνα με τον ΠΟΛ 1166/2002 και ο α/α της Α.Π.Υ., εντός της επόμενης από την έκδοση της μαζί με την αξία.
􀂃 8. Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες ολοκληρώνονται ύστερα από πολλές επισκέψεις, δίνεται η δυνατότητα, το πρόσθετο Βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας (πρώτη-επίσκεψη-του ασθενή) με την ένδειξη σημείωση «συνεχίζονται οι επισκέψεις» και όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία να συμπληρώνεται στην αρχική καταχώρηση η ημερομηνία που ολοκληρώνεται η υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσες επισκέψεις δεν απαιτείται να καταχωρούνται.
􀂃 9. Είναι αυτονόητο ότι στο Βιβλίο Επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται τα στοιχεία του ασθενή και όχι άλλων προσώπων (συνοδών μικρών παιδιών κ.τ.λ.) που απλά βρίσκονται στο χώρο εξέτασης μαζί με τον ασθενή.
III. ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
􀂃 Α) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ξεχωριστό Βιβλίο Ασθενών, το οποίο τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα. Δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του όταν ο ασθενής βρίσκεται στο χώρο αναμονής. Ενημερώνεται μόνο για τους ασθενείς που εισέρχονται εντός του χώρου της εξέτασης ή της παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
􀂃 Β) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί συνενωμένο Βιβλίο Ασθενών & Εσόδων Εξόδων. Τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Βιβλίου Ασθενών.
􀂃 Γ) Είναι δυνατόν για διευκόλυνση των Οδοντιάτρων το ήδη θεωρημένο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων που τηρούσαν μέχρι σήμερα, να συνεχίσουν να το τηρούν και ως Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών μέχρις εξαντλήσεως του. Δηλαδή χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορίζονται από τον οδοντίατρο ορισμένες ιδιαίτερες σελίδες στο τέλος του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και τηρείται εκεί το Βιβλίο Ασθενών. Η ενημέρωση του θα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα προβλεπόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν εξαντληθεί το Βιβλίο Εσόδων-Εξό δων και ο Οδοντίατρος θέλει να τηρεί συνενωμένο «Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών - Βιβλίο Εσόδων Εξόδων», το νέο συνενωμένο Βιβλίο πρέπει να θεωρηθεί στη Δ.Ο.Υ. και ΚΩΔ. ΤΑΧΙ5 288.
IV. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Άρθρο 17 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.
Σας υπενθυμίζουμε το χρόνο ενημέρωσης των Βιβλίων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. Η ενημέρωση του Βιβλίου Εσό-δων-Εξόδων γίνεται (για κάθε στοιχείο, άρα και Α.Π.Υ.), μέχρι την15η ημέρα του επομένου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
􀂃 Η ενημέρωση του Βιβλίου Επί-σκεψης Ασθενών, γίνεται άμεσα (με την είσοδο του ασθενή στο χώρο εξέτασης).
􀂃 Η ενημέρωση του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών με την Α.Π.Υ., γίνεται εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση της.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογη των διατάξεων των άρθρων 1-6 του Ν. 3052/2002 1. ΠΟΛ. 1166/29.05.2002
􀂃 Τα στοιχεία (Α.Π.Υ.) από 01.01.2003, είναι αθεώρητα, πιο συγκεκριμένα: Οι Οδοντίατροι απαλλάσσονται της θεώρησης μόνο των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα Βιβλία και υποχρεούνται να ανα- γράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοση του.
􀂃 Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα, η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002».
V. ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο_13 Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Β.Σ., οι Οδοντίατροι ήταν υποχρεωμένοι στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να αναγράφουν:
􀂃 α) ονοματεπώνυμο
􀂃 β) διεύθυνση
􀂃 γ) αμοιβή αριθμητικώς και ολογράφως
􀂃 δ) επάγγελμα
􀂃 ε) Τέλος, όσον αφορά στο περιεχόμενο των Α.Π.Υ. που εκδίδονται από τους οδοντιάτρους, σημειώνουμε ότι η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Σ.3218/ΠΟΛ 280/26.10.87, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή δεν απαιτείται η αναγραφή του είδους της παρεχόμενης υπηρεσιας.
VI. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ
Σε περιπτώσεις που γίνεται από τον Οδοντίατρο εξέταση ασθενή ή παροχή οδοντιατρικών συμβουλών (χωρίς αμοιβή), θα γίνεται και πάλι η σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Ασθενών και θα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «δωρεάν», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση όμως που αφορά έλεγχο για πιθανή οδοντιατρική φροντίδα και δεν υπάρχει απαίτηση αμοιβής δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών «δωρεάν» αλλά υποχρεωτικά ενημερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών με την ένδειξη -«έλεγχος».
VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙς ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Οδοντίατροι, για την τήρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. υποχρεούνται όπως πριν την έκδοση των αθεώρητων στοιχείων (Α.Π.Υ.) υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. τους, ειδική κατάσταση εις διπλούν με τα μη θεωρημένα στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 3 της Α.Υ.Ο. Πολ 1166/2002. Η υποβολή για πρώτη φορά της κατάστασης αυτής, γίνεται στο χρόνο που πρόκειται να προβεί ο υπόχρεος στην έκδοση αθεώρητων όταν δηλ. εξαντληθούν τα θεωρη-μενα αποθέματα, γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 ή 2004 κ.λ.π. Προσοχή: τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται εκτός ιατρείου δεν καταχωρούνται στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών και για αυτές εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
􀂃 1. Η ως άνω κατάσταση υποβάλλεται πριν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (π.χ. όταν εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα) και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 κ.λ.π.
􀂃 2. Στην προβλεπόμενη κατάσταση αθεώρητων στοιχείων της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002, θα αναγράφονται εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης κατ' αναλογία των απαιτήσεων του εντύπου Β-1 δηλαδή: - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Α.Φ.Μ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
􀂃 3. Οι Οδοντίατροι που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και κατέχουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, θα συνεχίσουν την έκδοση αυτών, μέχρι εξάντλησης τους.
􀂃 4. Ως προς τον αριθμό της αρίθμησης στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα, διευκρινίζεται, ότι θα αναγράφεται ο αμέσως επόμενος αριθμός του τελευταίου θεωρημένου στοιχεί-ου, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης.
􀂃 5. Η αρίθμηση των φορολογικών στοιχείων θα συνεχίσει να είναι ενιαία αύξουσα κατά χρονολογική σειρά, όπως ορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 18, παρ. 6).
􀂃 6. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα η φράση, «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002».
􀂃 7. Η απαλλαγή από την θεώρηση των στοιχείων, αφορά εκείνους που υποχρεωτικά τηρούν πρόσθετα Βιβλία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και μόνο για στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές καταχωρημένες στα πρόσθετα Βιβλία, ΠΡΟΣΟΧΗ (όχι στοιχεία διακίνησης π.χ. Δελτίο Αποστολής).
􀂃 8. Ένα αντίτυπο της κατάστασης που θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. και με την ένδειξη «κατατέθηκε όμοιο», θα επιστρέφεται στον Οδοντίατρο, ο οποίος θα υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να επιδεικνύει στον έλεγχο.
􀂃 9. Ο Οδοντίατρος στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει νέα κατάσταση κατά τα προαναφερόμενα.
􀂃 10. Τέλος διευκρινίζουμε ότι η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών δεν επηρεάζει τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, τον τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων καθώς και το περιεχόμενο τους και ότι δεν τίθεται όριο έκδοσης αποδείξεων «δωρεάν», που ως πραγματικό γεγονός όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, κρίνεται από τον αρμόδιο έλεγχο.
VIIΙ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ
Ειδικά, όσον αφορά στους ορθοδοντικούς, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης της δραστηριότητας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Είναι δυνατόν, το στάδιο μετά την πρώτη ή τις πρώτες επισκέψεις «ελέγχου»
του ασθενή κατά το οποίο, συνήθως απλώς διαπιστώνουν απαραίτητες επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν από (άλλο) οδοντίατρο ή παρακολουθούν μόνο προληπτικά τον ασθενή, να αντιμετωπίζονται κατά την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, ως παροχή υπηρεσίας που διαρκεί, με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - έλεγχος», εφόσον δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή. Όταν αρχίσουν οι ορθοδοντικές υπηρεσίες γίνεται νέα καταχώρηση με τη χρονολογία αυτή και τα στοιχεία του ασθενή με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - υπηρεσίες ορθοδοντικής».


*Σε όλο τον κόσμο ο φορολογούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο, ενώ στην Ελλάδα ο φορολογούμενος είναι, για το κράτος, εκ προοιμίου φοροκλέπτης και δεν πρόκειται να αποδειχθεί ποτέ το ενάντιο!!!!
* Ο μικρός και μίζερος άνθρωπος δεν προσπαθεί να ψηλώσει για να φτάσει τους άλλους, αλλά προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να φτάσουν στην μικρότητα και την μιζέρια του!!!

*Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται, και ο βλάκας επιμένει. (GEORGE1)

*Πιστη έχω.
Απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι για να πιστέψω, αφού ακόμη και οι άνθρωποι που πίστεψα σε αυτούς, με πρόδωσαν.


http://apoalo.blogspot.com/

http://khfi-sos.blogspot.com/

My link

#5
Roxanne

Roxanne

  Εμείς θα πάμε στους γιαλούς...

 • Silver members
 • 1.474 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:Αργυρούπολη Αττικής
 • Interests:Πολλά
Το είδα και αυτο σημερα ...και επειδη δεν βρισκω άλλο σχετικο θεμα , γραφω το ερωτημα εδω:

Γιατρος με βιβλιο ασθενων του αρθρου 10 ενημερωνει τα βιβλια του σωστα εκτος απο την αριθμηση

Εκει λοιπον μολις έφθασε στους 1000 ασθενεις ξεκινησε παλι απ το 1 γιατι λεει δεν χωραγε το κουτακι τετραψηφιο.

Ειναι παραβαση ..δεν είναι?
Ψαχνω στον ΚΒΣ και στο ποινολογιο δεν βρισκω τιποτα
Εχετε καποια ιδεα?
Νίνα Κωστάζου
Δημοσιευμένη εικόνα-The minute you settle for less than you deserve you get even less than you settled for.

-Every second breath we take comes from the oceans
Please support GREENPEACE Ocean defenders


Υπάρχει ελπίδα να σωθεί ο πλάνήτης μας;ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ

Δημοσιευμένη εικόνα
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες