Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- - - - -

 • Please log in to reply
38 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
protiaeco

protiaeco
 • starting Members
 • 2 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
Θα ήθελα να μου μάθω σε ποιές περιπτώσεις μια παροχή υπηρεσιών προς χώρες της Ευρωπαικής ένωσης απαλλάσεται απο το ΦΠΑ.

Αν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι μια χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης, ενώ η εταιρία που την παρέχει έχει έδρα στην Ελλάδα, η τιμολόγηση θα γίνει με ΦΠΑ?

#2
ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

  Επιστημονικός συνεργάτης επί των διαπλοκών.

 • Silver members
 • 1.762 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:Πειραιάς
Η απάντηση δεν είναι έτσι απλή, το κομμμάτι των υπηρεσιών στο ΦΠΑ είναι το πλέον πολύπλοκο. Μια γενική αρχή είναι ότι η υπηρεσία φορολογείται στον τόπο που παρέχεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες δες Ν.2859/2000 άρθρο 14.
«ου γαρ έστιν, ουκ έστιν, ω άνδρες Αθηναίοι, αδικούντα και επιορκούντα και ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, αλλά τα τοιαύτ’ εις μεν άπαξ και βραχύν χρόνον αντέχει…»
Β΄ Ολυνθιακός (10) Δημοσθένης

#3
Επισκέπτης-ΝΤΟΥΡΟΥΤΙ-

Επισκέπτης-ΝΤΟΥΡΟΥΤΙ-
 • Επισκέπτες
άρθρο 14 Ν. 285/2000

Ο γενικός κανόνας είναι στην παροχή υπηρεσιών να υπολογίζεται ΦΠΑ εκτώς των εξαιρέσεων του άρθρου 14. Αρα θέλει (πέραν του ότι ό λήπτης της υπηρεσίας να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ) πολύ καλό "δέσιμο" η εξαίρεση αυτή, το οποίο
βέβαια προυποθέτει πλήρης γνώση της υπηρεσίας.

#4
ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

  Επιστημονικός συνεργάτης επί των διαπλοκών.

 • Silver members
 • 1.762 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:Πειραιάς
Άρθρο 14
Τόπος παροχής υπηρεσιών


1. Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες ή, αν δεν υπάρχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.
2. Κατ’ εξαίρεση, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα κείμενα στο εσωτερικό της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται από κτηματομεσίτες, εμπειρογνώμονες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και γραφεία επιβλέψεων,
β) υπηρεσίες μεταφοράς, εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου για μεταφορές, με τόπο αναχώρησης της μεταφοράς το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας ή αντίστροφα, για το διανυόμενο στο εσωτερικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής.
Η διάταξη αυτή ισχύει και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές προσώπων.
γ) υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσίες μεσολάβησης για την πραγματοποίηση αυτών των υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης της μεταφοράς βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος.
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
αα) «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών», κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό δύο διαφορετικών κρατών - μελών.
Εξομοιώνεται προς ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, η μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος δύο διαφορετικών κρατών - μελών,
ββ) «τόπος αναχώρησης», ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιούμενες διαδρομές προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά,
γγ) «τόπος άφιξης», ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών,
δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών προερχομένων από άλλο κράτος, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας από τον προμηθευτή των αγαθών, ο οποίος δεν είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας,
ε) υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων, εφόσον ο εκμισθωτής είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό σ’ αυτό ή σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας ή εφόσον ο εκμισθωτής είναι εγκαταστημένος σε κράτος εκτός της Κοινότητας και ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό στο εσωτερικό της χώρας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου της περίπτωσης αυτής,
στ) υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και έχουν ως αντικείμενο:
(αα) πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εργασίες των οργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και οι τυχόν παρεπόμενες προς αυτές παροχές υπηρεσιών,
(ββ) εργασίες παρεπόμενες των μεταφορικών δραστηριοτήτων, όπως η φόρτωση, η εκφόρτωση και άλλες παρόμοιες,
(γγ) πραγματογνωμοσύνες γενικά, καθώς και οι εργασίες σε ενσώματα κινητά αγαθά, εφόσον δεν παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - μέλος και τα αγαθά αυτά μετά την παροχή των υπηρεσιών δεν αποστέλλονται ούτε μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
Για πραγματογνωμοσύνες καθώς και οι λοιπές εργασίες σε ταξινομημένα στην Ελλάδα μεταφορικά μέσα λογίζεται ότι αυτά σε κάθε περίπτωση δεν αποστέλλονται ούτε μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας,
ζ) με την επιφύλαξη της παραπάνω περίπτωσης γ΄, παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση πράξεων, οι οποίες εκτελούνται υλικώς στο εσωτερικό της χώρας.
3. Επίσης, κατ’ εξαίρεση, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος - μέλος σε υποκειμένους στο φόρο, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους ή την κατοικία, ή τη συνήθη διαμονή τους ή, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας:
α) μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,
β) διαφημίσεων,
γ) συμβούλων γενικά, μηχανικών, γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών,
δ) ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή,
ε) τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,
στ) διάθεσης προσωπικού,
ζ) μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων,
η) προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή,
θ) τηλεπικοινωνιών.
Ως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή και λήψη σημάτων εγγράφων, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης μέσω καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή παραχώρησης δικαιώματος χρήσης μέσων για μια τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη.
ι)(1) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,
ια)(1) υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού, παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων, παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους τυχερών παιγνιδιών, καθώς και πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων, παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.
Μόνη η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ παρέχοντος και λήπτη υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά.
ιβ)(2) παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταφοράς και διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και παροχή άλλων άμεσα συνδεόμενων υπηρεσιών.
4. Επίσης, κατ’ εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας:
α) ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
β) εργασίες παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, που εκτελούνται υλικώς σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
γ) παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ούτε στην παράγραφο 3, οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος - μέλος,
δ)(3) πραγματογνωμοσύνες γενικά και εργασίες σε ενσώματα κινητά αγαθά, οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον τα αγαθά μετά την παροχή των υπηρεσιών αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του κράτους - μέλους.
5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας παρέχει:
α) υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, για ακίνητο που βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας,
β) υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, που εκτελούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας,
γ) υπηρεσίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για μεταφορά με τόπο αναχώρησης άλλο κράτος - μέλος,
δ) υπηρεσίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2, που αφορούν σε αγαθά, τα οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος,
ε) υπηρεσίες της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2, εφόσον ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό σε χώρα εκτός της Κοινότητας,
στ) υπηρεσίες της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά εκτός του εσωτερικού της χώρας,
ζ) υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά εκτός του εσωτερικού της χώρας,
η)(4) υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας,
θ) υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος, όταν ο λήπτης είναι υποκείμενος εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος,
ι) υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, εφόσον οι παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος,
ια) εργασίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4, εφόσον παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος,
ιβ)(5) εργασίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 που εκτελούνται υλικά στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον τα αγαθά αυτά στη συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
Για μεταφορικά μέσα ταξινομημένα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτά μεταφέρονται ή αποστέλλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
«ου γαρ έστιν, ουκ έστιν, ω άνδρες Αθηναίοι, αδικούντα και επιορκούντα και ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, αλλά τα τοιαύτ’ εις μεν άπαξ και βραχύν χρόνον αντέχει…»
Β΄ Ολυνθιακός (10) Δημοσθένης

#5
protiaeco

protiaeco
 • starting Members
 • 2 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
Σας ευχαριστώ!
Με βοηθήσατε πολυ!

#6
Επισκέπτης-forofygas!!-

Επισκέπτης-forofygas!!-
 • Επισκέπτες
Το έχασα παίδες..
Έστω ότι έχω επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα.
Η επιχείρηση στη Βουλγαρία παράγει διαφημιστικά spot (TV) και τα πουλάει στη διαφημιστική επιχείρηση της Ελλάδας, η όποια τα παίζει σε ελληνικό κανάλι..
Η προβολή είναι στην Ελλάδα, αλλά η παράγωγη της Βουλγαρίας.
Δε θα έπρεπε να φορολογηθεί η ελληνική, μόνο για τη προβολή, και οχι για τη παραγωγή;

Τι αντίστοιχο θα ισχύσει αν η πρώτη επιχείρηση είναι “παραγωγή έργων τέχνης”
Και η δεύτερη, (ελληνική) “πώληση έργων τέχνης”

Υ.Γ. : δηλώνω , και είμαι μόνιμος κάτοικος Βουλγαρίας . Και οι δυο επιχειρήσεις ανήκουν σε εμένα

#7
Επισκέπτης-κωστας φ-

Επισκέπτης-κωστας φ-
 • Επισκέπτες
επειδή και εγώ μπερδεύτηκα και έχω μια περίπτωση σχετική, θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει λίγο συγκεκριμένα για το αν πρέπει να καταβάλω το ΦΠΑ καθώς παρέχω υπηρεσίες (είμαι μηχανικός) στην Ελλάδα για εταιρεία με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχει ακόμα έδρα στην Ελλάδα.

#8
Επισκέπτης-stefania-

Επισκέπτης-stefania-
 • Επισκέπτες
Καλησπέρα,

ίσως λίγο καθυστερημένα, θα ήθελα να έχω και εγώ μια απάντηση σχετικά με την καταβολή φπα, καθότι μηχανικός στην Ελλάδα με παροχή υπηρεσιών σε εταιρία με έδρα την Κύπρο. Σημειώνω ότι οι υπηρεσίες μου παρέχονται για την Ελλάδα.

Ευχαριστώ

#9
anast

anast

  TASOS KOTZIAGK

 • Gold Members
 • 5.846 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καλησπέρα,

ίσως λίγο καθυστερημένα, θα ήθελα να έχω και εγώ μια απάντηση σχετικά με την καταβολή φπα, καθότι μηχανικός στην Ελλάδα με παροχή υπηρεσιών σε εταιρία με έδρα την Κύπρο. Σημειώνω ότι οι υπηρεσίες μου παρέχονται για την Ελλάδα.

Ευχαριστώ


Τι ειδους υπηρεσιες ακριβως προσφερεις;
Εχουν να κανουν με μελετες σε ακινητα;
ΦΙΛΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ

#10
Επισκέπτης-stefania-

Επισκέπτης-stefania-
 • Επισκέπτες

Τι ειδους υπηρεσιες ακριβως προσφερεις;
Εχουν να κανουν με μελετες σε ακινητα;


Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εκπονώ τεχνικές μελέτες πάνω σε ΑΠΕ.

#11
Επισκέπτης-ΣΠ-

Επισκέπτης-ΣΠ-
 • Επισκέπτες
Καλημέρα σας, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (με έδρα στην Ελλάδα και βιβλία Β' Κατηγορίας ) και παρέχω τεχνικές υπηρεσίες σε τεχνική εταιρία στην Ιρλανδία (σσ. οι υπηρεσίες παρέχονται εντός της Ιρλανδίας). Η ερώτηση μου είναι η εξής: θα πρέπει ή όχι στα τιμολόγια που εκδίδω να χρεώνω τον ΦΠΑ. Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρω.

#12
anast

anast

  TASOS KOTZIAGK

 • Gold Members
 • 5.846 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καλημέρα σας, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (με έδρα στην Ελλάδα και βιβλία Β' Κατηγορίας ) και παρέχω τεχνικές υπηρεσίες σε τεχνική εταιρία στην Ιρλανδία (σσ. οι υπηρεσίες παρέχονται εντός της Ιρλανδίας). Η ερώτηση μου είναι η εξής: θα πρέπει ή όχι στα τιμολόγια που εκδίδω να χρεώνω τον ΦΠΑ. Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρω.


Το τεχνικες υπηρεσιες δεν αρκει.
Ειναι μελετες για τεχνικο εργο;
ΦΙΛΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ

#13
nefertiti

nefertiti

  Δήμητρα

 • simple Members
 • 486 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:ΒΟΛΟΣ
 • Interests:Ταξίδια-Φωτογραφία-Ποδόσφαιρο-ConsoleGames
Δείτε και εδώ μήπως σας βοηθήσει το Topic που είχα ξεκινήσει και πήρα τις απαντήσεις που ήθελα

http://www.taxheaven...showtopic=75791
- Ένας αισιόδοξος βλέπει μια ευκαιρία σε κάθε καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος βλέπει μια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία.
( Ουίνστον Τσώρτσιλ )

- Η μόνη χαμένη μάχη στην ζωή σου, είναι αυτή που δεν έδωσες ποτέ.

- Ουδείς μεγαλύτερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα αχάριστο.

- Η ζωή είναι αυτό που σου συμβαίνει, ενώ ψάχνεις για κάτι άλλο.

#14
Επισκέπτης-Στέλιος-

Επισκέπτης-Στέλιος-
 • Επισκέπτες

Το τεχνικες υπηρεσιες δεν αρκει.
Ειναι μελετες για τεχνικο εργο;


Δεν πρόκειται μόνο για μελέτες. Η σύμβαση που έχω υπογράψει αφορά και την υλοποίηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή τεχνογνωσίας (πχ προγραμματισμός λογικών ελεγκτών, ανάπτυξη λογισμικού, κα). Η εργασία εκτελείται στο ίδιο το εργοτάξιο. Υπάρχει όμως διαφορετική νομοθεσία για μελέτες και διαφορετική για άλλου είδους εργασίες?

#15
MARMAKE

MARMAKE

  ΜΑΡΜΑΚΕ Κ

 • simple Members
 • 170 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΤΠΥ Π.Χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η/Υ ΠΟΥ ΣΤΕΙΝΕΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ?
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.........ΜΟΝΟ ΜΙΣΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ....

#16
anast

anast

  TASOS KOTZIAGK

 • Gold Members
 • 5.846 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΤΠΥ Π.Χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η/Υ ΠΟΥ ΣΤΕΙΝΕΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ?


Ναι εχει.
ΦΙΛΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ

#17
anast

anast

  TASOS KOTZIAGK

 • Gold Members
 • 5.846 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν πρόκειται μόνο για μελέτες. Η σύμβαση που έχω υπογράψει αφορά και την υλοποίηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή τεχνογνωσίας (πχ προγραμματισμός λογικών ελεγκτών, ανάπτυξη λογισμικού, κα). Η εργασία εκτελείται στο ίδιο το εργοτάξιο. Υπάρχει όμως διαφορετική νομοθεσία για μελέτες και διαφορετική για άλλου είδους εργασίες?


Ναι υπαρχει διαφορά.
Απο την μια εχουμε τις μελετες για τεχνικα εργα (τοπος φορολογιας η χωρα που βρισκεται το ακινητο)
και απο την αλλη τις λοιπες μελετες (τοπος φορολογιας αναλογα με την χωρα και τον ληπτη)
ΦΙΛΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ

#18
Επισκέπτης-Stelios-

Επισκέπτης-Stelios-
 • Επισκέπτες

Ναι υπαρχει διαφορά.
Απο την μια εχουμε τις μελετες για τεχνικα εργα (τοπος φορολογιας η χωρα που βρισκεται το ακινητο)
και απο την αλλη τις λοιπες μελετες (τοπος φορολογιας αναλογα με την χωρα και τον ληπτη)


Ο πελάτης μου, έστειλε σήμερα το εξής New Intra-Community VAT Rules on Place of Supply for Services, με το οποίο με ενημερώνει πως ΔΕΝ θα έπρεπε να λάβω ΦΠΑ για λογαριασμό της Ελληνικής εφορίας και παράλληλα πως θα πρέπει να επιστρέψω τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα τιμολόγια τα οποία μέχρι τώρα έχω εκδόσει. Μετά από μια σχετικά γρήγορη ανάγνωση του πιο πάνω, διατηρώ αμφιβολίες για την ορθότητα των λεγομενών του. Γι' αυτό το λόγο ζητώ διευκρίνησεις από τα μέλη αυτού του φόρουμ.

#19
anast

anast

  TASOS KOTZIAGK

 • Gold Members
 • 5.846 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν πρόκειται μόνο για μελέτες. Η σύμβαση που έχω υπογράψει αφορά και την υλοποίηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή τεχνογνωσίας (πχ προγραμματισμός λογικών ελεγκτών, ανάπτυξη λογισμικού, κα). Η εργασία εκτελείται στο ίδιο το εργοτάξιο. Υπάρχει όμως διαφορετική νομοθεσία για μελέτες και διαφορετική για άλλου είδους εργασίες?


Δεν ειμαι μηχανικος για να καταλαβω τι περιλαμβανει το εφαρμογη τεχνογνωσιας.
Αφορουν την κατασκευη του τεχνικου εργου;
ΦΙΛΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ

#20
Επισκέπτης-Στέλιος-

Επισκέπτης-Στέλιος-
 • Επισκέπτες

Δεν ειμαι μηχανικος για να καταλαβω τι περιλαμβανει το εφαρμογη τεχνογνωσιας.
Αφορουν την κατασκευη του τεχνικου εργου;


Ναι ακριβώς. Υπάρχει μια βιομηχανική εγκατάσταση στην οποία γίνεται ένας αριθμός εργασιών για να ξεκινήσει αυτή (ή ένα τμήμα της) να λειτουργεί. Οι εργασίες μπορεί να είναι η εγκατάσταση εξοπλισμού, ρύθμιση/προγραμματισμός εξοπλισμού, ανάπτυξη εργαλείων (λογισμικό), κλπ κ συνήθως περιλαμβάνει και μελετητικό κομμάτι (πχ ο σχεδιασμός του συστήματος εν γένει). Επομένως πρόκειται για ένα μείγμα μελετητικού έργου, συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και πρακτικής εργασίας. Η ουσία βρίσκεται στο ποια είναι η κοινοτική νομοθεσία και ίσως πιο συγκεκριμένα η νομοθεσία της Ιρλανδίας όσων αφορά υπηρεσίες engineering και τον ΦΠΑ.
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες