Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- - - - -

 • Please log in to reply
3 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
netlogist

netlogist

  *

 • Silver members
 • 261 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
Θα ήθελα να ρωτήσω όσους έχουν εμπειρία καταστροφής εμπορευμάτων με πρωτόκολλο (γνωστοποίηση) στην εφορία.
1. Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται;
2. Πως πιστοποιείται ότι οντως καταστράφηκαν τα εμπορεύματα αν δεν εμφανιστεί (ως συνήθως) ο υπάλληλος της εφορίας;
3. Το ΦΠΑ που εξέπεσα κατά την αγορά των εμπορευμάτων αυτών πρέπει να αποδοθεί;
4. Τα παραστατικά που θα εκδόσω είναι Δελτίο Αποστολής προς π.χ. την Χωματερή και Στοιχείο Αυτοπαράδοσης προς την επιχείρηση;
5. Αν κάτι φαίνεται να μην το έχω καταλάβει καλά ή πρέπει να το προσέξω παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε. (π.χ. αν θα εμφανιστούν κέρδη στο τέλος της χρήσης λόγω μείωσης της απογραφής!)
Ευχαρίστώ πολύ.

#2
Επισκέπτης-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-

Επισκέπτης-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-
 • Επισκέπτες
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

(Γνωμ. 51/1282/1990)

• Στη Γενική λογιστική:

Το κόστος παραγωγής ή αγοράς των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα, καταχωρείται σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου λ/σμού, π.χ. 81.02.10 "Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων", ενταγμένου στο δευτεροβάθμιο λ/σμό 81.02 "Έκτακτες ζημίες", με πίστωση αντίστοιχου τριτοβάθμιου λ/σμού που ανοίγεται υπό το λ/σμό 78.11 "Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων".

Δηλαδή, γίνεται η εγγραφή:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

81.02 Έκτακτες ζημίες

81.02.10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων XXXX

78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα

78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων

(o 78.11 αναλύεται σε ανάλογους λ/σμούς κατ’ είδος XXXX

αποθέματος ή κατ’ άλλο τρόπο)

• Στην Αναλυτική λογιστική:

Γίνονται οι ακόλουθες εγγραφές:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

98 Αναλυτικά αποτελέσματα

98.99 Αποτελέσματα χρήσεως

98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα .

98.99.04.02 Έκτακτες ζημίες XXXX

90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί

90.08 Αποτελέσματα λογισμένα

90.08.81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

90.08.81.02 Έκτακτες ζημίες XXXX

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί

90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα

90.07.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα

90.07.78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων ΧΧΧΧ

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

96.22.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα

96.22.78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων ΧΧΧΧ

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

96.20 Κόστος (παραγωγής ή αγοράς) πωλημένων

96.20.78 Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων - Τεκμαρτών εσόδων

96.20.78.11 Κόστος καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων ΧΧΧΧ

94 Αποθέματα

94.20 Εμπορεύματα

94.20.90 Καταστροφές εμπορευμάτων ΧΧΧΧ

Ακολουθεί η μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου του λ/σμού 96.20.78.11 στη χρέωση του 96.22.78.11, οπότε ο υπολ/σμός του 96.22 εξισώνεται.

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΚΑΤΑ ΤΟN Κ.Β.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ο Κ.Β.Σ. δεν προβλέπει κάποιο ειδικό στοιχείο για τη θεμελίωση των σχετικών λογιστικών εγγραφών και την απόδειξη της καταστροφής των αποθεμάτων. Συνεπώς έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 § 2 περί άλλων πρόσφορων αποδεικτικών στοιχείων.

Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο είναι το "Πρωτόκολλο καταστροφής" που συντάσσεται από επιτροπή υπαλλήλων της επιχειρήσεως που διενεργεί την καταστροφή και έχει συγκροτηθεί για το λόγο αυτό με απόφαση των νομίμων οργάνων της.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2936/1988 και 3422/1991 , νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την καταστροφή αποθεμάτων είναι τα συνταχθέντα από υπαλλήλους της επιχειρήσεως πρωτόκολλα καταστροφής, εφόσον ούτε από τον ΚΒΣ ούτε από τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος προβλέπονται ειδικά δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής των αποθεμάτων.

Η επιτροπή της καταστροφής προβαίνει σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στην καταστροφή των αγαθών και στη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού "Πρωτοκόλλου καταστροφής αποθεμάτων". Κρίνεται σκόπιμο η επιχείρηση με αίτησή της στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, να ζητήσει την παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. στην διαδικασία της καταστροφής των αγαθών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως δεν υπάρχει υποχρέωση από τη πλευρά της Δ.Ο.Υ. να παραβρεθεί υπάλληλός της στην καταστροφή, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί στην συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ. Τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν κρίνει ότι τα Πρωτόκολλα Καταστροφής αποθεμάτων δεν αποτελούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εφόσον κατά τη διενέργεια της καταστροφής δεν κλήνεται να παραστεί εκπρόσωπος Δημόσιας Αρχής (Διοικ. Εφετ. Αθηνών 1361/1981). Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δικαιούται να εκδώσει σχετική εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της καταστροφής των αγαθών. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να καλείται και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας, εφόσον αυτή υπόκειται στον έλεγχο του ΣΟΕΛ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν ως πραγματογνώμονα οποιονδήποτε ειδικό, η πραγματογνωμοσύνη του οποίου θα συνεκτιμάται από τη Φορολογική Αρχή μαζί με τα άλλα στοιχεία της επιχείρησης (Υπ. Οικ. Ε7294/17.5.84).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 3455/1995 του Σ.τ.Ε., τα καταστραφέντα αγαθά πρέπει να είναι εντελώς άχρηστα, μη επιδεκτικά επισκευής και μη έχοντα αξία διαθέσεως, ειδάλλως η επιχείρηση οφείλει να τα συμπεριλάβει στην απογραφή της με την αξία αυτή. Δεν εκπίπτει η σχετική δαπάνη, μολονότι συντάχθηκε πρωτόκολλο καταστροφής ( Σ.τ.Ε. 3455/1995 ).

α3. Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, εφόσον βέβαια η ζημία είναι βεβαιωμένη και δεν καλύπτεται με ασφαλιστική ή άλλη αποζημίωση ( Σ.τ.Ε. 2936/1988 ).

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1β του Ν. 1642/1986 , (νυν άρθρο 33, παρ. 1β, Ν.2859/2000 ) "δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται......”. Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. που εκπέστηκε κατά την αγορά των εμπορευμάτων, πρώτων υλών κ.λ.π. δεν επιστρέφεται στο Δημόσιο στην περίπτωση που στη συνέχεια τα εμπορεύματα ή οι πρώτες ύλες ή τα παραχθέντα από αυτές προϊόντα καταστρέφονται, εφόσον η ζημία αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.

Τέλος, για τη μεταφορά των καταστραφέντων υλικών εκδίδεται Δελτίο Αποστολής, το οποίο αναφέρει ως σκοπό διακίνησης την απόρριψη λόγω καταστροφής και ως τόπο προορισμού την χωματερή ή τον τόπο όπου αυτά θα απορριφθούν. Στις παρατηρήσεις του Δελτίου Αποστολής θα πρέπει να αναγραφεί: “Καταστραφέντα υλικά ως Πρωτόκολλο Καταστροφής ...”.

Αν τα κατεστραφέντα υλικά απορριφθούν σε δημόσια χωματερή, η οποία ελέγχεται χωροταξικά, καλό θα είναι να ληφθεί και μια βεβαίωση η οποία θα επιβεβαιώνει την απόρριψη των καταστραφέντων αποθεμάτων.Αν χρειαστείς υποδείγματα πρακτικών ΔΣ και πρωτόκολλου καταστροφής πες μου να σου τα στείλω με κάποιο mail

#3
netlogist

netlogist

  *

 • Silver members
 • 261 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
κ. Γεράσιμε σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Θα ήθελα να διευκρινήσω μόνο πως τα εμπορεύματα που σκοπεύουμε να καταστρέψουμε δεν είναι ληγμένα (π.χ. γάλατα, ή φάρμακα) αλλά απαξιωμένα ρούχα πολλών ετών που το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν την απογραφή της επιχείρησης ενώ στην πραγματικότητα έχουν απαξιωθεί.
Εξακολουθούν κι εδώ να ισχύουν όσα μου έχετε γράψει;
Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που έχω απαξίωση της απογραφής μου λόγω παλαιότητας. Πως θα την υποτιμήσω ώστε να φαίνεται η πραγματική της αξία;
Τι εγγραφές θα κάνω; Με το ΦΠΑ τι κάνω;
Ευχαριστώ πολύ και πάλι.

#4
LandS

LandS

  *

 • Silver members
 • 3.420 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ
Σε άλλη ενότητα είχαν δοθεί μετά από δική μας ερώτηση, διάφοροι τρόποι "υποτίμησης" της απογραφής. Ο κάθε ένας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Αντικειμενικός τρόπος (με την έννοια, να σου επιτρέπει ο ΚΦΕ κάποιο standard ποσοστό, δεν υπάρχει)
Το ΦΠΑ, οφείλεις να το επιστρέψεις για τα ρούχα που χρησιμοποίησες σαν καταναλωτής ή έκανες δώρο. Αν καταστράφηκαν ή απλά απαξιώθηκαν ο ΦΠΑ που έχει εκπεστει έχει εκπεστεί και τέρμα.
Αν πρόσεξες το πρωτόκολο καταστροφής με δεδομένη την απουσία του εκπρόσωπου της ΔΟΥ, μπορεί και να μη σημαίνει πραγματική φυσική καταστροφή. Αν η αποθήκη σου δεν είναι θεωρημένη εκμεταλεύσου το.
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες